Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

19 listopad 2003r. 1 Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji - doświadczenia europejskie Teresa Ribeiro Przykład Portugalii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "19 listopad 2003r. 1 Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji - doświadczenia europejskie Teresa Ribeiro Przykład Portugalii."— Zapis prezentacji:

1 19 listopad 2003r. 1 Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji - doświadczenia europejskie Teresa Ribeiro Przykład Portugalii

2 219 listopad 2003r. Nadzór nad polityką medialną i otoczeniem regulacyjnym Polityka Medialna : Zagadnienia mediów należą do kompetencji Ministra Prezydentury (uprawnienia delegowane przez Premiera). Polityka Medialna : Zagadnienia mediów należą do kompetencji Ministra Prezydentury (uprawnienia delegowane przez Premiera). Władze odpowiedzialne za regulację mediów: Wysoki Urząd ds. Mediów (AACS), który jest niezależnym ciałem odpowiedzialnym bezpośrednio przed Parlamentem Portugalii oraz Instytut Mediów, odpowiedzialny przed Ministrem Prezydentury. Władze odpowiedzialne za regulację mediów: Wysoki Urząd ds. Mediów (AACS), który jest niezależnym ciałem odpowiedzialnym bezpośrednio przed Parlamentem Portugalii oraz Instytut Mediów, odpowiedzialny przed Ministrem Prezydentury. Inne: Instytut Konsumencki, Komitet ds. Stosowania Kar w Reklamie, Narodowy Urząd Łączności i Konkurencji. Inne: Instytut Konsumencki, Komitet ds. Stosowania Kar w Reklamie, Narodowy Urząd Łączności i Konkurencji.

3 319 listopad 2003r. Organy odpowiedzialne za regulację mediów Wysoki Urząd ds. Mediów (AACS): Wysoki Urząd ds. Mediów (AACS): Jest głównym organem odpowiedzialnym za regulację mediów z jurysdykcją nad wszystkimi organizacjami medialnymi. Jest głównym organem odpowiedzialnym za regulację mediów z jurysdykcją nad wszystkimi organizacjami medialnymi. Utworzony na mocy Ustawy Konstytucyjnej Nr. 1/89 z 8 lipca 1989r. Utworzony na mocy Ustawy Konstytucyjnej Nr. 1/89 z 8 lipca 1989r. Cele, kompetencje i uprawnienia określa Konstytucja (art. 39) oraz ustawa Nr 43/98 z 6 sierpnia 1998r. Cele, kompetencje i uprawnienia określa Konstytucja (art. 39) oraz ustawa Nr 43/98 z 6 sierpnia 1998r. Odpowiedzialny przed Parlamentem Portugalii. Odpowiedzialny przed Parlamentem Portugalii.

4 419 listopad 2003r. Wysoki Urząd ds. Mediów (AACS) Cele ( Odpowiedzialność za zapewnienie ) : Cele ( Odpowiedzialność za zapewnienie ) : prawa do informacji oraz wolności prasy; prawa do informacji oraz wolności prasy; wysokich standardów reporterskich i braku uprzedzeń; wysokich standardów reporterskich i braku uprzedzeń; niezależności operatorów medialnych od władzy politycznej i gospodarczej; niezależności operatorów medialnych od władzy politycznej i gospodarczej; pluralizmu i dostępu do czasu antenowego dla rządu oraz partii politycznych. pluralizmu i dostępu do czasu antenowego dla rządu oraz partii politycznych.

5 519 listopad 2003r. Wysoki Urząd ds. Mediów (AACS) Główne uprawnienia i kompetencje (i): Główne uprawnienia i kompetencje (i): Ocena wszelkich podejrzewanych naruszeń prawa medialnego Ocena wszelkich podejrzewanych naruszeń prawa medialnego Udzielanie koncesji i pozwoleń na nadawanie programów telewizyjnych i radiowych; Udzielanie koncesji i pozwoleń na nadawanie programów telewizyjnych i radiowych; Rozpatrywanie skarg i odwołań dotyczących prawa dostępu rządu i partii politycznych; Rozpatrywanie skarg i odwołań dotyczących prawa dostępu rządu i partii politycznych; Rozstrzyganie w sprawie wykorzystania czasu antenowego przez partie polityczne; Rozstrzyganie w sprawie wykorzystania czasu antenowego przez partie polityczne; Zalecenia w sprawie mianowania lub odwoływania dyrektorów ds. wiadomości i programów w mediach publicznych; Zalecenia w sprawie mianowania lub odwoływania dyrektorów ds. wiadomości i programów w mediach publicznych;

6 619 listopad 2003r. Wysoki Urząd ds. Mediów (AACS) Główne uprawnienia i kompetencje (ii): Główne uprawnienia i kompetencje (ii): Nadzorowanie publikacji badań opinii publicznej; Nadzorowanie publikacji badań opinii publicznej; Zgłaszanie projektów aktów prawnych i prowadzenie badań; Zgłaszanie projektów aktów prawnych i prowadzenie badań; Klasyfikacja periodyków; Klasyfikacja periodyków; Monitorowanie struktury własności spółek medialnych; Monitorowanie struktury własności spółek medialnych; Monitorowanie państwowych kampanii reklamowych. Monitorowanie państwowych kampanii reklamowych.

7 719 listopad 2003r. Organy odpowiedzialne za regulację mediów Instytut Mediów (ICS): Instytut Mediów (ICS): Jest organem publicznym posiadającym autonomię w zakresie zarządzania swoimi sprawami i majątkiem. Jest organem publicznym posiadającym autonomię w zakresie zarządzania swoimi sprawami i majątkiem. Utworzony na mocy Dekretu Nr 34/97 z 31 stycznia 1997r.. Utworzony na mocy Dekretu Nr 34/97 z 31 stycznia 1997r.. Odpowiedzialny przed Ministrem Prezydentury, który jest członkiem rządu właściwym dla mediów. Odpowiedzialny przed Ministrem Prezydentury, który jest członkiem rządu właściwym dla mediów.

8 819 listopad 2003r. Instytut Mediów (ICS) Główne uprawnienia i kompetencje (i): Główne uprawnienia i kompetencje (i): Współpraca w zakresie wypracowanie, wdrażania i oceny polityki sektorowej; Współpraca w zakresie wypracowanie, wdrażania i oceny polityki sektorowej; Uczestnictwo w oraz nadzór nad prowadzeniem działalności radiowo-telewizyjnej i publikacją periodyków; Uczestnictwo w oraz nadzór nad prowadzeniem działalności radiowo-telewizyjnej i publikacją periodyków; Realizacja i koordynacja przyznawanie państwowych dopłat dla mediów; Realizacja i koordynacja przyznawanie państwowych dopłat dla mediów;

9 919 listopad 2003r. Instytut Mediów (ICS) Główne uprawnienia i kompetencje(ii): Główne uprawnienia i kompetencje(ii): Współpraca w wypracowywaniu i wdrażaniu zewnętrznej polityki madialnej oraz udział w zewnętrznej reprezentacji stanowiska państwa w tym sektorze; Współpraca w wypracowywaniu i wdrażaniu zewnętrznej polityki madialnej oraz udział w zewnętrznej reprezentacji stanowiska państwa w tym sektorze; Promowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących prac nad zagadnieniami łącznościowymi, w najszerszym znaczeniu tego słowa; Promowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących prac nad zagadnieniami łącznościowymi, w najszerszym znaczeniu tego słowa; Wykonywanie uprawnień w odniesieniu do reklamy państwowej. Wykonywanie uprawnień w odniesieniu do reklamy państwowej.

10 1019 listopad 2003r. Inne – Konsumenci i Reklama Instytut Konsumencki: Instytut Konsumencki: Organ publiczny właściwy w sprawach ochrony konsumenta, w tym reklamy w mediach. Rozpatruje naruszenia administracyjne w zakresie prawa reklamowego. Organ publiczny właściwy w sprawach ochrony konsumenta, w tym reklamy w mediach. Rozpatruje naruszenia administracyjne w zakresie prawa reklamowego. Komitet ds. Stosowania Kar w Reklamie: Komitet ds. Stosowania Kar w Reklamie: Organ publiczny uprawniony do nakładania kar finansowych w przypadku naruszenia prawa regulującego reklamę. Przewodniczący musi być sędzią. Organ publiczny uprawniony do nakładania kar finansowych w przypadku naruszenia prawa regulującego reklamę. Przewodniczący musi być sędzią.

11 1119 listopad 2003r. Inne - Urząd ds. Regulacji Łączności Narodowy Urząd ds. Łączności (ANACOM): Narodowy Urząd ds. Łączności (ANACOM): Krajowy regulator telekomunikacji i poczty. Krajowy regulator telekomunikacji i poczty. Zadaniem ANACOM jest regulacja, nadzór oraz reprezentowanie sektora łączności. Zadaniem ANACOM jest regulacja, nadzór oraz reprezentowanie sektora łączności. W tym celu ANACOM wyposażono w konkretne prerogatywy dotyczące regulacji rynku, nadzoru rynku oraz reprezentacji sektora łączności. W tym celu ANACOM wyposażono w konkretne prerogatywy dotyczące regulacji rynku, nadzoru rynku oraz reprezentacji sektora łączności.

12 1219 listopad 2003r. Narodowy Urząd ds. Łączności Zadania w dziedzinie regulacji rynku: Zadania w dziedzinie regulacji rynku: Zagwarantowanie dostępu do sieci operatorom łączności na zasadach przejrzystości i równości; Zagwarantowanie dostępu do sieci operatorom łączności na zasadach przejrzystości i równości; Wspieranie konkurencji i rozwoju rynku łączności, w szczególności w aspekcie konwergencji telekomunikacji, mediów oraz informatyki; Wspieranie konkurencji i rozwoju rynku łączności, w szczególności w aspekcie konwergencji telekomunikacji, mediów oraz informatyki; Przyznawanie uprawnień do prowadzenia działalności w dziecinie poczty i telekomunikacji; Przyznawanie uprawnień do prowadzenia działalności w dziecinie poczty i telekomunikacji; Gospodarka widma częstotliwości. Gospodarka widma częstotliwości.

13 1319 listopad 2003r. Narodowy Urząd ds. Łączności Zadania w zakresie nadzoru rynku: Zadania w zakresie nadzoru rynku: Zapewnienie stosowania i nadzór nad przestrzeganiem ustaw, przepisów i wymagań technicznych Zapewnienie stosowania i nadzór nad przestrzeganiem ustaw, przepisów i wymagań technicznych Zapewnienie przestrzegania przez operatorów łączności warunków koncesji i umów koncesyjnych; Zapewnienie przestrzegania przez operatorów łączności warunków koncesji i umów koncesyjnych; Zapewnienie działania i dostępności powszechnych usług łącznościowych, zapewnienie wykonywania odnośnych obowiązków; Zapewnienie działania i dostępności powszechnych usług łącznościowych, zapewnienie wykonywania odnośnych obowiązków; Zapewnienie właściwego wykorzystania zasobów częstotliwości i przyznanej numeracji; Zapewnienie właściwego wykorzystania zasobów częstotliwości i przyznanej numeracji; Ochrona interesów konsumentów, tj. użytkowników usług powszechnych. Ochrona interesów konsumentów, tj. użytkowników usług powszechnych.

14 1419 listopad 2003r. Narodowy Urząd ds. Łączności Obowiązki w zakresie reprezentacji sektora: Obowiązki w zakresie reprezentacji sektora: Zapewnienie technicznej reprezentacji Portugalii wobec międzynarodowych odpowiedników Urzędu; Zapewnienie technicznej reprezentacji Portugalii wobec międzynarodowych odpowiedników Urzędu; Promowanie normalizacji technicznej; Promowanie normalizacji technicznej; Współpraca w zakresie opracowywania planów dotyczących sytuacji klęsk żywiołowych dotyczących sektora łączności; Współpraca w zakresie opracowywania planów dotyczących sytuacji klęsk żywiołowych dotyczących sektora łączności; Zapewnienie wykonywania badań dotyczących łączności pocztowej i telekomunikacji; Zapewnienie wykonywania badań dotyczących łączności pocztowej i telekomunikacji; Podejmowanie projektów zmierzających do zapewnienia informacji i społeczeństwa opartego na wiedzy. Podejmowanie projektów zmierzających do zapewnienia informacji i społeczeństwa opartego na wiedzy.

15 1519 listopad 2003r. Inne - Regulacja Konkurencji Urząd ds. Konkurencji: Urząd ds. Konkurencji: Jest niezależnym organem uprawnionym do promowania, wspierania oraz zapewniania poszanowania zasad swobodnej konkurencji oraz otwartego rynku, w związku z celami określonymi w Konstytucji oraz Traktacie ustanawiającym WE. Jest niezależnym organem uprawnionym do promowania, wspierania oraz zapewniania poszanowania zasad swobodnej konkurencji oraz otwartego rynku, w związku z celami określonymi w Konstytucji oraz Traktacie ustanawiającym WE. Utworzony na mocy Ustawy Nr 24/2002 z 31 października Utworzony na mocy Ustawy Nr 24/2002 z 31 października

16 1619 listopad 2003r. Dalsze działania w zakresie środowiska regulacji mediów Słabości obecnej struktury regulacji: Słabości obecnej struktury regulacji: Podzielona regulacja mediów (procesy monitorowania, koncesjonowania oraz współpracy z innymi regulatorami są podzielone pomiędzy kilka jednostek) Podzielona regulacja mediów (procesy monitorowania, koncesjonowania oraz współpracy z innymi regulatorami są podzielone pomiędzy kilka jednostek) Powyższy fakt ma negatywny wpływ na skuteczność regulacji, a w szczególności, na monitorowanie przestrzegania prawa medialnego oraz szybkość procesu koncesjonowania i/lub odnawiania pozwoleń na prowadzenie działalności nadawczej (radiowo-telewizyjnej). Powyższy fakt ma negatywny wpływ na skuteczność regulacji, a w szczególności, na monitorowanie przestrzegania prawa medialnego oraz szybkość procesu koncesjonowania i/lub odnawiania pozwoleń na prowadzenie działalności nadawczej (radiowo-telewizyjnej). Ociężała struktura regulacji służy naruszającym prawo i działa przeciwko uczestnikom rynku przestrzegającym zasad. Ociężała struktura regulacji służy naruszającym prawo i działa przeciwko uczestnikom rynku przestrzegającym zasad.

17 1719 listopad 2003r. Główny cel nowego podejścia do regulacji Ustalenie właściwej równowagi pomiędzy rozwojem rynku, rzeczywistą konkurencją i ochroną interesów ogółu, takich jak: Ustalenie właściwej równowagi pomiędzy rozwojem rynku, rzeczywistą konkurencją i ochroną interesów ogółu, takich jak: Wolność wypowiedzi i informacji (podstawowe prawa obywatelskie); Wolność wypowiedzi i informacji (podstawowe prawa obywatelskie); Poszanowanie godności ludzkiej i podstawowych praw; Poszanowanie godności ludzkiej i podstawowych praw; Ochrona nieletnich i innych narażonych członków społeczeństwa; Ochrona nieletnich i innych narażonych członków społeczeństwa; Pluralizm; Pluralizm; Różnorodność kulturowa. Różnorodność kulturowa.

18 1819 listopad 2003r. Nowy Urząd ds. Regulacji (podejście rządowe) Nowy niezależny urząd regulacji sektora medialnego winien być (i) : Nowy niezależny urząd regulacji sektora medialnego winien być (i) : Niezależny gospodarczo i politycznie: należy określić konkretne zasady dotyczące mianowania, składu, działania i ewentualnych niezgodności; Niezależny gospodarczo i politycznie: należy określić konkretne zasady dotyczące mianowania, składu, działania i ewentualnych niezgodności; Niezależny finansowo: należy jasno określić zasady finansowania i nie może być to zrobione ad hoc; Niezależny finansowo: należy jasno określić zasady finansowania i nie może być to zrobione ad hoc;

19 1919 listopad 2003r. Nowy Urząd ds. Regulacji (podejście rządowe) Nowy Urząd ds. Regulacji (podejście rządowe) Nowy niezależny urząd regulacji sektora medialnego winien być ( 2 ): Nowy niezależny urząd regulacji sektora medialnego winien być ( 2 ): Wyposażony w rzeczywiste uprawnienia i kompetencje: uprawnienia do regulacji, koncesjonowania i monitorowania; Wyposażony w rzeczywiste uprawnienia i kompetencje: uprawnienia do regulacji, koncesjonowania i monitorowania; Odpowiedzialny przed opinią publiczną: przejrzyste podejmowanie decyzji i ustalanie zasad. Odpowiedzialny przed opinią publiczną: przejrzyste podejmowanie decyzji i ustalanie zasad.

20 2019 listopad 2003r. Podstawowe kompetencje i uprawnienia nowego organu regulacyjnego Podstawowe kompetencje i uprawnienia nowego organu regulacyjnego Połączenie tych samych kompetencji i uprawnień, w które są wyposażone organy obecnie odpowiedzialne za regulację: Połączenie tych samych kompetencji i uprawnień, w które są wyposażone organy obecnie odpowiedzialne za regulację: Ochrona interesów ogółu w dziedzinie mediów; Ochrona interesów ogółu w dziedzinie mediów; Uczestnictwo w oraz nadzór nad wykonywaniem działalności radiowo-telewizyjnej i publikacją periodyków; Uczestnictwo w oraz nadzór nad wykonywaniem działalności radiowo-telewizyjnej i publikacją periodyków; Przyznawanie koncesji i pozwoleń na działalność nadawczą w zakresie radia i telewizji (naziemną, kablową i satelitarną); Przyznawanie koncesji i pozwoleń na działalność nadawczą w zakresie radia i telewizji (naziemną, kablową i satelitarną); Rozpatrywanie skarg i odwołań w odniesieniu do prawa dostępu i/lub odpowiedzi; Rozpatrywanie skarg i odwołań w odniesieniu do prawa dostępu i/lub odpowiedzi; Monitorowanie własności spółek medialnych. Monitorowanie własności spółek medialnych.

21 2119 listopad 2003r. Nowe otoczenie regulacyjne - elastyczne podejście Etap 1: Etap 1: Utworzenie nowego urzędu regulacji treści i usług medialnych (połączenie kompetencji i uprawnień w ramach jednego organu) Utworzenie nowego urzędu regulacji treści i usług medialnych (połączenie kompetencji i uprawnień w ramach jednego organu) Etap 2: Etap 2: Uwzględniając rozwój rynku oraz dojrzałość nowego urzędu ds. mediów, dokonanie analizy pozytywnych i negatywnych aspektów ewentualnego połączenia regulacji mediów i łączności elektronicznej w ramach jednego organu. Uwzględniając rozwój rynku oraz dojrzałość nowego urzędu ds. mediów, dokonanie analizy pozytywnych i negatywnych aspektów ewentualnego połączenia regulacji mediów i łączności elektronicznej w ramach jednego organu.

22 2219 listopad 2003r.Wnioski Rozwój rynku i postęp technologiczny stwarzają potrzebę bardziej skutecznego i spójnego podejścia do regulacji w dziedzinie mediów. Rozwój rynku i postęp technologiczny stwarzają potrzebę bardziej skutecznego i spójnego podejścia do regulacji w dziedzinie mediów. Ten fakt spowoduje zmiany w strukturze organów regulacyjnych i stylu ich działania. Ten fakt spowoduje zmiany w strukturze organów regulacyjnych i stylu ich działania. Struktura: Połączenie kompetencji w zakresie regulacji mediów w jednej jednostce (oraz ewentualne przyszłe połączenie Urzędów ds. Regulacji Mediów i Łączności Elektronicznej) Struktura: Połączenie kompetencji w zakresie regulacji mediów w jednej jednostce (oraz ewentualne przyszłe połączenie Urzędów ds. Regulacji Mediów i Łączności Elektronicznej) Styl: Rosnący nacisk na współregulację wraz z innymi uczestnikami rynku medialnego. Styl: Rosnący nacisk na współregulację wraz z innymi uczestnikami rynku medialnego.


Pobierz ppt "19 listopad 2003r. 1 Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji - doświadczenia europejskie Teresa Ribeiro Przykład Portugalii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google