Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015

2 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII
Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

3 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII
Etap 1: Diagnoza stanu miasta Badanie kwestionariuszowe: Zebrano: 344 ankiety od mieszkańców Pabianic, 59 ankiet od przedsiębiorców lokalnych, 23 ankiety od organizacji pozarządowych działających na terenie Pabianic. PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

4 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII
Etap 1: Diagnoza stanu miasta Analiza danych statystycznych (GUS) i danych własnych Urzędu Miejskiego – przeprowadzono: Spotkania i konsultacje z naczelnikami i pracownikami wydziałów UM (m.in. Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta, Gospodarki Nieruchomościami, Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska, Edukacji, Kultury i Zdrowia, Inwestycji Miejskich), samodzielnymi referatami (m.in. Referatem Funduszy Zewnętrznych), Spotkania i konsultacje z MCPS, PUP, Strażą Miejską, Policją, ZWiK, MZK, ZUS itd. PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

5 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII
Etap 1: Diagnoza stanu miasta Analiza stopnia realizacji istniejącej strategii Konsultacje zapisów (celów i zadań) obowiązującej strategii z jednostkami odpowiedzialnymi za jej realizację celem ustalenia stopnia jej realizacji PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

6 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII
Etap 2: Analiza strategiczna Wyłonienie trzech obszarów kluczowych (na podstawie uzyskanych danych dotyczących miasta oraz wyników ankiet): ► Rozwój Gospodarczy ► Jakość Życia ► Infrastruktura i Środowisko PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

7 KONSULTACJE SPOŁECZNE:
Z grupami społecznymi (mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) W grupach ekspertów (radni miejscy, urzędnicy miejscy, prezesi spółek, dyrektorzy przedsiębiorstw, liderzy społeczni, Honorowi Obywatele Miasta) PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

8 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII
Etap 2: Analiza strategiczna Wyznaczenie mocnych i słabych stron Mocne Słabe Duży potencjał ludności (trzecie co do wielkości miasto w woj. łódzkim) Szeroka oferta edukacyjna i b.dobra ocena poziomu edukacji Utożsamianie się mieszkańców z miastem Starzejące się społeczeństwo Niski dochód na jednego mieszkańca Duża gęstość zaludnienia PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

9 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII
Etap 2: Analiza strategiczna Wyznaczenie szans i zagrożeń Szanse Zagrożenia Bliskość Łodzi i przynależność do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Dobre położenie pod względem komunikacyjnym Możliwość skorzystania z unijnych funduszy pomocowych Migracja osób w wieku produkcyjnym do innych miast i za granicę Konkurencja pomiędzy miastami Uzależnienie planów budowy dróg od sytuacji politycznej PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

10 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII
Etap 2: Analiza strategiczna Analiza wzajemnego oddziaływania szans i zagrożeń oraz silnych i słabych stron Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta Określenie wizji i misji PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

11 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA LATA 2007-2013
WIZJA Miasto, w którym żyje się bezpiecznie, stwarzające warunki do życia rodzinnego, pracy i wypoczynku, świadome własnej tożsamości historycznej i kulturowej, przyjazne przybyszom, otwarte na przedsiębiorców, połączone z Łodzią siecią powiązań ekonomicznych, społecznych i komunikacyjnych. MISJA Wzrost atrakcyjności Pabianic jako miejsca do mieszkania, pracy, rozrywki oraz prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu istniejących związków z Łodzią oraz silnej identyfikacji mieszkańców z miastem. PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

12 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII
Określenie dla każdego z obszarów kluczowych: ► Celów głównych ► Celów szczegółowych ► Zadań do realizacji PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

13 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA LATA 2007-2013
Cele główne: Rozwój gospodarczy Pabianic Poprawa jakości życia w Pabianicach Poprawa stanu infrastruktury miejskiej oraz stanu środowiska naturalnego PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

14 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA LATA 2007-2013
Zakładane efekty: Wzrost liczby mieszkańców Pabianic, w tym liczby mieszkańców aktywnych zawodowo Wzrost podaży miejsc pracy, w tym miejsc pracy w sektorach o dużej wartości dodanej Wzrost zamożności mieszkańców miasta Wzrost atrakcyjności miasta pod względem estetycznym oraz pod względem kulturalno-rekreacyjnym Wzrost zamożności Gminy Miejskiej Pabianice PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

15 OBSZAR KLUCZOWY – ROZWÓJ GOSPODARCZY
Rozwój gospodarczy Pabianic Wsparcie rozwoju i tworzenia mikro, małej i średniej przedsiębiorczości lokalnej Przyciągnięcie strategicznych inwestorów zewnętrznych Przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Wzrost poziomu innowacyjności lokalnej przedsiębiorczości Rozwój sektora usług, w tym sektora turystyki, rozrywki i rekreacji Opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu przedsiębiorczości w Pabianicach PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

16 OBSZAR KLUCZOWY – JAKOŚĆ ŻYCIA
Poprawa jakości życia mieszkańców Pabianic Zwiększenie na terenie miasta zasobów mieszkaniowych Poprawa jakości kształcenia Rozszerzenie oferty rekreacyjnej i sportowej miasta Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom przyjezdnym Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

17 OBSZAR KLUCZOWY – JAKOŚĆ ŻYCIA cd.
Poprawa jakości życia mieszkańców Pabianic Aktywizacja zawodowa osób narażonych na wykluczenie zawodowe Optymalizacja pomocy społecznej dla mieszkańców Pabianic Usprawnienie obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Poprawa jakości i dostępności świadczeń z zakresu ochrony zdrowia PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

18 OBSZAR KLUCZOWY – INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Poprawa stanu infrastruktury miejskiej oraz stanu środowiska naturalnego Rewitalizacja i nadanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom miejskim Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego Pabianic Stworzenie skutecznego i bezpiecznego systemu komunikacji miejskiej i podmiejskiej Skanalizowanie i zaopatrzenie w wodę zurbanizowanych terenów miasta Poprawa stanu środowiska naturalnego PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

19 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź
MONITORING STRATEGII Strategia rozwoju jest dokumentem żywym, musi być na bieżąco aktualizowana i przystosowywana do zmieniających się czynników. Optymalnym rozwiązaniem jest utworzenie Zespołu ds. Monitorowania Strategii. Zadania zespołu: monitorowanie stanu realizacji strategii raportowanie władzom miasta. PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

20 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź
FINANSOWANIE ZADAŃ Źródła finansowania realizowanych zadań: budżet miasta Pabianice, fundusze strukturalnych Unii Europejskiej, zagraniczne środki pomocowe, środki krajowe, środki innych instytucji i organów zaangażowanych w realizację zadań. PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

21 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź
HARMONOGRAM Szczegółowe informacje dotyczące zadań umieszczonych w strategii zostaną zawarte w harmonogramie realizacji strategii. Harmonogram zawierał będzie: horyzont czasowy dla realizowanych zadań jednostki odpowiedzialne za realizację zadań PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google