Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej opracowała: Joanna Regulska – Sekretarz Zespołu CAL w Śremie Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Monitoring.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej opracowała: Joanna Regulska – Sekretarz Zespołu CAL w Śremie Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Monitoring."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej opracowała: Joanna Regulska – Sekretarz Zespołu CAL w Śremie Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Monitoring działań Partnerzy projektu: Centrum PISOP Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

2 Rozpoczynając działania związane z utworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej na terenie gminy Śrem, początkowo wiązało się to z obawami, szczególnie związanymi z niewielką wiedzą na temat CAL. Jednak decyzja o zakwalifikowaniu naszego Ośrodka do projektu dała możliwość zapoznania się z ideą oraz modelem CAL i tym samym wszelkie wątpliwości zniknęły.

3 Każde kolejne spotkanie z CALem daje inspirację, mobilizację do działania, a przede wszystkim wiedzę i narzędzia do efektywnej pracy.

4 Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej było dla Ośrodka wyróżnieniem. Zauważone zostały podejmowane przez nas działania, a także pomysły i wizje zmian roli Ośrodka Pomocy Społecznej w przyszłości.

5 Dla nas coraz ważniejsza staje się forma pomocy polegająca na aktywizowaniu, podejmowaniu takich starań, które pozwolą pokonać trudności naszych klientów i przywrócić ich do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego podejmowane przez nas działania mają charakter projektowy. Skupiamy się przede wszystkim na realizacji różnego rodzaju inicjatyw, promujemy działalność wolontarystyczną oraz budowanie lokalnego partnerstwa. Istotne jest dla nas, aby trafiać do grup, które potrzebują pomocy i wsparcia – koordynator Anna Ślipko

6 Starania, które podejmujemy, aby otrzymać Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej, wpisują się w cele oraz kierunki działań przyjętej w naszej gminie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Śrem na lata 2008 – Teraz gdy wypełniamy kolejne zadania związane z realizacją metody CAL mamy dodatkową możliwość połączyć je z rozpoznanymi wcześniej problemami, postawionymi diagnozami oraz zaproponowanymi zmianami.

7 W Strategii za pomocą ankiet zidentyfikowano następujące problemy:
bezrobocie, niezaradność życiową osób starszych, problemy wychowawcze z dziećmi, uzależnienia, ubóstwo, niepełnosprawność, wykluczenie społeczne osób i środowisk zagrożonych marginalizacją

8 Wskazano następujące deficyty społeczne:
zajęcia poszukiwania pracy, zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży, zajęcia pozalekcyjne, poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, poradnictwo zawodowe, instytucje pomagające rozwiązywać problemy społeczne, utworzenie grup wsparcia i samopomocowych, poprawę sytuacji zawodowej i życiowej poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach.

9 Działania, które należy podjąć żeby spełniać standardy CAL, dają nam niepowtarzalną okazję, aby realizując założenia CAL, korzystając z merytorycznego wsparcia, narzędzi oraz pomocy ekspertów wypracować sposoby radzenia sobie ze zdiagnozowanymi problemami.

10 Śremski Ośrodek Pomocy Społecznej do partnerstwa zaprosił Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” i od pierwszego spotkania w Żerkowie trzyosobowy zespół uczestniczył w szkoleniach.

11 Działania z CALem Bardzo ważnym elementem w pracy metodą CAL było stworzenie mapy zasobów i potrzeb gminy Śrem. Spisanie informacji na temat działających ważnych instytucji, przeanalizowanie sytuacji demograficznej, kanałów komunikacji itp. było pierwszym efektem naszej pracy.

12 Działania z CALem Następnym krokiem w celu tworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w gminie Śrem było spotkanie szkoleniowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, które miało przybliżyć naszym pracownikom ideę CAL. W związku z tym zaprosiliśmy Panią Ewę Gałkę z Centrum PISOP, która opowiedziała o najważniejszych założeniach projektu Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej oraz przedstawiła tzw. „dobre praktyki” czyli placówki, które pracując metodą CAL lepiej funkcjonują.

13 Działania z CALem

14 Działania z CALem Kolejnym przedsięwzięciem było zorganizowanie konferencji, pod hasłem „Tworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”. Tym razem adresatami byli przedstawiciele różnych środowisk. Ponownie zaprosiliśmy Panią Ewę Gałkę, która przedstawiła „Metodę Centrum Aktywności Lokalnej jako sprawdzony sposób pracy środowiskowej”. Zaprezentowano narzędzie mapy zasobów i potrzeb oraz poruszono temat: wolontariat jako sposób na aktywność. Obecny na konferencji Burmistrz Śremu podkreślił ważność inicjatywy jaką jest utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w gminie Śrem oraz wyraził nadzieję, że będzie to doskonały sposób zaktywizowania i zintegrowania naszej społeczności, budowania związków między lokalnymi instytucjami, organizacjami i mieszkańcami na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów społecznych gminy Śrem.

15 Działania z CALem

16 Działania z CALem Jednak najważniejszym do tej pory osiągnięciem było powołanie w naszej gminie Zespołu CAL. Dwunastoosobowy zespół został powołany w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej i stał się odpowiedzialny za wdrażanie działań w gminie Śremie. Mając na uwadze kompleksową realizację powierzonych zadań oraz interdyscyplinarny charakter zespołu w jego pracach biorą udział przedstawiciele różnych instytucji, m.in. z Urzędu Miejskiego, Pionu Edukacji i Usług Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. H. Święcickiego, Przedszkola „Słoneczna Szóstka”, Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia „Pokolenie”.

17 Do zadań powołanego zespołu należy:
tworzenie mapy zasobów i potrzeb społecznych, diagnozowanie problemów społecznych; budowanie sieci osób i instytucji współpracujących w rozwiązywaniu problemu marginalizacji; tworzenie systemu informacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – tworzenie grup samopomocowych; gromadzenie zasobów do realizacji działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, praca metodą projektową dla rozwiązywania problemów lokalnych; ocena efektywności pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

18 Zespół CAL Spotkania Zespołu CAL odbywają się raz w miesiącu, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tej pory odbyły się dwa spotkania Zespołu, których rezultatem jest zatwierdzenie Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wdrażania Centrum Aktywności Lokalnej w gminie Śrem oraz Regulaminu Organizacyjnego. Ważnym punktem tych spotkań była decyzja w sprawie utworzenia grupy samopomocowej, natomiast kolejnym krokiem będzie wdrażanie dalszych postanowień. Zespół przymierza się również do rozbudowania sieci wolontarystycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

19 Zespół CAL

20 Zespół CAL

21 W ostatnim czasie nasz Zespół miał okazję uczestniczyć w Pigułce Aktywności Lokalnej czyli dwudniowym, wewnętrznym szkoleniu, które było kierowane do osób zaangażowanych w prace zespołu CAL – przedstawicieli lokalnego samorządu, śremskich instytucji oraz stowarzyszeń. Tematem szkolenia było Mobilizowanie ludzi do działania. Natomiast celem było przybliżenie wszystkim uczestnikom idei CAL, nabycie umiejętności rozpoznawani i analizowania potrzeb społeczności lokalnej, wykorzystywania sieci powiązań społecznych oraz zapoznanie się z technikami aktywizowania i mobilizowania ludzi. Spotkanie to okazało się być bardzo owocne, szczególnie jeśli chodzi o zdobytą wiedzę, wymianę doświadczeń, a także bliższe poznanie lokalnych partnerów, integrację i nawiązanie nowej współpracy.

22 Pigułka szkoleniowa

23 Działania z CALem Pierwszą inicjatywą na rzecz lokalnej społeczności jaką wspólnie z Zespołem CAL udało się zorganizować była Majówka Śremskich Seniorów „Zjawiskowo”. W spotkaniu edukacyjno – wspierająycm uczestniczyło 150 osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Śrem.

24

25

26 Projekt Centrum Aktywności Lokalnej nie jest dla naszego Ośrodka czymś zupełnie nowym. Jednak jest to dla nas uporządkowanie naszych działań, stworzenie standardów, które będą świadczyć o jakości naszej pracy. Wiele instytucji podejmuje ciekawe inicjatywy w gminie Śrem. Jednak dominującym problemem jest powielanie wielu działań, a co ważniejsze podejmowane są one dla tych samych grup docelowych. Dlatego tworzy się dysproporcja, między tym jakie są potrzeby i oczekiwania, a tym co jest realizowane w naszej gminie.

27 Naszym celem jest przede wszystkim jak najlepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy, a także takie kierowanie powołanym Zespołem, aby nasze działania trafiały do osób, które pozostają w trudnej sytuacji i oczekują wsparcia.

28 Jesteśmy w połowie projektu Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej, a już możemy powiedzieć, że w związku z wdrażaniem CAL w gminie Śrem wiele się wydarzyło. Pojawiły się nowe oferty współpracy i partnerstwa. Zaangażowanie jest widoczne przy organizacji pikników, festynów, imprez okolicznościowych. Na pomoc możemy również liczyć przy realizacji projektów i tworząc grupy samopomocowe. Nasze działania spotkały się z przychylnością lokalnego samorządu. Bardzo wielu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej włączyło się we wdrażanie CAL w naszej gminie. Mamy takie przeświadczenie, że nasza chęć zmian, współpracy, wprowadzania innowacji spotka się z aprobatą i będzie wzorem dla podobnych przedsięwzięć.


Pobierz ppt "Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej opracowała: Joanna Regulska – Sekretarz Zespołu CAL w Śremie Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Monitoring."

Podobne prezentacje


Reklamy Google