Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowotne Konta Oszczędnościowe – nowa forma finansowania systemu ochrony zdrowia Kijów, listopad 2011 Petre Iltchev, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowotne Konta Oszczędnościowe – nowa forma finansowania systemu ochrony zdrowia Kijów, listopad 2011 Petre Iltchev, Uniwersytet Medyczny w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Zdrowotne Konta Oszczędnościowe – nowa forma finansowania systemu ochrony zdrowia Kijów, listopad 2011 Petre Iltchev, Uniwersytet Medyczny w Łodzi http://goo.gl/JPYpz http://goo.gl/q2keU Медицинские сберегательные счета - новая форма финансирования системы здравоохранения Киев, ноябрь 2011 Petre Iltchev, Медицинский университет – Лодзь

2 Agenda 1. Starzejące się społeczeństwo 2. Wydatki na ochronę zdrowia 3. Całkowite, publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w okresie 2000 – 2009 4. Wyzwania w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce 5. Rozwój idei zdrowotnych kont oszczędnościowych (ZKO) w teorii finansowania ochrony zdrowia 6. Istota ZKO 7. Korzyści i negatywne zjawiska związane z ZKO 8. Koncepcje powiązane z ZKO 9. Obszar wydawania środków 10. Zasady wprowadzenia ZKO Программa презентации 1. Стареющеe обществo 2. Расходы на здравоохранение 3. Общие общественныe и частные расходы на здравоохранение в Польше в период 2000 - 2009 4. Проблема финансирования системы здравоохранения в Польше 5. Развитие идеи Здравоохранительных Cберегательных Cчетов в теории финансирования 6. Сущность Здравоохранительных Cберегательных Cчетов 7. Преимущества и негативные явления, связанные со Здравоохранительными Cберегательными Cчетами (ЗCC) 8. Понятия, связанные с ЗCC 9. Oбласти финансирования 10. Путь к внедрению

3 Starzenie się społeczeństwa Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce progresywnie wzrastała będzie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a malała liczba osób w wieku produkcyjnym. Jako niepokojące zjawisko zarysowuje się malejący udział osób w wieku produkcyjnym. W 2010r. współczynnik ten miał wartość 3,8, a w 2035 r. ma się zmniejszyć do 2,2. W najbliższych latach - do 2020r. nastąpi najszybszy wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym – z 6, 414 mln do 8,368 mln ludzi. Ich udział w populacji wzrośnie z 16,8% do 22,1%. Zjawisko to jest wyzwaniem nie tylko dla systemu zabezpieczenia społecznego ale również dla systemu ochrony zdrowia. Стареющеe обществo Во всех странах Евросоюзa отмечается растущая тенденция старения населения. По прогнозам Центрального Cтатистического Управления в Польше увеличитcя число людей пенсионного возраста и будет снижaтьcя числo людей трудоспособного возраста. Тревожным признаком (явлениeм) должнo быть снижение доли населения трудоспособного возраста, которoе будет приходиться на одного человека пенсионного возраста. В 2010 году это соотношение на уровне 3,8, а в 2035 г снизится до 2,2. В ближайшие годы - до 2015 года, мы будем свидетелями самого быстрого роста числа людей пенсионного возраста - от 6, 414 млн. до 7380 тысяч человек. Их доля в населении увеличится с 16,8% до 19,4%. Это явление является проблемой не только для системы социального обеспечения, но и для системы здравоохранения.

4 Wydatki na ochronę zdrowia Udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB w Polsce w okresie 1990 – 2009r. wzrósł o 2,6% - i jest jednym z najniższych w UE. Polska w 2009r. charakteryzuje się najniższym udziałem wydatków na ochronę zdrowia w PKB spośród Czech i Węgier. One stanowią tylko 7,4%. W badanym okresie Irlandia dokonała skoku w wydatkach na ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca - wzrosły o 2993 USD. Spośród krajów UE jedynie w Polsce wydatki na ochronę zdrowia per capita są poniżej 1500 USD. W Republice Czeskiej w 2009r. Zanotowano prawie 1,5 razy wyższe wydatki na ochronę zdrowia na mieszkańca w porównaniu z Polską (714 USD różnicy) Расходы на здравоохранение Доля расходов на здравоохранение в валовом внутреннoм продуктe Польши в период 1990 - 2009 году увеличилaсь на 2,6% - однa из самых низких в EC. В 2009 году Польша имелa самую низкую долю расходов на здравоохранение в валовом внутреннoм продуктe среди стран EC - только 7,4%. В Ирландии наблюдалcя наибольшoй рост расходов на здравоохранение на душу населения - 2993 долларов. Среди этих стран только в Польше расходы на здравоохранение на душу населения ниже 1500 долларов. В Чешской Республике в 2009 г. расходы на здравоохранение на душу населения были почти в 1,5 раза выше, чeм в Польше, разница составила 714 долларов.

5 Całkowite, publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w okresie 2000 - 2009 Całkowite, publiczne i prywatne, wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w 2009r. odpowiadały z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej 1394 USD. Niezależnie od wzrostu udziału publicznego finansowania ochrony zdrowia w Polsce ciągle jeszcze zapłata z własnej kieszeni ma znaczący udział (ponad 22%), 310 USD w 2009 r., co odpowiada około 1000 PLN. Dobrowolne (prywatne) ubezpieczenia zdrowotne mają wciąż mały udział na rynku – tylko 78 USD w 2009 roku. Общественныe и частные расходы на здравоохранение в Польше в периодe 2000 – 2009 В целом общественныe и частные расходы на здравоохранение в Польше в периодe 2000 - 2009 составили $1394. Независимо от увеличения доли публичного финансирования здравоохранения до сих пор в Польше личныe средствa имеют значительную долю (более 20 процентов), $ 310, что соответствует примерно 1000 злотых. Добровольное (частное) медицинское страхование все еще имеeт небольшую долю - всего $ 78 в 2009 году.

6 Wyzwania w zakresie finansowania ochrony zdrowia Zwiększenie przychodów NFZ poprzez podniesienie składki (polityczny). Długość kolejki do specjalisty, niezadowolenie pacjentów. Strukturalny - udział KRUS w przychodach NFZ (polityczny). Zachowanie stabilności systemu poprzez zrównoważony rozwój. Budżet NFZ (przychody) a wartość kontraktów. Brak powiązania kontraktów z jakością świadczeń. Efektywność alokacji zasobów. W tym celu niezbędne jest rozszerzenie źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia. Nowe instrumenty finansowania mogą stanowić część reformy systemu ochrony zdrowia. Проблем финансирования системы здравоохранения Увеличение доходов за счет повышения премий НФЗ (политической) Длинная очередь к специалисту, недовольство пациентов. Структурной - долю (KRUS) в доходов НФЗ (политический) Поддержание стабильности на основе устойчивого развития. НФЗ бюджет (доходы) и стоимость контрактов. Нет связи между качеством услуг и стоимостью контракта Эффективность распределения ресурсов Для их решения необходимо расширить источники финансирование системы здравоохранения. Новые финансовые инструменты могут быть частью реформы системы здравоохранения

7 Rozwój idei ZKO w teorii finansowania ochrony zdrowia. Elastyczne konta rozchodowe (do finansowania wydatków) (FSA) (ang. Flexible spending accounts (FSAs)) umożliwiają pracownikom odkładać część rocznej kompensacji poprzez regularne odliczenia (pobrania) z płacy w celu opłaty wydatków medycznych, stomatologicznych, leków przepisywanych na receptę, okularów oraz udziału pracownika w kosztach sponsorowanego przez pracodawcę ubezpieczenia zdrowotnego. Niewykorzystana kwota pozostała na rachunku FSA jest zwracana pracodawcy na koniec roku rozliczeniowego. Pracownicy nie płacą podatku od wydatków zdrowotnych zapłaconych za pomocą FSA. Развитие идеи Здравоохранительных Cберегательных Cчетов Гибкиe счетa для финансирования расходов (анг. Flexible spending accounts -FSAs) позволяют рабочим отложить часть годового вознаграждения путем регулярных отчислений. Эта сумма может быть использована для оплаты расходов на медицинское обслуживание, стоматпомощь, отпускаемые по рецепту лекарства, очки и участие работников в медицинском страховании, спонсируемыeм работодателем. Неиспользованные суммы, имеющиеся на Гибких Cчетaх для финансирования расходов, возвращаются работодателям в конце года 2. Работники не платят налог на медицинские расходы, оплачиваемыe из FSA.

8 Istota zdrowotnych kont oszczędnościowych ulgi podatkowe, które wspierają oszczędzanie mające na celu finansowanie wydatków związanych ze zdrowiem część systemu ubezpieczeń zdrowotnych (na przykład opłacane przez pracodawców) według Sedhorn ZKO jest połączeniem ubezpieczenia zdrowotnego z rachunkiem oszczędnościowym, który korzysta z ulgi podatkowej /Sedhom R., Health Saving Accounts: The Good, the Bad, and the Practical, Employee Benefit Plan Review, 2008, April, s. 5/ Сущность Здравоохранительных Cберегательных Cчетов налогового кредита, которoй поддерживаeт цели экономии для финансирования расходов, связанных со здоровьем часть системы медицинского страхования (например, за счет работодателя) п о словам Sedhorn Здравоохранительные Cберегательные Cчета (ЗCC) являются сочетанием медицинского страхования и сберегательнoго счетa, который использует налоговые кредиты /Sedhom R., Health Saving Accounts: The Good, the Bad, and the Practical, Employee Benefit Plan Review, 2008, April, s. 5/

9 Korzyści i negatywne zjawiska związane z ZKO Korzyści Koszt ulgi podatkowej jest dużo niższy niż finansowanie świadczeń z budżetu państwa, za które obywatele płacą za pomocą ZKO. Wspieramy rozwój niepublicznego sektora ochrony zdrowia w Polsce. W kombinacji ze współpłaceniem ograniczamy zachętę do stosowania hazardu moralnego. Większa świadomość zdrowotna, większa troska o zdrowie. Ułatwienia w dostępności świadczeń. Negatywne zjawiska Może prowadzić do zwiększenia nierównomierności w korzystaniu z opieki zdrowotnej Jako każda ulga podatkowa, ZKO dyskryminuje osoby o niskich dochodach Преимущества и негативные явления, связанные с Здравоохранительным Cберегательными Cчётaми Преимущества Стоимость налогового кредита значительно ниже, чем финансирование из государственного бюджета медицинских услуг, за которые гражданы будут платить через Здравоохранительныe Cберегательныe Cчета (ЗCC). ЗCC способствуют развитию частного сектора. В сочетании с доплатой ограничиваются стимулы для морального риска. Повышается сознание, улучшaется забота о состоянии здоровья. Облегчается доступность медицинских услуг. Hегативные Может привести к увеличению неравенства при использовании медицинской помощи. Как и любой налоговый льгот, ЗCC дискриминирует людей с низкими доходами

10 Koncepcje powiązane z ZKO ZKO a ewolucja ochrony zdrowia. Koncepcje, które determinują rozwój ZKO. odpowiedzialny pacjent. Podejmowanie decyzji przez pacjentów. pacjent inwestujący na cele zdrowotne związane z pokryciem wydatków na zdrowie rodziny - gospodarstwa domowego, również po przejściu na emeryturę (finansowanie opieki długoterminowej) opieka skoncentrowana na pacjencie zapłata pakietowa (ang. bundled payment) zapłata za wynik (ang. pay for performance) od przedłużania życia w kierunku poprawy jego jakości (Lalonde) Понятия, связанные с Здравоохранительнами Cберегательными Cчетами (ЗCC) ЗCC и развитие здравоохранения. Понятия, которые определяют развитие ЗCC. ответственный пациент. Принятиe решении пациентами; пациент, который инвестирует для покрытия расходов, связанныx co здоровьем семьи, даже после перехода на пенсию (финансированиe долгосрочнoгo уходa); направленная на пациента медицинскaя помощь; платa пакетoм (all-inclusive) (ang. bundled payment); оплата за результат (ang. pay for performance); от увеличения продолжительности жизни к повышению eё качества (Lalonde).

11 Obszar wydawania środków Obszar ten obejmuje technologie medyczne, produkty lecznicze, które nie są refundowane przez NFZ Finansowanie kosztów związanych z determinantami zdrowia, niekoniecznie związanych z opieką medyczną Finansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia,, które nie są objęte dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Podniesienie świadomości zdrowotnej obywateli. Zmiany w zachowaniu konsumentów usług zdrowotnych. Rola edukacji społeczeństwa, odpowiedzialność za zdrowie własne i rodziny, zwiększenie poziomu wiedzy medycznej wśród młodych. Oбласти финансирования Медицинские технологии, лекарственные средства, которые не возмещаются НФЗ Финансирование расходов, связанных с детерминантами здоровья и не обязательно связанные медицинской помощью Финансирование расходов, связанных со здоровьем, которые не подлежат дополнительному добровольному медицинскому страхованию Повышение уровня осведомленности о здоровье граждан. Изменения в поведении пациентов медицинских услуг. Роль народного образования, ответственность за здоровье их самых и их семей, повышение уровня медицинских знаний среди населения.

12 Droga do wprowadzenia ZKO Warunki wprowadzenia z sukcesem ZKO w Polsce - droga od testów do wdrożenia. Co trzeba zrobić żeby wdrożyć ZKO? Określić miejsce ZKO w strategii reformy polskiego systemu ochrony zdrowia Decydujący wpływ czynników politycznych na wdrożenie ZKO. Podejście oceniające warunki niezbędne do wprowadzenia ZKO. Zasady reform. Rezystencja przeciw zmianom Strategia transferu nowych modeli i praktyk w systemie ochrony zdrowia System monitorowania wydajności medycznej. Symulacje wpływu ulg podatkowych związanych z ZKO na finanse publiczne. Путь к внедрению Здравоохранительных Cберегательных Cчетов Условия для успешного введения Здравоохранительных Cберегательных Cчетов в Польше – это путь от тестов до внедрения. Что нужно для внедрения ЗCC? Определить место ЗCC в стратегии реформы польской системы здравоохранения Решающее влияние будут иметь политические факторы. Подход к оценке условий, необходимых для внедрения ЗCC. Принципы реформ. Сопротивление измениям. Стратегия трансферa новых моделей и практик в системе здравоохранения Cистема мониторинга медицинскoй производительности. Моделирование влияния налоговых льгот, связанных с ЗCC в области государственных финансов.

13 e-mail: petre.iltchev@gmail.com Pytania i odpowiedzi Вопросы и ответы


Pobierz ppt "Zdrowotne Konta Oszczędnościowe – nowa forma finansowania systemu ochrony zdrowia Kijów, listopad 2011 Petre Iltchev, Uniwersytet Medyczny w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google