Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy.”"— Zapis prezentacji:

1 „STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020”

2 „Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy.”
- Seneka Starszy -

3 NSS 2007 - 2013 STRATEGIA MARKETINGU TERYTORIALNEGO Wizja Misja
Cel Strategiczne Cele operacyjne finansowe Studium Uwarunkowań i Kier. Zagosp. Przest. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) Strategia Rozwiązywania Problemów Społ. Wieloletni Plan Finansowy (WPF) Miejsc. Plan Zagosp. Przestrz Lokalny Plan Rozwoju Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego, poprzemysłowego i powojskowego Strategia Rozwoju Turystyki Strategia Rozwoju Kultury Lokalny Program Ochrony Środowiska STRATEGIA ROZWOJU KRAJU NSS 16 RPO PO Infrastruktura środowiska PO Konkurencyjna Gospod. PO Kapitał ludzki PO Pomoc techniczna PO Rozwoju Polski Wsch. PO Europ. Wspól. Terytor. PO Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowy Plan Strateg. dla obszarów wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż. Obszarów Rybackich Program konwergencji Inne Lokalny Program Rozwoju Transportu Publicznego Mieszkalnictwa Inne Lokalne Programy A B C D

4 STRATEGIA Strategia rozwoju jest zasadniczym elementem planowania rozwoju lokalnego. Strategia wyrażać będzie wolę mieszkańców i władz MIASTA MIELEC dla wspólnego budowania lepszego i bardziej funkcjonalnego, lokalnego środowiska życia poprzez rozwiązywanie najbardziej palących problemów dnia codziennego i tworzenie nowej jakości tego środowiska.

5 STRATEGIA Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego MIASTA MIELEC będzie najważniejszym dokumentem określającym wizję, misję, cele rozwojowe i priorytety polityki rozwoju, która będzie prowadzona na terenie MIASTA w latach 2007 –2015 z prognozą do roku 2020, stwarzając tym samym możliwości współfinansowania swojego rozwoju z dostępnych funduszy zewnętrznych, w tym głównie z funduszy UE i EOG.

6 ANALIZA SWOT Prace nad strategią zostaną rozpoczęte od analizy danych i oceny sytuacji na podstawie tzw. analizy SWOT (mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia. Metoda ta pozwala określić atuty i słabe punkty gminy. Analizę SWOT najlepiej przeprowadzić strukturalnie, wyznaczając główne obszary strategiczne. Takimi wspólnymi obszarami na potrzeby analizy SWOT dla Mielca są:

7 I. Gospodarka miasta Przemysł, struktura podmiotów gospodarczych.
Atrakcyjność inwestycyjna miasta. Możliwości absorbcyjne gminy. Stan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenie terenów. Potencjał innowacyjny oraz infrastruktura badawczo-rozwojowa. Sport i rekreacja.

8 II. Infrastruktura społeczna
System komunikacji Gospodarka wodna i ściekowa Energetyka Telekomunikacja III. Położenie, środowisko naturalne Środowisko naturalne Rolnictwo

9 Rynek pracy – bezrobocie Kultura Oświata i Edukacja
Kapitał społeczny Ludność Rynek pracy – bezrobocie Kultura Oświata i Edukacja

10 Warunki socjalno-bytowe
Warunki mieszkaniowe Ochrona zdrowia Opieka społeczna Bezpieczeństwo publiczne

11 SCENARIUSZ STRATEGII 1. Wprowadzenie 2. Streszczenie
CZĘŚĆ I – Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna – ANALIZA SWOT 3. Analiza sytuacji 4. Zarys polityki państwa a Strategia 5. Miasto i region 6. Analiza SWOT

12 SCENARIUSZ STRATEGII Wizja Misja Cele Rozwoju Opcje Strategii
CZĘŚĆ II – Cele i sformułowania Strategii Wizja Misja Cele Rozwoju Opcje Strategii Równość i efektywność Wzrost wewnętrzny i zewnętrzny Rozwój przestrzenny Interwencja państwowa Trwały rozwój Konkurencyjność Elementy wzmacniające konkurencyjność Adresaci strategii

13 SCENARIUSZ STRATEGII 11. Sektory strategiczne
Rozwój przedsiębiorczości Budowa zintegrowanego produktu turystycznego Infrastruktura techniczna Infrastruktura społeczna Środowisko naturalne 12. Współpraca zewnętrzna Współpraca regionalna Współpraca zagraniczna

14 SCENARIUSZ STRATEGII CZĘŚĆ III – Prognoza finansowa Strategii
Analiza budżetów Gminy – lata 2005 – 2006 Prognoza dochodów i wydatków Gminy na lata 2007 – 2015 Ocena możliwości finansowych Gminy w zakresie realizacji inwestycji Mapa pozycjonowani środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy UE i EOG na zadania realizowane w ramach Strategii w latach 2007 – 2015

15 SCENARIUSZ STRATEGII CZĘŚĆ IV - Zarządzanie Strategią
Organizacja prac nad strategią – system komunikacji i udział mieszkańców w realizacji Strategii Partnerstwo Publiczno – Prywatne Harmonogram realizacji Strategii Monitoring i ewaluacja Strategii Procedury uaktualniania

16 SCENARIUSZ STRATEGII CZĘŚĆ V – Marketing Strategii Promocja Strategii
Wizerunek MIASTA MIELEC Uczestnicy promocji Strona Internetowa Public Relations Nawiązanie do marketingu terytorialnego


Pobierz ppt "„Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google