Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego POKL Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego POKL Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 1 Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego POKL Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Plany Działania na rok 2010

3 Zmiany w PD 2010 wpływające na kierunki wsparcia : Wprowadzono dodatkowy konkurs w ramach Działania 6.2 dedykowany wyłącznie osobom poszkodowanym przez powódź, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej Decyzją Zarządu Województwa przekazana została dodatkowa pula środków w wysokości 30 mln zł W ramach konkursu wyłonione zostaną instytucje, które przeprowadzą rekrutację wśród w/w osób, a następnie będą świadczyć usługi z zakresu: –doradztwa oraz szkoleń umożliwiających powodzianom uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, –udzielania dotacji w wysokości do 40 tys. zł na osobę, –wsparcia pomostowego (w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy) tj. środków w wysokości 800 zł miesięcznie, na pokrycie bieżących wydatków firmy

4 Warunki uczestnictwa w projekcie: otrzymanie zasiłku z pomocy społecznej (do 6 tys. zł) lub pomoc na odbudowę domu (20-100 tys. zł), nieposiadanie wpisu do rejestru działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu Konkurs zostanie ogłoszony jeszcze w czerwcu i zostanie objęty tzw. szybką ścieżką oceny tj. 30 dni !

5 Poddziałanie 8.1.2 – nowy projekt systemowy Dla osób odchodzących z rolnictwa związanych z dostosowaniem ich umiejętności do potrzeb związanych z podjęciem nowej aktywności zawodowej Projekt ze względu na wyjątkową specyfikę grupy docelowej /osoby odchodzące z rolnictwa/ realizowany przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (MODR), Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania PO KL wskazują, że osoby odchodzące z rolnictwa po pierwsze nie są grupą dostrzeganą przez projektodawców w ogłaszanych konkursach (tym samym oferta projektów standardowych nie uwzględnia potrzeb tej grupy osób), po drugie osoby te z różnych przyczyn nie wykazują aktywności/chęci udziału w projektach dostępnych na rynku

6 Projekt obejmie swoim wsparciem wszystkie szkoły zawodowe w Małopolsce (co najmniej 200) – szkoły publiczne dla młodzieży oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, kształcące w 7 kluczowych dla województwa branżach. Głównym celem projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w następujących branżach zawodowych: mechaniczno- mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowe Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - Działania 9.2

7 Plany Działania na 2011 rok – kierunki wsparcia Inicjatywy lokalne w PO KL – ogłoszenie konkursów: I kwartał 2011 r. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Preferowane będą projekty, zakładające wsparcie dla osób zamieszkujących tereny wiejskie dotknięte powodzią oraz osób niepełnosprawnych poprzez przyznawanie dodatkowych (strategicznych) punktów w ocenie.

8 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Planowane konkursy: Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw -Ukierunkowanie wsparcia na firmy, które dotychczas nie były objęte wsparciem -Ukierunkowanie wsparcia na pracowników mikro i małych przedsiębiorstw -Ukierunkowanie wsparcia na szkolenia, które kończą się powszechnie uznawanymi certyfikatami /w przypadku tych zawodów, gdzie te certyfikaty są wymagane/ -Preferowanie udziału w szkoleniach osób w wieku 45+ lub pracowników zatrudnionych poza miastem Kraków

9 Poddziałanie 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Realizacja projektów obejmujących kompleksowe wsparcie w ramach outplacementu Poddziałanie 8.1.3 PO KL Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Preferowanie przedsięwzięć obejmujących godzenie życia zawodowego z rodzinnym (np. poprzez przyzakładowe ośrodki opieki przedszkolnej) Poddziałanie 8.2.1 PO KL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Staże dla pracowników naukowych i pracowników firm Tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w MŚP Tworzenie sieci współpracy między nauką, a biznesem

10 W przyszłym roku na realizację nowych i dotychczas realizowanych projektów zostanie przeznaczone ogólnie 580 mln zł Plany Działania 2011 będą przedmiotem Konsultacji społecznych do których serdecznie zapraszamy!

11 11 Instytucja Pośrednicząca dla Komponentu Regionalnego PO KL Instytucja Zarządzająca MRPO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Wielicka 72, 30 - 552 Kraków e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl tel. (012) 29 90 700 Fax. (012) 29 90 726 Instytucja Wdrażająca Komponent Regionalny PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (012) 424 07 37 fax. (012) 422 97 85 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 31 grudnia 2009 r.


Pobierz ppt "1 Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego POKL Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google