Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 29 lipca 20081 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla rozwoju infrastruktury i środowiska Komentarz do wyników jakościowych badania ewaluacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 29 lipca 20081 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla rozwoju infrastruktury i środowiska Komentarz do wyników jakościowych badania ewaluacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 29 lipca 20081 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla rozwoju infrastruktury i środowiska Komentarz do wyników jakościowych badania ewaluacyjnego Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i FS wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym

2 Konferencja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

3 3Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Raport ewaluacyjny Raport z badania ewaluacyjnego jest dostępny na stronie: www.zporr.gov.pl/Ewaluacje/ Dziś omówiona zostanie część zagadnień, na które mogą mieć wpływ beneficjenci.

4 4Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Metodologia badań jakościowych Informacje prezentowane na podstawie badań ewaluacyjnych przeprowadzonych następującymi metodami: wywiadów indywidualnych z beneficjentami projektów ZPORR i FS (w sumie 20), dodatkowo – wywiadów indywidualnych i grupowych (w sumie 2) oraz ankiety kwestionariuszowej z wykonawcami robót budowlanych.

5 5Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wielkość deklarowanego potencjału firm budowlanych a dotychczasowe kontrakty FS 653 przedsiębiorstwa (na 1023), które posiadają potencjał do realizacji kolejnych kontraktów na roboty budowlane, deklarują możliwość realizacji 2 350 kontraktów bez zagrożenia dla obecnie realizowanych kontraktów. W Funduszu Spójności (2000-2006) w sektorze środowiska realizowanych jest 976 kontraktów, a planowana liczba kontraktów to 1 133.

6 6Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wielkość deklarowanego potencjału firm budowlanych a dotychczasowe kontrakty FS Firmy deklarujące możliwość realizacji kolejnych kontraktów (653) mogą realizować kontrakty na w sumie ok. 32 715 mln PLN, co daje ok. 10 198 mln EUR. W Funduszu Spójności (2000-2006) w sektorze środowiska kontrakty realizowane opiewają na ok. 4 546 mln EUR.

7 7Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wielkość deklarowanego potencjału firm budowlanych

8 8Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wielkość deklarowanego potencjału firm budowlanych a dotychczasowe kontrakty FS Średnia wartość kontraktu FS wynosi 4,6 mln EUR. Natomiast 50% z 1023 respondentów badania deklaruje doświadczenie w realizowaniu kontraktów na roboty w [projektach infrastrukturalnych o wartości powyżej 1 mln EUR, z czego 72% z wykonawców i zaledwie 31% z nie biorących udziału.

9 9Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Potencjalne możliwości zwiększenia podaży o firmy dotychczas niebiorące udziału W kontekście slajdów prezentowanych w poprzedniej prezentacji dotyczących różnic pomiędzy firmami nie biorącymi udziału a wykonawcami warto się zastanowić nad: większym wykorzystaniem istniejącego potencjału Wykonawców przez Inwestorów, rozszerzeniem zasięgu geograficznego i stworzeniem stałych zespołów do opracowywania dokumentacji przetargowej przez Wykonawców.

10 10Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Problemy zidentyfikowane w badaniu ewaluacyjnym wpływ polityki na realizację inwestycji problemy kadrowe beneficjentów środki na przygotowanie inwestycji budżet inwestycji późne uzyskiwanie uzgodnień, np. z zarządcami sieci podzlecanie waloryzacja wybiórcze stosowanie FIDIC

11 11Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wpływ polityki na realizację inwestycji Kwestia realizowania planów poprzedników Niektóre osoby z podmiotów wdrażających projekty wskazywały na brak wsparcia w przypadku, gdy projekt był zatwierdzany za kadencji poprzedników. Jak się przed tym uchronić? Konsultować (poza wymaganiami prawnymi) zakres projektu szeroko wśród jego ostatecznych odbiorców, co z jednej strony da mu szerszą legitymizację wśród społeczności lokalnej i zapewni ciągłość, a z drugiej strony pozwoli dostosować zakres przedsięwzięcia do możliwości jego utrzymania w przyszłości (obecnie część projektów wodno-ściekowych FS ma problemy z zapewnieniem odpowiedniej liczby podłączonych osób.)

12 12Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Problemy kadrowe beneficjentów Beneficjenci wskazywali na problemy z zatrzymaniem wyspecjalizowanych pracowników W ramach POIiŚ wydatki związane z zarządzaniem projektem (w tym wydatki osobowe) są kwalifikowalne po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, tj. przede wszystkim: spełnienia łącznie dwóch nierówności 250 000 PLN+3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu szczegółowe opisanie tych wydatków i uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie oraz ich wskazanie w umowie o dofinansowanie.

13 13Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Środki na przygotowanie inwestycji Kluczowym wydaje się trend, zdaniem beneficjenta niekorzystny, zwiększania wydatków inwestycyjnych kosztem ograniczania zasobności budżetu przeznaczonego na przygotowanie inwestycji. To beneficjenci decydują o powyższej kwestii. W ramach POIiŚ wydatki związane z przygotowaniem projektu są kwalifikowalne po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ. Co więcej, nie są ograniczone procentowo.

14 14Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Budżet inwestycji W przypadku, gdy beneficjentem jest gmina, zbyt mały budżet inwestycji wynika często z ograniczonej ilości środków własnych. Niedostosowanie zakresu projektu do możliwości i ograniczenie budżetu projektu na etapie planowania ze względu na ograniczone możliwości współfinansowania nie rozwiązuje problemu – problem narasta w trakcie realizacji inwestycji.

15 15Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Późne uzyskiwanie uzgodnień/zezwoleń Wykonawcy robót budowlanych skarżą się na zjawisko uzyskiwania uzgodnień i praw własności/dysponowania gruntem w momencie przekazania placu budowy wykonawcy.

16 16Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podzlecanie Wykonawcy robót budowlanych skarżą się na zjawisko ograniczania podwykonawstwa. Zdaniem ewaluatora zwiększenie swobody wykonawcy w angażowaniu podwykonawców przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności kontraktów publicznych. W planowanej nowelizacji PZP ustawodawca zamierza dopuścić ograniczanie podwykonawstwa jako wyjątek.

17 17Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Problemy z dokumentacją projektową Beneficjenci zgłaszali problemy związane z jakością dokumentacji projektowej – problem do dyskusji.

18 18Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wysokość kar umownych Beneficjenci ZPORR oraz FS, pomimo, iż to oni kształtują zapisy umowne, wskazali w badaniu na problem dotyczący zbyt niskich kar umownych. Co więcej, wskazywali oni również na problem braku zapisów w umowach pozwalających na naliczanie kar Wykonawcom opóźniającym rozpoczęcie robót.

19 19Warszawa, 29 lipca 2008Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Waloryzacja i wybiórcze stosowanie FIDIC Brak zapisów waloryzacyjnych oraz wybiórcze stosowanie FIDIC (w tym przerzucające ryzyko na Wykonawcę) są wskazywane w badaniu jako główne, poza czynnikami rynkowymi, przyczyny wzrostu kosztów kontraktów budowlanych. Kwestie te zostaną poruszone w prezentacjach przedstawicieli SIDiR oraz UZP.

20 20Warszawa, 29 lipca 2008 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszspojnosci.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Warszawa, 29 lipca 20081 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla rozwoju infrastruktury i środowiska Komentarz do wyników jakościowych badania ewaluacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google