Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek Najlepsza Inwestycja. KONFERENCJA pn. Warto wspierać kapitał ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek Najlepsza Inwestycja. KONFERENCJA pn. Warto wspierać kapitał ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek Najlepsza Inwestycja

2 KONFERENCJA pn. Warto wspierać kapitał ludzki

3 PROGRAM : 11.30 – 12.00 Rejestracja uczestników konferencji 12.00 – 12.15 Otwarcie i powitanie uczestników konferencji 12.15 – 12.30 Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sokólskim 12.30 – 13.00 Prezentacja efektów realizowanych przez PUP projektów współfinansowanych ze środków unijnych w 2008 roku 13.00 – 13.15 Planowane zamierzenia do realizacji w 2009r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w zakresie PO Kapitał Ludzki 13.15 – 14.00 Katalog usług Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce 14.00 – 14.15 EKSTRABIZNES - oferta Kredyt Banku dla firm 14.15 – 14.30 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji 14.30 Poczęstunek

4 INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w powiecie sokólskim

5 MISJA : PEŁNE I SKUTECZNE ROZPOZNAWANIE, PRZEWIDYWANIE ORAZ ZASPOKAJANIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW

6 Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce - zasięg działania - Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych Stopa bezrobocia % POLSKA1404,49,3 WOJ. PODLASKIE41,29,1 POW. SOKÓŁKA3,511,2 Liczba osób bezrobotnych (w tys.) oraz stopa bezrobocia (w %) stan na 31.VIII.2008r. Obszar 2054 km 2 Liczba mieszkańców 71,543 tys.

7 Stopa bezrobocia w woj. p odlaskim stan na 31. VIII.2008r.

8 LICZBA BEZROBOTNYCH ogółem w latach 2004 – 2008

9 NAPŁYW I ODPŁYW osób bezrobotnych 20052008(I – IX)20062007

10 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wieku i czasu pozostawania bez pracy

11 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wieku i płci Stan na 30.IX.2008r.

12 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg wykształcenia stan na 30.IX.2008

13 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy stan na 30.IX.2008r.

14 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg uprawnień do zasiłku Bezrobotni bez prawa do zasiłku Bezrobotni uprawnieni do zasiłku 308 302 3156 Stan na 30.IX.2008

15 LICZBA OFERT PRACY będąca w dyspozycji PUP w latach 2004 – 2008 1797

16 STRUKTURA OFERT PRACY wg zawodów

17 STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg zawodów Stan na 30.IX.2008r.

18 OFERTY PRACY w ramach pośrednictwa EURES w 2008 roku [Za okres I-IX.2008r.- 3331 ofert pracy w ramach pośrednictwa EURES]

19 Rejestracja oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom za 9 miesięcy 2008r. Liczba zarejestrowanych oświadczeń z tego na zatrudnienie w branży rolnictwohandeltransportbudownictwopozostałe Razem, z tego dot. pracowników z Białorusi Ukrainy Rosji 638 553 119 1 434 339 94 1 90 - 73 - 66 42 24 - 20 19 1 -

20 PROGRAMY PARTNERSKIE współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane w ramach SPO RZL z Działania 1.2 i 1.3 ( 2004 -2007) Nazwa programu Ilość osób zaktywizowa nych Młodzież na rynku pracy- aktywny start zawodowy [2004] - 125 osób bezrobotnej młodzieży. Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy [2004r.] - 158 osób bezrobotnych w wieku > 25 lat. Młodzież na rynku pracy – nowe szanse na lepsze jutro [ 2005r.] - 306 osób w wieku < 25 r.ż. Pracuje – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych [ 2005r.] - 165 osób długotrwale bezrobotnych. Debiut na rynku pracy [ 2006 -2007] - 447 osób bezrobotnej, młodzieży. Udany powrót na rynek pracy [ 2006- 2007] - 387 osób długotrwale bezrobotnych.

21 PROGRAMY PARTNERSKIE współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego c.d. Razem w latach 2004 – 2007 zrealizowaliśmy 6 projektów, w których uczestniczyło 1588 osób bezrobotnych, z tego: - 1505 os. uzyskało pomoc doradców zawodowych - 28 os. objęto I PD - 1329 os. objęto pośrednictwem pracy - 427 os. ukończyło szkolenia - 566 os. odbyło staż - 303 os. nabył y now e umiejętnoś ci poprzez przygotowanie zawodowe - 393 os. uzyskał y zatrudnienie subsydiowane - 53 os. uzyskał y dotacje i rozpoczęło działalność gospodarczą

22 PROGRAMY PARTNERSKIE realizowane w ramach PO KL 2008-2013. Nazwa programu Zakres współpracy Ku lepszej przyszłości Na 2008 r. zakłada się zaktywizowanie 621 osób poprzez kompleksowe wsparcie udzielane osobom bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w postaci: - poradnictwa i pośrednictwa pracy ( 621 os.) - Indywidualnego Planu Działania ( 30 os.) - szkolenia ( 96 os.) - staży ( 250 os.) - przygotowania zawodowego (198 os.) - prac interwencyjnych ( 63 os.) - udzielenie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej(36os.) - zatrudnienie na wyposażonych u przedsiębiorców stanowiskach pracy ( 6 os.)

23 PROGRAMY PARTNERSKIE f inansowane z Funduszu Pracy w 2008r. Nazwa programu Zakres współpracy Powrót do pracy Wsparcie w wejściu na rynek pracy i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia 150 osób długotrwale bezrobotnych. Droga 2008 Zaktywizowanie 40 osób długotrwale bezrobotnych. Kwalifikacje i zatrudnienie Udzielenie kompleksowego wsparcia 33 osobom bezrobotnym bez kwalifikacji. Drogowiec Aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych poprzez zatrudnianie w ramach robót publicznych zorganizowanych przez samorządy gmin (12 os.)

24 PROGRAMY PARTNERSKIE Finansowane z Funduszu Pracy c.d. Od bierności do aktywności Udzielenie kompleksowego wsparcia 64 osobom bezrobotnym z obszarów wiejskich. Aktywny start Zaktywizowanie 68 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Program 45/50 PLUS Przywrócenie 15 osobom w wieku niemobilnym zdolności zatrudnieniowej. Razem 7 projektów skierowanych do 382 osób bezrobotnych.

25 Instrumenty finansowane z Funduszu Pracy w 2008r. Wyszczególnienie Kwota tyś. zł. Liczba osób uczestniczących Efektywność osób% szkolenia 439.02833817151 prace interwencyjne 518.38920612561 roboty publiczne 634.230983940 staże 1.994.27047719741 przygotowanie zawodowe 1.371.27034516046 wyposażenie, doposażenie stanowiska pracy 526.7603931100 dotacje na podjecie działalności gospodarczej 882.7906749100 zwrot kosztów przejazdu 105.313196*xx jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 13.7008*7100 prace społecznie użyteczne 50.60059*xx refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 5501*xx badania lekarskie 38.700597*xx Razem 6.575.6002431 779 47

26 Środki Funduszu Pracy wydatkowane na aktywne programy Lp.Wyszczególnienie2004r.2005r.2006r.2007r.2008r. 1.Limit FP przyznany algorytmem 1.805,002.378,902.523,303.160,902.845,80 2.Środki FP pozyskane dodatkowo z rezerwy Ministra PiPS i Marszałka Województwa Podlaskiego 433,30307,40424,40951,101.194,70 3.Środki EFS562,001.019,601.081,90997,702.535,10 Razem 2.800,303.705,904.029,605109,706.575,60 [tyś. zł.]

27 Ilość osób zaktywizowanych przez PUP w Sokółce

28 Bezrobocie sokólskie na tle województwa podlaskiego Lp.Wyszczególnienie Struktura [%] Powiat sokólski Województwo podlaskie 1.osoby do 25 roku życia 22%20,8% 2.osoby do 50 roku życia 22%23% 3.osoby długotrwale bezrobotne 64,5%57,1% 4.mieszkańcy wsi 52,7%36,8% 5.kobiety 48%53,7% 6.osoby z wykształceniem wyższym 5,9%8% 7.osoby bez kwalifikacji zawodowych 24,0%31,6% 8.osoby bez doświadczenia zawodowego 36%33% 9.osoby niepełnosprawne 4,75,7% 10.liczba osób bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy 1517

29 Dziękuję za uwagę! Mirosław Biernacki Dyrektor PUP w Sokółce Sokółka,23.10.2008r.


Pobierz ppt "Człowiek Najlepsza Inwestycja. KONFERENCJA pn. Warto wspierać kapitał ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google