Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie przygotowania Planów Działania na 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie przygotowania Planów Działania na 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Ogólne zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie przygotowania Planów Działania na 2011 r.

2 Zalecenia natury przekrojowej dotyczące wszystkich Priorytetów PO KL IZ PO KL dostrzega konieczność ograniczenia do niezbędnego minimum liczby kryteriów wyboru projektów o charakterze administracyjno – technicznym (np. dotyczącym liczby składanych wniosków przez wnioskodawcę, lokalizacji biura projektu, siedziby wnioskodawcy, okresu realizacji projektu, sytuacji finansowej wnioskodawcy itp.) na rzecz kryteriów o charakterze merytorycznym odnoszących się np. do doboru grupy docelowej, doboru charakteru i formy udzielanego wsparcia, obszaru geograficznego do którego skierowane zostanie wsparcie lub określonej branży gospodarki. Duża liczba stosowanych dotąd kryteriów administracyjno – technicznych nie przyczynia się do podnoszenia jakości i efektywności realizowanych projektów, a często powoduje trudności o charakterze interpretacyjnym i wdrożeniowym. W zakresie kryteriów wyboru projektów o charakterze administracyjno – technicznym, których zastosowanie będzie konieczne, IZ PO KL będzie dążyć do ich ujednolicenia pod względem treści (np. dopuszczalnej liczby wniosków składanych przez projektodawcę w różnych konkursach), brzmienia i interpretacji. IZ PO KL zaproponuje jednolite podejście do ww. kryteriów po analizie propozycji kryteriów przedstawionych przez Instytucje Pośredniczące.

3 Zalecenia natury przekrojowej dotyczące wszystkich Priorytetów PO KL IZ PO KL dostrzega konieczność większej koncentracji działań Instytucji Pośredniczących w obszarach objętych wsparciem PO KL, w których dotychczasowy postęp finansowo – rzeczowy nie jest wystarczający. Przykładem takiej koncentracji mogą być Działania 9.2 i 9.3, których stan realizacji i osiągniętych wskaźników jest znacznie niższy niż w przypadku Poddziałań 9.1.1 i 9.1.2, a mimo to większa koncentracja działań Instytucji Pośredniczących skupiona była dotychczas na realizacji działań w obszarach edukacji przedszkolnej i programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogóle. IZ PO KL weryfikując propozycje Planów działania na 2011 r. przedstawione przez Instytucje Pośredniczące dokona analizy zgłoszonych propozycji pod kątem zapewnienia równomiernego postępu w realizacji wszystkich celów PO KL.

4 Priorytet VIII - Poddziałanie 8.1.1 Ukierunkowanie wsparcia na firmy, które dotychczas nie skorzystały z dofinansowania szkoleń (kryterium dostępu), Ukierunkowanie wsparcia na pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (kryterium dostępu), Ukierunkowanie wsparcia na szkolenia, które kończą się powszechnie uznawanymi certyfikatami (kryterium dostępu), Preferowanie udziału w szkoleniach osób w wieku 45+ (kryterium strategiczne), Preferowanie udziału w szkoleniach osób z wykształceniem co najwyżej średnim (kryterium strategiczne), Preferowanie udziału w szkoleniach osób niepełnosprawnych i wykorzystania cross-financingu na dostosowanie infrastruktury szkoleniowej dla tych osób (kryterium strategiczne), Preferowanie szkoleń z zakresu efektywności energetycznej i efektywności korzystania z zasobów [powiązanie ze strategią "Europa 2020"], Preferowanie doradztwa z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie (kryterium strategiczne, min. 10 pkt) [powiązanie ze strategią "Europa 2020"].

5 Priorytet VIII - Poddziałanie 8.1.2 Preferowanie projektów obejmujących kompleksowe wsparcie w ramach outplacementu (kryterium strategiczne, min. 25 pkt), Realizacja form wsparcia zawartych w Pakiecie Antykryzysowym PO KL (dodatki motywacyjne i realokacyjne) na zasadach zawartych w Pakiecie (z zastosowaniem ustalonych w Pakiecie kryteriów wyboru projektów)*, *Pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej na przedłużenie na 2011 r. Pakietu Antykryzysowego przewidzianego początkowo na lata 2009 – 2010.

6 Priorytet VIII - Poddziałanie 8.2.1 Znaczne zwiększenie alokacji na konkursy w tym Poddziałaniu, Preferowanie komplementarności z Działaniem 3.1 PO IG (wsparcie inwestycyjne w spółki spin-off i spin-out) poprzez nawiązanie współpracy beneficjentów PO KL z beneficjentami PO IG (kryterium strategiczne, min. 10 pkt), Preferowanie projektów obejmujących współpracę B+R i biznesu (staże i szkolenia praktyczne; tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu) (kryterium strategiczne, min. 20 pkt), Preferowanie poszukiwania (dzięki współpracy B+R i biznesu) rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie (kryterium strategiczne, min. 10 pkt) [powiązanie ze strategią "Europa 2020"].

7 Priorytet IX Rozpoczęcie (w województwach, które nie rozpoczęły tego przedsięwzięcia w 2010 r.) lub kontynuacja projektów indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych (9.1.2), Zapewnienie komplementarności projektów w Priorytecie IX z inwestycjami współfinansowanymi z innych niż EFS środków wspólnotowych, Zapewnienie wykorzystania sprzętu techno-dydaktycznego oraz ICT zakupionego ze środków EFS w latach 2004-2006 w projektach realizowanych w obecnej perspektywie finansowej, Zapewnienie wykorzystania w projektach zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL, Rozpoczęcie w 2011 r. działań związanych z realizacją celów określonych w strategii Europa 2020, dotyczących m.in. kształcenia w zawodach związanych z zieloną gospodarką (w szczególności 9.2 i 9.3), Zapewnienie odpowiedniego wsparcia szkołom, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w szczególności 9.2), Zwiększenie udziału uczniów (9.1.3 i 9.2) oraz osób dorosłych (9.3. i 9.4) niepełnosprawnych w realizowanych projektach.

8 Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej IP podejmując decyzję o uwzględnieniu projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w 2011 r., powinny wziąć pod uwagę skalę i zakres projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej wybranych do dofinansowania w ramach Planów działania 2009 oraz 2010. W związku z tym, iż w większości przypadków współpraca ponadnarodowa była uwzględniana jako kryterium szczegółowe w projektach innowacyjnych, a nie przewidywano ogłoszenia konkursów na projekty ponadnarodowe w ramach Działań/Poddziałań określonych w SzOP lub też łączono te konkursy z konkursami na projekty ponadnarodowe, czego konsekwencją był brak wyboru tego typu projektów wyłonionych do dofinansowania lub ich realizacja w ograniczonym zakresie, szczególną uwagę należy zwrócić na dotychczasowe działania ponadnarodowe i zapewnić ich realizację w 2011 r.

9 Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej Zgodnie z rekomendacją Grupy roboczej ds. kwestii horyzontalnych, wynikającą z dłuższej realizacji projektów innowacyjnych, rok 2011 powinien być, co do zasady, ostatnim rokiem na rozpoczynanie nowych działań w tym zakresie. Dla Planów działania na 2010 r. zalecano minimum alokacji na poziomie 1% w przypadku Priorytetów, w których realizacji działań innowacyjnych i ponadnarodowych nie przewidziano w 2009 r., oraz 2% w przypadku Priorytetów, w których realizacja tych działań została przewidziana w 2009 i 2010 r. W 2011 r. poziom alokacji powinien osiągnąć minimum 4% alokacji (łącznie od początku realizacji PO KL) na cały okres programowania dla danego Priorytetu, biorąc pod uwagę faktyczną kontraktację w ramach działań przewidzianych Planami działania 2009 oraz planowaną lub faktyczną kontraktację według Planów działania 2010 oraz zapewniając realizację tak podejścia innowacyjnego, jak i ponadnarodowego.

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ogólne zalecenia Instytucji Zarządzającej w zakresie przygotowania Planów Działania na 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google