Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Elektrotechniki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Elektrotechniki"— Zapis prezentacji:

1

2 Instytut Elektrotechniki
Zakres działania i oferta

3 Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki
Tematy ostatnich prac: pakiet oprogramowania EMFA 2003 do analizy pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości generowanych przez obiekty elektroenergetyczne pomiary i obliczenia pól elektrycznych i magnetycznych na terenie i w sąsiedztwie obiektów elektroenergetycznych takich jak: Linie przesyłowe WN Stacje elektroenergetyczne Elektrownie i elektrociepłownie usługi w zakresie przygotowania systemów optyczno-komputerowych do detekcji, ekstrakcji i klasyfikacji defektów wyrobów i materiałów przemysłowych

4 Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki
Ponadto oferuje: modelowanie numeryczne zjawisk związanych z pracą urządzeń nadprzewodnikowych; projektowanie i wykonanie elektromagnesów nadprzewodnikowych; projektowanie i budowanie nadprzewodnikowych separatorów magnetycznych typu OGMS; projektowanie układów chłodzenia urządzeń nadprzewodnikowych technikami w kąpieli i kontaktową; projektowanie i budowanie nadprzewodnikowych ograniczników prądu; wyznaczanie charakterystyk napięciowo-prądowych materiałów, elementów i urządzeń nadprzewodnikowych; pomiary pól magnetycznych;

5 Zakład Wielkich Mocy Wykonuje badania według norm PN, EN, IEC, GOST i innych dokumentów normalizacyjnych oraz własnych procedur badawczych i specyfikacji Klienta kompetencje, jakość i rzetelność Laboratorium Badawczego Aparatury Rozdzielczej (LAR) potwierdza certyfikat akredytacji; nasze raporty z badań są uznawane przez ENERGOSERT i ORGRES, co umożliwia eksport wyrobów elektrotechnicznych na rynek rosyjski i litewski; mamy Upoważnienie Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania opinii o jakości urządzeń elektrycznych, które mają być instalowane w przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną; nasze laboratorium jest członkiem: Short-Circuit Testing Liaison (STL) i Współpracuje z organizacjami elektroenergetycznymi i normalizacyjnymi IEC, CIGRE, CENELEC, ENERGOSERT i ORGRES

6 Zakład Wielkich Mocy oferuje:
Badania konstruktorskie i badania typu aparatury łączeniowej i sterowniczej oraz urządzeń wysokiego i niskiego napięcia prądu przemiennego i stałego, sprzętu ochronnego, narzędzi do prac pod napięciem i materiałów elektrotechnicznych; Badania dla potrzeb certyfikacji na znak B, na znak zgodności z Polską Normą, zgodności z normami i przepisami prawnymi oraz z wymaganiami zasadniczymi w zakresie objętym Dyrektywą LVD 73/23/EEC; Projektowanie i wykonawstwo, według potrzeb Klienta, specjalistycznych, zautomatyzowanych laboratoryjnych urządzeń probierczych do pomiarów wysokonapięciowych i wielkoprądowych oraz do celów serwisowych; Sprawdzanie przyrządów i przetworników pomiarowych nisko- i wysokonapięciowych oraz wielkoprądowych; Specjalne prace o charakterze analitycznym np. dotyczące elektrycznego łuku łączeniowego, symulacji procesów łączeniowych itp. oraz badania laboratoryjne o podobnym charakterze; Badania u Klienta; Ekspertyzy techniczne; Opracowania specjalistycznych programów komputerowych do obsługi laboratoryjnych stanowisk probierczych i technologicznych procesów produkcyjnych; Doradztwo naukowo-techniczne i szkolenia w zakresie budowy, badań i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz rozdzielnic.

7 Produkty Zakładu Wielkich Mocy:
Przewoźne i stacjonarne w pełni skomputeryzowane  laboratoria napięcia przemiennego i stałego 

8 Produkty Zakładu Wielkich Mocy:
Przenośne Generatory Udarów Prądowych i Napięciowych

9 Produkty Zakładu Wielkich Mocy:
Cyfrowe Rejestratory Wielokanałowe i Mierniki Wartości Szczytowej

10 Produkty Zakładu Wielkich Mocy:
Oraz: Dzielniki napięcia (stałego i przemiennego); Prostowniki do prostowania napięcia w układach probierczych i ładownicach wysokonapięciowych; Boczniki udarowe przeznaczone do pomiaru udarów prądowych;

11 Zakład Przekształtników Mocy
Zakład Przekształtników Mocy prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie przyrządów i układów energoelektronicznych. Zakres działania: układy napędowe dużej mocy z silnikami prądu przemiennego; przekształtniki do urządzeń elektrotermicznych indukcyjnych; układy zasilania trakcji elektrycznej; metrologia półprzewodnikowych przyrządów mocy w zakresie niezbędnym do racjonalnego projektowania wymienionych układów; normalizacja w zakresie układów energoelektronicznych.

12 Zakład Przekształtników Mocy
Układy dla elektrotermii: Tyrystorowy  2700 V, 1500 A, 500 Hz

13 Zakład Przekształtników Mocy
Układy dla elektrotermii: Tyrystorowy  2700 V, 1500 A, 500 Hz Tyrystorowy  1500 V, 1000 A, 2500  Hz

14 Zakład Przekształtników Mocy
Układy dla elektrotermii: Tyrystorowy  2700 V, 1500 A, 500 Hz Tyrystorowy  1500 V, 1000 A, 2500  Hz Tranzystorowy  500 V, 200 A, 20 Hz

15 Zakład Przekształtników Mocy
Układy napędowe: TRANZYSTOROWY FALOWNIK NAPIĘCIA 250 kW

16 Zakład Przekształtników Mocy
Układy napędowe: TRANZYSTOROWY FALOWNIK NAPIĘCIA 250 kW  TRANZYSTOROWY FALOWNIK NAPIĘCIA  55 kW

17 Zakład Przekształtników Mocy
Układy napędowe: TRANZYSTOROWY FALOWNIK NAPIĘCIA 250 kW  TRANZYSTOROWY FALOWNIK NAPIĘCIA  55 kW PRZEKSZTAŁTNIK CZĘSTOTLIWOŚCI  O MOCY 1 MVA I NAPIĘCIU 3 x 660 V

18 Zakład Trakcji Elektrycznej
zajmuje się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań układów napędowych i pomocniczych do taboru trakcyjnego z wykorzystaniem najnowszych technologii, elementów i osiągnięć naukowo-badawczych Zakres oferty Zakładu obejmuje: kompletne przekształtniki do obwodów głównych i pomocniczych do taboru trakcji elektrycznej i spalinowo-elektrycznej; różne urządzenia elektroniczne i elektryczne do taboru jak np. przetwornice statyczne, urządzenia przeciwpoślizgowe, regulatory itp.; maszyny elektryczne prądu stałego i prądu przemiennego; prace pomiarowe i teoretyczne dotyczące prądów błądzących i ochrony katodowej przed szkodliwym ich działaniem;

19 Zakład Trakcji Elektrycznej - Laboratorium
Zakład Trakcji Elektrycznej wykonuje próby laboratoryjne i eksploatacyjne zgodnie z normami ISO 9000 oraz IEC; Laboratorium Badawcze Trakcji Elektrycznej wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową oraz unikalne w skali kraju komputerowe systemy pomiarowe do badań laboratoryjnych oraz badań eksploatacyjnych w pojazdach trakcyjnych; Laboratorium Zakładu oferuje: badania wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów trakcyjnych oraz energoelektronicznych układów napędowych; badania maszyn trakcyjnych prądu stałego i przemiennego oraz maszyn prądu stałego ogólnego przeznaczenia; badania atestacyjne i próby typu;

20 Zakład Trakcji Elektrycznej
W konkursie promocyjnym: "LIDER RYNKU 2003" w kategorii "PRODUKT" tytuł: Lider Rynku uzyskał najlepszy w Polsce Energoelektroniczny Układ Napędowy Trolejbusu opracowany w Zakładzie Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektrotechniki

21 Zakład Maszyn Elektrycznych
Przedmiotem prac naukowo badawczych i rozwojowych jest tematyka maszyn elektrycznych średniej mocy, a w szczególności silników indukcyjnych w tym: tworzenie i bieżąca weryfikacja metod obliczeń projektowych; badania i analiza zjawisk pasożytniczych w silnikach; atestacyjne badania podstawowe i specjalne silników, w tym w zakresie wymaganym na znak bezpieczeństwa; badania dla potrzeb certyfikacji.

22 Laboratorium Badawcze Maszyn Elektrycznych
Laboratorium to jest największą w kraju bazą pomiarowo-badawczą maszyn elektrycznych

23 Zakład Małych Maszyn Elektrycznych
Przedmiotem działalności zakładu są maszyny elektryczne małej mocy, a w tym: obliczanie , symulacja i badanie właściwości aktuatorów i mikrosystemów; badanie zjawisk w maszynach elektrycznych małej mocy oraz właściwości nowych konstrukcji silników i różnych przetworników elektromechanicznych; opracowywanie nowych i modernizacja istniejących odmian maszyn; doskonalenie istniejących i opracowanie nowych metod badań małych silników elektrycznych, ich charakterystyk statycznych i dynamicznych; opracowywanie specjalnych urządzeń badawczych i kontrolno-pomiarowych; badania dla celów certyfikacji wyrobów maszyn elektrycznych małej mocy, elektrycznych przyrządów powszechnego użytku oraz narzędzi o napędzie elektrycznym, ręcznych i przenośnych; działalność normalizacyjna krajowa i międzynarodowa.

24 Zakład Elektrycznych Napędów Obrabiarkowych
Główne obszary działalności: prace badawczo – rozwojowe dotyczące różnych rodzajów elektrycznych układów napędowych; aplikacje przemysłowe napędów i urządzeń energoelektronicznych; doradztwo techniczne z zakresu projektowania i zastosowań przemysłowych energoelektronicznych układów napędowych; badania laboratoryjne elektrycznych układów napędowych: pomiary parametrów i badania właściwości napędów oraz przekształtników; sprawdzanie zgodności tych wyrobów z wymaganiami odpowiednich norm.

25 Zakład Metrologii i Badań Nieniszczących
Laboratorium metrologii elektrycznej: Wykonuje badania przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych a w szczególności: rezystancji; napięć oraz prądów stałych i przemiennych; poboru mocy oraz energii prądu stałego i przemiennego w układach jedno i trójfazowych; klimatyczne (-70ºC - 90ºC ); penetracyjne i szczelności; endoskopowe i prądowirowe ; radiograficzne.

26 Zakład Metrologii i Badań Nieniszczących
Zakres działalności Zakładu dodatkowo obejmuje: opracowania programów obróbki danych z aparatury pomiarowej; organizację szkoleń z zakresu metrologii oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo – badawczym; projektowanie oraz wykonanie specjalistycznej aparatury kontrolno – pomiarowej np.:

27 Zakład Technik i Systemów Oświetlenia
Prowadzi: prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie techniki świetlnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych i zdrowotnych oświetlenia; prace badawczo – rozwojowe w zakresie pomiarów fotometrycznych, kolorymetrycznych i promieniowania UV; prace projektowe w zakresie lamp wyładowczych, opraw oświetleniowych, zastosowania promienników nadfioletu oraz innych lamp wyładowczych specjalnych; pomiary promieniowania optycznego w terenie; organizację konferencji poświęconych problematyce promieniowania optycznego.

28 Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych
Prowadzi certyfikację wyrobów elektrotechnicznych w zakresie działania Instytutu; Wydaje: certyfikaty bezpieczeństwa w zakresie obowiązkowym i dobrowolnym; certyfikaty zgodności w zakresie efektywności energetycznej; certyfikaty zgodności z normami krajowymi i międzynarodowymi; certyfikaty bezpieczeństwa B; świadectwa weryfikacji deklarowanej zgodności produktu.

29 Oddział Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku
Laboratorium Badawcze „OG” jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Polski Rejestr Statków; Zakres oferty Oddziału obejmuje: zdalne zarządzanie obiektami i zespołami obiektów z wykorzystaniem technologii GSM oraz Internetu; zastosowania procesorów sygnałowych do przetwarzania sygnałów i wykonywania algorytmów; szczególne zastosowania mikrokontrolerów (8, 16 i 32 – bitowych); pomiary jakości, ilości pobieranej energii i poprawę jej parametrów.

30 Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
Prowadzi prace badawczo – rozwojowe i naukowe dotyczące materiałów elektrotechnicznych i technologii ich wytwarzania: Oddział Wrocławski to dwa Zakłady: Materiałoznawstwa i Diagnostyki Technologii Elementów Elektroizolacyjnych składające się z 12 specjalistycznych pracowni

31


Pobierz ppt "Instytut Elektrotechniki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google