Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska 1 Demarkacja z IV osią priorytetową POIŚ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska 1 Demarkacja z IV osią priorytetową POIŚ"— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska 1 Demarkacja z IV osią priorytetową POIŚ

2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Linia demarkacyjna W celu wyeliminowania możliwości nakładania się interwencji poszczególnych programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przygotowany został dokument operacyjny Linia demarkacyjna pomiędzy Regionalnymi Programami Operacyjnymi a Programami Operacyjnymi na poziomie centralnym. W ramach tego dokumentu zostały także określone linie demarkacyjne określające podział interwencji pomiędzy programami operacyjnymi polityki spójności a programami operacyjnymi Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

3 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 3 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Dziedzina interwencji: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Regionalne Programy Operacyjne/ PO Kapitał Ludzki (komponent regionalny) Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie: systemów zarządzania środowiskowego racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza, gospodarowania odpadami przemysłowymi lub niebezpiecznymi, wdrażania najlepszych dostępnych technik. Wartość projektu poniżej 8 mln PLN

4 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 4 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Dziedzina interwencji: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Programy Operacyjne na poziomie centralnym w ramach Polityki Spójności: W ramach IV osi POIŚ: Wsparcie dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w zakresie: -systemów zarządzania środowiskowego - racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami - wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - ochrony powietrza -gospodarowania odpadami przemysłowymi lub niebezpiecznymi Dla małych i średnich przedsiębiorstw, minimalna wartość projektu – 8 mln zł Dla dużych przedsiębiorstw – bez ograniczeń kwotowych.

5 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 5 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Dziedzina interwencji: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Programy Operacyjne Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Beneficjent - małe lub średnie przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwa, których obroty nie przekraczają równowartości w zł 200 mln euro. - Projekty, dotyczące przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich - Kwalifikują się przedsięwzięcia, z zakresu przetwórstwa, w których produkty rolne (załącznikowe) są na wejściu i wyjściu.

6 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 6 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Regionalne Programy Operacyjne - przegląd Województwo dolnośląskie: Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Preferowane będą inwestycje w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Dotacje na doradztwo dla MŚP, obejmuje wyłącznie projekty doradcze w zakresie ( …) jakości, dotyczące w szczególności: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno- pomiarowej lub kwalifikacji personelu;

7 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 7 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Województwo kujawsko- pomorskie Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Przykładowe rodzaje projektów: 1. Zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz do poprawy produktywności i efektywności. 2.Zastosowanie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem. 3.Wdrożenie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. Regionalne Programy Operacyjne - przegląd

8 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 8 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Województwo lubuskie Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje …inwestycje w produkty i procesy przyjazne dla środowiska Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych m.in.. wsparcie projektów z zakresu specjalistycznego doradztwa, związanego z procesami inwestycyjnymi, polegającego na zakupie usług doradczych od podmiotów zewnętrznych w zakresie (..) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego Regionalne Programy Operacyjne - przegląd

9 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 9 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Województwo lubelskie Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii W ramach działania wspierana będzie realizacja projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach z zakresu systemów zarządzania środowiskiem, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza oraz racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. Preferowane będą projekty inwestycyjne dotyczące wdrażania najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska (BAT), co wynika z konieczności uzyskania lub utrzymania pozwolenia zintegrowanego. Dofinansowaniu podlegać będą również projekty inwestycyjne związane z produkcją i wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych Schemat A: Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Schemat B: Energetyka odnawialna Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Regionalne Programy Operacyjne - przegląd

10 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 10 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Województwo małopolskie Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Dofinansowanie uzyskają ponadto inwestycje związane z wprowadzeniem rozwiązań produkcyjnych, technologicznych i organizacyjnych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego. Przykład: Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP Regionalne Programy Operacyjne - przegląd

11 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 11 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Województwo mazowieckie Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Wspierane będą przedsięwzięcia wpływające na poprawę stanu środowiska. Projekty w ramach tego Działania dotyczą pozwoleń zintegrowanych, oczyszczania ścieków przemysłowych, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. Dofinansowane będą przedsięwzięcia wprowadzające proekologiczne Konkurs zaplanowany w III kwartale 2009 r. (4 sierpnia – 3 września) Regionalne Programy Operacyjne - przegląd

12 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Regionalne Programy Operacyjne - przegląd Województwo opolskie Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach (…) Dofinansowanie uzyskają projekty nowych i istniejących firm sektora MSP na inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych (np. zakupy patentów, licencji, know-how, maszyn, urządzeń) w tym również na przedsięwzięcia prośrodowiskowe i ekoinnowacyjne, uwzględniające aspekt efektywności energetycznej, dla umożliwienia realizacji projektów odpowiadających celom systemowym II Polityki Ekologicznej Państwa.

13 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 13 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Regionalne Programy Operacyjne - przegląd Województwo podkarpackie Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B –Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. na: wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażanie i stosowanie technologii zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska – (z wyłączeniem przedsiębiorstw, dla których minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami).

14 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 14 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Regionalne Programy Operacyjne - przegląd Województwo podlaskie Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa (wpisano komplementarność z IV osią priorytetową POIŚ)

15 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 15 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Regionalne Programy Operacyjne - przegląd Województwo pomorskie Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP Preferowane będą projekty przyczyniające się do (..) oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska; Poddziąłanie 1.1.1 mikroporzedsiębiorstwa Poddziąłanie 1.1.2 małe i średnie przedsiębiorstwa Przykład (typ) projektu: budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska

16 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 16 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Regionalne Programy Operacyjne - przegląd Województwo śląskie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa 1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Przykład projektu: Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska

17 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 17 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Regionalne Programy Operacyjne - przegląd Województwo świętokrzyskie Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Celem Działania jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie (…)inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, a szczególności dostosowywania się przedsiębiorstw do wymagań (BAT). Przykład: Dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska, służących poprawie wskaźników i norm. Wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach z zakresu gospodarki wodno- ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń. Wsparcia nie otrzymają firmy, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami;

18 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 18 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Regionalne Programy Operacyjne - przegląd Województwo wielkopolskie Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP Preferowane w ramach działania będą projekty zakładające m.in. rozwiązania w zakresie ochrony środowiska

19 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 19 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Regionalne Programy Operacyjne - przegląd Województwo zachodniopomorskie Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie (wpisano komplementarność z IV osią priorytetową POIŚ) Poddziałanie 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MŚP Doradztwo w zakresie jakości, w szczególności projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego (w tym koszty certyfikacji),

20 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 20 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Regionalne Programy Operacyjne - przegląd Województwo warmińsko-mazurskie: Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Podziałanie 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska ) Wspierane będą projekty MŚP związane z uzyskaniem nowych standardów Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, przekroczeniem norm lub dostosowaniem do bardziej restrykcyjnych norm krajowych oraz zapewnieniem oszczędności energii Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące: - dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska, - zakup urządzeń niezbędnych do unowocześnienia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska

21 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 21 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska Więcej informacji na stronach: Dolnośląskie www.rpo.dolnyslask.pl Kujawsko-Pomorskie www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl Lubelskie www.rpo.lubelskie.pl Lubuskie www.lrpo.lubuskie.pl Łódzkie www.rpo.lodzkie.pl Mazowieckie www.mazovia.pl Małopolskie www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/rpoperacyjny Opolskie www.umwo.opole.pl/serwis Podkarpackie www.wrota.podkarpackie.pl/pl/um Podlaskie www.rpowp.wrotapodlasia.pl Pomorskie www.dpr.woj-pomorskie.pl Śląskie www.rpo.silesia-region.pl Świętokrzyskie www.rozwoj-swietokrzyskie.pl Warmińsko-Mazurskie www.wm.24.pl Wielkopolskie www.wrpo.wielkopolskie.pl Zachodniopomorskie www.um-zachodniopomorskie.pl

22 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 22 Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kontakt: Urszula.Kaczynska@mos.gov.pl Tel. (22) 57 92 854


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Warszawa, 2014-01-12 Ministerstwo Środowiska 1 Demarkacja z IV osią priorytetową POIŚ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google