Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Finansowanie inwestycji innowacyjnych przedsiębiorców z udziałem kapitału zewnętrznego Temat: Inwestycje innowacyjne w RPO

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Regionalnych Inwestycje innowacyjne w regionalnych programach operacyjnych 7 maja 2008r. Hala Torwar, Warszawa

3 Podział środków UE na programy operacyjne

4 Środki EFRR przeznaczone na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych wg dziedzin wsparcia (w %) pomoc techniczna

5 Główne dziedziny wsparcia w ramach RPO to : Transport – ponad 25% całości środków zostanie przeznaczone na ten obszar wsparcia, będą to głównie środki na remont i budowę dróg (70% ogółu środków na transport). Badania i rozwój technologiczny, innowacja i przedsiębiorczość – niemal co czwarte euro zasili ten obszar interwencji – wsparcie będzie kierowane głównie na inwestycje w przedsiębiorstwa. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom – co dziesiąte euro będzie wydatkowane na ten cel – najwięcej środków przeznaczono na inwestycje związane z oczyszczaniem ścieków. Infrastruktura społeczna – ten obszar wsparcia absorbuje ok. 11% całości środków z EFRR, są to w równej mierze fundusze przeznaczone na infrastrukturę edukacyjną i zdrowotną.

6 Badania i rozwój technologiczny, innowacje, Badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość RPO województwoŚrodki publiczne UE/EFRR (MEUR) % alokacji na RPO Dolnośląskie303,625,03 Kujawsko-pomorskie252,0226,5 Lubelskie285,0324,66 Lubuskie97,8522,28 Łódzkie215,721,44 Małopolskie314,624,38 Mazowieckie430,423,50 Opolskie140.832,96 Podkarpackie257,822,69 Podlaskie160,325,20 Pomorskie185,921,00 Śląskie376,721,99 Świętokrzyskie181,525,00 Warmińsko-mazurskie235,222,69 Wielkopolskie292,723,00 Zachodniopomorskie232,827,86 OGÓŁEM3 962,923,94

7 Badania i rozwój technologiczny, innowacja i przedsiębiorczość Środki (EFRR) przeznaczone na realizację RPO wg województw (w %) 23,5% Przeciętny udział dla 16 RPO

8 Innowacyjność – definicja stosowana w Szczegółowych Opisach Priorytetów Regionalnych Programów Operacyjnych Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno - technicznych.

9 Innowacyjność w ramach Kategorii interwencji: 1. KI 07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z innowacjami (technologie innowacyjne, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uniwersytety, centra B+R i istniejące już przedsiębiorstwa) – kwota 496 546 181 w ramach 16 RPO 2.KI 09 – Inne działania służące stymulowaniu innowacji i ducha przedsiębiorczości w MSP – kwota 614 401 162 w ramach 16 RPO

10 Wsparcieprzedsiębiorstww RPO Wsparcie przedsiębiorstw w RPO typy projektów bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw (projekty do 2 MEUR) z preferencją dla projektów innowacyjnych, wsparcie B+R w przedsiębiorstwach (zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MŚP, zakup i/ lub wdrożenie wyników prac B+R lub praw własności intelektualnej), wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska i innych wspólnotowych, doradztwo i szkolenia w celu pobudzania badań i innowacji MŚP, doskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), pomiędzy MŚP a innymi podmiotami gospodarczymi i uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami szkolnictwa policealnego, organami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami nauki i technologii (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp., inwestycje związane z inicjowaniem lub prowadzeniem działalności kooperacyjnej przedsiębiorstw w regionie, zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw.

11 Wsparcieprzedsiębiorstww RPO Wsparcie przedsiębiorstw w RPOprzykłady Kierunek Wsparcia 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa Projekty inwestycyjne obejmujące: 1) rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa; 2) realizację zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług; 3) unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy; 4) racjonalizację logistyki sprzedaży towarów i usług;

12 Wsparcieprzedsiębiorstww RPO Wsparcie przedsiębiorstw w RPOprzykłady 5) budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych do środowiska; 6) informatyzację, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem; Inne projekty obejmujące dotację na: 1) dostosowanie standardów do norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług); 2) dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi, wystawy itp.

13 Wsparcieprzedsiębiorstww RPO Wsparcie przedsiębiorstw w RPO przykłady przykłady Kierunek Wsparcia 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP 1) nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; 2) zakup / wdrożenie wyników prac B+R lub praw własności przemysłowej; 3) wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach; 4) wsparcie organizacyjne i finansowe dla patentowania własnych rozwiązań technologicznych; 5) wsparcie inwestycji generujących innowacyjne produkty i usługi, procesy wytwarzania, systemów organizacyjnych i rozwiązania rynkowe, innowacyjne co najmniej w skali regionu; 6) wsparcie specjalistycznego doradztwa dla MŚP przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych; 7) tworzenie platform produktowo-technologicznych.

14 Wybór projektów w RPO Procedura pozakonkursowa Plan inwestycyjny projekty duże projekty kluczowe Instytucja Zarządzająca przygotowuje listę projektów kluczowych w oparciu o cele RPO i inne dokumenty strategiczne. Zakwalifikowanie na listę oznacza wstępną akceptację do finansowania przy założeniu spełnienia warunków formalnych, technicznych i dotrzymania harmonogramu. Konkurs właściwy

15 Indykatywny Plan Inwestycyjny Przykładowe projekty z IPI z obszaru wsparcia przedsiębiorczości Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (RPO W-M) Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych (RPO woj.Pomorskiego) Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze Słupski Inkubator Technologiczny Rozwój krakowskiego centrum badań i technologii medycznych Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

16 1. 1.Innowacyjność usług/produktów oferowanych dzięki realizacji inwestycji 2. 2.Ilość nowych usług/produktów oferowanych dzięki realizacji inwestycji 3. 3.Zwiększenie zatrudnienia w wyniku realizacji projektu 4. 4.Efektywność kosztowa: wartość dofinansowania/liczba nowozatrudnionych w wyniku realizacji projektu 5. 5.Okres funkcjonowania przedsiębiorcy 6. 6.Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby rynkowe 7. 7.Wkład własny wyższy od minimalnego kryteria wyboru projektów Przykładowe kryteria wyboru projektów

17 Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1. 1.W formie jednostki budżetowej w woj.: łódzkim, małopolskim, lubelskim, śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim. 2. 2.Wybrana w drodze zamówień publicznych w woj.: pomorskim, warmińsko-mazurskim. 3. 3.Nie przewidziano IP2 w woj.: zachodniopomorskim, kujawsko- pomorskim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim, świętokrzyskim,podkarpackim. System wdrażania

18 Spodziewane rezultaty wsparcia 1. 1. Wzrost liczby nowych miejsc pracy 2. 2. Wzrost rentowności MŚP 3. 3. Wzrost poziomu innowacyjności MŚP 4. 4. Wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze MŚP 5. 5. Zwiększenie liczby MŚP korzystających ze specjalistycznych usług doradczych 6. 6. Wzrost liczby przedsiębiorstw operujących na rynkach międzynarodowych 7. 7. Wzrost udziału sektora MŚP w eksporcie ogółem

19

20 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google