Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBECNY SZEF BIURA OCHRONY RZĄDU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBECNY SZEF BIURA OCHRONY RZĄDU"— Zapis prezentacji:

1

2 OBECNY SZEF BIURA OCHRONY RZĄDU
gen. bryg. Marian JANICKI

3 HISTORIA Idea ochrony najważniejszych dla państwa osób sięga bardzo daleko w przeszłość. Już w starożytnym Rzymie cesarze mieli u swego boku gwardię pretorianów - specjalną formację wojskową - która m.in. chroniła najważniejszą osobę cesarstwa rzymskiego. W okresie średniowiecza funkcje ochronne książąt, królów i cesarzy pełniły ich gwardie przyboczne. W Polsce korzeni dzisiejszego Biura Ochrony Rządu należy szukać w 20- leciu międzywojennym w XX wieku. Głównym powodem stworzenia formacji ochraniającej dostojników państwowych był zamach na ówczesnego prezydenta Gabriela Narutowicza przeprowadzony w 1922 r. Po zamachu, w 1924 r., utworzona została specjalna Brygada Ochronna[1], która objęła ochroną prezydenta RP (później - Kompania Zamkowa). Jej zadania i funkcjonowanie szczegółowo regulowała specjalna instrukcja ochronna. W 1944 r. w Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego utworzono Wydział Ochrony PKWN, zajmujący się ochroną najważniejszych osób nowego rządu. W 1945 r., po przekształceniu RBP w Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, funkcjonował Wydział Ochrony Rządu, który w 1949 r. podniesiono do rangi Departamentu Ochrony Rządu. W 1954 r. jego zadania przejął Departament VIII Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego.

4 Po kolejnych zmianach w centrali, w 1956 r
Po kolejnych zmianach w centrali, w 1956 r. utworzono Biuro Ochrony Rządu, które jako jednostka nowo powstałej Służby Bezpieczeństwa, weszło w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a jego funkcjonariusze otrzymali stopnie służbowe Milicji Obywatelskiej. BOR początkowo podlegał bezpośrednio ministrowi, a w następnych latach wyznaczonym przez niego wiceministrom. Po reformie resortu, od listopada 1981 r. nadzór nad nim sprawował Szef Wojsk MSW. Po likwidacji tego stanowiska, w listopadzie 1989 r. BOR przeszedł pod kontrolę Szefa Służby Bezpieczeństwa MSW. Stan ten trwał aż do rozwiązania struktur aparatu bezpieczeństwa PRL. Po 1990 r. funkcjonariusze BOR otrzymali status żołnierzy, a samo Biuro Ochrony Rządu stało się faktycznie Jednostką Wojskową nr Biuro Ochrony Rządu, jednak cały czas podporządkowaną MSW. Wobec tego, że pod koniec lat 90. nie mogła się dalej utrzymywać sytuacja, w której żołnierze byliby podporządkowani Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie Ministrowi Obrony Narodowej, zaczęto prace legislacyjne nad ustawą o Biurze Ochrony Rządu, która miała nadać żołnierzom BOR nowy status. W końcu ustawa o Biurze Ochrony Rządu (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz ze zm.) weszła w życie 30 marca 2001 r. Od tego momentu żołnierze JW Biuro Ochrony Rządu stali się funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu. Liczebnie BOR rozrósł się wskutek równoległej likwidacji Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA i wcieleniu części ich żołnierzy do Biura Ochrony Rządu.

5 BIURO OCHRONY RZĄDU Do głównych zadań Biura Ochrony Rządu należy ochrona osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes państwa oraz prowadzenie rozpoznania pirotechniczno – radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu. Do osób, które zostały wymienione powyżej należą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 'na podstawie ustawy z dnia 30 maja roku o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 75, poz. 356 i z 1998 r. nr 160, poz. 1065),' przedstawiciele delegacji państw obcych przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz inne osoby ważne ze względu na dobro państwa. Do obiektów ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu należą: obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jak też inne obiekty i urządzenia o szczególnym znaczeniu.

6 FORMY DZIAŁANIA Biuro Ochrony Rządu wypełnia ustawowe zadania poprzez:
planowanie zabezpieczenia osób, obiektów i urządzeń, rozpoznanie i analizę potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, koordynowanie realizacji działań ochronnych, wykonywanie bezpośredniej ochrony, zabezpieczanie obiektów i urządzeń, doskonalenie metod swojej pracy. W zakresie swoich zadań Biuro Ochrony Rządu wykonuje czynności administracyjno-porządkowe oraz podejmuje działania profilaktyczne. Funkcjonariusz w toku wykonywania czynności służbowych jest obowiązany do respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

7 ZAKRES UPRAWNIEŃ funkcjonariusz, wykonując zadania służbowe ma prawo:
1) wydawać polecenia osobom, których zachowanie może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, obiektów i urządzeń podlegających ochronie BOR, a w szczególności wydawać polecenia: – opuszczenia przez osoby miejsca, w którym przebywanie może stanowić zagrożenie dla realizacj zadania, – zatrzymania pojazdu – usunięcia pojazdu z miejsca postoju, 2) legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, 3) zatrzymywać osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia, a także osoby w sposób rażący naruszające porządek publiczny, 4) dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży, sprawdzać ładunki i pomieszczenia, w sytuacjach, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń, 5) żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki są obowiązane, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, 6) zwracać się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracać się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy.

8 ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. nr 27, poz. 298 i nr 106, poz. 1149) funkcjonariusz BOR może stosować środki przymusu bezpośredniego, po bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania zgodnego z prawem oraz uprzedzeniu o ich zastosowaniu. Funkcjonariusz może odstąpić od wzywania osoby do zachowania zgodnego z prawem oraz od uprzedzenia o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia. Funkcjonariusz powinien stosować środki przymusu bezpośredniego w taki sposób, aby osiągnięcie podporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość. Funkcjonariusz ma prawo stosować następujące środki przymusu bezpośredniego: siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony lub ataku, urządzenia techniczne w postaci kajdanek, prowadnic, kaftanów bezpieczeństwa, pasów i siatek obezwładniających, urządzenia techniczne w postaci kolczatek drogowych i innych przeszkód umożliwiających zatrzymanie pojazdu, chemiczne środki obezwładniające, pałki służbowe zwykłe, teleskopowe i wielofunkcyjne, psy służbowe.

9 UŻYCIE BRONI PALNEJ Jeżeli środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub jeżeli ich użycie, ze względu na okoliczności danego zdarzenia, nie jest możliwe, funkcjonariusz ma prawo użycia broni palnej wyłącznie w następujących przypadkach: w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność funkcjonariusza lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu lub wolności funkcjonariusza albo innej osoby, przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną funkcjonariuszowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej, objętej ochroną BOR, w celu odparcia niebezpiecznego bezpośredniego gwałtownego zamachu na obiekty i urządzenia objęte ochroną BOR oraz inne ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, na siedziby naczelnych organów władzy, centralnych organów administracji rządowej, w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocześnie bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności człowieka, w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne w wyżej wymienionych przypadkach, albo za osobą, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia zbrodni, w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój ochraniający osoby, dokumenty zawierające informacje niejawne, pieniądze albo inne przedmioty wartościowe.

10 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Biuro Ochrony Rządu stało się aktywnym uczestnikiem grup roboczych i organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa osób publicznych. Biuro Ochrony Rządu jest członkiem następujących stowarzyszeń: ENPPF (European Network for the Protection of Public Figures) – Europejska Sieć Ochrony Osób Publicznych. Sieć została powołana do życia decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2002 r. z inicjatywy Królestwa Hiszpanii. W jej skład wchodzą krajowe służby policyjne i inne służby, odpowiedzialne za ochronę osób publicznych Do głównych zadań stowarzyszenia należą: wymiana informacji przy planowaniu zabezpieczeń wizyt osób ochranianych w krajach UE, wypracowanie wspólnych procedur w trakcie realizacji działań ochronnych i wspólnego stanowiska w zakresie metod działania celem zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osób ochranianych. APPS (Association of Personal Protection Services) – Stowarzyszenie Służb Ochrony Osobistej. Stowarzyszenie zrzesza instytucje publiczne z całego świata odpowiedzialne za bezpieczeństwo najważniejszych osób w poszczególnych państwach. Głównym celem organizacji jest wymiana poglądów, wiedzy, doświadczeń, informacji oraz promocja ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami ochrony podczas realizacji wspólnych zadań. Twinning Project PL – czyli Projekt Współpracy Bliźniaczej – „Międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej” jest instrumentem powołanym w ramach Unii Europejskiej w celu prowadzenia i umacniania partnerstwa między Wielką Brytanią a Polską. Działania w ramach Projektu koncentrują się głównie na prowadzeniu szkoleń w dziedzinach takich jak walka z terroryzmem oraz walki z przestępczością zorganizowaną. W ramach współpracy międzynarodowej (działania ochronne, szkolenia międzynarodowe) Biuro Ochrony Rządu utrzymuje kontakty ze służbami ochronnymi z całego świata takimi jak: Izraeli Security Agency, Bundeskriminalamt, Secret Service.

11 Święto Biura Ochrony Rządu obchodzone jest 12 czerwca
Święto Biura Ochrony Rządu obchodzone jest 12 czerwca. Upamiętnia ono utworzenie w r. Brygady Ochronnej.

12 Osoby ochraniane przez BOR
Ochrona Prezydenta RP. Za prezydentem szef ochr. ppłk, przed prezydentem major. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Rady Ministrów Wiceprezes Rady Ministrów Minister właściwy do spraw wewnętrznych Minister właściwy do spraw zagranicznych Byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej Przedstawiciele delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Inne osoby ważne ze względu na dobro państwa, na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

13 Okres objęcia ochroną BOR
Początek objęcia ochroną ważnych osób przez BOR i ustanie tej ochrony na ogół nie pokrywają się z okresem pełnienia danej funkcji państwowej. Oto wykaz początku i końca sprawowania ochrony przez Biuro Ochrony Rządu nad najważniejszymi osobami w państwie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - od momentu podania oficjalnych wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą do momentu zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP (jako prezydent elekt) oraz od momentu zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP - dożywotnio (po zakończeniu kadencji prezydenckiej ochrona BOR przysługuje byłemu prezydentowi tylko na terytorium Polski)‏ Prezes Rady Ministrów - od momentu nominowania przez Prezydenta RP do chwili uzyskania wotum zaufania przez Sejm RP oraz od momentu uzyskania wotum zaufania - przez 6 miesięcy od chwili zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Rady Ministrów marszałkowie izb parlamentu oraz ministrowie - od momentu powołania/wyboru, przez okres ok. 1 miesiąca po zakończeniu pełnienia funkcji

14 Obiekty ochraniane przez BOR
Obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, budynki Sejmu i Senatu Polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne Urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Inne obiekty i urządzenia o szczególnym znaczeniu

15 Formy działania BOR Kolumna samochodów Biura Ochrony Rządu wyjeżdża z Pałacu Prezydenckiego. 1) Funkcjonariusze BOR patrolujący chodnik przed Pałacem blokują ruch pieszy 2) Samochody ochrony blokują oba pasy ruchu wstrzymując samochody jadące Krakowskim Przedmieściem 3) Samochód BOR z osobą ochranianą (premier) wyjeżdża na ulicę 4) Uformowanie kolumny samochodów BOR (samochody Policji zaparkowane na chodniku nie wchodzą w skład tej kolumny pojazdów)‏

16 Biuro Ochrony Rządu wykonuje zadania ochronne poprzez m. in
Biuro Ochrony Rządu wykonuje zadania ochronne poprzez m.in. planowanie zabezpieczenia osób, obiektów i urządzeń, rozpoznanie i analizę zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, koordynację działań ochronnych różnych służb, wykonywanie ochrony bezpośredniej, zabezpieczanie obiektów i urządzeń. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych funkcjonariusze BOR współpracują z funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej. Funkcjonariusze BOR mają prawo wydawać polecenia, zatrzymywać pojazdy, legitymować osoby w celu ustalenia tożsamości, zatrzymywać osoby, dokonywać kontroli osobistej, zwracać się o niezbędną pomoc do organów, instytucji i osób. W sytuacjach zagrożenia funkcjonariusze BOR mogą użyć środków przymusu bezpośredniego (siła fizyczna, pałki służbowe i psy), a nawet użyć broni palnej.

17 Służba w BOR Służbę w BOR może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie karana za popełnienie przestępstwa, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej i gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej. Osoba zgłaszająca, po wydaniu pozytywnego orzeczenia komisji lekarskich, mianowana zostaje funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po tym okresie i uzyskaniu pozytywnej opinii zostaje mianowana funkcjonariuszem w służbie stałej. Preferuje się, by kandydaci na funkcjonariuszy posiadali specjalistyczne umiejętności przydatne w służbie, uprawiali sporty walki, wodne, samochodowe oraz strzelectwo, znali języki obce.

18 Osobę zgłaszającą się do podjęcia służby w Biurze Ochrony Rządu mianuje się
funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po upływie służby przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnej opinii służbowej, funkcjonariusza mianuje się na stałe. W przypadku nie wykonywania obowiązków służbowych spowodowanych przerwą trwającą ponad 3 miesiące okres tej służby może być przedłużony. Do mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk właściwy jest Szef BOR. Od decyzji Szefa BOR służy odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

19 Czas pełnienia służby przez funkcjonariusza jest określony wymiarem jego
obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Czas pełnienia służby przez funkcjonariusza wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, Nie przekraczającym 6 miesięcy. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną funkcjonariuszowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze. Funkcjonariusz podlega corocznemu opiniowaniu służbowemu. Przełożony funkcjonariusza może wydać opinie służbowa o funkcjonariuszu także w innym terminie, jednakże nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od wydania poprzedniej opinii. W wydanej opinii służbowej przełożony zamieszcza ogólna ocenę o opiniowanym funkcjonariuszu wyrażoną w skali od 1 do 6 (niedostateczna, mierna, dostateczna, dobra, bardzo dobra, wzorowa). Przełożony jest obowiązany zapoznać funkcjonariusza z wydana o nim opinia w ciągu 30 dni od dnia jej sporządzenia. W przypadku gdy nie jest to możliwe termin zapoznania biegnie od dnia ustania przeszkody. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej o nim opinii służbowej do wyższego przełożonego w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinia. Od opinii wydanej przez Szefa BOR przysługuje funkcjonariuszowi odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Opinia służbowa wydana wskutek odwołania, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest ostateczna.

20 Funkcjonariusz może być oddelegowany do pełnienia służby w innej miejscowości na
okres do 12 miesięcy, z urzędu lub na własna prośbę. Za zgoda funkcjonariusza okres oddelegowania może zostać przedłużony. Funkcjonariuszowi-kobiecie przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla pracownic według przepisów prawa pracy, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Przepis stosuje się także do funkcjonariusza- mężczyzny w zakresie, w jakim pracownicy mogą korzystać ze szczególnych uprawnień przewidzianych dla pracownic. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami, z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich. Funkcjonariuszowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku na czas nie przekraczający 12 miesięcy. W takim przypadku uposażenie funkcjonariusza nie może być obniżone. Szef BOR może oddelegować funkcjonariusza, za jego zgoda, do pełnienia zadań służbowych poza BOR w urzędach obsługujących organy administracji rządowej. Funkcjonariusza przenosi się na niższe stanowisko służbowe w przypadku wymierzenia kary dyscyplinarnej, w przypadku złej opinii służbowej, likwidacji zajmowanego przez siebie stanowiska lub na własne życzenie.

21 Funkcjonariusza zawiesza się w czynnościach służbowych w razie wszczęcia
przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych można przedłużyć do czasu ukończenia postępowania karnego. Od decyzji o zawieszeniu przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Złożenie odwołania nie wstrzymuje decyzji o zawieszeniu. Funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych odsuwa się od pełnienia obowiązków służbowych oraz odbiera się mu legitymacje, broń i identyfikator służbowy BOR. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku: orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską, otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej, otrzymania niedostatecznych ocen w dwóch kolejnych opiniach służbowych w okresie służby stałej, wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu, utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa; osiągnięcia wieku: a) przez podoficera, chorążego i oficera młodszego - 55 lat, b) przez oficera starszego - 58 lat, c) przez generała - 60 lat; prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

22 STOPNIE FUNKCJONARIUSZY
Starszy szeregowy Korpus podoficerów: Kapral Plutonowy Sierżant Starszy sierżant Korpus chorążych: Młodszy chorąży Chorąży Starszy chorąży Korpus oficerów: Podporucznik Porucznik Kapitan Major Podpułkownik Pułkownik Generał brygady Generał dywizji

23 Ochrona osobistości Liczba funkcjonariuszy ochraniających Prezydenta RP wynosi 7-10, premiera RP - 5-7, marszałków Sejmu i Senatu, wicepremierów, ministrów i byłych prezydentów - po 1-4; w zależności od potrzeb liczba funkcjonariuszy może zostać zmieniona. Najsilniejszą ochronę miał podczas pielgrzymek do Polski Papież - wtedy bezpośrednio do jego ochrony zaangażowanych było kilkunastu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz kilku ochroniarzy z Watykanu. Papież poruszał się Papamobile lub limuzyną BOR, a kolumna samochodów wiozących Papieża składała się wtedy z kilkunastu samochodów (również karetek pogotowia ratunkowego oraz wozów straży pożarnej). Ochrona BOR przysługuje również byłym premierom przez okres 6 miesięcy po zakończeniu sprawowania funkcji szefa rządu. Ochrona BOR przysługuje również członkom rodziny prezydenta i premiera.

24 Do obiektów ochranianych przez BOR należą także prywatne mieszkania osób ochranianych.
Biuro Ochrony Rządu nie jest jedyną polską formacją chroniącą VIP-ów. Zadania z zakresu wykonywania ochrony osobistej ważnych osób realizuje również Wydział Ochrony Specjalnej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, który zajmuje się ochroną Ministra Obrony Narodowej. Często zdarza się, że chroni również członków zagranicznych delegacji wojskowych przebywających z wizytą w Polsce.

25 Biuro Ochrony Rządu ochrania także inne osoby, które są ważne ze względu na dobro państwa. Decyzję o ochronie podejmuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Na tej podstawie, ochronie podlegały np:

26 Wyposażenie BOR Do pojazdów wykorzystywanych przez BOR należą m.in. specjalnie wzmocnione i wyposażone Audi A8 Audi A6 Audi Q7 BMW serii 5, BMW serii 7, BMW X5, Chrysler Voyager, Mercedesy klasy E (W124), Mercedesy klasy G, Mercedesy klasy S, Mercedesy Viano Seat Exeo Škody Superb, Volvo S40, BMW E67 Prezydenta RP BMW X5 Biura Ochrony Rządu BMW serii 5 i serii 7 Biura Ochrony Rządu. Po prawej limuzyna prezydenta. Funkcjonariusze są uzbrojeni w: pistolety Glock 17 pistolety maszynowe UZI i Mini-UZI karabinki szturmowe AKMS, Beryl wz.96, HK G-36c i FN SCAR.

27

28

29

30

31

32

33 DZIĘKUJĘ Prowadzący: mgr Anna Wójtowicz - Dawid
Przedmiot: Organy ochrony porządku publicznego Przygotował Kamil Stąporski 2UAZ/GC01


Pobierz ppt "OBECNY SZEF BIURA OCHRONY RZĄDU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google