Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku"— Zapis prezentacji:

1 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku
BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku

2 PRIORYTETY W 2005 ROKU

3 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 141.400.633 zł w tym EBOiR PWiK 24.591.569
PIU IMI (dz. Zamysłów ; dokumentacja przyszłościowa )

4 BUDOWA DRÓG I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA
Ujęte w WPI b.m SPO-T ZPORR Jednoroczne b.m ZPORR Remonty OGÓŁEM

5 FINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO W REALIZACJI PRZYSZŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ zł Zadania zgłoszone do ZPORR Zadania zgłoszone do SPO – T Fundusz Spójności OGÓŁEM BUDŻET MIASTA

6 ERDF – ZPORR Środki własne 5.385.963 zł ZPORR 21.912.328 zł
Adaptacja Domu Nauczyciela na przedszkole (?) Modernizacja budynku RCK (?) Budowa przedszkola w dz. Paruszowiec (?) Obiekty sportowe w dz. Niedobczyce i Radziejów (?) Dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych (?) Odnowa bazy sportowej – placówki edukacyjne (?) Obwodnica Północna (?) Elektroniczna karta miejska (!) Ul. Raciborska – Dworek (!) Skrzyżowanie Rudzka – Podmiejska (!)

7 ERDF – SPO – T Modernizacja drogi krajowej nr 78 – etapy I i II
Środki własne zł SPO - T zł Fundusz Spójności – kanalizacja Środki własne zł Fundusz Spójności zł

8 PODATKI LOKALNE W RYBNIKU W 2005 ROKU NIE WZROSŁY
Podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej (budynki i grunty) utrzymywany jest bez zmian na poziomie 2002 roku

9 DOCHODY BUDŻETOWE zł

10 DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
OGÓŁEM zł

11 DOCHODY BUDŻETOWE DOCHODY WŁASNE 105.655.994 zł
podatki lokalne opłaty lokalne pozostałe opłaty wpływy ze sprzedaży mienia dochody jednostek budżetowych inne dochody SUBWENCJA OGÓLNA zł w tym część oświatowa

12 DOCHODY BUDŻETOWE ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 92.966.329 zł
Fundusz Spójności - dotacja na kanalizację Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ponadto prefinansowanie w przychodach ) Sektorowy Program Operacyjny - - TRANSPORT (ponadto prefinansowanie w przychodach ) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13 DOCHODY BUDŻETOWE

14 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY 2.342.373 zł
DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY zł zasiłki i pomoc w naturze Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskowane 10% dofinansowanie zadań inwestycyjnych (do ZPORR) DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU zł - pasaż ul. Powstańców - Kraszewskiego Wnioskowane dofinansowanie Adaptacja Domu Nauczyciela na przedszkole w dz. Golejów Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej w dz. Paruszowiec Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych (sale gimn. przy II LO, G 2, boiska przy G 3, 10 i SP 5) Kompleksowa modernizacja budynku RCK Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dz. Niedobczyce i Radziejów

15 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE GMINY 15.124.043 zł
DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE GMINY zł administracja publiczna pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie - świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze - usługi opiekuńcze - składki na ubezpieczenia zdrowotne prowadzenie rejestru wyborców

16 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE POWIATU
DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE POWIATU administracja publiczna nadzór budowlany Państwowa Straż Pożarna składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności gospodarka gruntami i nieruchomościami inne Inne Ośrodek dokumentacji geodezyjno – kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Obrona cywilna Świadczenia rodzinne (KM PSP) Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja z b.p.) PUP - bezrobotni OPS – dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych W. Edukacji- dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego

17 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST STAROSTA RYBNICKI zł Biblioteka Powiatowy Urząd Pracy Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

18 DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST INNE POWIATY I GMINY zł lokalny transport zbiorowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności doradcy metodyczni kanalizacja administracja

19 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:
DOCHODY BUDŻETOWE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ: MIĘDZY JST Marszałek Województwa Śląskiego zł szpital rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej modernizacja hotelu Speedway II etap Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Wojewoda Śląski zł - grobownictwo wojenne

20 DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA PORÓWNANIE LAT 2004 i 2005

21 WYDATKI BUDŻETOWE zł

22 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 499,6 OGÓŁEM 351,7 42,77 % 24,25 % 57,23 %
75,75 %

23 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 499.572.400 100%
wydatki bieżące ,23% - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - dla oświatowych zakładów budżetowych - dla szkół niepublicznych - dla instytucji kultury - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - dotacje dla organizacji pozarządowych - inne - obsługa długu - poręczenia i gwarancje - pozostałe wydatki wydatki majątkowe ,77% OBSŁUGA DŁUGU Obsługa obligacji Prowizje i opłaty związane z emisją obligacji oraz notowaniem na CeTO Odsetki od kredytów i pożyczek PORĘCZENIA I GWARANCJE PWiK Pożyczka PPKS

24 WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 499.572.400 zł
Dział nazwa 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600 Transport i łączność 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 750 Administracja publiczna 851 Ochrona zdrowia 926 Kultura fizyczna i sport 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 757 Obsługa długu publicznego POZOSTAŁE zł 010 Rolnictwo i łowiectwo zl 020 Leśnictwo zł 150 przetwórstwo przemysłowe zł 630 Turystyka zł 700 Gospodarka mieszkaniowa zł 710 Działalność usługowa zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł 756 W. Podatków Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł 758 Różne rozliczenia zł (rezerwa ogólna – zł, celowa – zł, wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów – zł)

25 WYDATKI BUDŻETOWE OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI ZŁ Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej Inne wydatki ze środków własnych OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ zł W TYM: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA zł Z INNYCH ŹRÓDEŁ zł Inne źródła ZPORR Odnowa i rozbudowa bazy sportowej Budowa przedszkola dz. Paruszowiec Przebudowa Domu Nauczyciela na przedszkole Budżet państwa Odnowa i rozbudowa bazy sportowej Budowa przedszkola dz. Paruszowiec Przebudowa Domu Nauczyciela na przedszkole Składka na ubezp. zdrowotne dotacja z b.p Doradcy metodyczni (gmina Świerklany) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (Starosta)

26 WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ
WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) zł Budowa kanalizacji sanitarnej - budżet miasta - ISPA - WFOŚiGW środki gmin Gaszowice i Jejkowice EBOiR (PWiK) Utrzymanie zieleni Oświetlenie ulic, placów i dróg Gospodarka odpadami Oczyszczanie miasta pozostałe Pozostałe Opieka nad bezdomnymi zwierzętami Kanalizacja deszczowa – bieżące utrzymanie Nowe odcinki sieci wodociągowej Dekoracja świąteczna Oznaczenie poziomu akustycznego

27 WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (Dział 600) 64.352.087 zł
Drogi publiczne gminne i powiatowe obwodnica Północna Miasta modernizacja drogi krajowej nr przebudowa ulic Raciborska – Dworek wraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej przebudowa skrzyżowania ul. Rudzka - Podmiejska remonty dróg bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne, Pozostałe (oznakowanie, dokumentacje i inne) Zarząd Transportu Zbiorowego

28 WYDATKI BUDŻETOWE OPIEKA SPOŁECZNA (DZ. 852 i 853) 46.732.412 zł
Świadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ośrodek Pomocy Społecznej Placówki opiekuńczo – wychowawcze Odpłatność za dzieci przebywające w innych placówkach Miejski Dom Pomocy Społecznej Odpłatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej Zasiłki, usługi opiekuńcze Rodziny zastępcze Powiatowy Urząd Pracy Żłobki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Granty Pozostałe Pozostałe Modernizacja budynku MDPS Usamodzielnienie Remont RDDz Remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (OPS) Mieszkania chronione Dożywianie dzieci Posiłek dla potrzebujących Zasiłki i czynsze – służba wojskowa Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Adaptacja budynku ZSZ 5 przy ul Karłowicza na żłobek

29 WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA (Dział 851) 24.551.228 zł
Szpital Przeciwdziałanie alkoholizmowi Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny w tym kontrakt z NFZ Składki na ubezpieczenia zdrowotne Remonty przychodni Pozostałe Pozostałe Dotacje dla organizacji pozarządowych Remont OLR Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotacja z b.p.) PUP - bezrobotni OPS – dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych W. Edukacji - dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego

30 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT (Dział 926) 17.640.235 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” Dotacje dla stowarzyszeń Przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych w dzielnicach Rybnika Modernizacja hotelu „Olimpia” Modernizacja hotelu „Speedway” Pozostałe Pozostałe Wydatki rzeczowe (Nagroda PM za wybitne osiągnięcia sportowe, zakup pucharów, nagród rzeczowych, dyplomów, wynajem sal gimnastycznych) Remont krytej pływalni – ul. Powstańców Remont dachu „BUSHIDO”

31 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZ. 921) 16.586.000 zł
Dotacje dla instytucji kultury Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek Inwestycje i remonty w budynkach instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków Pozostałe Pozostałe (wydatki rzeczowe) Nagroda PM w dziedzinie upowszechniania kultury, zakup pucharów, książek, druk plakatów, folderów, ogłoszenia w prasie, organizacja imprez kulturalnych, usługi koncertowe, usługi związane z wydaniem płyt i inne

32 WYDATKI BUDŻETOWE (Dział 750) 33.514.489 zł
URZĄD MIASTA – wydatki bieżące zadania własne zadania zlecone rządowe dopłata do zadań zleconych INNE WYDATKI BIEŻĄCE Rada Miasta i Rady Dzielnic Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) USC, Rzecznik Ochrony Praw Konsumenta i inne Pozostałe Koszty związane z obsługa finansową miasta (nadanie ratingu, publikacja informacji, Dom Maklerski – animator rynku CeTO, prowizje za wtórniki USC Rzecznik Ochrony Praw Konsumenta Komisje poborowe Rezerwa

33 WYDATKI BUDŻETOWE Dział 750 - c.d.
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE elektroniczna karta miejska rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej miejska sieć teleinformatyczna monitoring wizyjny miasta zakupy inwestycyjne SEKAP – wspólny projekt regionalny budynek użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego

34 PLANOWANE INWESTYCJE W 2005 ROKU OGÓŁEM NAKŁADY 213. 680. 556 zł tj
PLANOWANE INWESTYCJE W 2005 ROKU OGÓŁEM NAKŁADY zł tj. 42,77 % wydatków ogółem

35 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH MIASTA
BUDŻET MIASTA FUDNUSZ SPÓJNOŚCI WFOŚiGW GASZOWICE I JEJKOWICE EBOiR (PWiK)

36 Kompleksowa modernizacja budynku RCK na potrzeby mieszkańców regionu
w tym budżet miasta zł budżet państwa zł środki ZPORR zł prefinansowanie zł Dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym budżet miasta zł środki ZPORR zł prefinansowanie zł

37 Modernizacja drogi nr 78 etapy I i II
budżet miasta zł środki SPO – T zł prefinansowanie zł

38 Budowa Obwodnicy Północnej 12.996.030 zł
budżet miasta zł środki ZPORR zł prefinansowanie zł I etap Rudzka – Gliwicka II etap Rudzka Energetyków III etap Budowlanych – Storczyków – Rudzka OGÓŁEM I etap Rudzka – Gliwicka II etap Rudzka – Energetyków III etap Budowlanych – Storczyków – Rudzka

39 MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
BUDŻET MIASTA zł WFOŚiGW pożyczka zł WFOŚiGW dotacja zł

40 PRZEBUDOWA ul. RACIBORSKA – DWOREK oraz BUDOWA I ETAPU ul. ZBIORCZEJ
budżet miasta zł środki ZPORR zł prefinansowanie zł

41 REWITALIZACJA BUDYNKU PRZY UL
REWITALIZACJA BUDYNKU PRZY UL. ZAMKOWEJ 5 NA POTRZEBY REGIONALNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI budżet miasta zł program łagodzenia zł

42 KONTYNUACJA BUDOWY PASAŻU UL. POWSTAŃCÓW – KRASZEWSKIEGO
Poniesione nakłady w 2004 r zł Dotacja z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego – WNW z 2004 roku zł Elewacja budynku zlokalizowanego przy ul. Powstańców 16 a Wkład własny miasta – WNW z 2004 roku zł

43 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

44 WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ zł BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZGM ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM i MOSiR KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROŚLINNYCH ZZM LIKWIDACJA AZBESTÓW W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE STADIONU, KĄPIELISKA I STAWU PRZY UL. GLIWICKIEJ POZOSTAŁE Pozostałe Zabudowa toalet wolnostojących przy ul. Kościuszki Budowa ściany wspinaczkowej przy SP 19 dz. Kłokocin

45 STRUKTURA FINANSOWANIA ZADAŃ ZGŁASZANYCH DO DOFINANSOWANIA (bez rozstrzygnięć)
BUDŻET MIASTA BUDŻET PAŃSTWA Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w tym – środki ZPORR prefinansowanie Sektorowy Program Operacyjny – Transport w tym – środki SPO – T prefinansowanie Program łagodzenia KWOTA WPŁYWAJĄCA NA DEFICYT zł

46 Zadania zgłoszone do dofinansowania (bez rozstrzygnięć)
Środki własne zł ZPORR zł Adaptacja Domu Nauczyciela na przedszkole Modernizacja budynku RCK Budowa przedszkola w dz. Paruszowiec Obiekty sportowe w dz. Niedobczyce i Radziejów Dostosowanie Muzeum i Biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych Odnowa bazy sportowej – placówki edukacyjne Obwodnica Północna

47 Zadanie zgłoszone do dofinansowania (bez rozstrzygnięcia) Modernizacja drogi krajowej nr 78
Środki własne zł SPO - T zł

48 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM
WYDATKI INWESTYCYJNE 42,77% WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

49 WYDATKI BUDŻETOWE DOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA
DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH OGÓŁEM DOPŁATY zł

50 Budżet miasta Rybnika na 2005 r.
Planowane wydatki budżetu miasta w tym wydatki bieżące w tym rezerwa wydatki inwestycyjne w tym rezerwa

51 Skumulowany niedobór na koniec 2005 roku
SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2003 r zł DEFICYT 2004 r. - PLAN PIERWOTNY zł PLAN PO ZMIANACH zł SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2004 r. WG PLANU PIERWOTNEGO zł WG PLANU PO ZMIANACH zł PLANOWANY DEFICYT W 2005 r zł SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2005 roku planowany zł SPODZIEWANY WYNIK zł SPODZIEWANY zł spodziewany zł

52 Z dniem 1 maja 2004 roku została znowelizowana ustawa o finansach publicznych.
Zmiany dotyczą m.in. wyłączeń, przy obliczaniu wskaźników określonych w art. 113 i 114, zadłużeń i kosztów jego obsługi powstałych w związku z finansowaniem zadań ze środków Unii Europejskiej.

53 odpowiadające pełnemu zadłużeniu uwzględniające wyłączenia
WSKAŹNIKI odpowiadające pełnemu zadłużeniu uwzględniające wyłączenia Zadłużenie całkowite Obligacje Pożyczki z WFOSiGW Kanalizacja Placówki oświatowe MDPS Prefinansowanie Zadłużenie uwzględniające wyłączenia (pomniejszone o związane z zadaniami współfinansowanymi ze środków unijnych) po wyłączeniach wyłączono Obligacje Pożyczki z WFOSiGW Kanalizacja Placówki oświatowe MDPS Prefinansowanie

54 Rating przyznany miastu
Miasto Rybnik posiada długoterminowy rating na poziomie [A- (pol)] nadany przez Fitch Polska S.A. w 2002 roku i potwierdzony 27 września 2004 roku Rating krajowy: Długoterminowy: A- (pol), - krajowy rating na poziomie „A” oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii. Krótkoterminowy: nie posiada. Perspektywa Ratingu: negatywna. Krajowe ratingi długoterminowe - skala AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)

55 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku
BUDŻET MIASTA 2005 Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku Porównanie całkowitego zadłużenia ze spodziewanym skumulowanym niedoborem na koniec 2005 r. Planowany deficyt 2004 r zł Spodziewana nadwyżka 2004 r zł Wolne środki na 2004 r zł Wolne środki w projekcie budżetu na 2005 r zł Spłata „HOSSA” zł Zadłużenie całkowite na koniec 2005 r zł Spodziewany skumulowany niedobór na koniec 2005 r zł Wynika z tego, że możliwe będzie ograniczenie emisji obligacji w 2005 roku o kwotę zł.


Pobierz ppt "Sesja Rady Miasta Rybnika 29 grudnia 2004 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google