Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka finansów publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka finansów publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka finansów publicznych

2 Nauki o finansach: Finanse przedsiębiorstw, Finanse publiczne,
Finanse ludności, Bankowość, Rynki finansowe.

3 Finanse publiczne – geneza pojęcia
Początkowo przez długi czas rozpatrywane w wąskim ujęciu Z upływem czasu państwo zgłaszało coraz większe zapotrzebowanie na dochody

4 Finanse publiczne – geneza pojęcia
pytania dotyczące: przyczyn nakładania podatków, sposobów wykorzystania środków publicznych, kluczowych dla każdej gospodarki kwestii związanych z wpływem decyzji fiskalnych na poziom wzrostu gospodarczego, wpływem na zjawiska inflacyjne i wiele innych.

5 Finanse publiczne – geneza pojęcia
Ze względu na specyfikę procesów gromadzenia i podziału zasobów pieniężnych wyodrębniono sferę finansów: Prywatnych, Publicznych.

6 Finanse publiczne - definicja
Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych, zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego.

7 Finanse publiczne Zgodnie z art. 3:
Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

8 Finanse publiczne gromadzenie dochodów i przychodów publicznych,
wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu j.s.t,

9 Finanse publiczne zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne,
zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym, rozliczenia z budżetem UE.

10 Dobro publiczne a prywatne
Najczęściej używanymi kryteriami są: Kryterium użyteczności (kryterium społeczne), Kryterium odpłatności (kryterium ekonomiczne).

11 Kryterium użyteczności
Korzyści z dobra prywatnego ograniczają się najczęściej do jednej osoby, niekiedy kilku osób.

12 Kryterium odpłatności
O tym, czy dobro ma charakter publiczny czy prywatny decyduje źródło odpłatności.

13 Dobro publiczne a społeczne
Dobra publiczne to takie dobra, które z przyczyn naturalnych (cechy fizyczne) mogą służyć zbiorowości lokalnej lub całemu społeczeństwu (czyste dobra publiczne).

14 Dobro publiczne a społeczne
Przykłady: powietrze, rzeki, jeziora, autostrady, bezpieczeństwo zewnętrzne, działalność służb dyplomatycznych itp.

15 Dobro publiczne a społeczne
Dobra społeczne - to takie dobra, które ze względów fizycznych mogą być dobrami prywatnymi, ale na skutek doktryny społecznej i prowadzonej przez władze publiczne polityki społecznej są dostarczane obywatelowi nawet wtedy, kiedy on tego nie akceptuje (dobra należne społeczeństwu).

16 Funkcje finansów publicznych
Alokacyjna, Redystrybucyjna, Stabilizacyjna.

17 Funkcja alokacyjna Skutkiem alokacji części zasobów, którymi dysponuje gospodarka, przez system finansów publicznych jest dostarczanie towarów i usług obywatelom, społecznościom lokalnym oraz całemu społeczeństwu.

18 Funkcja redystrybucyjna
rozdysponowanie dochodów społeczeństwa w różnych przekrojach tzn. między różnymi grupami ludności, między różnymi wspólnotami lokalnymi i regionalnymi, między krajami.

19 Funkcja stabilizacyjna
Łagodzi negatywne skutki, jakie powstają w związku z wykorzystaniem funkcji alokacyjnej i funkcji redystrybucyjnej. Celem władz publicznych powinno być umiejętne posługiwanie się instrumentami alokacji zasobów i redystrybucji dochodów do łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego.


Pobierz ppt "Charakterystyka finansów publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google