Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROPS Poznań Porozumienie dotyczące współpracy – minimalny zakres umowy PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE wiedza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROPS Poznań Porozumienie dotyczące współpracy – minimalny zakres umowy PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE wiedza."— Zapis prezentacji:

1 ROPS Poznań Porozumienie dotyczące współpracy – minimalny zakres umowy PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE wiedza zmienia przyszłość Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - upowszechnianie ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego Zakres umowy powinien obejmować: - wymianę informacji przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w przypadku działań organizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP

3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres umowy powinien obejmować: - kierowanie osób bezrobotnych do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - uregulowanie zasad wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych będących klientami MOPS

4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązki PUP - Przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach w związku z ust o pomocy społecznej - art. 9 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; - Informowanie osób bezrobotnych o obowiązku powiadamiania PUP o udziale w szkoleniu organizowanym w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia [art.41 ust.11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ] - Kierowania osób bezrobotnych do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym poprzez wydawanie skierowań art. 50 pkt.2 ust 2 w tym przypadku, powiatowy urząd pracy oraz ośrodek pomocy społecznej są obowiązane informować się wzajemnie o planowanych działaniach wobec bezrobotnych w trybie określonym w zawartym porozumieniu [art.. 50 pkt. 3 ]

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązki PUP Objęcia odpowiednimi instrumentami rynku pracy osób, które po zakończeniu uczestnictwa w kontrakcie socjalnym ponownie zarejestrują się w PUP jako bezrobotne Analizowania informacji otrzymanych z JOPS o wskazanych osobach bezrobotnych i informowania o planowanych działaniach aktywizujących wobec tych osób Kierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej – art. 12 pkt. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

6 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązki PUP Na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika, a w przypadku uczestnictwa w klubie integracji społecznej – na wniosek pracownika Socjalnego powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy: a) u pracodawcy, b) w Centrum - art. 16 pkt. 1 i 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym; [Skierowanie do pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby Centrum a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej: 1) 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach; 2) 80 % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach; 3) 60 % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach]

7 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązki JOPS Upowszechniania uzyskanych z PUP informacji dotyczących: ofert pracy, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia socjalnego oraz poradnictwa zawodowego, w tym organizowanych spotkań, wykorzystując tablice ogłoszeń i stronę internetową art. 17 pkt. 2 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej

8 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązki JOPS Upowszechnianie uzyskanych z PUP informacji dotyczących: ofert pracy, szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia socjalnego oraz poradnictwa zawodowego, w tym organizowanych spotkań, wykorzystując tablice ogłoszeń i stronę internetową art. 17 pkt. 2 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Informowania PUP o działaniach aktywizujących w zakresie zastosowanych instrumentów aktywnej integracji [aktywizacja zawodowej i edukacyjnej] w projekcie systemowym [dane osobowe, okres realizacji, tematyka i opis działań] Występowanie do PUP o skierowanie do kontraktu socjalnego oraz realizację działa i monitoring zapisów kontraktowych Występowania – w przypadkach szczególnie uzasadnionych- z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji osoby bezrobotnej, zwłaszcza w zakresie aktywizacji zawodowej i Indywidualnego Planu Działania

9 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dodatkowe ustalenia Wybór działań aktywizujących należy do osoby zarejestrowanej jako bezrobotna Wyznaczają pracowników upoważnionych do wymiany informacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań dotyczących osób bezrobotnych Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej Strony porozumienia dopuszczają możliwość zawarcia dodatkowych szczegółowych uzgodnień zwłaszcza w zakresie realizowania programów bądź projektów, których uczestnikami będą osoby bezrobotne

10 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Doradztwo ROPS doradcy@rops-wielkopolska.poznan.pl (61) 856 73 30


Pobierz ppt "ROPS Poznań Porozumienie dotyczące współpracy – minimalny zakres umowy PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE wiedza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google