Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowę o przekazaniu środków na cele nieinwestycyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowę o przekazaniu środków na cele nieinwestycyjne"— Zapis prezentacji:

1 Umowę o przekazaniu środków na cele nieinwestycyjne
Program priorytetowy Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000 Umowę o przekazaniu środków na cele nieinwestycyjne podpisano dn r. Przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko realizacja umowy sierpień 2010 r. – maj 2013 r.

2 Dotychczas zorganizowane
Szkolenia: Kodeks postępowania administracyjnego w procedurze oceny oddziaływania na środowisko – 2 szkolenia w czerwcu 2010 r., szkolenia w lutym oraz 1 w marcu 2011 r. Energetyka jądrowa w ramach postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla elektrowni jądrowych – 1 szkolenie w październiku 2010 r. Podstawy pomiaru i modelowania hałasu oraz ochrony przed hałasem – 2 szkolenia ,2010 r. i 2011 r. Podstawy przygotowania systemu kontroli w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (zamknięte) – 1 szkolenie w grudniu 2010 r.

3 Szkolenia cd: Prawo autorskie i prawa pokrewne – 1 szkolenie w grudniu 2010 r. Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym – 1 szkolenie w grudniu 2010 r. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko – 4 szkolenia w lutym oraz 1 w marcu 2011 r. Ochrona danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej – 2 szkolenia w marcu 2011 r. Z zakresu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – 2 szkolenia w marcu 2011 r.

4 Szkolenia planowane: Z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Z zakresu wytycznych dotyczących stosowania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze oceny oddziaływania na środowisko Z zakresu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Z zakresu prawa wodnego w aspekcie ocen oddziaływania na środowisko Proces inwestycyjny w świetle wymagań prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska Ochrona środowiska w procesie planowania przestrzennego

5 Dotychczas przeprowadzone
Seminaria szkoleniowe: Niekonwencjonalne złoża gazu w Polsce – listopad 2010 r. Zasady gospodarowania populacjami wilków, niedźwiedzi i kormoranów w regionie transgranicznym – marzec 2011 r. Wyjazd edukacyjny do Białowieży – marzec 2011 r. – zapoznanie pracowników z problemami gospodarki wodnej w górnej Narwi, w tym z eksploatacją i funkcjonowaniem elektrowni wodnej zlokalizowanej na zbiorniku Siemianówka

6 Planowane seminaria szkoleniowe:
Sieci elektroenergetyczne Stacje bazowe Farmy wiatrowe Składowiska odpadów Biogazownie Drogi i linie kolejowe Elektrownie wodne Duże fermy chowu zwierząt Kopalnie kruszyw Budowle i systemy przeciwpowodziowe Oczyszczalnie ścieków

7 Dotychczas wydrukowane publikacje:
Album pt. Rzadkie i zagrożone gatunki ptaków w Polsce Album pt. Gatunki ptaków o znaczeniu wspólnotowym w Polsce Ochrona dziko żyjących zwierząt w realizacji inwestycji drogowych – poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań minimalizujących śmiertelność, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) – tłumaczenia na język angielski i niemiecki

8 Publikacje przygotowane do druku:
Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych, Maciej Stryjecki i Krzysztof Mielniczuk Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, I. Grudzińska, J. Zarzecka – Aktualizacja podręcznika: Postępowanie w sprawach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, E. Florkiewicz, A. Kawicki Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko - przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów, T. Wilżak Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, Andrzej Kepel Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, Przemysław Chylarecki Podręcznik migracyjny. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny, opracowanie zbiorowe pod redakcją Arkadiusza Sikory, Przemysława Chylareckiego i Grzegorza Neubauera

9 Publikacje przygotowane do druku cd:
Podręcznik do wyznaczania siedlisk ptasich. Siedliska ptasie w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – wskazówki do wyznaczania i monitorowania stanu zachowania Opracowania wytycznych do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w zakresie poszukiwania i wydobycia kopalin Konspekt opracowania dotyczącego oceny uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w skali wojewódzkiej Opracowanie wytycznych – zasad sporządzania raportów ooś dla planowanych inwestycji liniowych z uwzględnieniem proponowanej typologii inwestycji (drogi, linie kolejowe, rurociągi i gazociągi, linie energetyczne) Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Informator dla administracji samorządowej, S. Różycki

10 Dotychczas sfinansowane zadania rdoś:
Organizacja szkolenia związanego z procedurą ocen oddziaływania na środowisko po zmianach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz interpretacją przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) organizowane dla jednostek samorządu terytorialnego – rdoś Gorzów Wielkopolski Opracowanie ekspertyz na potrzeby prowadzonych postępowań – 5 ekspertyz Opracowanie publikacji „Podręcznik dobrych praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych – wybrane zagadnienia” – rdoś Poznań

11 Dotychczas sfinansowane zadania rdoś cd:
Opracowanie koreferatów: Koreferat pn.: „Budowa gospodarstwa pstrągowego o docelowej produkcji 100 Mg ryby handlowej pstrąga tęczowego, z wykorzystaniem rzeki Grabowej” – rdoś Szczecin Koreferat pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Storkowo I – pole A, zlokalizowanego na działkach nr geod.200 i 201, położonych w obrębie Storkowo, gmina Ińsko” – rdoś Szczecin Koreferat pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża granitu i gnejsu Kamienna Góra” – rdoś Opole

12 Umowę o przekazaniu środków na cele inwestycyjne
Program priorytetowy Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000 Umowę o przekazaniu środków na cele inwestycyjne podpisano dn r. Budowa systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko realizacja umowy wrzesień 2010 r. – listopad 2011 r.

13 Budowa systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko
Wdrożenie kompleksowej platformy informatycznej służącej do składowania, przetwarzania i analizy danych, w tym danych o dokumentacji, dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Monitorowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko w skali całego kraju.

14 Budowa systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko
Opracowywane są założenia techniczne, użytkowo-funkcjonalne i merytoryczne systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko oraz koncepcja jego wykonania.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Umowę o przekazaniu środków na cele nieinwestycyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google