Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Temat: Rodzaje środowisk społecznych

3 Środowisko społeczne Każdy człowiek żyje w określonym środowisku społecznym. Jest to ogół społecznych warunków, które kształtują rozwój i zachowanie jednostek. Środowisko społeczne tworzą ludzie, grupy społeczne, przedmioty będące wytworami ludzkiej aktywności, a także środowisko kulturowe. Środowisko kulturowe określa system działających na jednostkę elementów kulturowych istniejących w danej zbiorowości społecznej, do których należą między innymi wyobrażenia, tradycja, przekonania, normy, wartości społeczne i społecznie określone wzorce zachowań.

4 Rodzina Rodziną nazywamy podstawową, pierwotną, małą grupę społeczną składającą się z rodziców, ich dzieci (także adoptowanych) i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi – rodzicielska. The Bellelli Family Edgar Degas

5 Rodzina Rodzina odgrywa ważną rolę w życiu społecznym, gdyż jest podstawowym rodzajem grupy społecznej. Pod względem socjologicznym jest to grupa pierwotna oparta na więziach osobistych, o organizacji nieformalnej. Państwo, wspierając rodzinę, która jest jednym z głównych czynników socjalizacji, gwarantuje jej warunki rozwoju poprzez odpowiednie przepisy prawne, wynikające z zapisów w Konstytucji RP: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 18 Konstytucji RP).

6 Typy rodziny poligamiczna (więcej partnerów)
Liczba partnerów monogamiczna (dwoje partnerów) poligamiczna (więcej partnerów) - poligamia (związek mężczyzny z wieloma kobietami, - poliandria (związek kobiety z wieloma mężczyznami

7 Typy małżeństw Małżeństwa ze względu na strukturę dzieli się na:
Monogamiczne – związek jednego mężczyzny z jedną kobietą Poligamiczne – związek jednego mężczyzny z kilkoma kobietami Małżeństwo grupowe – związek kilku kobiet z kilkoma mężczyznami

8 Typy rodziny zakres (obszar) wyboru małżonka
endogamiczna (małżeństwo zawierane w obrębie jednej grupy społecznej) egzogamiczna (małżeństwo zawierane w obrębie różnych grup społecznych)

9 Typy rodziny kryterium poważania i władzy
patriarchalna (pełnia władzy należy do mężczyzny) matriarchalna (pełnia władzy należy do kobiety) partnerska (sprawiedliwy podział praw i obowiązków)

10 Typy rodziny metoda dziedziczenia nazwiska i majątku
patrylinearna (dziedziczenie po ojcu) matrylinearna (dziedziczenie po matce)

11 Rodzina Niepełna – rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jedną osobę dorosłą, na której spoczywa odpowiedzialność za gospodarstwo domowe Nuklearna – rodzina dwupokoleniowa składająca się z rodziców i ich dzieci – przeciwieństwo to rodzina wielopokoleniowa Przybrana – rodzina powstająca w wyniku powtórnego małżeństwa przez owdowiałego lub rozwiedzionego rodzica Zastępcza – prawna forma opieki na małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej

12 Rodzina jako grupa społeczna
Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe: małżeńską rodzicielską braterską Rembrandt

13 Kryterium klasyfikacji
Zazwyczaj jako rodzinę rozumie się dwójkę partnerów i wychowywane potomstwo. Tego typu rodzinę określa się jako nuklearną (w genealogii to rodzina mała), gdy jedno z partnerów zamieszkuje także z rodzicami, to jest to rodzina wielopokoleniowa. Jednak tak naprawdę granic rodziny nie da się jednoznacznie określić, choć da się stopniować pokrewieństwo lub powinowactwo. Ogół osób, o których wiadomo, że są spokrewnione lub spowinowacone chociażby w linii bocznej, w genealogii również nazywa się rodziną (dla odróżnienia od rodziny małej nazywa ją się rodziną wielką).

14 Funkcje rodziny Funkcje rodziny Ekonomiczna Seksualna Opiekuńcza
Kulturowa Rekreacyjna Socjalizacyjna Stratyfikacyjna Prokreacyjna

15 Przejawy kryzysu rodziny
2,04 1,58 1,37 1,25 1,22 1,23 1,24 Najczęściej występujące przejawy kryzysu rodziny: wzrost liczby rozwodów spadek liczby zawieranych małżeństw spadek dzietności zanik tradycyjnych funkcji rodziny

16 Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego
Adopcja – przyjęcie do rodziny na mocy orzeczenia sądu osoby małoletniej Alimenty – ustanawiane przez sąd obowiązkowe świadczenia na rzecz osób, w stosunku do których są zobowiązane inne osoby. Intercyza – majątkowa umowa małżeńska

17 Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego
Kuratela – nadzór prawny nad osobą niepełnoletnią lub niebędącą w pełni władz umysłowych. Opieka – nadzór prawny nad osobą małoletnią niepozostającą pod władzą rodzicielską lub całkowicie ubezwłasnowolnioną. Zaprzeczenie ojcostwa – orzeczenie sądowe stwierdzające, że mąż matki nie jest ojcem dziecka, które urodziło się w trakcie małżeństwa.

18 Grupa rówieśnicza Grupa rówieśnicza jest grup społeczną składają się z osób równych wiekiem. Pod względem socjologicznym grupa rówieśnicza jest grupą pierwotną. Grupę rówieśniczą wyróżnia przede wszystkim typ więzi emocjonalnych (nieformalne) oraz wzajemna akceptacja. Grupa rówieśnicza niska liczebność poczucie wspólnoty decydująca rola więzi osobowych i znajomości osobistych dobrowolne członkowstwo aprobata dla przywódcy ustalony samodzielnie system wzorów i wartości poczucie odrębności zmienność celów

19 Szkoła Szkoła jest instytucją oświatowo – wychowawczą stanowiącą, podobnie jak rodzina i grupa rówieśnicza, jeden z podstawowych czynników socjalizacji. Charakteryzuje się ona występowaniem społeczności dwupokoleniowej czyli uczniów i nauczycieli. Życie szkoły jest określone przede wszystkim przez układ interpersonalny uczeń – nauczyciel. Układ ten porządkuje życie społeczne szkoły. Szkoła przekazuje wiedzę popularnonaukową naucza metodami naukowymi przygotowuje do udziału w życiu społecznym (socjalizacja) Uczeń

20 Szkoła Stosunki w szkole mają charakter sformalizowany. Istnieje określona hierarchia i mocno zarysowany cel, którym jest wychowanie i nauczanie. Szkoła Dyrektor Rada Pedagogiczna dyrektor - nauczyciele Rada szkoły przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów Rada rodziców przedstawiciele rodziców uczniów wszystkich klas szkoły Samorząd uczniowski wszyscy uczniowie

21 Zakład pracy Zakład pracy system techniczny system prawny produkcyjna
planowanie produkcji produkcja reklama sprzedaż socjalna miejsce pracy zaspokajanie potrzeb psychospołecznych pracownika wychowawcza nabywanie umiejętności społecznych (norm i wzorów) kształtowanie stosunków interpersonalnych system społeczny system organizacyjny CECHY FUNKCJE


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google