Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ"— Zapis prezentacji:

1 System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ
Dadaj, 8 czerwca 2005 r.

2 EURES – European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia)
Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia, (takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne) wspierająca mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG - kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii

3 EURES – misja i cele (1) Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników i wspierać mobilność na rynku pracy Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez przede wszystkim: międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.

4 EURES – misja i cele (2) Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie: poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim, pracodawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

5 Podstawy prawne EURES Artykuły 48 i 49 Traktatu Rzymskiego
Rozporządzenie Rady EWG nr 1612/68 z dnia r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we Wspólnocie Europejskiej Decyzja Komisji nr 569/93 z dnia wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68 - ustanawiająca sieć EURES Decyzja Komisji nr 5236/02 z dnia wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68

6 Decyzja Komisji Europejskiej o EURES (1)
CELE rozwój europejskich rynków pracy, otwartych i dostępnych dla wszystkich - ponadnarodowa, międzyregionalna i transgraniczna wymiana wolnych miejsc pracy i podań o pracę przejrzystość i wymiana informacji na europejskich rynkach pracy, włączając w to informacje o warunkach życia i możliwościach zdobywania kwalifikacji rozwój metod i wskaźników stosowanych do realizacji tych celów

7 Decyzja Komisji Europejskiej o EURES (2)
Znak EURES Znak ten może być używany przez członków i partnerów EURES wyłącznie w związku z działaniami prowadzonymi w ramach EURES

8 Polskie przepisy prawne dotyczące EURES
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału Publicznych Służb Zatrudnienia w sieci EURES

9 Ustawa o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy (1)
określa zadania Publicznych Służb Zatrudnienia związane z udziałem w sieci EURES -definiuje pojęcie usługi EURES -zawiera delegację do rozporządzenia dotyczącego szczegółowych zadań organów zatrudnienia związanych z udziałem Publicznych Służb Zatrudnienia w EURES -określa źródła finansowania działań EURES w Polsce

10 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2)
Usługi EURES Realizowane przez publiczne służby zatrudnienia oraz związki zawodowe i organizacje pracodawców Jedna z podstawowych usług rynku pracy Obejmują pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy państw EOG

11 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (3)
Rodzaje usług EURES udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE, udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

12 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (4)
informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych, przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia, informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES, inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym i zarządzanie nimi.

13 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (5)
Zadania ministra właściwego ds. pracy związane z udziałem PSZ w EURES Tworzenie narzędzi i metod dla potrzeb usług EURES Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami EOG, w tym realizowanie i koordynowanie działań EURES na poziomie województwa i powiatu Realizacja zadań w zakresie udziału PSZ w EURES za pośrednictwem krajowego koordynatora EURES, działającego w ramach urzędu ministra

14 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (6)
Zadania samorządu województwa w zakresie realizacji usług EURES i udziału w sieci EURES Wspieranie i koordynowanie realizacji zadań EURES na terenie województwa, we współpracy z ministrem właściwym ds.pracy, samorządem powiatowym, związkami zawodowymi, i organizacjami pracodawców. Świadczenie usług EURES we współpracy z Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

15 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (7)
Zadania z zakresu udziału w EURES samorząd województwa realizuje za pośrednictwem Wojewódzkie Urzędy Pracy Kierownika Liniowego EURES Doradcy EURES Asystenta EURES

16 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (8)
Zadania samorządu powiatu w zakresie realizacji usług EURES i udziału w sieci EURES Realizowanie zadań z zakresu udziału w EURES, w tym świadczenie usług EURES, we współpracy z ministrem właściwym ds.pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

17 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (9)
Zadania z zakresu udziału w EURES samorząd realizuje za pośrednictwem Asystenta EURES Powiatowe Urzędy Pracy

18 Struktura EURES w Polsce
MGiP - Menedżer EURES- Zespół Koordynacyjny EURES WUP - Kierownicy Liniowi EURES Doradcy EURES Asystenci EURES PUP - Asystenci EURES

19 Rola CIiPKZ w Olsztynie w systemie EURES (1)
Kierownik Centrum i 1 pracownik Centrum stanowią część wojewódzkiej kadry EURES Udostępnienie sali komputerowej Centrum osobom poszukującym pracy- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (najczęściej- cv w formacie europejskim- dostępne na stronie )

20 Rola CIiPKZ w Olsztynie w systemie EURES (2)
Organizowanie spotkań szkoleniowych dla Powiatowych Asystentów EURES Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych Organizowanie spotkań promujących sieć EURES

21 Odmiany EURES EURES MIĘDZYNARODOWY EURES TRANSGRANICZNY
EOG- UE, Norwegia, Islandia, Szwajcaria EURES MIĘDZYNARODOWY Regiony przygraniczne EOG EURES TRANSGRANICZNY

22 EURES IT - strona internetowa

23 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA WUP W OLSZTYNIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUGI EURES
Wyłonienie kadry EURES Szkolenia powiatowych asystentów EURES Działania promujące usługę Uczestnictwo w międzynarodowych targach pracy w Warszawie, Łodzi i Gdańsku Wyłonienie 110 osób na oferty pracy przekazane przez Krajowego Menadżera EURES Rekrutacja z udziałem pracodawcy brytyjskiego Scott Wilson- II projekty rekrutacyjne Weryfikacja zagranicznych ofert pracy i prywatnych agencji zatrudnienia z terenu Wlk. Brytanii, Irlandii, Szwecji, Malty, Austrii

24 DZIAŁANIA WUP – CD. Przeprowadzono 10 szkoleń i spotkań dla 156 pracowników WUP i PUP na temat zadań EURES Podjęto współpracę z Gminnymi Centrami Informacji, Akademickimi Biurami Karier, Agencjami Zatrudnienia Przekazywano informacje osobom bezrobotnym nt. warunków pracy i życia w krajach UE/EOG (1 826 osób) W 2004 r. zrealizowano 28 ofert pracy jedno- i wielostanowiskowych dla 110 osób (wg. stanu na r jest to 37 ofert pracy) Promowano usługę EURES w mediach

25 DZIAŁANIA NA 2005 R. Współpraca z partnerami rynku pracy, kadrą EURES w zakresie wymiany ofert pracy, informacji i nowych pomysłów na sprawną realizację usługi Prowadzenie działań marketingowych (prezentacje, udział w giełdach i targach pracy, upowszechnianie materiałów promocyjnych) Prowadzenie naboru kandydatów na dostępne oferty pracy Nawiązanie współpracy z doradcami EURES z Wlk. Brytanii, Irlandii i Szwecji celem pozyskania sezonowych i długoterminowych ofert pracy, Ankietowanie kandydatów do pracy za granicą w celu zbadania poziomu satysfakcji klientów z usługi EURES

26 PRZYDATNE ADRESY Europejska strona EURES www.europa.eu.int/eures
Polska strona EURES Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy

27 Dziękuję za uwagę! Aneta Jelska – Wojewódzki Asystent EURES
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Tel


Pobierz ppt "System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google