Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inhaltsverzeichnis „DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA SEKTORA MŚP W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inhaltsverzeichnis „DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA SEKTORA MŚP W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”"— Zapis prezentacji:

1 Inhaltsverzeichnis „DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA SEKTORA MŚP W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”

2 Strategiczne Ramy Odniesienia
Działalność WARP 1. Einleitung Strategia lizbońska rozwój przedsiębiorczości wzrost zatrudnienia i modernizacja modelu społecznego przyspieszenie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Większa konkurencyjność województw 1.1 Instytucje wspomagające konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną województw 1.3 Wzmacnianie potencjału innowacyjnego Regionów 1.5 Rozwój zasobów ludzkich potrzebnych dla nowoczesnej gospodarki 2. Większa spójność 2.6 Rozwój współpracy ponadregionalnej 2.7 Rozwój współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej 3. Szybki wzrost - wyrównywanie szans rozwojowych 3.3. Podwyższanie poziomu aktywności zawodowej ludności I przedsiębiorczości oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów oraz wzrost zatrudnienia Regionalny Program Operacyjny województwa wielkopolskiego ( ) Strategia zatrudnienia Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020 Regionalna Strategia innowacji Wsparcie finansowe

3 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r.
Obszary strategiczne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA POTENCJAŁ INTELEKTUALNY RYNEK PRACY Cele strategiczne Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Rozwój przedsiębiorczości I promocja samozatrudnienia Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu Cele horyzontalne Integracja województwa z europejską i globalną przestrzenią społeczno gospodarczą Innowacje Internacjo- nalizacja przedsię- biorstw Fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeniowe Obsługa inwestorów Wspieranie rozwoju klastrów Szkolenia Wsparcie finansowe Dostarczanie informacji i pozostałe usługi Wsparcie MŚP przez władze województwa wielkopolskiego

4 Wartość nakładów inwestycyjnych prywatnego sektora MŚP w roku 2004
1. Einleitung Tabela 1 Nakłady inwestycyjne prywatnego sektora MŚP w roku 2004 w Polsce z wyszczególnieniem odpowiednich nakładów w województwie wielkopolskim. Lp Wyszczególnienie 2004 Udział nakładów województwa w nakładach ogółem Nakłady ogółem (tys. zł) województwo wielkopolskie (tys. zł) 1 0-9 12% 2 10-49 16% 3 49-249 11% RAZEM Najwięcej nakładów inwestycyjnych prywatnego sektora MŚP zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w Polsce, w roku 2004, stanowiły inwestycje realizowane przez średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa. Źródło: Raport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach ; PARP; Warszawa 2006

5 Instrumenty i instytucje wsparcia finansowego MŚP w Wielkopolsce
Poręczenia (fundusze poręczeniowe): Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu (FRiPWW) - zasięg całego województwa (regionalny) Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Poznaniu – charakter lokalny Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu – charakter lokalny Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych działający w ramach Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Gnieźnie – charakter lokalny Źródło: Raporty KSFP

6 Instrumenty i instytucje wsparcia finansowego MŚP w Wielkopolsce
1. Einleitung Pożyczki (fundusze pożyczkowe): Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Poznaniu (WARP) – zasięg całego województwa (regionalny) Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu – charakter lokalny Cech Rzemiosł Różnych Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Śremie – charakter lokalny Stowarzyszenie „Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości” w Ostrzeszowie – charakter lokalny Źródło: Raporty PSFP

7 Dane finansowe funduszy poręczeniowych w województwie wielkopolskim
Zwiększenie kapitału funduszy poręczeniowych nastąpiło wskutek wprowadzenia SPO-WKP z początkiem roku 2005. Od do kapitał poręczeniowy funduszy wzrósł o prawie 50%. 53% kapitału poręczeniowego funduszy w Wielkopolsce znajduje się w Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu (FRiPWW). Na dzień r. FRiPWW dysponuje kapitałem poręczeniowym w wysokości około 20,5mln zł i portfelem 605 poręczeń o wartości ok. 50,0mln zł Źródło: Raporty KSFP oraz FRiPWW i SFPK

8 Dane finansowe funduszy poręczeniowych w województwie wielkopolskim
Na dzień r. wielkopolskie fundusze poręczeniowe udzieliły 984 poręczenia na łączną sumę ponad 66,5 mln zł, co stanowiło ponad dwukrotną sumę kapitału poręczeniowego Liczba poręczeń w okresie wzrosła dwukrotnie. Na koniec roku 2006 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu udzielił łącznie 235 poręczeń na kwotę 8,6mln zł. Źródło: Raporty KSFP oraz FRiPWW i SFPK

9 Zapotrzebowanie na środki finansowe FRiPWW S.A.
1. Einleitung Dotychczasowe wyniki działalności FRiPWW oraz widoczny ciągły wzrost zapotrzebowania na poręczenia pozwala wnioskować, że w latach FRiPWW udzieli poręczeń na łączną wartość około 603mln zł. Dzięki temu portfel poręczeń FRiPWW zwiększy się do kwoty około 650mln zł. W celu osiągnięcia prognozowanego wyniku, koniecznym jest uzyskanie wsparcia Funduszu ze środków unijnych w wysokości minimum 120mln zł.

10 Fundusz pożyczkowy WARP na tle funduszy pożyczkowych w Wielkopolsce
Zwiększenie kapitału funduszy pożyczkowych nastąpiło w skutek wprowadzenia SPO-WKP z początkiem roku 2005. Kapitał funduszy pożyczkowych wzrósł o około 76% w okresie od – r. W przypadku WARP wzrost ten wynosił 250%. Na dzień r. 72% wartości kapitału pożyczkowego wszystkich funduszy stanowił kapitał WARP. W ramach SPO-WKP do końca 2007 roku WARP pozyska w sumie 17,5mln zł, a łączna wartość kapitału funduszu wyniesie około 30,0mln zł. Źródło: Raporty PSFP oraz WARP Sp. z o.o.

11 Fundusz pożyczkowy WARP na tle funduszy pożyczkowych w Wielkopolsce
Na dzień r. wartość udzielonych przez WARP pożyczek przekroczyła 48% wartości wszystkich udzielonych pożyczek, co jednocześnie stanowiło tylko 22% liczby wszystkich udzielonych pożyczek. Przeciętna kwota udzielonej przez WARP w okresie r. – r. pożyczki wynosiła ponad 64tys. zł, natomiast wszystkich funduszy z Wielkopolski wynosiła około 30tys. zł. Na dzień r. WARP udzielił 340 pożyczek na łączną kwotę 23,7mln zł, w tym w roku: 2004 – 2,2mln zł, w 2005 – 7,1mln zł, w 2006 – 12,3mln zł, w 2007 – 2,1mln zł. Dzięki pożyczkom WARP powstało lub utrzymano około 500 miejsc pracy!!! Źródło: Raporty PSFP oraz WARP Sp. z o.o.

12 Dostępność oferty WARP na terenie województwa wielkopolskiego
1. Einleitung W celu dotarcia do jak największej liczby mikro i małych przedsiębiorców WARP podpisała i nadal zawiera umowy o współpracę z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami wspierającymi rozwój działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie finansowania przedsiębiorczości lokalnej. W 10 z wyżej wymienionych podmiotów powstały tzw. punkty konsultacyjno-pożyczkowe, w których potencjalni klienci mogą nie tylko dowiedzieć się o ofercie WARP, ale także otrzymać pomoc w wypełnieniu dokumentacji. Oferta WARP dostępna jest ponadto w prasie regionalnej – „Głos Wielkopolski” oraz w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej:

13 Przeznaczenie pożyczek WARP
1. Einleitung Z roku na rok zwiększa się tempo wzrostu wartości pożyczek udzielanych przez WARP na cele inwestycyjne oraz obrotowo-inwestycyjne. Struktura przeznaczenia pożyczek na koniec roku 2006 kształtowała się następująco: 36% - cele obrotowe 41% - cele inwestycyjne 23% - cele obrotowo-inwestycyjne Przewiduje się, że w kolejnych latach tempo wzrostu i wartość pożyczek na cele inwestycyjne będzie rosła szybciej niż tempo wzrostu i wartość pożyczek na cele obrotowe.

14 Zapotrzebowanie na środki finansowe WARP Sp. z o.o.
1. Einleitung Z prowadzonych badań zapotrzebowania na pożyczki oraz szacunków wynika, że w latach WARP Sp. z o.o. udzieli pożyczek na łączną wartość około 152mln zł. Dzięki temu portfel pożyczkowy WARP zwiększy się do kwoty około 174mln zł. W celu osiągnięcia prognozowanego wyniku, koniecznym jest uzyskanie wsparcia Funduszu ze środków unijnych w wysokości minimum 100mln zł.

15 Dlaczego Fundusz pożyczkowy WARP
1. Einleitung Doświadczenie w wykorzystaniu środków Wspólnotowych (Program Phare, Fundusze Strukturalne). Realizacja projektów w ramach programów Unijnych przed terminem ich zapadalności. Gospodarność w wydatkowaniu środków publicznych. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. Funkcjonowanie w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach usługi: finansowej, informacyjnej oraz szkoleniowej. Lokalizacja WARP. Dostępność oferty (jako jedyny fundusz działający na terenie całego województwa wielkopolskiego) Preferencyjny charakter oferty. Szerokie doświadczenie w zakresie udzielania pożyczek – 340 pożyczek na łączną kwotę 23,7mln zł. Infrastruktura, wyposażenie – wysoki poziom komputeryzacji WARP, komputerowy system obsługi pożyczek. Bardzo niski, bo tylko 0,4% poziom strat. Znaczna rola we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz ograniczaniu bezrobocia na terenie województwa wielkopolskiego.

16 Fundusz pożyczkowy WARP – charakterystyka oferty
1. Einleitung Teren działania – województwo wielkopolskie Beneficjenci – mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą Cel pożyczki – działalność obrotowa oraz inwestycyjna Wysokość pożyczki – do zł Maksymalny okres spłaty – do 60 miesięcy Okres karencji – do 6 miesięcy Oprocentowanie w wysokości stopy referencyjnej ustalanej przez KE dla Polski – obecnie 5,94% Marża – 0% Prowizja – od 0,1 do 3% Wkład własny - min. 25% wartości realizowanego projektu

17 Różnice pomiędzy funduszem pożyczkowym WARP a bankiem
1. Einleitung Pożyczki udzielane są m.in. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, dla absolwentów i bezrobotnych. Podstawę udzielenia pożyczki stanowi uproszczony plan przedsięwzięcia. Oprocentowanie na poziomie 5,94 % w skali roku. Mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń. Uproszczona procedura badania zdolności pożyczkowej. Pożyczki udzielane są również firmom, które nie wykazują zysków, ale mają perspektywy rozwojowe. Limit wysokości pożyczki do ,- PLN

18 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 1. Einleitung Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. Ul. Piekary 19 Poznań Tel lub Fax


Pobierz ppt "Inhaltsverzeichnis „DOSTĘPNOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA SEKTORA MŚP W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google