Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości pozyskania środków z Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytety I, II, III i XIII Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Warszawa, kwiecień 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości pozyskania środków z Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytety I, II, III i XIII Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Warszawa, kwiecień 2008."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości pozyskania środków z Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytety I, II, III i XIII Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Warszawa, kwiecień 2008 r.

2 PO Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

3 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (M.P. Nr 8 poz. 104) PO IiŚ zatwierdzony przez Komisję Europejską 7 grudnia 2007 r. Dofinansowanie z dwóch funduszy UE: Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) POIiŚ podstawowe informacje

4 Powiązanie Programu z NSRO na lata 2007-2013 Dwa cele horyzontalne NSRO będą realizowane m.in. poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

5 Łączna wartość alokacji dla POIiŚ – 27,9 mld euro z funduszy UE na lata 2007-2013 (2015) Fundusz Spójności - 22,2 mld euro Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5,7 mld euro Szacowana łączna wartość programu na lata 2007-2015 37,6 mld euro, z czego wkład prywatny wyniesie ok. 2,3 mld euro PO Infrastruktura i Środowisko Wielka infrastruktura za unijne pieniądze

6 I.Gospodarka wodno - ściekowa (FS)* II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (FS)* III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (FS)* IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (EFRR) V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (EFRR)* VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (FS)* VII.Transport przyjazny środowisku (FS)* VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (EFRR)* IX.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (FS)* X.Bezpieczeństwo energetyczne (EFRR) XI.Kultura i dziedzictwo kulturowe (EFRR)* XII.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (EFRR) XIII.Infrastruktura szkolnictwa wyższego *Na niebiesko zaznaczono priorytety, gdzie beneficjentami są m.in. JST Priorytety w ramach POIiŚ

7 I.Gospodarka wodno - ściekowa –Działanie 1.1 Gospodarka wodno –ściekowa – 2 783,94 mln euro *, II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi –Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – 1 015,74 mln euro *, –Działanie 2.2.Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich – 200 mln euro *, III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska –Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – 516 mln euro *, –Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom – 25,57 mln euro *, –Działanie 3.3 Monitoring środowiska – 15,22 mln euro *, * wkład ze środków unijnych na działanie Działania w ramach priorytetów środowiskowych I, II i III

8 PO Infrastruktura i Środowisko System instytucjonalny POIiŚ Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Instytucji Pośredniczące dla priorytetów I-III oraz XIII Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytety I-III) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Funduszy Europejskich (priorytet XIII) Instytucje Wdrażające dla priorytetów I-III oraz XIII Środowisko: NFOŚiGW, WFOŚiGW (16), Szkolnictwo wyższe: Ośrodek Przetwarzania Informacji Komitet monitorujący POIiŚ – zatwierdza kryteria projektów, projekty zmian w programie Instytucja audytowa – Ministerstwo Finansów Instytucja certyfikująca - MRR

9 Tryby wyboru projektów tryb indywidualny, projekty indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący (zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późń. zm.)) tryb konkursowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

10 PO Infrastruktura i Środowisko Wykaz projektów dla POIiŚ w priorytetach I-III Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych dla POIiŚ w priorytetach I-III, Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych dla POIiŚ w priorytetach I-III, styczeń 2008 r. Priorytet I gospodarka wodno – ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – 25 projektów, Priorytet II gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych– 15 projektów, Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – 5 projektów, Działanie 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom – 2 projekty, Działanie 3.3 Monitoring środowiska – 1 projekt.

11 Kryteria formalne Wniosek złożony w terminie, Wniosek sporządzony na obowiązującym formularzu, Wniosek wypełniony w języku polskim, Zgodność okresu rozliczeniowego z okresem programowym, Kompletność wniosku, wniosek posiada komplet załączników, Strategicznych charakter projektu, skala oddziaływania (ponadregionalny, krajowy), Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. PO Infrastruktura i Środowisko Kryteria wyboru projektów

12 PO Infrastruktura i Środowisko Kryteria wyboru projektów Kryteria merytoryczne II stopnia Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku. Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania POIiŚ Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów. Trwałość projektu Efektywności energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną. Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.

13 PO Infrastruktura i Środowisko Kryteria wyboru projektów-I priorytet Priorytet I Gospodarka wodno- ściekowa Działanie 1.1: Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Dodatkowe Kryteria formalne Wielkość aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, Wskaźnik koncentracji 120 os./km sieci, Zgodność z KPOŚK, Gotowość techniczna projektu do realizacji, Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej (ponad 50%), Jeden beneficjent (jedna strona umowy o dofinansowanie; możliwość ponoszenia wydatków przez inne podmioty wskazane we wniosku o dofinansowanie).

14 Priorytet I Gospodarka wodno- ściekowa Działanie 1.1: Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Kryteria merytoryczne I stopnia (punktowe): Wielkość aglomeracji, Wypełnienie wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, Budowa/ rozbudowa kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej – RLM, którym zapewniona zostanie możliwość przyłączenia, Budowa, rozbudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, Modernizacja kanalizacji sanitarnej/ ogólnospławnej – liczba kilometrów sieci kanalizacji wymagająca modernizacji (w km), Wskaźnik koncentracji (MK/km), Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji. Kryteria wyboru projektów-I priorytet priorytet

15 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Dodatkowe kryteria formalne: Projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi obsługujący min. 150 tys. mieszkańców, Zgodność z krajowym oraz właściwym wojewódzkim planem gospodarki odpadami (oba warunki muszą być spełnione łącznie), Gotowość projektu do realizacji, Kryteria merytoryczne I stopnia: Obsługiwana liczba mieszkańców, Masa odpadów kierowanych do instalacji przetwarzania odpadów (w ciągu roku), Metoda redukcji odpadów ulegających biodegradacji, Odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska odpadów (%), Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji. Kryteria wyboru projektów-II priorytet

16 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.2: Przeciwdziałanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochronie brzegów morskich, Dodatkowe kryteria formalne: Gotowość techniczna projektu do realizacji, Zgodność z programem ochrony brzegów morskich. Kryteria merytoryczne I stopnia: Przyczyna degradacji środowiska, Powierzchnia zrekultywowanego terenu, Stopień zagrożenia, przywrócenie wartości przyrodniczej, Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji. Kryteria wyboru projektów-II priorytet

17 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.2: Przeciwdziałanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochronie brzegów morskich, Kryteria merytoryczne I stopnia: Projekty z zakresu osuwisk Powierzchnia osuwiska, Charakter szkodliwości osuwiska dla środowiska, Przygotowanie projektu- gotowość do realizacji inwestycji. Projekty z zakresu ochrony brzegów morskich Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna, Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji. Kryteria wyboru projektów-II priorytet

18 Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Dodatkowe kryteria formalne: Zbiornik retencyjny o pojemności powyżej 10 mln m 3 (z wyjątkiem projektów z zakresu wód opadowych i roztopowych, małej retencji, planów gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym), Wartość projektu z wymogami określonymi w artykule 4(7) ramowej dyrektywy wodnej i Prawie wodnym, Projekt realizuje co najmniej jeden z poniższych celów środowiskowych: Zarządzanie ilością i jakością wody pitnej, Ochrona i odbudowa zwierciadła wody (np. dla zwalczania zasolenia lub w przypadku rekonstrukcji terenów podmokłych), Kontrola erozji i szkody wyrządzone środowisku przez powodzie, Zwalczanie pustynnienia. Gotowość techniczna projektu do realizacji, Kryteria wyboru projektów-III priorytet

19 Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Kryteria merytoryczne I stopnia (punktowe): Kryteria dla projektów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej Szacunkowa liczba osób objętych ochrona przeciwpowodziową, Powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego (ha), Osiągnięcie celu ochrony środowiska przyrodniczego dolin rzecznych lub obszarów objętych projektem, Przygotowanie projektu- gotowość do realizacji inwestycji. Kryteria wyboru projektów - III priorytet

20 Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Kryteria merytoryczne I stopnia (punktowe): Kryteria dla projektów z zakresu opracowania planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem występowania powodzi Wielkość powierzchni obszaru dorzecza objętego opracowaniem, Dla planu gospodarowania wodami: wielkość powierzchni obszaru dorzecza zagrożona nieosiągnięciem celu ochrony środowiska przyrodniczego dolin rzecznych lub obszarów objętych projektem, Dla planów zarządzania ryzykiem występowania powodzi; liczba wystąpień powodzi historycznych na obszarze dorzecza, Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji. Kryteria wyboru projektów - III priorytet

21 Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Kryteria merytoryczne I stopnia (punktowe): Kryteria dla projektów z zakresu wód opadowych i roztopowych Redukcja zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z obszarów zurbanizowanych do akwenu morskiego, Odpływ podczyszczonych wód opadowych ze zlewni, które obejmuje projekt, Długości linii brzegowej objętej oddziaływaniem projektu, Długość linii brzegowej objętej oddziaływaniem projektu, Przygotowanie projektu- gotowość do realizacji inwestycji. Kryteria wyboru projektów- III priorytet

22 Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Kryteria merytoryczne I stopnia (punktowe): Kryteria dla projektów z zakresu małej retencji Zakres powierzchniowy oddziaływania przedsięwzięcia, Objętość retencjonowanej wody, Liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ, Przygotowanie projektu- gotowość do realizacji inwestycji. Kryteria wyboru projektów-III priorytet

23 Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.2: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Dodatkowe kryteria formalne: Wartość projektu powyżej 4 mln PLN, Przygotowanie dokumentacji – wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargowa w stosunku do całkowitej wartości projektów – min 40% całkowitej wartości projektu Kryteria merytoryczne I stopnia: Wpływ na zwieszenie poziomu bezpieczeństwa ludności dla której występuje potencjalne zagrożenie, Wpływ na skuteczność podejmowanych działań w zakresie zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożenia naturalnego i/lub przeciwdziałania poważnym awariom, Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna, Przygotowanie projektu- gotowość do realizacji inwestycji. Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia: Poprawność przygotowania biznes planu. Kryteria wyboru projektów-III priorytet

24 Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.3: Monitoring Środowiska Dodatkowe kryteria formalne: Zgodność projektu z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska lub jeśli dotyczy to projektów ponad regionalnych z odpowiednimi wojewódzkimi programami monitoringu środowiska Przygotowanie dokumentacji – wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargowa w stosunku do całkowitej wartości projektów –min 40% całkowitej wartości projektu, Wartość projektu powyżej 4 mln PLN, Kryteria merytoryczne I stopnia: Zasięg obszarowy projektu, Zgodność z metodykami lub innymi standardami dotyczącymi techniki badawczych i ocen stanu środowiska uznanymi przez UE, w tym standardy informatyczne, Zapewnienie trwałości instytucjonalnej i trwałości wykorzystania wyników projektu, stopień innowacyjności rozwiązań, Posiadanie certyfikatów zarządzania jakością związanym z projektem, Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji. Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia: Poprawność przygotowania biznes planu. Kryteria wyboru projektów-III priorytet

25 Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Dostępna alokacja z EFRR - 500 mln EURO Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 25 projektów (lista podstawowa), w tym dwa projekty duże: 1.Centrum Nowych Technologii "Ochota Uniwersytetu Warszawskiego (270 mln PLN) 2.Wydziały Chemii, Biologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego (236 mln PLN) Indykatywny wykaz wyboru projektów w PO IiŚ dla priorytetu XIII – styczeń 2008 r.

26 Projekty indywidualne - województwo Wielkopolskie 1.Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne – Beneficjenci: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna,; wartość projektu 111,4 mln PLN 2.Instytut Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; wartość projektu 53,9 mln PLN. 3.Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej; wartość projektu 43,12 mln PLN Indykatywny wykaz wyboru projektów w PO IiŚ dla priorytetu XIII – styczeń 2008 r.

27 2.Projekty realizowane w procedurze konkursowej – dostępna pula ok. 320 mln PLN. Przewidywany termin ewentualnego ogłoszenia konkursu – IV kwartał 2008 r. Instytucja pośrednicząca II stopnia - Ośrodek Przetwarzania Informacji Główne zadania OPI w zakresie procedury konkursowej: -ogłasza konkurs, -przyjmuje i rejestruje wnioski o dofinansowanie, -ocenia wnioski (przy udziale zespołu ekspertów), -przekazuje wyniki oceny do instytucji pośredniczącej (MNiSW), -ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów objętych dofinansowaniem Wybór projektów w procedurze konkursowej

28 Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 13.1: Infrastruktura szkolnictwa wyższego Dodatkowe kryteria formalne: 1.Posiadanie przez uczelnię uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia, 2.Odpowiednia ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), 3.Posiadanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, 4.Przeznaczenie rozwijanej infrastruktury dla celów dydaktycznych, 5.Kompleksowy charakter projektu uwzględniający komponent ICT, 6.Przedstawienie programu rozwoju dydaktyki i badań, 7.Zgodność przedsięwzięcia z obowiązującą strategią lub programem rozwoju uczelni 8.Przeznaczenie wsparcia przede wszystkim dla rozwoju bazy dydaktycznej w ramach kierunków priorytetowych. Kryteria wyboru projektów – XIII priorytet

29 Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 13.1: Infrastruktura szkolnictwa wyższego Kryteria merytoryczne I stopnia (punktowe): 1.Doświadczenie beneficjenta w zarządzaniu projektami finansowanymi przy udziale środków zewnętrznych, 2.Kompleksowość projektu w zakresie ICT, 3.Jakość kształcenia zapewniająca wybór najlepszych uczelni, 4.Spełnianie międzynarodowych standardów kształcenia w tym wymogów związanych z implementowaniem zaleceń Procesu Bolońskiego, 5.Jakość programu rozwoju dydaktyki i badań, 6.Jakość polityki zmierzającej do zwiększenia zainteresowania (popularności) kierunków priorytetowych, 7.Stopień osiągnięcia wskaźnika - liczba studentów korzystających z infrastruktury, 8.Wzrost liczby stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych, 9.Stopień gotowości projektu do realizacji. Kryteria wyboru projektów – XIII priorytet

30 Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 13.1: Infrastruktura szkolnictwa wyższego Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia: 1.Pozytywny wpływ na politykę horyzontalną równości szans, 2.Zachowanie neutralności technologicznej Kryteria wyboru projektów – XIII priorytet

31 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszspojnosci.gov.pl www.funduszspojnosci@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "Możliwości pozyskania środków z Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytety I, II, III i XIII Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Warszawa, kwiecień 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google