Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ?"— Zapis prezentacji:

1 Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ?
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU LOKALNE CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ? Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa 23-24 października 2009 r.

2 Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ?
„Każdy człowiek zdrowy, głuchy, niewidomy, słabo widzący, niedostosowany społecznie, inwalida ruchu ma prawo do: opieki, wychowania, pobierania nauki i życia w społeczeństwie.” Preambuła Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka

3 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ?
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku powołane do życia w 2005 r.: rozpoczynało edukację dorosłych od 4 oddziałów, obecnie prowadzi edukację w 38 oddziałach Od tego czasu mamy kontakt z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi: ubiegającymi się o przyjęcie do szkół CKU słuchaczami CKU I obszar działania

4 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ?
Od IX r. realizowane jest doradztwo zawodowe. Od 1 września 2008 r. decyzją Prezydenta Miasta zostało powołane Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w CKU. Odbiorcami usług doradczych są: słuchacze CKU inni dorośli mieszkańcy Miasta młodzież szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Białegostoku II obszar działania

5 Dlaczego LCDZ/ CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ?
W r. szk. 2008/2009 i bieżącym r. szk. pomiędzy Dyrektorem CKU a Dyrektorami 28 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostały podpisane Porozumienia o Współpracy w zakresie realizacji działań z obszaru doradztwa zawodowego w Białymstoku. Wśród nich są: wszystkie szkoły integracyjne szkoły z oddziałami integracyjnymi szkoły specjalne Jak duże wyzwanie stanowi INTEGRACJA dla zajmujących się wspomaganiem – także dla nas LCDZ/CKU, wystarczy popatrzeć na liczby

6 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ?
INTEGRACJA W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH m. BIAŁEGOSTOKU w roku szkolnym 2009/2010 stan na r. Lp. Typ placówki Liczba placówek Liczba oddziałów Liczba uczniów 1 Przedszkola Samorządowe Integracyjne lub z oddziałami integracyjnymi 4 25 119 2 Szkoły Podstawowe 8 92 320 3 Publiczne Gimnazja z oddziałami integracyjnymi lub integracyjne 6 46 193 Szkoły Ponadgimnazjalne 22 98 ZSTiO LP. z oddz. .Int. 7 33 LO integracyjne 14 T z oddz. Int. 9 38 ZSO 9 XVI LO z oddz. Int 13 OGÓŁEM 24 185 780

7 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ?
W każdej z grup odbiorców spotykamy się z różnymi rodzajami niepełnosprawności Na co dzień mamy kontakt z Klientami: o obniżonej sprawności intelektualnej (np. z upośledzeniem umysłowym) z obniżoną sprawnością funkcjonowania społecznego (zaburzenia równowagi nerwowej, emocjonalnej czy zdrowia psychicznego) z obniżoną sprawnością komunikowania się (np. utrudniony kontakt słowny - zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się)

8 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ?
o obniżonej sprawności ruchowej (osoby z dysfunkcją narządu ruchu) z obniżoną sprawnością psychofizyczną z powodu chorób somatycznych (np. nowotwory, cukrzyca, itp.) o obniżonej sprawności sensorycznej (osoby niewidome i słabowidzące, osoby słabosłyszące) Często mamy do czynienia także z Klientami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

9 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ?
Jesteśmy „młodą” placówką na mapie edukacyjnej Miasta, ale dynamiczną, podejmującą wyzwania, otwartą na współpracę - np. w obszarze doradztwa zawodowego (realizacja , promocja, współuczestnictwo w tworzeniu zrębów systemu poradnictwa) Jako LCDZ - realizując swoje statutowe zadania jednocześnie stanowimy „pomost” pomiędzy edukacją dzieci i młodzieży a edukacją osób dorosłych (mamy stały kontakt z szerokim spektrum Klientów, lepiej rozumiemy Ich potrzeby, na bieżąco widzimy braki i z większą łatwością możemy je zgłaszać, konsultować, dyskutować nt. rozwiązań z przedstawicielami Samorządu lokalnego, organu nadzoru merytorycznego, itd.; także „wychodzić naprzeciw” trudnościom np. tworzenie stosownej do oczekiwań niepełnosprawnych – typu szkoły, rodzaju szkolenia, itp.) Doradztwo zawodowe zostało wpisane jako jeden z priorytetów Prezydenta Miasta Białegostoku w Strategii Rozwoju Edukacji na lata (np. wsparcie merytoryczne - doradca ds. osób niepełnosprawnych)

10 Co CKU/LCDZ zrobiło dotychczas w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych ?
Zniwelowanie barier architektonicznych dla osób o obniżonej sprawności ruchowej Doposażanie zaplecza technicznego dla osób o obniżonej sprawności sensorycznej (niewidomych i słabowidzących, osób słabosłyszących) Duża otwartość na indywidualne potrzeby w zakresie przyjęcia do szkoły i gotowość wspomagania w procesie edukacji w CKU Wsparcie psychologiczne i doradcze dla zainteresowanych osób z innymi rodzajami niepełnosprawności

11 Co CKU/LCDZ zrobiło dotychczas w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych ?
Diagnozowanie potrzeb i potencjału zawodowego zainteresowanych i pomoc w budowaniu ścieżki kariery w ramach zajęć poradnictwa grupowego i indywidualnego Budowanie systemu wsparcia w środowisku lokalnym - zorganizowanie Konferencji pt. „Dorośli niepełnosprawni w polskim systemie edukacji” w dniu 3 grudnia 2009 r. - wzajemne poznanie się instytucji wspomagających osoby niepełnosprawne w Mieście - przeprowadzenie 2 grup warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych Miasta z zakresu obalania mitów i stereotypów zachowania w kontakcie z osobą niepełnosprawną - wypracowanie wniosków do dalszego działania w obszarze wspomagania niepełnosprawnych

12 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
Nadszedł czas OTK … Bardzo dziękujemy SDSiZ za fantastyczną akcję w postaci Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Informacja o OTK na stronie WWW była katalizatorem, przyśpieszającym kolejny etap naszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

13 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r.
Seminarium „Młodzież niepełnosprawna w polskim systemie edukacji – ograniczenia i możliwości. Budowanie koalicji na rzecz wspierania rozwoju ścieżki kariery” 6 października 2009 r., CKU w Białymstoku Cele Seminarium: - poznanie systemu wsparcia w systemie edukacji dla ucznia szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - analiza możliwości współpracy instytucji działających na rzecz uczniów niepełnosprawnych - integracja instytucji państwowych, samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych, pedagogów, doradców zawodowych, rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na rzecz budowania koalicji w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego, drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery osób niepełnosprawnych

14 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r.
Seminarium stanowi II etap działań w zakresie budowania koalicji wsparcia na rzecz niepełnosprawnych Z myślą o budowaniu koalicji wsparcia do naszych działań w charakterze Partnerów Seminarium zaprosiliśmy: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Białymstoku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne w Białymstoku Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

15 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r.
Seminarium to wystąpienia: - wprowadzające w tematykę edukacji młodzieży niepełnosprawnej i przyszłości kariery zawodowej merytoryczne, obrazujące spektrum możliwości wsparcia młodzieży z dysfunkcjami, prezentowanego przez przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, pozarządowych, oraz osób fizycznych między innymi : Kuratorium Oświaty (obowiązujące przepisy prawa) DEKiS Urząd Miejski (możliwości organizacyjne, finansowe) PFRON (finansowanie wsparcia technicznego) WUP (finansowanie wsparcia w ramach środków z Programu PO KL) PUP (finansowanie wsparcia w ramach środków PFRON, Funduszu Pracy, itp.) Placówek oświatowych (edukacja i wspomaganie rozwoju) Stowarzyszeń, Fundacji (usprawnianie, rehabilitacja, itp.) Rodziców

16 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r.
Także w ramach Seminarium: - dyskusja podsumowująca - wnioski końcowe Bardzo ważnym elementem Seminarium było podpisanie przez Dyrektorów placówek edukacyjnych Miasta Białegostoku, Prezesów Stowarzyszeń, Przedstawicieli Instytucji oraz Rodziców 16 Deklaracji przystąpienia do współpracy na rzecz stworzenia grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. I Spotkanie robocze Zespołu Inicjującego powołanie koalicji także z udziałem przedstawicieli Organu Prowadzącego (DEKiS Urzędu Miejskiego), Kuratorium Oświaty, Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w dniu 28 października 2009 r.

17 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009 r.
Zajęcia grupowe „Czynniki wyboru zawodu. Zainteresowania zawodowe” dla uczniów III klas integracyjnych Publicznego Gimnazjum Nr 13, 17,18 w Białymstoku; 7- 9 października 2009 r.; w w/w placówkach oraz w CKU w Białymstoku Cel zajęć: uzyskanie i pogłębienie przez ucznia samoświadomości i wiedzy w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej. W spotkaniach grupowych wzięło udział 81 uczestników; doradztwo indywidualne prowadzone w późniejszym terminie. Zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi z zastosowaniem nowoczesnych technik przekazu: mini-wykład, burza mózgów, dyskusja grupowa, praca w grupach, prezentacja multimedialna.

18 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009 r.
Warsztaty z zakresu samopoznania w aspekcie planowania przyszłości edukacyjno - zawodowej - dla młodzieży niepełnosprawnej Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku. - 8 października 2009 r.; CKU w Białymstoku Zajęcia grupowe prowadzone metodami aktywnymi mają na celu: pobudzenie aktywności uczestników zapewnienie większego poczucie bezpieczeństwa rozwijanie wiary we własne możliwości stwarzanie możliwość doskonalenia kompetencji komunikacyjnych kształcenie umiejętności współpracy i działania w grupie uczenie przestrzegania przyjętych zasad W ramach OTK w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku doradcy zawodowi rozpoczęli cykl zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży ponadgimnazjalnej – uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej - specjalnej

19 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009 r.
Program zajęć przewiduje cztery cotygodniowe, dwugodzinne spotkania z każdą grupą w siedzibie CKU w Białymstoku. Tematyka zajęć jest dostosowana nie tylko do możliwości intelektualnych, ale także do rodzaju grupy. W klasach początkowych program obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, współpracy w grupie, asertywności. W klasie ostatniej zajęcia są uzupełniane o tematykę rynku pracy, sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą Jako dopełnienie zajęć grupowych przewidziane są konsultacje indywidualne Uczestnicy zajęć to młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, kształcąca się w zawodzie - kucharz małej gastronomii. Program jest realizowany w oparciu o metody aktywizujące (zajęcia o charakterze warsztatowym z wykorzystaniem pracy indywidualnej, praca w małych grupach, „burzy mózgów” itp

20 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009 r.
Spotkanie informacyjne dla grupy osób niepełnosprawnych, bezrobotnych nt. możliwości wsparcia w ramach działania LCDZ/CKU - 5 października 2009 r.,CKU w Białymstoku Cel spotkania : wyposażenie Klientów w informacje nt. wsparcia w obszarze podniesienia wiedzy i umiejętności, zwiększających szansę powrotu na rynek pracy Spotkanie prowadzone w formie mini-wykładu, dyskusji (prezentacja możliwości wsparcia ze strony LCDZ i organizacji pozarządowych). Spotkania indywidualne dla zainteresowanych

21 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r
Ogłoszenie konkursu „ Moja pasja początkiem drogi do kariery” - 9 października 2009 r. Konkurs skierowany do młodzieży: - szkół gimnazjalnych Miasta Białegostoku w tym wszystkich integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi - do młodzieży niepełnosprawnej Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku. Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań uczniów ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania zainteresowań i pasji w planowaniu ścieżki kariery popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery W konkursie biorą udział prezentacje dotyczące pasji, zainteresowań, hobby, rozwoju zawodowego i planowania kariery ucznia/uczniów, indywidualne lub stworzone przez zespół autorski. Forma dowolna z wykorzystaniem różnych narzędzi i środków artystycznego wyrazu . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 stycznia 2010 r.

22 nad przepaściami przerzuca mosty. Bolesław Prus
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU LOKALNE CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty Bolesław Prus Bardzo dziękuję za uwagę Regina Miedziałowska Kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKU w Białymstoku


Pobierz ppt "Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google