Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem człowieka do człowieka „ Jan Paweł II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem człowieka do człowieka „ Jan Paweł II."— Zapis prezentacji:

1 „Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem człowieka do człowieka „
Jan Paweł II

2 Publiczne Przedszkole w Lubichowie

3 Charakterystyka Placówki –
W Gminie Lubichowo jest jedno przedszkole w skład którego wchodzą również oddziały przedszkolne w Mościskach i w Ocyplu.

4 Do przedszkola i oddziałów uczęszcza ogółem 124 dzieci
Nasi wychowankowie mją od 3-6 lat, wśród nich również są dzieci odroczone od obowiązku szkolnego w wieku 7 lat.

5 Do przedszkola uczęszczają dzieci z całej gminy - wyłączając dzieci 5i 6 letnie z rejonu Szkoły Podstawowej z Zelgoszczy. W przedszkolu w Lubichowie w dwóch grupach zapisanych jest 50 dzieci z tego 46 przebywa 9 godzin. Natomiast oddziały w Mościskach i Ocyplu czynne są 5 godzin , to typowe tzw. „zerówki”, gdzie od kilku lat w miarę posiadanych miejsc oprócz dzieci 6 letnich przyjmujemy dzieci 5 letnie. Oddział w Ocyplu to grupa mieszana od 3 -6lat do której oprócz dzieci z Ocypla są dowożone dzieci z Osowa Leśnego. Do Mościsk dowożone są dzieci z Lubichowa, Lipinek Królewskich, Zielonej Góry, Bietowa i Wilczych Błot. Rejon sołectw Wda, Mermet, Smolniki to obszar z którego nie chodzą do naszych placówek żadne dzieci.

6 Rok 2008 został ogłoszony Rokiem Przedszkolaka.
Więcej niż wcześniej mówi się o roli i znaczeniu wychowania przedszkolnego na rozwój dziecka i życie człowieka. Wiek przedszkolny to okres największych i najistotniejszych zmian rozwojowych w całym cyklu życiu człowieka. Doświadczenia zdobyte przez dziecko we wczesnych latach życia są bardzo ważne, wyznaczają późniejsze postawy wobec siebie i innych. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w naszym kraju ma dużo do życzenia.(miasta 36%,wieś 16.7% dzieci 3-5 lat). W naszych placówkach zwiększyła się liczba dzieci 5 letnich (64.4%) spowodowane jest to zapowiadanymi zmianami w systemie oświaty. Podstawą planowania procesu edukacyjnego oraz wczesnej interwencji specjalistycznej w przedszkolu jest diagnoza.

7 Diagnoza przedszkolna
Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: 1)     rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać; 2)     nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8 Tok działań w celu ustalenia diagnozy dzieci

9 Trzeba o tym pamiętać że przedszkole nie jest nastawione na diagnozę negatywną tzn. nastawioną na wykryciu wad, luk, zakresu nieumiejętności, braku wiadomości. Przedszkole dążyć musi do trafnego i obiektywnego poznania. Zwraca uwagę na to co interesuje dziecko, stwarza możliwości wyboru zadań, czasu jej realizacji, zachęca do kreatywności, stwarza poczucie bezpieczeństwa.

10 Konieczność prowadzenia diagnozy wynika z potrzeby poznania dziecka w celu zaplanowania z nim pracy. Działania nauczyciela muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierun-kowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Zadania wynikające z powyższego celu nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych.

11 Przedszkole prowadzi diagnozę
i odpowiednio do potrzeb udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

12 Pomoc ta polega na:

13 Formy organizowania pomocy w naszym przedszkolu to w szczególności:

14 W przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne-wyrównawcze
W przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne-wyrównawcze. Zajęcia te organizuje nauczyciel w ramach zajęć dydaktycznych. Liczba uczestników zajęć wynosi w zależności od potrzeb dzieci od 2 do 6dzieci . Dzieci z dużymi problemami w uczeniu się kierujemy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ø W roku szkolnym 2006/2007 skierowanych zostało 8 dzieci w tym 4 dzieci w celu określenia lateralizacji (leworęczności). Corocznie z wszystkich placówek kierujemy dzieci leworęczne na badania. Wczesna diagnoza pozwala nam na prawidłową pracę z dzieckiem. Ø W roku szkolnym 2007/2008 skierowanych zostało 8 dzieci Z badań skorzystało 7 dzieci w tym 4dzieci w celu ustalenia lateralizacji. Jedno dziecko skierowane do Poradni nie skorzystało z badań. (rodzic nie zgłosił się) Ø W bieżącym roku szkolnym do tej pory skierowanych zostało 5 dzieci w tym 2 dzieci leworęcznych

15 Prowadzone są również zajęcia z zakresu rewalidacji.
W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel logopeda w wymiarze 4 godziny tygodniowo. Ø W roku szkolnym 2006/2007 z zajęć z logopedii korzystało 17 dzieci w tym 14 sześciolatków i 3 pięciolatków. Ø W roku szkolnym 2007/2008 r. 23 dzieci tj. 15 dzieci sześcioletnich i 8 dzieci pięcioletnich. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza na zajęcia 34 dzieci tj. 15 dzieci sześcioletnich i 19 dzieci pięcioletnich. Prowadzone są również zajęcia z zakresu rewalidacji. Nauczyciel ze specjalnością pedagogika rewalidacyjna prowadzi zajęcia dodatkowe w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzone są 5 rok .Uczestniczą w nich dzieci z deficytami rozwojowymi . Z zajęć tych korzysta od-1-3 dzieci w roku w zależności od orzeczeń pedagogicznych.

16 Problemy Dobre praktyki
trudne kontakty z rodzicami(nie respektowanie zaleceń poradni, nie przedstawianie placówce wyników badań z Poradni) niska frekwencja dzieci z problemami Dobre praktyki co miesięczne konsultacje dyżurujących nauczycieli z rodzicami (rodzic ma prawo do rzetelnej informacji nt. postępów w rozwoju swojego dziecka) pogadanki logopedy o wadach wymowy referaty nauczycieli „Zapobieganie agresji”, Wpływ telewizji i gier komputerowych na dziecko” itp.

17 Wnioski do dalszej pracy przedszkola
upowszechnienie wychowania przedszkolnego poprzez poszerzenie bazy, wsparcie specjalistów (psycholog, logopeda)- bliżej miejsca zamieszkania dziecka, współpraca przedszkola z nauczycielami kształcenia zintegrowanego

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem człowieka do człowieka „ Jan Paweł II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google