Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”"— Zapis prezentacji:

1 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wykład nr 8 (1x45 min) Uwarunkowania użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego

2 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego. (Dz. U. z dnia 15 lipca 1998 r.) Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

3 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej, zwany dalej "pracownikiem ochrony", może stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 36 ust. 4, art. 37 pkt 2 i art. 38 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony,

4 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej, zwany dalej "pracownikiem ochrony", może stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 36 ust. 4, art. 37 pkt 2 i art. 38 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony,

5 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej, zwany dalej "pracownikiem ochrony", może stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 36 ust. 4, art. 37 pkt 2 i art. 38 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony, użycia podczas konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1-3 oraz 5 i 6, lub broni palnej,

6 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownik posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej, zwany dalej "pracownikiem ochrony", może stosować środki przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 36 ust. 4, art. 37 pkt 2 i art. 38 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego wyłącznie wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wezwaniu do określonego zachowania. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony, użycia podczas konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1-3 oraz 5 i 6, lub broni palnej,

7 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownik ochrony jest obowiązany do wezwania osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz do uprzedzenia, że w razie niepodporządkowania się wezwaniu zostaną użyte wobec niej środki przymusu bezpośredniego.

8 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownik ochrony może odstąpić od wzywania osoby do zachowania zgodnego z prawem oraz od uprzedzenia o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, a także chronionego mienia.

9 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Można jednocześnie stosować różne środki przymusu bezpośredniego, jeżeli jest to konieczne w celu podporządkowania się lub osiągnięcia zamierzonego celu.

10 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Treści „ustawy” Art. 38.  1. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego w przypadkach określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 37 pkt 2 wyłącznie wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie. 2. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:   1)   siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,   2)   kajdanki,   3)   pałki obronne wielofunkcyjne,   4)   psy obronne,   5)   paralizatory elektryczne,   6)   broń gazowa i ręczne miotacze gazu.

11 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Treści „ustawy” Art. 38. (c.d.) 3. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wezwaniu do określonego zachowania. 4. Środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 2 pkt 3-6, nie stosuje się wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz o widocznej niepełnosprawności. 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 2. 6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne. 3)   pałki   4)   psy   5)   paralizatory   6)   gaz Jakie to rozporządzenie !!!??? Jakie to rozporządzenie !!!???

12 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownik ochrony odstępuje natychmiast od stosowania środków przymusu bezpośredniego, gdy osoba, wobec której użyto tych środków, podporządkowała się wydanym poleceniom.

13 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Siłę fizyczną stosuje się w celu odparcia zamachu na chronione osoby lub mienie, czynnej napaści na pracownika ochrony, obezwładnienia osoby, w związku ze zmuszeniem jej do wykonania polecenia lub w czasie ujmowania osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

14 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Siłę fizyczną stosuje się w celu odparcia zamachu na chronione osoby lub mienie, czynnej napaści na pracownika ochrony, obezwładnienia osoby, w związku ze zmuszeniem jej do wykonania polecenia lub w czasie ujmowania osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

15 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Używając siły fizycznej, nie wolno zadawać uderzeń, chyba że pracownik ochrony działa w obronie koniecznej albo w celu odparcia zamachu na życie, zdrowie ludzkie lub chronione mienie.

16 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kajdanki można stosować wobec osób ujętych w celu udaremnienia ucieczki albo zapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi. Osobie ujętej, w stosunku do której nie stosuje się szczególnych środków ostrożności, kajdanki zakłada się na ręce trzymane z przodu.

17 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kajdanek nie stosuje się wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 17 lat, z wyjątkiem nieletnich w wieku powyżej 16 lat podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu.

18 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kajdanki można założyć na ręce trzymane z tyłu osobie o silnej budowie ciała, podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu.

19 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kajdanki powinny być założone tak, aby nie tamowały obiegu krwi.

20 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kajdanki powinno się, w miarę możliwości, zakładać w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach odosobnionych, przy udziale dwóch pracowników ochrony, z których jeden zakłada kajdanki, a drugi wykonuje czynności ubezpieczające.

21 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pałka obronna wielofunkcyjna może być stosowana w razie:   1)   odpierania czynnej napaści na pracownika ochrony lub pokonywania czynnego oporu,   2)   odpierania zamachu na chronioną osobę,   3)   przeciwdziałania kradzieżom lub niszczeniu mienia.

22 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Nie wolno stosować pałki obronnej wielofunkcyjnej wobec osób stawiających bierny opór.

23 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zabrania się:   1)   zadawania uderzeń i pchnięć pałką obronną wielofunkcyjną w głowę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz szczególnie wrażliwe części ciała, a także stosowania na te części ciała blokady i zakładania dźwigni,   2)   zadawania uderzeń rękojeścią pałki obronnej wielofunkcyjnej,   3)   stosowania pałki obronnej wielofunkcyjnej wobec osób, w stosunku do których użyto kajdanek.

24 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wolno zadawać uderzenia i pchnięcia pałką obronną wielofunkcyjną we wszystkie części ciała w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony lub innej osoby.

25 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pies obronny, jako środek przymusu bezpośredniego, może być wykorzystywany w przypadkach:   1)   odpierania czynnej napaści na pracownika ochrony lub chronione osoby,   2)   ujęcia osób.

26 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pies obronny powinien mieć założony kaganiec. Nie dotyczy to przypadków, gdy pies obronny jest wykorzystywany wobec przestępcy posiadającego broń palną lub inne niebezpieczne narzędzia, w celu odparcia czynnej napaści.

27 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Paralizatory elektryczne, broń gazową i ręczne miotacze gazu można stosować w przypadkach:   1)   odpierania czynnej napaści na pracownika ochrony lub osoby chronione,   2)   pokonywania czynnego oporu,   3)   bezpośredniego pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa przeciwko dobrom powierzonym ochronie,   4)   przeciwdziałania kradzieżom lub niszczeniu mienia,   5)   ujęcia osób.

28 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przy stosowaniu tych środków należy zachować ostrożność, uwzględniając ich właściwości mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

29 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Jeżeli wskutek zastosowania środka przymusu bezpośredniego nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia osoby, pracownik ochrony jest obowiązany natychmiast udzielić tej osobie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie potrzeby lub na jej prośbę - podjąć niezwłoczne działania w celu zapewnienia pomocy lekarskiej.

30 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kobiecie ciężarnej bezpośrednio po użyciu środka przymusu bezpośredniego należy niezwłocznie zapewnić badanie stanu zdrowia przez lekarza.

31 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W przypadku gdy nastąpiła śmierć lub podejrzenie śmierci osoby, wobec której zastosowano środek przymusu, pracownik ochrony jest obowiązany niezwłocznie wezwać lekarza.

32 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W przypadku, gdy nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia oraz gdy w wyniku zastosowania środka przymusu nastąpiła śmierć osoby lub szkoda w mieniu, pracownik ochrony jest obowiązany do:   1)   powiadomienia o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego oraz najbliższej jednostki Policji,   2)   zabezpieczenia, w miarę możliwości, śladów na miejscu zdarzenia i niedopuszczenia na to miejsce, do czasu przybycia Policji, osób postronnych,   3)   ustalenia, w miarę możliwości, tożsamości osób będących świadkami zdarzenia.

33 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Każdy przypadek zastosowania środków przymusu bezpośredniego oraz towarzyszące mu okoliczności dokumentuje się w ewidencji prowadzonej przez wewnętrzną służbę ochrony lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

34 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wpis w ewidencji o użyciu środków przymusu bezpośredniego powinien w szczególności zawierać:   1)   dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu bezpośredniego,   2)   datę, godzinę i miejsce zastosowania środka przymusu bezpośredniego,   3)   przyczynę, rodzaj i skutek zastosowania środka przymusu bezpośredniego,   4)   numer licencji, imię i nazwisko pracownika ochrony,   5)   informację o udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej i jej zakresie.

35 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Każdy przypadek ujęcia osoby pracownik ochrony jest zobowiązany udokumentować w notatce służbowej Przy ujęciu osoby stwarzającej, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, pracownik ochrony jest obowiązany do: Pracownik ochrony jest obowiązany do udzielenia pomocy przedlekarskiej osobie ujętej Przepisy rozporządzenia stosuje się także w przypadku wykonywania przez pracowników ochrony czynności, o której mowa w art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia poza granicami chronionych obiektów i obszarów

36 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 września 1998 r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne. (Dz. U. z dnia 16 września 1998 r.) Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

37 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne, zalicza się:   1)   zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały chemiczne, toksyczne i wybuchowe,   2)   elektrownie i ciepłownie,   3)   stacje telewizyjne i radiowe,   4)   porty lotnicze i morskie,   5)   dworce komunikacji kolejowej i samochodowej,   6)   sale operacyjne w bankach,   7)   sale operacyjne w urzędach pocztowych i telekomunikacyjnych,   8)   pomieszczenia w urzędach administracji publicznej, muzeach i archiwach.

38 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego. (na podstawie ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego. (na podstawie ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych)


Pobierz ppt "„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google