Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 17.11.2009 r. Śląski System Informacji Turystycznej założenia projektowe Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 17.11.2009 r. Śląski System Informacji Turystycznej założenia projektowe Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 17.11.2009 r. Śląski System Informacji Turystycznej założenia projektowe Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

2 Priorytet III RPO WSL 2007 – 2013. Turystyka Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej Cel działania: Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej. Rodzaje projektów: - Tworzenie i rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu). - Tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej. - Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych. Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

3 Trzy Komponenty projektu – Śląski System Informacji Turystycznej: 1.Komponent analogowy (ASIT) 2. Komponent cyfrowy (CSIT) 3. Oznakowanie atrakcji turystycznych Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

4 Proponowany do realizacji projekt nosi znamiona projektu systemowego / kluczowego: realizowany będzie na terenie całego województwa, obejmuje swoim zakresem istniejące oraz nowopowstające punkty informacji turystycznej (ok. 90) wdrożenia dotyczyć będą zapisów zawartych w Programie Rozwoju i Funkcjonowania Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, w przygotowanie i wdrażanie projektu zaangażowane zostały podmioty o charakterze: regionalnym, subregionalnym i lokalnym, przeprowadzono konsultacje społeczne zakresu projektu z partnerami i beneficjentami końcowymi (punkty IT). Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

5 Komponent analogowy (ASIT) projektu : Zagospodarowanie wnętrz wraz z wyposażeniem punktów informacji turystycznej obejmującym: meble, stojaki na materiały promocyjne, itp. Opracowanie i dystrybucja drukowanych materiałów informacyjno – promocyjnych. Oznakowanie dojścia i dojazdu do punktów informacji turystycznej. Kompleksowe oznakowanie atrakcji turystycznych województwa śląskiego o znaczeniu regionalnym. Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

6 Komponent cyfrowy projektu – wyposażenie PIT w sprzęt cyfrowy: komputery wraz z oprogramowaniem projektory multimedialne cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery GPS - y oraz audioprzewodniki Faxy, telefony, telefony komórkowe Skanery, drukarki, itp. Infokioski Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

7 Komponent cyfrowy projektu – zakup i wdrożenie technologii internetowych: Serwery dedykowane (zewnętrzne datacenter) Serwery obsługujące funkcjonalności portalu internetowego i jego składników, planowanych do uruchomienia w ramach projektu. Mechanizmy zarządzania i kontroli oraz skalowania wydajności. Bezpieczeństwo platformy internetowej (sprzęt i oprogramowanie) Wdrożenie mechanizmów inteligentnego wykrywania zdarzeń niebezpiecznych i niepożądanych, tak aby zapewnić bezpieczeństwo danych na serwerach na poziomie treści i integralności. Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

8 Komponent cyfrowy projektu - rozbudowa portalu GoSilesia.pl Modyfikacja na poziomie bazy danych, do poziomu zapewniającego wdrożenie Mechanizmy generowania statystyk na poziomie pozyskiwanych z serwisu informacji oraz wykorzystania zasobów serwerowych, infokiosków itp.; pełna statystyka, generowanie raportów pozwalających na podejmowanie decyzji rozwojowych portalu. Zautomatyzowany sposób prezentacji treści, tak, aby był właściwie wyświetlany zarówno na tradycyjnych komputerach, jak i infokioskach czy urządzeniach mobilnych. Zastosowanie mechanizmów wspomagających pracę osób niepełnosprawnych. Mechanizmy serwera pośredniczącego dla prezentacji danych w infokioskach. Zaawansowany pulpit zarządzania i aktualizacji (właściwy dla poziomu uprawnień) Synchronizacja do stron IT Zautomatyzowane dwukierunkowe przekazywanie informacji pomiędzy serwerami, w stopniu umożliwiającym jednokrotne wprowadzenie informacji i powielenie jej w innych serwisach. Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

9 Komponent cyfrowy projektu - elementy funkcjonalne rozbudowanego portalu (cz. 1) Platforma społecznościowa Konta użytkowników, indywidualne profile oraz katalogowanie zasobów i interaktywny udział w rozwoju portalu System komunikacji SMS Dostęp do wybranych informacji za pośrednictwem technologii SMS Możliwość aktualizacji wybranych sekcji w profilu użytkownika za pośrednictwem SMS Forum, galeria o Rozbudowa obecnych funkcjonalności forum i galerii o Powiązanie z portalem społecznościowym Badanie opinii o Możliwość uruchamiania badań opinii (o atrakcjach, szlakach, itp.) o Powiązanie z forum i galerią o Powiązanie z portalem społecznościowym Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

10 Komponent cyfrowy projektu - elementy funkcjonalne rozbudowanego portalu (cz. 2) Geolokalizacja GPS obiektów i tras, dodatkowe formy prezentacji o Uruchomienie parametryzacji GPS dla obiektów turystycznych w bazie danych o Uruchomienie parametryzacji geolokalizacyjnej tras w bazie danych o Uruchomienie parametryzacji funkcjonalnych i praktycznych obiektów i tras o Gromadzenie informacji o współrzędnych w układzie trójwymiarowym o Gromadzenia informacji o obiektach i trasach w formie komunikatów głosowych o Funkcje eksportów i importów tras oraz obiektów o Integracja z platformą społecznościową, forum i galerią o Mechanizmy synchronizacji z systemami nawigacji komercyjnych Wizualizacje obiektów i tras o Podłączenie podkładu mapowego i prezentacja punktów i tras na mapie (2D) o Prezentacja wybranych atrakcji w formie zdjęć panoramicznych i fotografii sferycznej 360/180 o o Prezentacja wybranych atrakcji w formie wektorowego obrazu 3D. o Prezentacja profili tras w układzie 2D oraz 3D Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

11 Komponent cyfrowy projektu - wprowadzenie danych do systemu Inwentaryzacja i wprowadzenie informacji o walorach (atrakcjach) o Aktualizacja obecnie posiadanej bazy o walorach i atrakcjach o dane geolokalizacyjne o Wprowadzenie do bazy danych informacji o kolejnych atrakcjach o Dodanie komentarzy głosowych do wybranych atrakcji o Dodanie prezentacji sferycznej 360/180 o do wybranych atrakcji o Dodanie wizualizacji wektorowej 3D dla wybranych atrakcji Wprowadzenie tras (śladów GPS) o Rejestracja i wprowadzenie do portalu przebiegu tras wycieczek (w różnych kategoriach: piesza, rowerowa, samochodowa, itd.) oraz wprowadzenie tego elementu do części społecznościowej System wspomagania decyzji o Zaawansowana wyszukiwarka ze szczegółowym systemem filtrów, o Analiza selektywna i wybór oczekiwanych atrakcji lub tras, o Integracja z portalem społecznościowym, forum i galerią. Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

12 Komponent cyfrowy projektu - zakup i wdrożenie technologii intranetowych Platforma wymiany danych dla Partnerów projektu. Serwer dedykowany o obsługa funkcjonalności portalu i jego składników o dostęp wyłącznie dla Partnerów (wyłącznie połączenia szyfrowane) Bezpieczeństwo (sprzęt i oprogramowanie) o zaawansowana ochrona dostępu na poziomie serwera o ochrona danych na poziomie punktów IT (sieć i systemy) Portal Intranetowy o Raportowanie i sprawozdawczość Partnerów IT o Generowanie statystyk dotyczących realizacji zadań o Pulpit managera dla ŚOT (w tym raporty progów) o Mechanizm generowania ankiet i badań statystycznych o Mechanizmy przypomnień o konieczności wypełnienia ankiety / sprawozdania o Automatyczne cykliczne generowanie raportów i wysyłanie ich do ŚOT o Baza zdjęć i multimediów do użytku wewnętrznego o System zamówień materiałów IT i promocji Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

13 Zasady współpracy – podział ról w projekcie (cz. 1) Lider projektu: Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach. Wnioskodawca – zgłaszający projekt do konkursu w ramach RPO WSL 2007 – 2013. Beneficjent – podpisujący umowę dofinansowania (w ramach dotacji z RPO WSL 2007 – 2013). Beneficjent odpowiedzialny za: wdrażanie, monitorowanie, rozliczenie, osiągnięcie założeń projektu, zapewnienie trwałości projektu przed instytucją zarządzającą. Lider projektu odpowiedzialny finansowo i merytorycznie za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, nadzorowanie realizacji projektu przez partnerów subregionalnych. Lider projektu odpowiedzialny finansowo i merytorycznie za nadzorowanie realizacji projektu przez beneficjentów końcowych (CIT, PIT). Lider projektu zabezpiecza finansowanie projektu (wkład własny). Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

14 Zasady współpracy i podział ról w projekcie (cz.2 ) 1.Partnerzy Subregionalni (PS) - 5 ponadlokalnych organizacji pełniących rolę partnerów ŚOT w projekcie Stowarzyszenie Region Beskidy, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA, Górnośląski Związek Metropolitarny, Związek Gmin Jurajskich Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku 2. Beneficjenci Końcowi (BK) – ok. 100 jednostek informacji turystycznej w województwie śląskim Umowy trójstronne zawierane pomiędzy ŚOT, Partnerami Projektu oraz Beneficjentami Końcowymi (faktycznymi odbiorcami pomocy). Zasady przystąpienia do projektu uregulowane zostały w umowie: - o nawiązaniu współpracy w celu przystąpienia do realizacji projektu Śląski System Informacji Turystycznej oraz w umowach: - w zakresie komponentu analogowego - w zakresie komponentu cyfrowego. Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

15 Zasady współpracy i podział ról w projekcie (cz. 3) Rola Partnerów Subregionalnych: udział w pracach projektowych i koncepcyjnych nad studium wykonalności i wnioskiem aplikacyjnym do działania 3.3. RPO. udział w audytowaniu punktów IT, wdrażanie projektu na poziomie subregionu (obszaru działalności partnera), solidarna odpowiedzialność z BK za ich działania i zaniechania, nadzór nad realizacją projektu w terenie (obszar subregionu), utworzenie stanowiska pracy (etat) / oddelegowanie pracownika dla potrzeb realizacji przedmiotowego projektu, bieżąca kontrola wykorzystania przez punkty IT przekazanego w ramach projektu wyposażenia. Wykrywanie nieprawidłowości. sporządzanie raportów, danych i statystyk i przekazywanie ich do ŚOT. dystrybucja i redystrybucja wydawnictw przekazanych przez ŚOT. Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

16 Rola Beneficjenów Końcowych: obowiązek uzyskania wszystkich uzgodnień związanych z utworzeniem nowego PIT, w tym potwierdzenie zagwarantowania tytułu prawnego do lokalu w którym zlokalizowany będzie nowy PIT co najmniej na okres 5 lat od daty rozliczenia Projektu, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień na montaż infokiosków, raportowanie na potrzeby sprawozdawczości z realizacji wniosku, ubezpieczenie otrzymanego wyposażenia, Zasady współpracy i podział ról w projekcie (cz. 4) Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

17 Rola Beneficjenów Końcowych (c.d.): ponoszenie bieżących kosztów utrzymania i ewentualnych napraw otrzymanego wyposażenia, wykorzystanie otrzymanego wyposażenia zgodnie z celami projektu, zapewnienie trwałości projektu przez okres min. 5 lat od zakończenia i rozliczenia projektu, utrzymanie standardu i jakości świadczonych usług na poziomie minimum wynikającego z ankiety audytowej sprzed realizacji projektu, Utrzymanie wskazanego w ankiecie audytowej zatrudnienia i utrzymanie wskazanych godzin pracy punktu. Zasady współpracy i podział ról w projekcie (cz. 5) Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

18 Pomoc publiczna w projekcie (cz.1) Zgodnie z założeniami projektu świadczenie usług informacji turystycznej ma być bezpłatne, bowiem nie przewiduje się możliwości sprzedaży jakichkolwiek produktów (tj. w szczególności: folderów, ulotek, informacji znajdujących się w Punktach Informacji Turystycznej, na tablicach, infokioskach i ewentualnie innych ruchomości czy praw) przez beneficjentów końcowych (których zakup został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 – 2013) na rzecz i w ramach projektów ani również dokonywania przez beneficjentów końcowych jakichkolwiek czynności mających na celu uzyskanie dochodu z tytułu przekazanych produktów w ramach realizowanych projektów oraz świadczenia usługi informacji turystycznej. Udział beneficjentów końcowych w przedmiotowym projekcie będzie generował u nich dodatkowe koszty związane między innymi z uzyskaniem prawa do korzystania z powierzchni (najem/użyczenie lokalu/części lokalu), odpowiedniego dostosowania jej wnętrza celem właściwego wykonywania obowiązków wynikających z realizowanego projektu. Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

19 Pomoc publiczna w projekcie (cz.2) Dostęp do udziału w projekcie Śląski System Informacji Turystycznej jest całkowicie otwarty, co oznacza, iż wszystkie podmioty, które przeszły odpowiednią procedurę weryfikacyjną i spełniły minimalne wymogi określone w programowo wezmą udział w projekcie i uzyskają odpowiednie wsparcie, po podpisaniu odpowiednich deklaracji i umów. Przejście odpowiedniej procedury weryfikacyjnej przez podmioty wyrażające chęć udziału wynikało z założeń programowych, a świadczenie usług informacji turystycznej będzie wykonywane przez podmioty posiadające odpowiedni, określony minimalny standard, zarówno w zakresie miejsca świadczenia usług jak i posiadania wykwalifikowanej kadry (z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem). W grupie beneficjentów końcowych mogą się znaleźć podmioty niepubliczne czyli podmioty prowadzące komercyjną działalność gospodarczą, jak świadczenie usług agroturystycznych, prowadzenie hotelu, pensjonatu itp., sprzedaż pamiątek itp., sklepu itp., czyli oferujących usługi turystyczne sensu stricte, które mają zamiar przystąpić do projektu i świadczyć usługi informacji turystycznej (bezpłatnie) obok swojej dochodowej działalności gospodarczej. Niejednokrotnie te dwie usługi – komercyjna i informacji turystycznej odbywałyby się w tym samym lokalu/budynku. Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

20 Pomoc publiczna w projekcie (cz.3) Uznano, iż z uwagi, iż korzystanie z infrastruktury wytworzonej w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej przez turystów oraz inne osoby jest nieodpłatne – to nawet w sytuacji gdy usługi informacji turystycznej świadczone są przez podmioty prowadzące komercyjną działalność gospodarczą ( w szczególności oferując usługi turystyczne) – nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE. Dodatkowo za uznaniem, iż w niniejszym przypadku nie występuje pomoc publiczna przemawia fakt, iż do udziału w niniejszym projekcie zapraszane są wszystkie podmioty w danym regionie bez żadnych ograniczeń, pod warunkiem spełnienia lub dostosowania się do wymogów programowych, a uzyskane mienie – przekazane w celu świadczenia usług informacji turystycznej – nie będzie wykorzystywane do prowadzenia komercyjnej działalności gospodarczej, a tym samym brak jest przysporzenia danego podmiotu na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, brak jest uprzywilejowania określonych podmiotów i nie można stwierdzić, że nastąpiłoby zakłócenie konkurencji. Jednocześnie beneficjenci końcowi prowadzący działalność komercyjną zobowiązani zostali do wyodrębnienia obszaru usług bezpłatnych, a pomoc uzyskana z projektu jest dedykowana wyłącznie tym obszarom. Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

21 Nakłady finansowe w projekcie (cz.1) Wkład własny (15%): 2 179 500 PLN Wnioskowane dofinansowanie (85 %): 12 350 500 PLN Wartość projektu ogółem: 14 530 000 PLN Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe

22 Nakłady finansowe w projekcie (cz.2) Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe Lp Podmiot Całkowite koszty poszczególnych Beneficjentów (zł) Wkład własny (zł) Dofinansowanie projektu (zł) Poszczególni Beneficjenci udział % 1ŚOT13 847 500,002 077 125,0011 770 375,0095,303 2SRB136500,0020475,00116025,000,9394 3SRiWRO136500,0020475,00116025,000,9394 4GZM136500,0020475,00116025,000,9394 5ZGJ136500,0020475,00116025,000,9394 6 ZGiPSZ136500,0020475,00116025,000,9394 SUMA14 530 000,002 179 500,0012 350 500,00100,00

23 Dziękujemy za uwagę Nizielski & Borys Consulting Sp. J. 40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel./fax: 0/32 79 370 30 biuro@nizielskiborys.pl www.nizielskiborys.pl Kancelaria NBC LEX Zdzisław Glimos Sp. k. 40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel./fax: 0/32 79 370 30 kancelaria@nbclex.plwww.nbclex.pl Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe


Pobierz ppt "Katowice, 17.11.2009 r. Śląski System Informacji Turystycznej założenia projektowe Śląski System Informacji Turystycznej – założenia projektowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google