Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachowania, działania jednostkowe…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachowania, działania jednostkowe…"— Zapis prezentacji:

1 Zachowania, działania jednostkowe…
Zachowania, działania jednostkowe, zbiorowe, rodzina… Zachowania, działania jednostkowe…

2 Formy aktywności i relacji międzyludzkich
P O J Ę C I E S L G Z N CECHA DEFINICYJNA Zachowanie + Działanie Czynność społeczna Działanie społeczne Kontakt społeczny Interakcja Interakcja powtarzalna Interakcja regularna Interakcja regulowana Stosunek społeczny

3 Pojęcie socjologiczne
Cecha definicyjna Zachowanie Działanie Czynność społeczna Działanie społeczne Kontakt społeczny Ruch fizyczny Znaczenie motywacyjne lub kulturowe Kierunek ku innym, działanie celowo adresowane do innych Orientacja na reakcję innych, reakcje partnera Wzajemne sporadyczne reakcje; o charakterze jednorazowym, przelotnym

4 Pojęcie socjologiczne
Cecha definicyjna Interakcja Interakcja powtarzalna Sekwencja wzajemnych reakcji; dynamiczna, zmienna sekwencja wzajemnie zorientowanych działań partnerów, którzy modyfikują swoje działania w zależności od tego, co robi [mówi] ten drugi Przypadkowe epizody interakcji; wielość wzajemnych działań tych samych partnerów, które zdarzają się sporadycznie, przypadkowo, bez określonych terminów, interwałów

5 Interakcja regulowana
Pojęcie socjologiczne Cecha definicyjna Interakcja regularna Interakcja regulowana Stosunek społeczny Rytmiczne epizody interakcji; wzajemne działania tych samych partnerów zdarzają się w stałych terminach, odstępach czasu, mają swój rytm Przebieg normatywnie wyznaczony; Schemat interakcji między pozycjami; normatywnie określony schemat oczekiwanych interakcji między partnerami zajmującymi pewne pozycje społeczne i pełniącymi związane z nimi role

6 Pozycja i rola społeczna
Pozycja społeczna (status społeczny): zestaw określonych obowiązków i uprawnień innych niż powiązanych/skojarzonych z inną pozycją Rola społeczna: pula oczekiwań normatywnych, czyli reguły właściwego dla danej pozycji postępowania

7 Formy aktywności i relacji międzyludzkich
P O J Ę C I E S L G Z N CECHA DEFINICYJNA Ruch fizyczny Znaczenie Kierunek ku innym Orientacja na reakcję innych Wzajemne sporadyczne reakcje Sekwencja wzajemnych reakcji Przypadkowe epizody interakcji Rytmiczne epizody interakcji Przebieg normatywnie wyznaczony Schemat interakcji między pozycjami Zachowanie + Działanie Czynność społeczna Działanie społeczne Kontakt społeczny Interakcja Interakcja powtarzalna Interakcja regularna Interakcja regulowana Stosunek społeczny

8 Zachowania, działania zbiorowe
Zachowania, działania jednostkowe, zbiorowe, rodzina… Zachowania, działania zbiorowe

9 Formy aktywności zbiorowej
P O J Ę C I E S L G Z N CECHA DEFINICYJNA Działania masowe + Zachowania zbiorowe Działania zbiorowe Ruchy społeczne Działania zorganizowane

10 Pojęcie socjologiczne
Cecha definicyjna Działania masowe Wielość działań o indywidualnych celach; wielu ludzi, w podobnym czasie, ale osobno, dla indywidualnych celów, podejmuje podobne działania, które przynoszą zagregowane i skumulowane skutki wykraczające poza zakres prywatny i jednostkowy, a uzyskujące znaczenie ogólnospołeczne

11 Pojęcie socjologiczne
Cecha definicyjna Zachowania zbiorowe Bliskość przestrzenna i /lub sytuacyjna; obecność wielu osób modyfikuje nieraz zachowania jednostek Np. w tłumie: jednostki działają bezkrytycznie, bardziej spontanicznie, emocjonalnie (rozum został w domu) ludzie ulegają demoralizacji, brutalizacji, zawieszając normy moralne, obyczajowe ludzie łatwo ulegają samozwańczym przywódcom, demagogom wreszcie ludzie wzajemnie się naśladują (syndrom zachowań stadnych) konformizm inform. przeplata się z normat.; tłum dyktuje i uzasadnia postępowanie

12 Pojęcie socjologiczne
Cecha definicyjna Działania zbiorowe Ruchy społeczne Działania zorganizowane Wspólne cele i koordynacja Ukierunkowanie na zmianę społeczną; akcje zbiorowe zmierzające do wywołania lub powstrzymania zmiany społecznej, czyli kontrruchy; UWAGA: syndrom pasażera na gapę (uznanie, że ryzyko działania jest nieopłacalne) Instytucjonalizacja; Przykład: dzisiejsi tzw. kibole: zachowania zbiorowe, działania zbiorowe, działania zorganizowane?

13 Formy aktywności zbiorowej – wyróżniki
Ludzie działają podobnie, ale niezależnie od siebie, osobno, bez osobistego kontaktu Ludzie znajdują się w bezpośredniej bliskości i/lub doświadczają tych samych sytuacji, ale jeszcze działają jakby obok siebie, raczej paralelnie niż wspólnie Ludzie rzeczywiście działają razem, dla realizacji wspólnych celów, w sposób skoordynowany Dodatkowo: Ludzie ukierunkowują swoje skoordynowane działania na zmianę. Ludzie postępują w zgodzie z dyktowanymi przez tradycję, obowiązujące normy wzorcami (działania zorganizowane)

14 Formy aktywności zbiorowej
P O J Ę C I E S L G Z N CECHA DEFINICYJNA Wielość działań o indywidualnych celach Bliskość przestrzenna i /lub sytuacyjna Wspólne cele i koordynacja Ukierunkowanie na zmianę społeczną Instytuc -jonalizac -ja Działania masowe + Zachowania zbiorowe Działania zbiorowe Ruchy społeczne Działania zorganizowane

15 Organizacja społeczna i myślenie grupowe
Organizacja społeczna to zintegrowany zbiór pozycji społecznych i stosunków społecznych, realizujący wspólne, jakieś istotne społecznie funkcje, tworzący swoistą całość odróżnialną od innych podobnych całości… „Myślenie grupowe” to nadmierna identyfikacja i bezkrytyczna lojalność wobec organizacji, utwierdzona we wzajemnych interakcjach i wykluczająca dostrzeżenie i naprawienie błędów i wadliwości w jej funkcjonowaniu!

16 Rodzina jako grupa społeczna i instytucja
Zachowania, działania jednostkowe, zbiorowe, rodzina… Rodzina jako grupa społeczna i instytucja

17 Rodzina jako grupa społeczna i instytucja
Rodzina jest formą życia zbiorowego. Jej trzonem jest małżeństwo Małżeństwo może być formalne (zalegalizowane) lub faktyczne. Małżeństwo jest legalnym, względnie trwałym związkiem kobiety i mężczyzny (są już od tego odstępstwa), powołanym w celu wspólnego pożycia, współpracy dla dobra rodziny, a więc głównie wychowania dzieci oraz wzajemnej pomocy. W grę wchodzą również wzajemne satysfakcje emocjonalne: małżeńskie, rodzicielskie (ich rola rośnie).

18 Małżeństwo jako trzon rodziny
Dobór partnerów w małżeństwie może być określany przez instytucje prawne lub obyczajowość. Zazwyczaj w ramach rodziny, tj. pomiędzy jej członkami, nie można zawierać związków małżeńskich, a prawo określa stopnie pokrewieństwa, w ramach których można to robić. Podobnie sytuacja ma się w przypadku płci partnerów. W niektórych społecznościach można zawierać małżeństwo jedynie z przedstawicielem własnej zbiorowości etnicznej (endogamia); przeciwieństwem jest egzogamia.

19 Rodzina jako grupa społeczna
Rodzina to grupa społeczna, a więc zbiorowość, którą charakteryzuje więź obiektywna, subiektywna, behawioralna. Rodzinę można pojmować jako grupę pierwotną. Ma bowiem wszystkie cechy podane przez Charlesa Cooleya: jest względnie trwała, niezbyt liczebna, wielofunkcyjna, jej więzi oparte są na stosunkach „face to face”, jest agendą socjalizacji (pierwotnej). Więzi rodzinne, w odróżnieniu od małżeńskich, mają charakter bardzo (bardziej) trwały.

20 Rodzina jako grupa społeczna
Członkowie rodziny są połączeni więzami małżeńskimi, pokrewieństwa, powinowactwa, czasem adopcji, siecią wzajemnych zależności i stosunków społecznych, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe; pełnią role: matki, ojca, współmałżonka, dziecka, brata, siostry, czasem dziadka/babci, krewnego, powinowatego. Rodzina jako grupa to zatem związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. Osobowe funkcje rodziny: małżeńska lub partnerska (bycie żoną, mężem, partnerem, partnerką); rodzicielska (bycie ojcem, matką); braterska (bycie siostrą lub bratem)

21 Rodzina jako instytucja społeczna
Rodzina jest powszechnikiem kulturowym. Jako instytucja jest to zatem utrwalony w tradycji wszystkich kultur, zrytualizowany zespół działań ludzkich, ukierunkowany na zaspokajanie określonych potrzeb swoich członków. Funkcje instytucjonalne rodziny to zatem wyspecjalizowane oraz permanentne działania i współdziałania członków rodziny, mniej lub bardziej uświadamiane, podejmowane w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych.

22 Instytucjonalne funkcje rodziny
materialno-ekonomiczna opiekuńczo-zabezpieczająca prokreacyjna (zapewnia biologiczną ciągłość społeczeństwa) seksualno-emocjonalna (regulacja stosunków seksualnych, emocjonalne wsparcie, zaspokajanie potrzeby miłości – dziś urasta do najważniejszej w kulturze euroamerykańskiej) legalizacyjno-kontrolna lub integracyjno-wychowawcza socjalizacyjna (zapewnia ciągłość kultury w szerokim rozumieniu) klasowo-stratyfikacyjna (wyznacza status członków) kulturalno-rekreacyjno-towarzyska

23 Typy rodzin Mała/nuklearna (dwupokoleniowa) i duża (poszerzona, wielka) Małe mogą być pełne i niepełne Monogamiczna i poligamiczna Matriarchalne i patriarchalne Generacyjna i prokreacyjna

24 Alternatywne modele rodzin
Kółko przyjacielskie (patrz polskie seriale) Casus „friends” (wspólne gospodarstwo) Rodzina – układanka (patchwork family) DINKS (double income, no kids) Rodzina nomadyczna (na odległość, małżeństwa wizytowe; vide tenisiści) Rodzina dwustopniowa (małżeństwo intymne, zamiast narzeczeństwa; uwaga na „zespół przedślubnej akceptacji” ze strony rodziców) Kohabitacja (konkubinat)


Pobierz ppt "Zachowania, działania jednostkowe…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google