Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2006 r. Warszawa, 20 czerwca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2006 r. Warszawa, 20 czerwca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2006 r. Warszawa, 20 czerwca 2007 r.

2 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r. 2

3 Stan realizacji projektów Wartość współfinansowania z EFS Liczba umów o dofinansowanie projektów oraz liczba projektów, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową od początku uruchomienia Programu 3 Liczba umów o dofinansowanie projektów Wartość współfinansowania z EFS w mln PLN Liczba projektów, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową Wartość współfinansowania z EFS w mln PLN Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 2 6762 568,3786643,4 Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 7732 549,596,2 Priorytet 3 Pomoc techniczna 217108,08813,9 Łącznie 3 6665 225,8883663,5

4 Postęp realizacji projektów - kontraktacja i refundacja ( 1 ) Wartość współfinansowania z EFS 4

5 Postęp realizacji projektów - kontraktacja i refundacja ( 2 ) Wartość współfinansowania z EFS 1 EUR = 3,804 PLN Dane wg stanu na koniec 2006 r. 5

6 Postęp realizacji projektów - kontraktacja i refundacja ( 3 ) Wartość współfinansowania z EFS 1 EUR = 3,804 PLN Dane wg stanu na koniec 2006 r. Priorytet 1 Priorytet 2 6

7 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO 7 Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r.

8 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 1 ) Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 od początku realizacji SPO RZL: 894 tysiące osób 8

9 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 2 ) 9

10 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 3 ) 10

11 Osoby objęte wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 ( 4 ) 11

12 Inni ostateczni beneficjenci objęci wsparciem w ramach Priorytetu 1 i 2 12

13 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r. 13

14 Wskaźniki produktu ( 1 ) Działanie 1.1 - liczba pracowników urzędów pracy objętych szkoleniami; Działanie 1.2–1.3 - liczba osób objętych działaniami aktywizującymi; Działanie 1.4 - liczba osób objętych Działaniem; Działanie 1.5 - liczba osób objętych szkoleniami pracujących na rzecz grup szczególnego ryzyka objęte Działaniem; Działania 1.6 - liczba pracodawców uczestniczących w szkoleniach; Działanie 2.1 - liczba placówek edukacyjnych działających na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji; Działanie 2.2 - liczba nowych stanowisk komputerowych; Działanie 2.3 - liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie; Działanie 2.4 - liczba przeszkolonych członków korpusu służby cywilnej. Dane wg stanu na koniec 2006 r. 14

15 Wskaźniki produktu ( 2 ) Najlepiej wypadają wskaźniki produktu takie jak: w ramach Działania 1.1 SPO RZL (liczba pracowników urzędów pracy, którzy zostali objęci szkoleniami stanowi ponad 90% wartości zakładanej w Uzupełnieniu SPO RZL) 1.5 SPO RZL (liczba osób objętych szkoleniami, pracujących na rzecz grup szczególnego ryzyka stanowi ponad 73% wartości zakładanej) 2.3 SPO RZL (liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie stanowi blisko 118% wartości zakładanej, a liczba pracowników służby zdrowia, którzy rozpoczęli szkolenie – prawie 104%) 2.4 SPO RZL (liczba członków korpusu służby cywilnej, przeszkolonych w ramach szkoleń ogólnych i specjalistycznych przekroczyła ponad czterokrotnie wartość zakładaną). Tym samym, już 3 wskaźniki produktu przekroczyły wartość oczekiwaną, określoną w Uzupełnieniu SPO RZL. 15

16 Wskaźniki rezultatu Dane wg stanu na koniec 2006 r. 16

17 Wskaźniki oddziaływania Badanie dot. osób, które w III i IV kw. 2004 lub w I kw. 2005 zakończyły udział w projektach 17 Udział osób, które podjęły dalszą naukę lub pracę w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie aktywizacji

18 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r. 18

19 W ramach SPO RZL realizowane są: Kontrole planoweKontrole doraźne 222 Przeprowadzone kontrole (1) -Kontrole dokumentacji -IZ -IP 201 W wyniku kontroli stwierdzono, że generalnie wdrażanie SPO RZL przebiega prawidłowo. Wykryte uchybienia na bieżąco podlegały korektom i uzupełnieniom. Dane za 2006 r. -Kontrole na miejscu: 19

20 Przeprowadzone kontrole (2) - Kontrole na miejscu: IW Dane za 2006 r. Numer Priorytetu Kontrole planowe Kontrole doraźne WizytacjeAudyty zewnętrzne Numer Działania Priorytet 11201105730625 1.114307 1.260447372286 1.348049356240 1.4610217 1.52320 1.6194052 Priorytet 217243763125 2.1130310 2.272611 2.31452375499 2.47005 Priorytet 3440062 3.1180025 3.2170022 3.390015 SPO RZL14171094493812 20

21 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r. 21

22 Informacyjna Grupa Robocza koordynująca działania informacyjne i promocyjne instytucji uczestniczących we wdrażaniu SPO RZL Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS (KOSzEFS) oraz 21 Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych EFS (ROSzEFS) prowadzące działalność szkoleniową Materiały promocyjne i informacyjne, dokumenty programowe Prowadzenie strony internetowej (www.efs.gov.pl) i infolinii EFSwww.efs.gov.pl Organizacja konferencji, seminariów, targów, spotkań informacyjnych dotyczących wdrażania SPO RZL Informacja i promocja 22

23 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO 23 Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r.

24 Utrudnienia w realizacji SPO RZL Problemy dotyczące realizacji projektów w ramach schematów pozakonkursowych Działań 1.1 i 1.6 i niski poziom refundacji w ramach tych Działań Trudności związane z wyłanianiem wykonawców w trybie zamówień publicznych Długotrwały proces weryfikacji wniosków o płatność 24

25 Kluczowe działania dla dalszej realizacji SPO RZL Podjęcie decyzji o kontraktowaniu ponad 100% wartości określonych w Programie dla poszczególnych Działań Utrzymanie wysokiego poziomu wydatkowania środków w ramach Programu Intensyfikacja wdrażania Działań SPO RZL o najniższym poziomie refundacji, w tym głównie 1.1, 1.5, 1.6 i 2.1 SPO RZL 25

26 Stan realizacji projektów w ramach SPO RZL Beneficjenci ostateczni Programu Wskaźniki realizacji Programu Przeprowadzone kontrole Informacja i promocja Napotkane utrudnienia i kluczowe działania SPO RZL na tle innych PO 26 Sprawozdanie z realizacji SPO RZL za 2006 r.

27 SPO RZL na tle innych PO Dane wg stanu na koniec maja 2007 r. 27 Wartość współfinansowania z EFS 1 EUR = 3,7786 PLN

28 Departament Zarządzania EFS ul. Żurawia 4a www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2006 r. Warszawa, 20 czerwca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google