Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet UE oraz instrumenty inżynierii finansowej w ramach Polityki Spójności Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet UE oraz instrumenty inżynierii finansowej w ramach Polityki Spójności Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Budżet UE oraz instrumenty inżynierii finansowej w ramach Polityki Spójności
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 1

2 Kontekst debaty o reformie wdrażania funduszy UE w perspektywie 2007-2013 oraz po 2013 r.
EUROPA Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – COM(2010) 2020 z Przegląd budżetu UE – COM(2010) 700 z Stanowisko RP w sprawie Polityki Spójności po 2013 r: Przegląd efektów reformy WPR 5 Raport Kohezyjny Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 2

3 Reforma Polityki Spójności – ograniczanie liczby funduszy
(?) 4 Fundusze strukturalne: EFRR EFS EFOiGR - Sekcja Gwarancji IFOR 2 Fundusze strukturalne: 1 Fundusz strukturalny: EFRR + EFS F. Spójności Zintegrowany F. Spójności (LIFE +, Wspólna Polityka Rolna) Wspólna Polityka Rolna: EFRROW EFR Polityka zewnętrzna: Fundusze przedakcesyjne Współpraca zewnętrzna (Tacis, Meda, Cards...) Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (ang. IPA) Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ang. ENPI) fundusze Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Polityki Sąsiedztwa Zintegrowane Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne + Umowy o partnerstwie w dziedzinie rozwoju i inwestycji Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 3

4 Układ celów Polityki Spójności po 2013 r.
Obszary priorytetowe % % Priority 1. Smart Europe 167,7 48,7% 176,7 43,1% 1.1. Research and technological development (R&TD) 64,1 18,6% 65,2 15,9% 1.2. ICT Infrastructures 15,2 4,4% 16,4 4,0% 1.3. Energy Infrastructures 6,6 1,9% 13,7 3,4% 1.4. Transport Infrastructures 81,7 23,7% 81,4 19,9% Priority 2. Sustainable Europe 71,7 20,8% 119,0 29,0% 2.1. Energy savings in non energy sectors 15,4 4,5% 35,0 8,5% 2.2. Ecosystem-based climate change adaptation and risk/pollution prevention 13,0 3,8% 18,4 2.3. Water and waste 28,4 8,2% 32,8 8,0% 2.4. Ecosystem and biodiversity protection and Green Infrastructures 2,7 0,8% 20,5 5,0% 2.5. Sustainable Tourism 12,3 3,6% 3,0% Priority 3. Inclusive Europe 89,7 26,1% 94,0 22,9% 3.1. Increasing the adaptability of workers, enterprises and entrepreneurs 14,3 4,2% 3.2. Improving access to employment and sustainability 58,8 17,1% 61,1 14,9% 3.3. Social infrastructures 16,5 4,8% 4% Priority 4. Partnership and capacity building 15,5 19,7 Total 344,3 100,0% 409,9 Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 4

5 Przyszłość instrumentów inżynierii finansowej
Poparcie szerszego stosowania w ramach PS instrumentów zwrotnych dla przedsiębiorstw; Utrzymanie formuły dotacyjnej w przypadku sektora publicznego; Decyzja w sprawie objęcia finansowaniem zwrotnym określonych obszarów tematycznych musi należeć do państwa członkowskiego i powinna być poprzedzona wnikliwą analizą potrzeb; Szersze stosowanie instrumentów zwrotnych musi być równoznaczne z większą skutecznością i efektywnością działań, w ramach których będą one stosowane oraz przyczynić się do racjonalizacji obecnie obowiązujących przepisów z zakresu inżynierii finansowej. Wskazywane najczęściej obszary, takie jak rewitalizacja miast, zrównoważony transport miejski, działalność badawczo – rozwojowa, rozwój lokalny, działania z zakresu uczenia się przez całe życie i na rzecz mobilności, zmiana klimatu i środowisko naturalne oraz technologie teleinformatyczne i sieci szerokopasmowe, obok wsparcia przedsiębiorstw, są obszarami najbardziej wskazanymi do finansowania za pomocą instrumentów inżynierii finansowej. Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 5

6 Przyszłość instrumentów inżynierii finansowej
We wszystkich tych obszarach i wobec wszystkich rodzajów beneficjentów powinna być zastosowana zasada, że instrumenty zwrotne stanowią jeden z możliwych instrumentów wsparcia – konieczne jest zapewnienie możliwości udzielania także dotacji. Podział środków pomiędzy wsparcie bezpośrednie (dotacje) i zwrotne (pożyczki, poręczenia, reporęczenia, wejścia kapitałowe) powinien być zróżnicowany w zależności od uwarunkowań zewnętrznych i potrzeb beneficjentów, a także w zależności od stopnia realizacji przez projekty założonych celów polityki spójności. W niektórych przypadkach proponowane jest zastosowanie możliwości umarzania części pożyczek pod warunkiem prawidłowej realizacji projektu, na który pożyczka była przeznaczona. Niezbędne jest prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie zainteresowania beneficjentów (w tym przede wszystkim przedsiębiorców) korzystaniem z instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki, gwarancje czy wejścia kapitałowe. Instrumenty inżynierii finansowej, w tym przede wszystkim takie instrumenty zwrotne jak pożyczki i poręczenia mogą stanowić istotną zachętę do realizacji projektów partnerstwa publiczno – prywatnego (pożyczki i poręczenia mogą być potencjalnie udzielane ze środków strukturalnych zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej przedsięwzięć PPP). Niezbędna jest analiza, na ile może przyczynić się to zwiększenia zainteresowania strony prywatnej wzięciem na siebie większości ryzyka (co przyczyni się do nieuznawania danego przedsięwzięcia za wpływające na wysokość długu publicznego partnera publicznego). Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 6

7 Stan wdrażania RPO – instrumenty inżynierii finansowej
Stan na dzień Liczba podpisanych umów dotyczących PF W tym Inicjatywa JEREMIE/JESSICA Wartość realizowanych projektów PF Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 7

8 Inicjatywa JESSICA – działania podjęte na Mazowszu
Decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego o zaangażowaniu Województwa Mazowieckiego w Inicjatywę JESSICA – 12 października 2010 r. Zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego – 19 października 2010 r.: – rozpoczęcie prac nad studium ewaluacyjnym oceniającym możliwość realizacji Inicjatywy JESSICA w województwie mazowieckim, – przystąpienie do negocjacji umowy pomiędzy EBI a Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących wdrożenia inicjatywy Jessica w ramach RPO WM Wystosowany został List intencyjny w celu otwarcia Studium Ewaluacyjnego oraz rozpoczęcia negocjacji Umowy Ramowej dotyczącej utworzenia Funduszu Holdingowego przez EBI. Planuje się, że Inicjatywą Jessica objęte zostaną inwestycje realizowane w ramach działania: 5.2 Rewitalizacja miast (30 mln EURO) 4.3 Ochrona powietrza, energetyka projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, kogeneracji i efektywności energetycznej(10 mln EURO) Szacuje się, iż podpisanie Umowy o Finansowanie FP nastąpi na przełomie I i II kwartału 2011 r., Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 8

9 Instrumenty inżynierii finansowej skierowane do MSP
Inicjatywa JEREMIE – Zarząd Województwa Mazowieckiego na tym etapie wdrażania programu nie przewiduje zaangażowania środków w ramach Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4 Wsparcie funduszy pożyczkowych: Konkurs ogłoszono w okresie – r. – alokacja na konkurs: euro – dofinansowanie otrzymały 2 projekty o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości zł Wsparcie funduszy poręczeniowych: Konkurs ogłoszono w okresie – r. – alokacja na konkurs: euro – dofinansowanie otrzymał 1 projekt o wartości dofinansowania z EFRR blisko 70 mln zł Inicjatywa JASPERS – podjęte działania Objęcie wsparciem doradczym czterech dużych projektów: Zakup 20 szt. czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (projekt został usunięty z listy projektów kluczowych – unieważnienie procedury przetargowej, problemy budżetowe SW) Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Internet dla Mazowsza (projekt włączony do wsparcia JASPERS w roku 2010, odbyły się dwa spotkania, przekazano uwagi JASPERS do Studium Wykonalności oraz modelu biznesowego) Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 9

10 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Dziękuję za uwagę Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 10


Pobierz ppt "Budżet UE oraz instrumenty inżynierii finansowej w ramach Polityki Spójności Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google