Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWA REZERWA WYKONANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWA REZERWA WYKONANIA"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Rezerwa Wykonania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 KRAJOWA REZERWA WYKONANIA
Krajowa Rezerwa Wykonania (KRW) utworzona na podstawie art. 50 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Wydzielono 3% alokacji na Cel Konwergencja w tym: Europejskiego Funduszu Społecznego – euro Grudzień 2009 r. – przyjęcie przez KK NSRO Metodologii podziału Krajowej Rezerwy Wykonania w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych Podział KRW na poziomie całego PO KL (Priorytet I-V oraz 16 województw (Priorytety VI-IX)) Dodatkowe środki dla ośmiu województw

3 KRYTERIA PODZIAŁU KRW kryterium tempa wydatkowania (stopień wykonania komponentu regionalnego/ priorytetu mierzony wykorzystaniem alokacji)

4 PODZIAŁ Krajowej Rezerwy Wykonania
Województwo Alokacja UE na lata KRW (EFS) Udział KRW w alokacji Warmińsko- Mazurskie 22,9% Zachodniopomorskie 21,0% Opolskie 30,0% Podkarpackie 11,6% Kujawsko- Pomorskie 10,7% Świętokrzyskie 11,3% Lubelskie 4,2% Pomorskie 3,8% OGÓŁEM + 15% współfinansowania ( EUR) = EUR

5 PRZEZNACZENIE KRW wyznaczając obszary wymagające interwencji województwa opierały się na: kierunkach wsparcia wynikających z realizacji PO KL założeniach Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020 strategii rozwoju województwa analizie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu na podstawie opracowań własnych i IZ PO KL wynikach badań ewaluacyjnych koncentracja KRW na wybranych, kluczowych obszarach

6 PRZEZNACZENIE KRW Planowany podział alokacji KRW w ramach Priorytetów PO KL

7 PRZEZNACZENIE KRW Planowany podział alokacji KRW wg kierunków wsparcia

8 PRZEZNACZENIE KRW Szacunkowy podział alokacji KRW wg kategorii interwencji Indykatywny podział alokacji KRW wg celów EU2020: smart growth - ok. 10% (kat. 63, 74) inclusive growth - ok. 90% (kat. 62, 64-73)

9 PRZEZNACZENIE KRW Planowany podział alokacji KRW wg województw

10 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Mocne strony: Zmiany polityki skrajnie socjalnej na integracyjną, aktywizującą, zatrudnieniową Rozbudowany system finansowania dla przedsiębiorstw Potencjał rozwojowy branż strategicznych Słabe strony: Niekorzystna struktura bezrobocia (długotrwale bezrobotni, osoby bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawni) Niedostosowanie popytu i podaży rynku pracy Wysokie uzależnienie dużych grup społecznych od świadczeń społecznych Niski stopień rozwoju przedsiębiorczości oraz słaby udział nowoczesnych technologii Niskie nakłady na szkolenia MSP Niski udział dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich 10

11 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Obszar wsparcia Kierunki alokacji KRW ( EUR) Wzmocnienie regionalnego systemu innowacji i rozwój branż strategicznych Monitorowanie trendów MŚP i wykorzystania innowacji Działania zwiększające świadomość innowacyjności Promowanie branż strategicznych w tym „srebrnej” i „zielonej” gospodarki Tworzenie sieci współpracy (klastry) Przeciwdziałanie marginalizacji osób młodych Wsparcie dla osób młodych pozostających bez zatrudnienia w tym poprzez wsparcie powiatowych urzędów pracy Inkubatory ekonomii społecznej dla osób młodych Przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży Długotrwały model wsparcia osób w wieku 50+ i osób niepełnosprawnych Kompleksowe wsparcie dla osób 50+ i osób niepełnosprawnych, w tym wykorzystujące nowe metody ich aktywizacji Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe dla osób pracujących Wspieranie talentów i ich zatrzymanie w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży, przedsiębiorczość akademicka Wspieranie rozwoju talentów w przedsiębiorstwach Rozwój instrumentów finansowych Wsparcie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia (instrumenty zwrotne i bezzwrotne) Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Rozwój umiejętności miękkich Kompleksowe wsparcie zawierające elementy ukierunkowane na rozwój umiejętności miękkich Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe Mocne strony: Zmiany polityki skrajnie socjalnej na integracyjną, aktywizującą, zatrudnieniową Rozbudowany system finansowania dla przedsiębiorstw Potencjał rozwojowy branż strategicznych Słabe strony: Niekorzystna struktura bezrobocia (długotrwale bezrobotni, osoby bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawni) Niedostosowanie popytu i podaży rynku pracy Wysokie uzależnienie dużych grup społecznych od świadczeń społecznych Niski stopień rozwoju przedsiębiorczości oraz słaby udział nowoczesnych technologii Niskie nakłady na szkolenia MSP Niski udział dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich 11

12 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Mocne strony: Wysoki odsetek studiujących na kierunku nauka-inżynieria Relatywnie młoda struktura wiekowa społeczeństwa Dobrze funkcjonujące organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne Słabe strony: Wysoki poziom bezrobocia Liczne grupy i środowiska zagrożone marginalizacją Niedostateczny poziom inwestycji w nowoczesne technologie Nie w pełni dostosowana do potrzeb rynku pracy oferta edukacyjna Niedostateczna dostępność opieki przedszkolnej Dysproporcje rozwoju społeczno-ekonomicznego w układzie przestrzennym 12

13 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Obszar wsparcia Kierunki alokacji KRW ( EUR) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia Nabycie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby 50+, osoby z terenów wiejskich, kadry przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne) poprzez szkolenia, staże, prace interwencyjne Wsparcie finansowe w zakresie zakładania działalności gospodarczej (instrumenty zwrotne i bezzwrotne) Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w celu zapobiegania wykluczeniu społeczno-zawodowemu Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost kwalifikacji pracowników poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia Transfer wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem naukowo-badawczym a sektorem przedsiębiorczości w regionie Realizacja programów rozwojowych szkół oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy związanego ze zidentyfikowaniem mocnych stron regionu Wyrównanie dysproporcji regionalnych i wzrost spójności społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu na obszarach wiejskich (aktywne instrumenty rynku pracy i kompleksowe działania mające na celu wspieranie jednostek pomocy społecznej w realizacji ich zadań związanych z wykluczeniem społecznym) Tworzenie placówek przedszkolnych na terenach wiejskich Doradztwo zawodowe w szkołach (programy doradztwa zawodowego, system zindywidualizowanego doradztwa w zakresie kształtowania ścieżki edukacyjnej) Mocne strony: Wysoki odsetek studiujących na kierunku nauka-inżynieria Relatywnie młoda struktura wiekowa społeczeństwa Dobrze funkcjonujące organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne Słabe strony: Wysoki poziom bezrobocia Liczne grupy i środowiska zagrożone marginalizacją Niedostateczny poziom inwestycji w nowoczesne technologie Nie w pełni dostosowana do potrzeb rynku pracy oferta edukacyjna Niedostateczna dostępność opieki przedszkolnej Dysproporcje rozwoju społeczno-ekonomicznego w układzie przestrzennym 13

14 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Mocne strony: Słabe strony:
Najniższy w kraju wskaźnik rodzin korzystających z pomocy społecznej Względnie duża stabilność prowadzonej działalności gospodarczej Duża aktywność samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Słabe strony: Wysokie bezrobocie Relatywnie niski poziom przedsiębiorczości w regionie (stan zastany) Niski poziom współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a sektorem przedsiębiorstw Zróżnicowany poziom zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym pomiędzy poszczególnymi powiatami 14

15 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Obszar wsparcia
Kierunki alokacji KRW ( EUR) Uruchomienie niewykorzystanych zasobów pracy Wsparcie dla osób bez zatrudnienia, w tym osób biernych zawodowo prowadzące do zdobycia przez nich kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia (szczególne wsparcie skierowane do osób niepełnosprawnych) Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie (w tym osób niepełnosprawnych) Wsparcie dla istniejących podmiotów integracji społecznej oraz instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej Wsparcie dla zmian w sferze struktury zatrudnienia Wsparcie dla przedsiębiorstw zamierzających podnieść kwalifikacje kadry zarządzającej i swoich pracowników, wsparcie doradcze dla MŚP Stymulowanie rozwoju kapitału społecznego Rozwój edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych placówek oraz wsparcie istniejących przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego Wsparcie szkół i placówek oświatowych realizujących kształcenie ogólne poprzez realizację programów rozwojowych Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz nowych instrumentów zwrotnych, w tym wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Wsparcie dla osób fizycznych oraz prawnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej Innowacyjność Wsparcie sieci współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami, w tym m.in. stypendia naukowe, staże i szkolenia praktyczne 15

16 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Mocne strony: Relatywnie wysoki przyrost naturalny oraz korzystna struktura wiekowa zasobów ludzkich – wciąż demograficznie młode społeczeństwo; Wzrost liczby osób pracujących w przemyśle i budownictwie oraz usługach Dobrze rozwinięty przemysł lotniczy działający w oparciu o high-tech Słabe strony: Wysoka stopa bezrobocia Niekorzystna sytuacja na rynku pracy zwłaszcza osób do 25 lat oraz kobiet Duże zagrożenie wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem Najniższy poziom przedsiębiorczości w kraju, zwłaszcza w sektorze MSP Niski poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej Kierunki edukacji niedostosowane do potrzeb rynkowych 16 16

17 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Obszar wsparcia Kierunki alokacji KRW ( EUR) Działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy Wsparcie finansowo-doradcze dla rozpoczynających działalność gospodarczą (instrumenty zwrotne i bezzwrotne) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnych z zapotrzebowaniem na rynku pracy Umożliwienie zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez staże i przygotowanie zawodowe Szukanie nowych innowacyjnych rozwiązań skutkujących wzrostem efektywności zatrudnieniowej osób do 25 r. ż. Działania na rzecz aktywnej polityki integracyjnej Rozwój aktywnej polityki integracyjnej w zakresie zapewnienia zatrudnienia możliwie największej liczbie osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym (staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej) Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy Rozwój form i metod wsparcia w celu przezwyciężenia indywidualnych barier osób niepełnosprawnych w zakresie powrotu oraz utrzymania się na rynku pracy Działania na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej Udzielanie wsparcia na zakładanie oraz początkową fazę funkcjonowania nowych ośrodków wychowania przedszkolnego 17 17

18 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Mocne strony: Wzrost liczby osób pracujących w przemyśle i budownictwie oraz usługach Dobrze wykwalifikowana kadra służb instytucji pomocy społecznej i systemu oświaty Finansowanie przez podmioty gospodarcze 42,4% całości nakładów na działalność B+R w regionie (dla Polski 24,5%) Słabe strony: Wysoka stopa bezrobocia Utrzymujące się wysokie bezrobocie strukturalne, technologiczne oraz ukryte na obszarach wiejskich Rosnąca liczba osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Słaby dostęp do przedszkoli szczególnie na obszarach wiejskich Brak mechanizmów pozwalających na dostosowywanie programów badawczych uczelni do potrzeb gospodarki regionu 18

19 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Obszar wsparcia Kierunki alokacji KRW ( EUR) Działania na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej Umożliwienie powstania nowych ośrodków przedszkolnych na terenach, na których nie funkcjonują dotąd tego typu placówki Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Realizacja formy wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej oraz instrumentów bezzwrotnych dla osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia spółek spin off/ spin out Integracja społeczna Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z dofinansowania większej liczby projektów mających na celu wsparcie dla osób niepełnosprawnych i osób po 50 r. ż. Stworzenie długofalowych działań wspierających osoby do 25 r. ż. w procesie wychodzenia z zagrożeń patologiami, ubóstwem i w powrocie na rynek pracy Tworzenie warunków dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży 19

20 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Mocne strony: Dobrze rozwinięta sieć placówek szkoleniowych, instytucji szkolenia ustawicznego oraz zaplecze naukowe Rozwinięta baza przemysłowa i przetwórcza, złoża mineralne Doświadczenia w budowie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Słabe strony: Niski poziom zatrudnienia osób w wieku lata Niski poziom przedsiębiorczości oraz niewystarczająco rozwinięta sieć infrastruktury technicznej Wysoki poziom bezrobocia rejestrowanego i długookresowego Niskie wyniki z części matematyczno-przyrodniczej na egzaminie gimnazjalnym Wysoki odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 20

21 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Obszar wsparcia Kierunki alokacji KRW ( EUR) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wsparcie grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, w wieku 50+ Wsparcie samozatrudnienia osób bezrobotnych Preferowanie projektów, które zakładają innowacje społeczne na rzecz osób zagrożonych wykluczenie społecznym, programy aktywnej integracji, ukierunkowane na walkę z dyskryminacją Rozwój edukacji Tworzenie i rozwój placówek wychowania przedszkolnego z ukierunkowaniem wsparcia na tereny wiejskie Rozwijanie nowoczesnych metod kształcenia („e”), kompetencji kluczowych oraz kształcenia w zawodach związanych z zieloną gospodarką Poprawa sytuacji młodzieży na rynku pracy Ułatwienie młodzieży wchodzenia na rynek pracy (doradztwo, staże, szkolenia, udzielanie informacji) Propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodzieży w tym rozwój przedsiębiorczości akademickiej Zwiększenie innowacyjności gospodarki Szkolenia i doradztwo dla kadr przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii, w tym zwłaszcza ograniczenie emisji CO² (preferowane projekty realizowane przez wyższe uczelnie) Rozwój przedsiębiorczości opartej na wykorzystaniu nowych technologii Rozwój umiejętności zawodowych osób pracujących z własnej inicjatywy podejmujących kształcenie w zakresie zastosowania nowych technologii 21

22 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Mocne strony: Wyższy niż na poziomie kraju poziom wykształcenia mieszkańców Wzrost liczby dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli na terenach wiejskich Wzrost znaczenia MMŚP Wysoka aktywność w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej Słabe strony: Wysoki odsetek osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale pozostających bez pracy Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego Niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy Niedostateczne wsparcie osób wykluczonych społecznie Niska innowacyjność przedsiębiorstw 22 22

23 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Obszar wsparcia Kierunki alokacji KRW ( EUR) Wsparcie dla przedsiębiorstw Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia Pilotażowe wdrożenie instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności dla osób w wieku lata oraz lata Wsparcie edukacji przedszkolnej Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) - ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „białych plam” w edukacji przedszkolnej na terenie województwa, Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (w szczególności dla osób w wieku lata i osób niepełnosprawnych) w postaci szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych powiązanych z subsydiowanym zatrudnieniem Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym skierowane do osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, osoby niezatrudnione w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, osoby w wieku lata opuszczające instytucjonalne formy opieki zastępczej) 23 23

24 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Mocne strony: Wysoka przedsiębiorczość i aktywność mieszkańców Dominująca rola usług w strukturze gospodarki i zatrudnienia Duży potencjał naukowo-badawczy, rozwinięta branża wysokich technologii oraz znacząca liczba MŚP w regionie Wysoki odsetek osób z wykształceniem wyższym Słabe strony: Spadek poziomu zatrudnienia oraz wysokie bezrobocie, szczególnie na obszarach wiejskich Niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową, słabe powiązania nauki z gospodarką oraz niski poziom inwestycji Najsłabsze w kraju wyniki egzaminów zewnętrznych Niewystarczająca oferta okołobiznesowa 24

25 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Obszar wsparcia Kierunki alokacji KRW ( EUR) Aktywizacja zawodowa i podwyższenie kwalifikacji zawodowych – wysoka jakość i elastyczność zasobów pracy w regionie Nowoczesne i innowacyjne metody aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych Programy stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników w województwie Aktywizacja osób na obszarach słabych strukturalnie Elastyczne i multidyscyplinarne programy szkoleniowe Kształcenie o doskonalenie osób pracujących w ramach innowacyjnych branż rozwijających się w województwie (ICT, energia odnawialna, chemiczna, farmaceutyczna) Efektywność zatrudnieniowa – główny czynnik oceny działań prozatrudnioniowych Zwiększanie mobilności zawodowej i geograficznej mieszkańców regionu Wsparcie przedsiębiorczości – wysoki poziom przedsiębiorczości opartej o innowacje i branże przyszłości Stymulowanie i wspieranie samozatrudnienia mieszkańców regionu (wsparcie finansowo-doradcze dla rozpoczynających działalność gospodarczą - instrumenty zwrotne i bezzwrotne) poprzez: Kierunkowanie aktywności gospodarczej na perspektywiczne obszary, takie jak zielona gospodarka, srebrna gospodarka Wspieranie rozwoju firm typu spin off / spin out Zwiększanie atrakcyjności samozatrudnienia wśród absolwentów i studentów 25

26 HARMONOGRAM PODZIAŁU KRW
Podział KRW w ramach PO KL styczeń 2011 r. Przedstawienie propozycji podziału KRW przez województwa Zatwierdzenie podziału KRW przez Komitet Koordynacyjny NSRO luty 2011 r. Określenie poziomu alokacji wg obszarów oraz poziomu wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach dodatkowych środków KRW luty/marzec 2011 r. Przekazanie zmian PO KL do KE czerwiec 2011 r. Planowane zatwierdzenie zmian w PO KL listopad/ grudzień 2011 r.

27 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS tel. (22) fax. (22)


Pobierz ppt "KRAJOWA REZERWA WYKONANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google