Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie wyników w pracy nauczyciela polonisty Oprac. Małgorzata Ptak MODN Wyniki sprawdzianu 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie wyników w pracy nauczyciela polonisty Oprac. Małgorzata Ptak MODN Wyniki sprawdzianu 2009."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie wyników w pracy nauczyciela polonisty Oprac. Małgorzata Ptak MODN Wyniki sprawdzianu 2009

2 Tematyka warsztatów Wyniki sprawdzianu. Analiza testów, bł ę dów, odpowiedzi. Wnioski i propozycje działa ń naprawczych. Projekty zmian dotycz ą cych sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 2012.

3 Zadania humanistyczne Wyniki sprawdzianu

4 Średnie wyniki w Polsce, Wielkopolsce, powiecie, Koninie Kraj- 22,64 Okr ę g- 22,03 Województwo- 21,90 Powiat- 20,20 Konin- 22,57 Łatwo ść arkusza – 0,55

5 Czytanie - średnie wyniki w Polsce, Wielkopolsce, powiecie, Koninie Polska- 7,62 Województwo- 7,45 Powiat- 7,18 Konin- 7,68

6 Pisanie - średnie wyniki w Polsce, Wielkopolsce, powiecie, Koninie Polska- 4,99 Województwo- 4,62 (najsłabiej w kraju) Powiat- 4,14 Konin- 4,93

7 Średnie wyniki punktowe dziewcząt i chłopców w Okręgu Dziewcz ę ta- 22,8 Chłopcy – 21,3

8 Laureaci i uczniowie z najwyższym wynikiem w Okręgu Lubuskie- 26 laureatów, 37 uczniów z wynikiem najwy ż szym (0,35%); Wielkopolskie- 12 laureatów, 73 uczniów z wynikiem najwy ż szym (0,20%); Zachodniopomorskie- 57 laureatów, 86 uczniów z wynikiem najwy ż szym (0,49%).

9 Wyniki uczniów z dysleksją i bez dysleksji w Okręgu Dyslektycy- 22,96 Niedyslektycy- 21,96 Procent uczniów z dysleksj ą Lubuskie- 8,8% Wielkopolskie- 5,7% Zachodniopomorskie- 9,4%

10 Procent dyslektyków

11 Odsetek uczniów z dysleksją w Wielkopolsce w latach 2007-2009 2007- 9,4% 2008- 6,2% 2009- 5,8% Przydatne http://www.ptd.edu.pl/co_robimy/dysleksja_biuletyn_ptd /w_numerze http://www.ptd.edu.pl/co_robimy/dysleksja_biuletyn_ptd /w_numerze

12 Analiza testów Badane standardy, wska ź niki łatwo ś ci, zadania najtrudniejsze

13 Badane standardy- czytanie Polecenia 1, 2, 3, 4 [odczytywanie tekstu popularnonaukowego (1.1)]; Polecenia 14-19 [odczytywanie tekstu literackiego (1.1, 1.2); odczytywanie danych z diagramu (1.4)];

14 Badane standardy- pisanie Polecenie 25 [pisanie na temat w okre ś lonej formie (2.1), celowe stosowanie ś rodków j ę zykowych (2.3), przestrzeganie norm j ę zykowych, ortograficznych, interpunkcyjnych (2.3)]

15 Wskaźnik łatwości zadań Zadania 3, 4, 15, 16, 17, 18 (czytanie) – bardzo łatwe; Zadania 13 (korzystanie z informacji),14, 19 (czytanie), 25 (napisanie na podany temat) - łatwe; Zadania 1, 2 (czytanie), 12 (korzystanie z informacji)- umiarkowanie trudne; Zadanie 25- bardzo trudne (z wyj ą tkiem napisania na podany temat).

16 Co było łatwe? Czytanie tekstu literackiego i wyszukiwanie poszczególnych informacji. Proste wnioskowanie na podstawie prostych przesłanek, gdy nie zachodzi konieczno ść zintegrowania informacji. Proste operacje na tek ś cie literackim: kto jest narratorem, cecha Johna, rozpoznanie znaczenia ostatniego zdania z wyrazem przywi ą zany. Rozwini ę cie tematu opowiadania (1/3 uczniów otrzymała za to 3 punkty).

17 Co było trudne? Znajdowanie powi ą zania mi ę dzy informacjami rozproszonymi, wnioskowanie na podstawie kilku przesłanek (co tekst o bocianach wyja ś nia?). Precyzyjne czytanie, cz ę sto zast ę powane intuicyjnym (potoczna wiedza o bocianach). Odczytywanie głównej my ś li utworu literackiego. Okre ś lanie uczu ć i intencji głównego bohatera. Sprostanie zasadom poprawno ś ci j ę zykowej (0,47), ortograficznej (0,47) i interpunkcyjnej (0,37). Celowe stosowanie ś rodków j ę zykowych (0,29).

18 Wnioski Szóstoklasi ś ci s ą bieglejsi w odczytywaniu tekstu literackiego ni ż informacyjnego (cz ę stsze czytanie tekstów na j ę zyku polskim ni ż na innych przedmiotach). Kłopoty z odczytywaniem głównej my ś li, przesłania, istoty problemu itp. (nauczyciele powinni cz ęś ciej zadawa ć pytania: O czym tekst mówi? Czemu jest po ś wi ę cony? Jakie zagadnienie jest w nim rozwa ż ane? Jaka jest jego główna my ś l, przesłanie?). Ć wiczenie umiej ę tno ś ci krytycznego czytania, przełamywania stereotypowego my ś lenia.

19 Wnioski Zwracanie uwagi na opisy wygl ą du, wzajemnych relacji, cech, uczu ć itp. Uczulanie, aby nie koncentrowa ć si ę tylko na przedstawianiu wydarze ń. Ć wiczenie zapisu form dialogowych (sprawia to trudno ś ci). Ć wiczenie korzystania z encyklopedii. Ć wiczenia w zakresie poprawno ś ci j ę zykowej, ortograficznej, interpunkcyjnej. Ć wiczenia posługiwania si ę nieogólnikowymi sformułowaniami (epitety, porównania, metafory, poetyzmy, frazeologizmy, zdrobnienia itp.). Kierowanie uczniów do poradni.

20 Przykład niepełnej realizacji tematu Pewnego razu szedł sobie Sta ś przez las i zbierał grzyby dla swojej młodszej siostry. Nagle spod krzaka wyszedł ranny wilk. Chłopak podszedł do wilka, popatrzył na ran ę i opatrzył j ą chust ą. Stasiowi ż al si ę zrobiło wilka, wi ę c zabrał go do domu i zaopiekował si ę nim. Nadał mu imi ę Szcz ęś ciarz i został jego przyjacielem.

21 Czego brakuje? przedstawienie bohatera (zaciekawienie czytelnika) Pewnego razu szedł sobie Sta ś przez las i zbierał grzyby dla swojej młodszej siostry. opis otoczenia (budowanie nastroju) Nagle spod krzaka wyszedł ranny wilk. opis wilka (budowanie napi ę cia) Chłopak podszedł do wilka, popatrzył na ran ę i opatrzył j ą chust ą. opis zachowania wilka Stasiowi ż al si ę zrobiło wilka, wi ę c zabrał go do domu i zaopiekował si ę nim. informacja o szczegółach opieki Nadał mu imi ę Szcz ęś ciarz i został jego przyjacielem. informacja o reakcji wilka (budowanie nastroju)


Pobierz ppt "Wykorzystanie wyników w pracy nauczyciela polonisty Oprac. Małgorzata Ptak MODN Wyniki sprawdzianu 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google