Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania PO KL Bydgoszcz, 13 maja 2011 r.. Postęp finansowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania PO KL Bydgoszcz, 13 maja 2011 r.. Postęp finansowy."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania PO KL Bydgoszcz, 13 maja 2011 r.

2 Postęp finansowy

3 Postęp wdrażania PO KL wg stanu na 09.05.2011 r.

4

5 Wykorzystanie alokacji 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego – kontraktacja i wydatkowanie wg stanu na 09.05.2011 r.

6 Postęp rzeczowy

7 Uczestnicy projektów w ramach PO KL – na koniec 2010 r. Udział w projektach rozpoczęło ponad 3,1 mln osób (57% kobiet) Uczestnicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji (w % ogółu): osoby niepełnosprawne – 3% osoby starsze w wieku 55-64 lata – 4% osoby długotrwale bezrobotne – 9% osoby z terenów wiejskich – 34% osoby młode w wieku 15-24 lata – 35%

8 Uczestnicy projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL stan na koniec 2010 r. Udział w projektach w woj. kujawsko-pomorskim rozpoczęło ponad 240 tys. osób, w tym: - 50 858 osób w Priorytecie VI- 26 556 osoby w Priorytecie VII - 28 164 osób w Priorytecie VIII - 134 760 osób w Priorytecie IX

9 Uczestnicy projektów regionalnych w ramach PO KL – stan na koniec 2010r. Struktura uczestników projektów regionalnych PO KL wg statusu na rynku pracy: bezrobotni – 33% nieaktywni zawodowo – 42% zatrudnieni – 25%

10 Uczestnicy projektów regionalnych w ramach PO KL stan na koniec 2010 r. Struktura uczestników projektów regionalnych wg wieku: osoby młode w wieku 15-24 lata – 37% osoby starsze w wieku 55-64 lata – 4% Struktura uczestników projektów regionalnych wg wykształcenia:

11 ZATRUDNIENIE Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia – blisko 539 tys. osób zakończyło udział w projektach (57% WD) w tym: - wsparcie osób młodych – ponad 194 tys. osób w wieku 15-24 lata ( 78 % WD) - wsparcie osób w niekorzystnej sytuacji ponad 360 tys. osób (90% WD) - wsparcie osób starszych – blisko 54 tys. osób w wieku 50-64 lata (36% WD)

12 ZATRUDNIENIE Promowanie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia – blisko 97 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej (97% WD) w tym: - wsparcie osób młodych – blisko 14 tys. osób w wieku 15-24 lata (55% WD) - wsparcie osób w niekorzystnej sytuacji blisko 58 tys. osób (145% WD) - wsparcie osób starszych – ponad 7 tys. osób w wieku 50-64 lata (70% WD)

13 INTEGRACJA SPOŁECZNA Ponad 105 tys. klientów instytucji pomocy społecznej zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (17% WD) oraz ponad 139 tys. objęto kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów (33% WD) Stopień realizacji wskaźników w Priorytecie VII

14 INTEGRACJA SPOŁECZNA Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – wsparcie otrzymało: – ponad 4,5 tys. podmiotów ekonomii społecznej – 196 instytucji wspierające ekonomię społeczną – ponad 37 tys. osób w ramach instytucji ekonomii społecznej

15 ADAPTACYJNOŚĆ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw blisko 251 tys. pracujących ( 125 % WD), w tym ponad 37 tys. osób po 50 r. ż. (93% WD), ponad 21 tys. przedsiębiorstw ( 15 % WD) objętych wsparciem szkoleniowym

16 EDUKACJA Tworzenie nowych oraz wsparcie istniejących przedszkoli – ok. 2, 6 tys. przedszkoli otrzymało wsparcie (130% WD), ponad 70 tys. dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich objęto edukacją przedszkolną Realizacja programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prow. kształcenie zawodowe – 2,2 tys. szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe (74% WD) Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli – ponad 29 tys. nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach (36% WD)

17 Przegląd śródokresowy Programu

18 Zakres zmian PO KL Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki wynikają z: Analizy zakresu udzielanego wsparcia pod kątem potrzeby jego intensyfikacji lub rozszerzenia, Zdobytych doświadczeń we wdrażaniu Programu, Przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, Analizy obszarów interwencji pod kątem adekwatności alokowanych kwot finansowych i ustalonych wartości wskaźników.

19 KWESTIE HORYZONTALNE Dyskusja nad sposobem wdrażania projektów innowacyjnych (PI) i projektów współpracy ponadnarodowej (PWP); konsolidacja oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach Priorytetu IX; Zwiększenie efektywności działań adresowanych do osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (zwłaszcza 45+/50+); Zwiększenie efektywności i dostępności wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.

20 PRIORYTET VI Rozszerzenie katalogu dostępnych form wsparcia o instrumenty zwrotne skierowane do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (pilotaż) PRIORYTET VII zostaną wprowadzone nowe nie realizowane dotąd w ramach Priorytetu VII działania z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadr IPS (np. studia I i II stopnia, studia podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny) - obecnie realizowane w ramach Priorytetu I. szczególny nacisk zostanie położony na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych Dodanie wskaźnika mierzącego wsparcie finansowe na rzecz zakładania spółdzielni socjalnych (Propozycja: Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS) Główne zmiany w Priorytetach i obszarach wsparcia

21 Priorytet VIII Skoncentrowanie działań objętych pomocą publiczną (szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw) w Priorytecie VIII i objęcie wsparciem wszystkich form kształcenia ustawicznego osób podnoszących kwalifikacje z własnej inicjatywy w ramach Priorytetu IX; Priorytet IX Wzmocnienie edukacji przedszkolnej (zwiększenie alokacji oraz koncentracja na obszarach o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej); Koncentracja wsparcia dotyczącego life-long learning w ramach jednego Priorytetu (wspieranie działań ukierunkowanych na kształcenie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych); Pilotażowe wdrożenie systemu doradztwa dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kwalifikacji w trybie formalnym i pozaformalny; Wyodrębnienie typu wsparcia polegającego na organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu. Główne zmiany w Priorytetach i obszarach wsparcia

22 22 Harmonogram PRZEGLĄDU ŚRÓDOKRESOWEGO maj-czerwiec 2011 – robocze konsultacje z KE propozycji zmian PO KL wypracowanych w ramach przeglądu śródokresowego 16-17 maja 2011 – spotkania z IP i partnerami społecznymi 6-7 czerwca 2011 KM PO KL – przedstawienie i zatwierdzenie propozycji zmian treści PO KL, w tym zmian wynikających z podziału KRW Czerwiec 2011 – oficjalne przekazanie propozycji zmian w PO KL do KE Koniec 2011 – decyzja KE ws. zmiany PO KL

23 Dziękuję za uwagę! Instytucja Zarządzająca PO KL Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS ul. Wspólna 2/4 tel. 22 330 30 01


Pobierz ppt "Stan wdrażania PO KL Bydgoszcz, 13 maja 2011 r.. Postęp finansowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google