Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczne zamówienia publiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczne zamówienia publiczne"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczne zamówienia publiczne
Jarosław Łuba Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Seminarium „Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych” Warszawa, 21 listopada 2007

2 DOKUMENTY Komunikat Komisji Europejskiej „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” z dnia 1 czerwca 2005 r. COM(2005) 229 ramy strategiczne budowy społeczeństwa informacyjnego elektroniczne zamówienia publiczne - potencjał dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce poprawa jakości elektronicznych usług publicznych Plan Informatyzacji Państwa na lata (Rozp. RM z dnia 28 marca 2007 r. Dz. U. Nr 61 poz. 414 i 415) działania w zakresie informatyzacji administracji publicznej, elektroniczna obsługa zamówień publicznych (do XII 2008 r.) Informacja o prowadzonych/ zakończonych postępowaniach, platforma aukcji i licytacji

3 UZASADNIENIE PODEJMOWANIA INTERWENCJI
Dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE o zamówieniach publicznych a elektronizacja Składanie ofert drogą elektroniczną: we wszystkich trybach dynamiczny system zakupów oraz aukcja elektroniczna (tylko w formie elektronicznej) wymagania względem narzędzi informatycznych: interoperacyjność (powszechnie uznawane formaty danych), integralność danych poufność ofert i wniosków

4 UZASADNIENIE PODEJMOWANIA INTERWENCJI
Podpis elektroniczny identyfikacja oferentów integralność i poufność danych minusy: różne wymagania względem bezpieczeństwa w skali UE brak interoperacyjności (formaty danych, definicje podpisu) Składanie ofert drogą elektroniczną: dokumentowanie postępowań (odpowiednie systemy służące archiwizacji) e-katalogi jako promocja oferty MSP Katalogi elektroniczne - bazy danych produktów lub usług oferowanych przez dostawców w formie elektronicznej, dla zamawiającego w dynamicznym systemie zakupów

5 OGRANICZENIA E-ZAMÓWIEŃ
brak jednolitego, powszechnie stosowanego standardu podpisu elektronicznego znikome rozpowszechnienie stosowania podpisu elektronicznego (droga technologia w stos. do oferty usług elektronicznych) bariery w wiedzy, umiejętnościach potencjalnych użytkowników systemów elektronicznych zamówień publicznych braki w praktyce stosowania przepisów braki w infrastrukturze (ograniczony dostęp do internetu szerokopasmowego zwłaszcza w administracji samorządowej) SZANSA E-zamówienia źródło wzrostu wydajności poprawa zarządzania procesem zamawiania

6 INSTRUMENTY Standardowe formularze elektroniczne
Komisja Europejska – Elektroniczny Biuletyn Zamówień Repozytorium standardowych formularzy wraz z dokumentacją techniczną umożliwiającą ich przesyłanie w formacie XML dostępne na stronie internetowej Nowe możliwości wykorzystania Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) strukturyzacja i analiza kosztów zamówienia lub zestawień statystycznych Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 164 poz ze zm.) Zamawiający i wykonawcy - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, niezależnie od wartości zamówienia – art. 27 Pzp

7 INSTRUMENTY Licytacja elektroniczna (art. 74 Pzp)
nie jest odrębnym trybem udzielania zamówienia, etap postępowania poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty, przedmiotem zamówienia dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną Dynamiczny system zakupów w pełni elektroniczny sposób udzielania zamówień na dostawy powszechnie dostępne wymaga publikacji ogłoszenia o zamówieniu zainteresowani wykonawcy składają oferty i niezbędne dokumenty po weryfikacji zamawiający dopuszcza do systemu wykonawców spełniających warunki okres trwania dynamicznego systemu zakupów – 4 lata.

8 INSTRUMENTY Dialog konkurencyjny
tryb właściwy przy udzielaniu zamówień publicznych na duże systemy informatyczne wsparcie promocji rozwiązań innowacyjnych na etapie przedkomercyjnym (ang.: pre–commercial procurement) w obszarze ICT.

9 INSTRUMENTY Działania organizacyjne UZP
w ramach ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Adm. Publicznej) – funkcjonalność umożliwiająca weryfikację spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – „elektroniczne zaświadczenia” moduł prowadzenia aukcji i licytacji (PIP-XII 2008 r.) przygotowanie oraz udostępnienie narzędzi wspomagających ustanowienie i prowadzenie dynamicznego systemu zakupów skrzynka eSender do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE udostępnienie na portalu zamówień publicznych wzorów dokumentów elektronicznych wykorzystywanych w postępowaniu oraz podręczników prowadzenia postępowań w specyficznych dziedzinach np. zamówienia sprzętu IT podręcznik dobrych praktyk w zakresie wykorzystania elektronicznych zamówień certyfikacja oprogramowania na okoliczność zgodności ze standardami i wymaganiami platformy elektronicznych zamówień publicznych profesjonalna akcja szkoleniowa

10 DOBRE PRAKTYKI Dania wdrożenie projektu elektronicznych zamówień publicznych: odpowiedzialny: Agencja Zarządzania Zasobami, podporządkowana Ministerstwu Finansów z punktu widzenia wymagań stawianych przez dyrektywy obsługa procesu dokonywania zamówienia publicznego, płatności, dokumentowanie postępowania. Cel:oszczędności rzędu milionów dolarów rocznie funkcjonalności: obsługa aukcji elektronicznych, automatyzacja pobierania katalogów elektronicznych, uaktualnianie, zamawianie integracja wewnętrznych systemów podmiotów uczestniczących, weryfikacja użytkowników dokonywanie płatności, wysyłka faktur elektronicznych

11 REKOMENDACJE popularyzacja wśród małych i średnich przedsiębiorstw standardów komunikacji elektronicznej w obszarze zamawiający-oferenci popularyzacja licytacji i aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów przedkomercyjne zamówienia publiczne w odniesieniu do dużych projektów informatycznych, stworzenie katalogu dobrych praktyk w tym zakresie stymulowanie wykorzystania podpisu elektronicznego do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego akredytacja i certyfikacja systemów informatycznych i oprogramowania wykorzystywanego w procesie udzielania zamówień publicznych

12 Dziękuję za uwagę Jaroslaw.Luba@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Elektroniczne zamówienia publiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google