Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia niestacjonarne 1 stopnia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia niestacjonarne 1 stopnia"— Zapis prezentacji:

1 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia niestacjonarne 1 stopnia
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY . KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia niestacjonarne 1 stopnia po 7 semestrze EUM MSSwE SPPIB UEiIwPP SE IWN SiAE UiIE Elektryczne układy mechatroniki Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej Technika świetlna Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach Systemy elektroenergetyczne Inżynieria wysokich napięć Sieci i automatyka elektroenergetyczna Urządzenia i instalacje elektryczne 1 1

2 SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko pok. 609 WE, tel , Informacje – internet: INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

3 SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI
Specjalność dotyczy głównie: konstrukcji, sterowania i eksploatacji elektrycznych układów wykonawczych mechatroniki oraz przetworników elektromagnetycznych i elektromechanicznych w układach automatyki i robotyki, zastosowania komputerów w projektowaniu i badaniach systemów mechatronicznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów narzędziowych, wykorzystania technik informatycznych i mikroprocesorowych w mechatronice, budowy maszyn elektrycznych i transformatorów, komputerowych metod symulacji stanów pracy oraz projektowania, badania i diagnozowania maszyn elektrycznych i elementów wykonawczych automatyki. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

4 SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI
Możliwości zatrudnienia zakłady produkujące elementy wykonawcze automatyki i mechatroniki, urządzenia elektromagnetyczne oraz maszyny elektryczne i transformatory, przedstawicielstwa firm produkujących i wykorzystujących przetworniki elektromechaniczne, elektromagnetyczne i układy z tymi przetwornikami, energetyka – w jednostkach obsługujących transformatory, działy utrzymania ruchu i obsługi energetycznej w zakładach przemy słowych, ośrodki naukowo-techniczne i biura projektowe, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania i grafiki kompute rowej. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

5 SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI
Program zajęć obejmuje: Elektromaszynowe elementy automatyki Komputeryzacja projektowania przetworników elektromechanicznych Automatyka układów mechatronicznych Programowanie niskopoziomowe Komputerowe modelowanie układów mechatronicznych Podstawy diagnostyki urządzeń mechatronicznych Projekt dyplomowy Seminarium dyplomowe INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 5

6 SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI
Tematyka prac dyplomowych obejmuje: obliczania przetworników elektromagnetycznych, elementów wykonawczych automatyki i mechatroniki oraz systemów odtwarzania ruchu, projektowanie układów pomiarowych do badania zjawisk w przetwornikach elektromagnetycznych, obliczenia projektowe przetworników elektro magnetycznych i układów napędowych z wykorzystaniem programów komercyjnych, badanie zjawisk elektromagnetycznych, cieplno-wentylacyjnych i wibracyjno akustycznych, badanie i analizę układów z magnesami trwałymi, projektowanie i programowanie układów sterowania z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, projektowanie i analizę przetworników z materiałami inteligentnymi. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 6

7 MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE
SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE Opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Porada, prof. PP pok. 624 WE, tel , Informacje – internet: INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI:

8 Specjalność dotyczy głównie:
SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE Specjalność dotyczy głównie: analizy, badań, syntezy, projektowania i wdrażania układów elektronicznych oraz energoelektronicznych i systemów sterowania o różnym przeznaczeniu; eksploatacji (obsługi, programowania i napraw) nowoczesnych układów elektronicznych i energoelektronicznych, w tym wykorzystujących klasyczną technikę mikroprocesorową, a także specjalizowane procesory sygnałowe; projektowania nietypowych rozwiązań układów przekształtnikowych i ich układów sterowania; diagnostyki urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI:

9 Możliwości zatrudnienia
SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE Możliwości zatrudnienia Przedstawiony program kształcenia umożliwia zatrudnienie m.in.: w firmach i instytutach naukowo-badawczych zajmujących się projektowaniem układów automatyki, elektroniki i energoelektroniki; w obszarze zadań sterowania mikroprocesorowego w technice; we własnych firmach w zakresie usług związanych z elektroniką przemysłową, energoelektroniką oraz diagnostyką układów. Absolwenci tej specjalności mogą stanowić poszukiwaną kadrę techniczną zarówno w małych firmach prywatnych, jak i w dużych zakładach przemysłowych, wykorzystujących nowoczesne urządzenia technologiczne. Realizowany program kształcenia adresowany jest do szerokiej grupy konstruktorów systemów elektronicznych i energoelektronicznych. Duże nasycenie programu wysoko specjalistyczną wiedzą sprawia, że absolwent specjalności MSSwE może znaleźć zatrudnienie zarówno na krajowym, jak i zagranicznych rynkach pracy. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI:

10 Program zajęć obejmuje przedmioty:
SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE Program zajęć obejmuje przedmioty: Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne Układy mikroprocesorowe Metody komputerowe w systemach sterowania Komputerowe interfejsy komunikacyjne Metody modulacji w energoelektronice Programowalne układy elektroniczne (PLD) Programowalne sterowniki logiczne (PLC) Metody sterowania cyfrowego Seminarium dyplomowe Umożliwiają one nabycie umiejętności projektowania i wdrażania komputerowych systemów sterowania w ujęciu strukturalnym, poznanie metod warstwowego projektowania struktury funkcjonalnej oraz nowoczesnych metod komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. Dotyczy to także umiejętności rozwiązywania problemów systemów sterowania w warstwach niższych (sterowaniu i komunikacji bezpośredniej - sprzętowej). INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI:

11 Tematyka prac dyplomowych obejmuje:
SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE Tematyka prac dyplomowych obejmuje: projektowanie, wykonanie i badania nowoczesnych elektronicznych (analogowych i mikroprocesorowych) układów sterowania, badanie nowoczesnych układów energoelektronicznych sterowanych mikroprocesorowo z zastosowaniem cyfrowych technik sterowania; projektowanie i programowanie układów sterowania z wykorzystaniem systemów PLC oraz PLD; tematy mogą także wynikać z własnych zainteresowań dyplomanta lub projektów proponowanych przez przyszłego pracodawcę. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI:

12 SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak pok. 519x WE, tel , Informacje – internet: zm.et.put.poznan.pl INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

13 SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Specjalność dotyczy głównie: efektywnego wykorzystania w nauce i przemyśle współczesnej metrologii technicznej i biomedycznej, tradycyjnych i najnowszych metod i sposobów przetwarzania sygnałów, technik telekomunikacyjnych i informacyjnych, internetu, wirtualnych przyrządów pomiarowych, biosensorów, zintegrowanych i inteligentnych czujników pomiarowych; projektowania, konstruowania, uruchamiania oraz badania analogowych i cyfrowych urządzeń pomiarowych, eksploatacji nowoczesnej naukowej, przemysłowej i medycznej aparatury pomiarowej, struktury i organizacji skupionych oraz rozproszonych systemów pomiarowych; zaawansowanych i komercyjnych zastosowań współczesnych technik pomiarowych w przemyśle, ochronie zdrowia i życiu codziennym, obowiązujących międzynarodowych i krajowych dyrektyw metrologicznych oraz procedur akredytacji i notyfikacji laboratoriów pomiarowo-diagnostycznych. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 13 13 13

14 Możliwość zatrudnienia:
SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Możliwość zatrudnienia: Absolwent specjalności, poza wykształceniem kierunkowym w obszarze współczesnej elektrotechniki, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie: elektroniki i optoelektroniki, metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, wykorzystania sensorów w przemyśle i medycynie. Ponadto nabywa umiejętności wykorzystania technik informa-tycznych i telekomunikacyjnych w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów. Ze względu na interdyscyplinarny charakter specjalności, uzyskana wiedza merytoryczna i przygotowanie praktyczne umożliwiają zatrudnienie w wielu gałęziach nauki, techniki i przemysłu związanych z elektroniką, optoelektroniką, telekomunikacją, energetyką oraz w ochronie zdrowia i środowiska: inżynieria kliniczna, biopomiary, telemedycyna, informatyka medyczna. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy w firmach projektowych i konstrukcyjnych, placówkach służby zdrowia, laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 14 14 14

15 SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Program zajęć obejmuje Elektroniczne przetworniki sygnałów Technika sensorowa i obrazowanie obiektów Wirtualne przyrządy pomiarowe Pomiary i analiza sygnałów biologicznych Ocena jakości energii elektrycznej Pracownia układów elektronicznych Podstawy konstrukcji układów elektronicznych Wprowadzenie do programowania PLC Seminarium dyplomowe Dużą wagę przykłada się do nabycia umiejętności współpracy w zespołach projektowych i naukowo-badawczych. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 15 15 15

16 SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Tematyka prac dyplomowych obejmuje: projektowanie, budowę i badanie zaawansowanych technicznie urządzeń i systemów na potrzeby przetwarzania i pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; pozyskiwanie i przetwarzanie sygnałów elektronicznych, optycznych i biologicznych: przemysłowe i powszechnego użytku aplikacje czujników i systemów pomiarowych, pomiary w medycynie i ekologii; modelowanie i badanie statycznych i dynamicznych właściwości czujników i przetworników pomiarowych; metodykę prowadzenia eksperymentów, identyfikację parametrów obiektów fizycznych i biologicznych oraz ocenę niedokładności narzędzi pomiarowych i wiarygodności wyników pomiarów; ilościową ocenę wpływu jakości zasilania na stan odbiorników energii elektrycznej; kondycjonery sygnałów, aplikacje mikrokontrolerów oraz czujników zintegrowanych, biosensorów i inteligentnych przetworników pomiarowych; inne zagadnienia z tematycznego obszaru specjalności, wskazane przez przyszłego pracodawcę dyplomanta. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 16 16 16

17 SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Konrad Domke, prof. P.P. pok. 808 WE, tel , Informacje – internet: INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : 17

18 SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA
Specjalność dotyczy głównie: projektowania i eksploatacji oświetlenia wnętrz i oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia w architekturze, budowy i projektowania sprzętu oświetleniowego, fotometrii i kolorymetrii, zastosowania promieniowania optycznego. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : 18 18 18

19 SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA Możliwość zatrudnienia:
działy projektów i działy marketingu w firmach dostarczających sprzęt oświetleniowy, biura projektowe, biura architektoniczne, jednostki badawcze, działy oświetleniowe w Urzędach Miast i w Zarządach Dróg Miejskich, zakłady oświetlenia drogowego w Energetyce, indywidualna działalność gospodarcza INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : 19 19 19

20 SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA
Program zajęć obejmuje przedmioty: Fotometria Sprzęt oświetleniowy Technika oświetlania Przemiany elektrocieplne Kolorymetria Projekt oświetlenia Komputeryzacja projektowania Podstawy techniki świetlnej Seminarium dyplomowe INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : 20 20 20

21 SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA
Tematy prac dyplomowych obejmują następujące zagadnienia: iluminacja wybranych obiektów, projektowanie układów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, badania i analiza pracy układów oświetleniowych, oprogramowanie w zakresie komputerowo wspomaganych metod projektowania, układy sterowania oświetle-niem, zagadnienia cieplne w sprzęcie oświetleniowym. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : 21 21 21

22 UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH
SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski, pok. 644 WE, tel , Informacje – internet: INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

23 Specjalność dotyczy głównie:
SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH Specjalność dotyczy głównie: budowy, projektowania, badania oraz diagnostyki układów elektrycznych, elektronicznych i informatycznych w przemyśle, budownictwie i pojazdach samochodowych, hybrydowych i trakcyjnych, eksploatacji układów technicznych, automatyki i elektroniki przemysłowej, projektowania instalacji budynków inteligentnych i kompatybilności elektro-magnetycznej, systemów SCADA oraz sterowników PLC, wszechstronnego zastosowania techniki komputerowej i mikroprocesorowej w obszarze inżynierii elektrycznej. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 23 23 23

24 Możliwość zatrudnienia:
SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH Możliwość zatrudnienia: GPS ASR ABS w zakładach wytwarzających elementy wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i informatycznego dla przemysłu i pojazdów, w stacjach diagnostycznych i zakładach wytwarzających urządzenia do diagnostyki technicznej, w tym pojazdów samochodowych, w przedsiębiorstwach i instytutach naukowo-badawczych zajmujących się projektowaniem instalacji elektrycznych, w obszarze usług informatycznych i sterowania mikroprocesorowego w technice, we własnych firmach świadczących usługi elektryczne, elektroniczne, informatyczne oraz diagnostyczne np. pojazdów samochodowych. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 24 24 24

25 Program zajęć obejmuje przedmioty:
SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH Program zajęć obejmuje przedmioty: Układy elektryczne i elektroniczne w przemyśle i pojazdach Automatyka i informatyka w przemyśle i pojazdach Budynek inteligentny Systemy SCADA i sterowniki PLC Instalacje elektryczne Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej Bazy danych i technologie internetowe Eksploatacja układów technicznych Seminarium dyplomowe INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 25 25 25

26 Tematy prac dyplomowych obejmują przede wszystkim:
SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH Tematy prac dyplomowych obejmują przede wszystkim: wszelkie prace sugerowane przez przyszłego pracodawcę np. z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, sterowników programowalnych, budynków inteligentnych, systemów zabezpieczenia mienia itp. projektowanie, badanie i diagnostykę urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w przemyśle, budownictwie i technice samochodowej: np. układów KNX, zapłonowych, wtryskowych, ABS, ASR, ESP, SRS, GPS itp. oprogramowanie procesu symulacji układów technicznych w tym pojazdów lub jazd pojazdów trakcyjnych i pojazdów samochodowych, wykonanie i badania wybranych elementów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia w przemyśle i pojazdach, takich jak: KNX, autoalarmy, układy sterowania mikroprocesorowego itp., prace z zakresu zastosowań komputerów i informatyki w technice, takich jak: sieci komputerowe, bazy danych, grafika, animacja, sterowanie i usługi internetowe. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 26 26 26

27 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZYCH SAL LABORATORYJNYCH
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZYCH SAL LABORATORYJNYCH INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: 27 27 27


Pobierz ppt "KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia niestacjonarne 1 stopnia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google