Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład pracy, jako środowisko społeczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład pracy, jako środowisko społeczne"— Zapis prezentacji:

1 Zakład pracy, jako środowisko społeczne
Opracował Paweł Stefaniak

2 Zakład pracy - definicja
każda organizacja funkcjonująca w oparciu o przepisy określające cel jej powstania i zakres działania, oraz zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę (np. fabryka, muzeum, urząd gminy, przedsiębiorstwo handlowe) (

3 Zakład pracy jako środowisko społeczne
Zakład pracy jest pewnym systemem społecznym. System społeczny: 1. Morfologia- budowa wewnętrzna, która odnosi się do struktury organizacyjnej, 2. Układ funkcji i pozycji, czyli każdy człowiek powinien mieć miejsce i pełnić określoną funkcję, 3. Hierarchia zależności, czyli kto komu podlega, 4. Układ wartości, czyli pewne wspólnie podjęte cele, 5. Zdolność adaptacji, czyli przystosowanie się do zmiennych warunków.

4 Role na terenie zakładu pracy:
1. rola pracownika 2. role zawodowe: - kierownicze - kontrolujące - funkcje specjalistyczne - administracyjne - produkcyjne. Te role mogą mieć dwa źródła: - role przypisane - role osiągnięte (np. awans).

5 Grupy pracownicze (5 cech):
1. Muszą być zasoby; 2. Każda grupa musi mieć wspólny cel (nie musi być akceptowany przez wszystkich); 3. Struktura, czyli sposób podporządkowywania elementów: - struktura władzy, - struktura komunikacji, czyli sposób przenoszenia wiadomości 4. Normy, czyli reguły postępowania: - formalne (prawne), - zwyczajowe (nieformalne). 5. Interakcje – emocje społeczne.

6 Podział grup wg ukierunkowanego działania:
1. Grupy celowe, w konkretnym celu, zespoły zadaniowe, komórka związków zawodowych, 2. spontaniczne, grupy które się utworzyły z różnych względów, z inicjatywy własnej: - grupy koleżeńskie, - kolektywy pracownicze – grupa inicjatywna - kliki pracownicze (hermetyczna, zamknięta grupa), - grupy nacisku (nazywane również grupami interesów, z reguły nie posiadają stałych form organizacyjnych i dążą do wywierania wpływu na organy wyższych stanowisk pracownicznych w celu uzyskania korzystnych dla siebie rozstrzygnięć, np. podczas głosowania nad ustawą).

7 Poziomy decyzji w organizacji
Podejmowanie decyzji stanowi esencję zarządzania. Decyzje podejmuje się na podstawie informacji płynących z całej organizacji. Istotą decyzji jest uzupełnianie luki informacyjnej, dlatego zawężenie tej luki poprzez dokładne zbieranie informacji jest kluczowym czynnikiem odniesienia sukcesu przez kierownika. Waga decyzji, ich zasięg oraz częstość podejmowania różną się w zależności od szczebla kierowniczego organizacji.

8 Poniższy schemat, przedstawia hierarchę decyzji - im wyższy szczebel zarządzania, tym większa waga i zasięg decyzji. Przepływ informacji i decyzji

9 Misja i strategia firmy
Strategiczny wybór dokonany przez organizację powinien zostać skonkretyzowany w postaci misji. Misja stanowi strategiczną wytyczną kierunku, w jakim ma podążać organizacja. Misja i strategia są wynikiem wielu czynników, m.in. woli akcjonariuszy, wpływów otoczenia i możliwej do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Rysunek obok, przedstawia schematyczny układ wybranych czynników kształtujących strategię biznesu. Dane wejściowe do opracowania strategii firmy

10 Opcje wyboru strategicznego
Formułując misję i strategię przedsiębiorstwa, należy pamiętać, że zarządzanie to dokonywanie wyboru spośród wielu dróg tej, która w najprostszy sposób prowadzi do osiągnięcia celu. Praktyka pokazuje, że nie wszystkie drogi, które można nakreślić, prowadzą do celu, jakim jest sukces rynkowy. Wybór jest kwantyfikowany przez rynek i niektóre rozwiązania stanowią pułapki fałszywej niszy rynkowej.

11 Obszary decyzji strategicznych przedsiębiorstwa
Obszary funkcjonalne Rozważając decyzje strategiczne, oprócz hierarchii podejmowania decyzji należy również mieć na uwadze sieć funkcjonalną przedsiębiorstwa. Decyzje strategiczne są podejmowane w każdym z trzech obszarów funkcjonalnych: sprzedaży, finansowym i wytwarzania - operacyjnym. Częstym błędem jest mylenie decyzji dotyczących strategii operacyjnej z decyzjami operacyjnymi. Pierwsze dotyczą np. wyboru techniki wytwarzania (elastyczna automatyzacja czy sztywna linia produkcyjna), drugie - rozstrzygania bieżących problemów, np. uruchomić trzecią zmianę i pracę w niedziele czy też negocjować opóźnienie dostawy. Obszary decyzji strategicznych przedsiębiorstwa

12 Struktura decyzji podejmowanych w ramach organizacji
Obszary funkcjonalne c.d. W ramach każdego z obszarów funkcjonowania organizacji można wyróżnić trzy poziomy podejmowania decyzji: strategiczny, taktyczny i operacyjny. Waga i zasięg decyzji na każdym z poziomów decyzyjnych (na przykład rozstrzygnięcie, czy finansować przedsięwzięcie emisją akcji, czy zaciągnięciem długoterminowego kredytu), jest podobna do decyzji dotyczącej lokalizacji zakładu. Obie te decyzje należą do strategicznych - jedna w ramach finansów, druga w ramach operacji. Struktura decyzji podejmowanych w ramach organizacji

13 KONIEC

14 Bibliografia: Donald Walters, Zarządzanie operacyjne;


Pobierz ppt "Zakład pracy, jako środowisko społeczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google