Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpady niebezpieczne normy prawne Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpady niebezpieczne normy prawne Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Odpady niebezpieczne normy prawne Unii Europejskiej

2 Polityka ekologiczna Unii Europejskiej
Prawo pierwotne Unii Europejskiej Dyrektywy Unii Europejskiej Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska Narodowa polityka ekologiczna poszczególnych państw

3 Dyrektywy Unii Europejskiej
Dyrektywa ramowa 75/442/EEC w sprawie odpadów 91/689/EWG - w sprawie odpadów niebezpiecznych Dyrektywy dotyczące sposobów przetwarzania i usuwania odpadów, spalania odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych

4 Dyrektywa 75/442/EEC CEL: Zapewnienie odzysku lub usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku naturalnym Wprowadzenia zakazu wyrzucania i niekontrolowanych wysypisk odpadów

5 Dyrektywa 75/442/EEC Odpady - każda substancja lub przedmiot w kategoriach ustalonych w załączniku (16 kategorii Q1-Q16), których posiadacz się wyzbywa, zamierza się pozbyć lub też których pozbycie się jest wymagane Wytwórca - każdy kto powoduje powstawanie odpadów lub dokonuje wstępnego przetwarzania odpadów, mieszania lub innych działań, które zmieniają charakter lub skład odpadów

6 Dyrektywa 75/442/EEC Działania związane z usuwaniem i odzyskiem odpadów: składowanie spalanie obróbka biologiczna i fizykochemiczną regeneracja rozpuszczalników regeneracja kwasów i zasad recykling metali

7 Dyrektywa 75/442/EEC Zapobieganie powstawaniu odpadów: „czyste technologie” produkty recykling odpady jako źródło energii

8 Dyrektywa 75/442/EEC Główna zasada:

9 ODPADY NIEBEZPIECZNE Dyrektywa 91/689/EEC
Odpady niebezpieczne - odpady wymienione w wykazie opracowanym przez Komisję Europejską (94/904/EEC), posiadające odpowiedni skład i charakteryzujące się jedną lub więcej właściwościami podanymi wykazie. Wszelkie inne odpady co do których państwo członkowskie uważa, że wykazują którąkolwiek z cech określonych w wykazie jako niebezpieczną.

10 ODPADY NIEBEZPIECZNE Dyrektywa 91/689/EEC
Kategorie odpadów ( I.A. - 19; I.B. - 22) kat. 14 (IA): substancje chemiczne powstające w wyniku działalności rozwojowej oraz działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane i/lub są nowe, i których skutki działania na człowieka i/lub środowisko są nieznane składniki odpadów, które kwalifikują je jako niebezpieczne (C1-C51) właściwości odpadów, które powodują, że są one niebezpieczne (H1-H14)

11 Dyrektywa 91/689/EEC Właściwości odpadów niebezpiecznych
H 3-A H 3-B H 1 H 4 (Xn) H 5 (Xi) H 2

12 Dyrektywa 91/689/EEC Właściwości odpadów niebezpiecznych
H toksyczne H rakotwórcze H zakaźne H 10 - działające szkodliwie na rozrodczość H 11 - mutagenne

13 Dyrektywa 91/689/EEC Właściwości odpadów niebezpiecznych
H 12 - substancje i preparaty, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo toksyczne gazy H 13 - substancje i preparaty, które po zakończeniu procesu usuwania mogą w dowolny sposób wydzielić inną substancję

14 ODPADY NIEBEZPIECZNE Decyzja Komisji Europejskiej 2000/532/EC
- Wprowadzono zakresy stężeń - Odpady w pełni zdefiniowane sześciocyfrowym kodem odpady z procesów chemicznych odpady z produkcji farmaceutyków * odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne odpady nie wymienione powyżej

15 ODPADY NIEBEZPIECZNE Dyrektywa 91/689/EEC
Obowiązek uzyskania pozwolenia przez przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem i odzyskiwaniem odpadów niebezpiecznych Obowiązek prowadzenia rejestru odpadów i ich identyfikacji w każdym miejscu składowania !!! ZAKAZ mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami Obowiązek odpowiedniego opakowania i oznakowania odpadów (formularz identyfikacyjny)

16 Spalanie odpadów niebezpiecznych Dyrektywa 94/67/EEC
Wymagane pozwolenie na eksploatację spalarni odpadów niebezpiecznych Charakterystyka - skład fizyczny - skład chemiczny - szkodliwe własności - substancje, z którymi mogą być mieszane - warunki bezpiecznego transportu i przetwarzania

17 Spalanie odpadów niebezpiecznych Dyrektywa 94/67/EEC
Obowiązek wykonywania pomiarów Zagospodarowanie pozostałości z eksploatacji spalarni odpadów niebezpiecznych Warunki odprowadzania odpadów uwodnionych

18 Spalanie odpadów niebezpiecznych Dyrektywa 94/67/EEC
Dopuszczalne wartości emisji pyłu, par substancji organicznych, HCl, HF, SO2, CO Dopuszczalne wartości emisji metali ciężkich i ich związków Stężenia dioksyn i furanów

19 Składowanie odpadów Dyrektywa z 16.07.1999
Lokalizacja składowiska (oddziaływanie na środowisko) Ochrona wód gruntowych i powierzchniowych poprzez zastosowanie kombinacji naturalnej bariery geologiczneji uszczelnienie dna składowiska Monitoring obiektu Obowiązek charakterystyki odpadów - poziom 1 - skład i właściwości oraz wymywalność - poziom 2 - sprawdzenie zgodności charakterystyki z zezwoleniem - poziom 3 - analiza na składowisku

20 Dyrektywy Unii Europejskiej
oleje odpadowe (75/439/EEC) Dyrektywy dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów: polichlorowane difenyle i trifenyle (96/59/EEC) odpady z przemysłowego wykorzystania dwutlenku tytanu (78/176/EEC) baterie i akumulatory (91/157/EEC) opakowania (94/62/EEC)

21 Transport odpadów Rozporządzenie (EWG/259/93) dotyczące transgranicznego przesyłania odpadów Konwencja Bazylejska (1989r.)- dotycząca transgranicznego przesyłania odpadów niebezpiecznych

22 Konwencja Bazylejska Prawo do wydania zakazu eksportu i importu odpadów Wymagane jest odpowiednie opakowanie, oznakowanie i transportowanie odpadów niebezpiecznych Odpady przyporządkowane do jednej z trzech list: - zielonej (nie wymaga zezwolenia) - żółtej (obowiązek powiadnomienia - brak sprzeciwu oznacza zgodę) - czerwonej (obowiązek uzyskania pisemnej zgody)

23 Dyrektywy Unii Europejskiej
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001


Pobierz ppt "Odpady niebezpieczne normy prawne Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google