Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Temat: Zbiorowość i grupy społeczne

3 Zbiorowość społeczna Zbiorowość społeczna w socjologii jest to zbiór osób, zajmujących w danym czasie, trwale lub nie, daną przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji i pojawiać mogą się stosunki społeczne. W przypadku gdy w danej zbiorowości społecznej wytwarza się struktura społeczna, a jej członkowie zaczynają wspólnie realizować jakieś istotne dla wszystkich cele, wówczas zbiorowość taka może stawać się grupą społeczną. W przypadku dużych zbiorowości społecznych, zajmujących trwale jakieś terytorium, używa się wobec nich określenia zbiorowość terytorialna. W szczególnych przypadkach zbiorowość terytorialna może stawać się społecznością lokalną.

4 Zbiorowość społeczna Krąg społeczny Para
Zbiorowość społeczna to grupa ludzi, między którymi wytworzyła się więź społeczna. Krąg społeczny Para Tłum Przykłady zbiorowości społecznych

5 Grupa społeczna Grupa społeczna to zbiór co najmniej trzech osób (w niektórych ujęciach dwóch), Którego członkowie współdziałają ze sobą w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości. Cechy grupy społecznej interakcje – wzajemne oddziaływania , które m.in. pobudzają aktywność grupy pomagają w osiąganiu celu , wpływają na powstawanie na stan emocji i stosunków. cel grupy – to , do czego zmierzają członkowie grupy struktura wewnętrzna – każdy zajmuje określoną pozycję (podział pozycji i ról społecznych ) normy grupowe – zasady postępowania ( normy pochodzące z zewnątrz i tworzone w grupie ) świadomość przynależności ( wspólnoty ) i poczucie odrębności .

6 Grupa społeczna Cel grupy wyznacza albo instytucja, organizacja, albo jest on wypadkową interakcji wewnątrzgrupowych. Cel powinien być jasno określony, aby członkowie grupy wiedzieli, jakie działania muszą być podjęte, aby go osiągnąć. Elementem łączącym członków grupy są również normy grupowe. Norma to akceptowana przez większość członków danej grupy zasada, określająca, jakie zachowanie jest w danej grupie akceptowane lub nieakceptowane. Struktura grupy to inaczej jej organizacja wewnętrzna. Składa się na nią przede wszystkim podział pozycji ról społecznych między członków danej grupy. Elementem spajającym grupę jest poczucie wspólnoty, które opiera się przede wszystkim na wspólnej identyfikacji członków grupy, między innymi wobec uznawania wspólnych norm i wartości.

7 Grupa społeczna Kolejnym elementem więzi jest poczucie odrębności. Każdą grupę charakteryzują również pewne cechy, wyróżniają ją spośród innych grup. Mogą to być wspólne wierzenia, tradycje, poglądy lub symbole, np. sztandar czy przynależność do harcerstwa. Człowiek może być równocześnie członkiem wielu grup społecznych. Wpływają one na jego zachowanie, postawy, system wartości oraz na procesy poznawcze. Człowiek zwykle utożsamia się z jakąś grupą, która staje się dla niego grupą odniesienia, np. dla dziecka jest nią rodzina, a w późniejszym okresie – m.in. grupa rówieśnicza. Człowiek, jako nowy członek grupy społecznej, musi poznać i nauczyć się norm w niej obowiązujących. Poznawanie odbywa się przez mechanizm naśladownictwa. Innym mechanizmem prowadzącym do poznania norm obowiązujących w grupie jest mechanizm nagradzania i karania.

8 Więzi społeczne Więzi społeczne to relacje i zależności wiążące jednostkę ze zbiorowościami i grupami społecznymi lub innymi jednostkami. Typy więzi społecznych Więzi naturalne, np. wspólne pochodzenie lub pokrewieństwo Więzi zrzeszeniowe, np. związki zawodowe Więzi stanowione, np. więzi więzienne

9 Funkcjonowanie jednostki w grupie
Postawa nonkonformistyczna przejawia się krytycznym stosunkiem jednostki do reguł postępowania obowiązujących w grupie oraz przedkładaniem własnego zdania nad opinie otoczenia. Postawa konformistyczna polega na podporządkowaniu się jednostki normom, wartościom, Poglądom i wzorcom zachowań, które obowiązują w grupie. Formy konformizmu Legalizm Oportunizm

10 Typologia grup społecznych
Grupy społeczne Rodzaj zorganizowania Charakter członkowstwa Rodzaj więzi Wielkość grupy Formalne Nieformalne Zamknięte Otwarte Małe Duże Pierwotne Wtórne

11 Rodzaje grup społecznych
Charakter podziału Rodzaje grup Charakterystyka grup Rodzaj więzi Formalne Posiadają ściśle określone struktury, cele, normy, często wyznaczane z zewnątrz. Działalność określają prawo i przepisy. W ich ramach występują instytucje sformalizowane i formalna kontrolna społeczna. Przykłady: państwa, partia polityczne, Związek Harcerstwa Polskiego. Nieformalne Powstają spontanicznie, w ich ramach występują instytucje nieformalne i nieformalna kontrola społeczna. Zasady działania wynikają ze wzajemnych interakcji. Przykład : grupy koleżeńskie.

12 Rodzaje grup społecznych
Charakter podziału Rodzaje grup Charakterystyka grup Typ więzi społecznej (stosunki społeczne) Pierwotne W ich ramach istnieją więzi emocjonalne oparte na kontaktach osobistych. Grupy takie cechuje niewielka liczebność. Przykłady: rodziny (dodatkowy element łączący – pokrewieństwo), grupy przyjaciół. Wtórne Przynależność do nich wynika z dobrowolnego wyboru. Cechuje je duża liczebność. Więzi oparte są na wspólnych interesach – członków łączy cel, który chcą osiągnąć. Przykład: partie polityczne

13 Rodzaje grup społecznych
Charakter podziału Rodzaje grup Charakterystyka grup Typ struktury społecznej (wielkość) Małe (bezpośrednie) Charakteryzują je bezpośrednie interakcje między członkami. Łączy ich cel, do którego dąży grupa, oraz normy obowiązujące jej członków. Przykłady: grupy przyjaciół, koła zainteresowań. Duże Charakteryzują je minimalne kontakty bezpośrednie lub ich brak, gdyż duża liczebność uniemożliwia nawiązywanie bezpośrednich stosunków pomiędzy ich członkami. Przykłady: narody, grupy wyznaniowe.

14 Rodzaje grup społecznych
Charakter podziału Rodzaje grup Charakterystyka grup Sposób uzyskiwania członkowstwa Ekskluzywne (zamknięte) Stosują ściśle określone kryteria dotyczące przyjęcia, np. urodzenie, status majątkowy. Przykłady: kluby biznesmenów, związki rodzin arystokratycznych. Inkluzywne (otwarte) Są dostępne dla wszystkich chętnych. Przykład: koła wędkarskie. Stopień trwałości więzi Krótkotrwałe Istnieją tak długo, jak długo trwa tworzące je wydarzenie. Przykłady: publiczność w teatrze, kinie, kibice. Długotrwałe Istnieją dłużej niż ludzkie życie. Przykład: narody.

15 Struktury grupowe Grupa społeczna, by istnieć i efektywnie działać, musi wytworzyć strukturę grupową, na którą składa się zestaw pozycji i powiązanych z nimi ról społecznych. Pozycja społeczna to zbiór uprawnień i obowiązków, które według grupy przysługują jednostce, ale także miejsce w hierarchii grupowej. Do każdej pozycji przypisana jest określona rola społeczna. Rola społeczna to rodzaj, zakres i wzory czynności, jakie jednostka wykonuje w grupie. Jest to również zespół oczekiwań dotyczących pożądanego zachowania jednostki w konkretnych sytuacjach. Człowiek może jednocześnie pełnić wiele ról społecznych, np. dziecka, ucznia, kolegi, harcerza. Status społeczny to pewna społeczna wartość, przypisana określonej pozycji i roli społecznej. Jest to wielkość prestiżu i autorytetu, jaki dana jednostka posiada, np. od policjanta oczekuje się określonego zachowania w określonej sytuacji.

16 Struktury wewnątrzgrupowe
Struktura władzy jest rozumiana jako więź łącząca osoby zajmujące określone pozycje w grupie. Człowiek ulega osobie, mającej nad nim władzę, z następujących powodów, np.: przestrzega norm społecznych wpajanych od dzieciństwa, np. słucha starszych, osoba, która przewodniczy grupie, może nagradzać i karać, itp. W każdej grupie istnieje określona struktura atrakcyjności interpersonalnej, ukazująca, które osoby są sobie bliskie, a które unikają siebie. Stopień atrakcyjności interpersonalnej uzależniony jest od zgodności postaw, opinii, cech charakteru, wyglądu, itp. W grupie wyróżnia się również strukturę komunikowania, która polega na tym, że od pozycji członków w grupie zależy dostęp do informacji, oraz strukturę awansu – pozycje członków grupy wyznaczają możliwości objęcia wyższych pozycji w grupie.

17 Struktury wewnątrzgrupowe
W grupach społecznych wyróżnić można trzy typy struktur społecznych: strukturę komunikacji, strukturę przywództwa (władzy) oraz strukturę socjometryczną. Struktura socjometryczna określa wzajemne postawy jednostek względem siebie, przede wszystkim więzi emocjonalne, które spajają grupę. Struktura ta kształtuje się pod wpływem indywidualnych potrzeb afiliacyjnych jednostek. Struktura komunikacji odnosi się do sieci wzajemnych interakcji w grupie, co jest istotne ze względu na szybkość przepływu informacji przy realizowaniu przez grupę celów. Struktura przywództwa określa relacje poddaństwa i dostęp do władzy jednostek znajdujących się w grupie. Ze względu na styl kierowania grupą jednostki mogą mieć większy lub mniejszy wpływ na podejmowane decyzje. W przypadku tej struktury istotne jest zarówno przywództwo formalne w grupie, jak i istnienie przywództwa nieformalnego.

18 Konformizm Konformizm to postawa i zachowanie jednostki, polegające na ścisłym podporządkowaniu się normom, systemom wartości, wzorcom zachowań i myślenia oraz powszechnie przyjętym poglądom obowiązującym w danej grupie społecznej. Konformizm oznacza również zmianę opinii lub zachowania człowieka pod naciskiem innych. Na zachowania konformistyczne wpływają cechy grupy, która wywiera w ten sposób nacisk na jednostkę. Człowiek zachowuje się konformistycznie również z innych powodów: oczekuje nagrody lub chce uniknąć kary – jest to uleganie, chce się upodobnić do innej osoby lub grupy – jest to identyfikacja, przyjmuje za własne normy, wartości, postawy i poglądy obowiązujące w grupie lub charakteryzujące inną osobę – co nazywa się internalizacją, czyli uwewnętrznieniem. Postawą przeciwną wobec konformizmu jest nonkonformizm.

19 Sposoby kierowania grupą
Autokratyczny Demokratyczny Liberalny Przywódca podejmuje decyzje sam, bez konsultacji z członkami grupy wyraźny podział na rządzących i rządzonych Przywódca jest „pierwszym wśród równych” – liczy się ze zdaniem członków grupy, którzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji członkowie mają dużą samodzielność Przywódca bardzo rzadko ingeruje w prace grupy – jego rola ogranicza się do sugestii członkowie mają całkowitą swobodę w podejmowaniu decyzji

20 Konformizm Na zachowania konformistyczne przede wszystkim ma wpływ ukształtowana w toku socjalizacji osobowość jednostki, lecz również typ relacji społecznych, w których jednostka uczestniczy, struktura grupy, istniejący w niej system aksjonormatywny czy rodzaj zadania które realizuje jednostka w grupie, sposób sankcjonowania działań czy formy kontroli społecznej. Na jednostkę jest wywierana silniejsza presja wobec zachowań konformistycznych w grupach, które próbują kontrolować większą część jej życia, w szczególności są to wymieniane przez Ervinga Goffmana instytucje totalne. Osobowości autorytarne i związane z nimi zachowania konformistyczne występują częściej w społeczeństwach, w których dominuje władza totalitarna, w społeczeństwach demokratycznych częściej tolerowane są odstępstwa od konformizmu.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google