Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie ID grupy: 97/54_p_g1 97/7_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Opiekun grupy: Anna Lehmann Patrycja Sierżant Semestr/rok szkolny: II semestr roku szkolnego 2010/2011

3 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4 Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od wypełnienia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Każdy, kto myśli o rozpoczęciu działalności na własny rachunek, musi swoją decyzję poprzeć dokładną analizą.

5 Oto droga, którą musisz pokonać:
Mieć POMYSŁ co chcesz robić, jaki rodzaj działalności chcesz podjąć. Wybrać FORMĘ PRAWNĄ dla swojej działalności (firma jednoosobowa, spółka). Opracować BIZNES PLAN (główne aspekty przedsięwzięcia, tzn. co, jak i kiedy zamierzamy robić i jakie są gwarancje powodzenia działania firmy). Znaleźć ŹRÓDŁA FINANSOWANIA przedsiębiorstwa (własne finanse, wkłady wspólnika, pożyczka z banku, Funduszu Pracy, Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości itp.).

6 PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7 Motywy podejmowania działalności gospodarczej- powody negatywne:
Dłużej już nie chcesz być zatrudniony, Widzisz możliwości skorzystania z ulg, Widzisz możliwości zarabiania „lewych pieniędzy”, Trudno ci znaleźć zatrudnienie na rynku pracy.

8 Motywy podejmowania działalności gospodarczej- powody pozytywne:
Masz oryginalny pomysł na własną działalność, Jesteś bardzo dobry w jakiejś szczególnej dziedzinie, Chcesz zarabiać dużo pieniędzy, Chcesz się spełniać zawodowo, Chcesz sam sterować swoim czasem.

9 BARIERY W ZAKŁADANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
skomplikowane prawo podatkowe wysokie stawki podatkowe podatków bezpośrednich i pośrednich trudności w pozyskaniu środków unijnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa kłopoty z odzyskiwaniem swoich należności od kontrahentów

10 PROCEDURA REJESTRACJI
I PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

11 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
Podstawowym aktem prawnym, regulującym status prawny, uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców w Polsce jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

12 Działalnością gospodarczą
jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

13 Rodzaje działalności gospodarczej
Działalność usługowa Działalność handlowa Działalność budowlana Działalność wytwórcza

14 Niezwykle ważnym pojęciem związanym z pojęciem działalności gospodarczej jest pojęcie przedsiębiorcy- tj. najprościej to ujmując podmiotu wykonującego działalność gospodarczą. Przedsiębiorca to przede wszystkim właściciel małej lub średniej firmy, w której nie tylko ją kieruje, ale często wykonuje większość zadań w firmie. Musi więc posiadać szereg umiejętności, podstawową wiedzę nie tylko w zakresie zarządzanie firmą, ale także, np. z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, marketingu czy też prawa podatkowego.

15 Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

16 Przed założeniem firmy należy podjąć zasadnicza decyzję- w sprawie formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej. Każda forma ma swoje plusy i minusy. Najpowszechniejszą formą działalności jest firma jednoosobowa lub inaczej zwana indywidualna działalność gospodarcza, którego właścicielem jest jedna osoba- osoba fizyczna. Osoba fizyczna to po prostu człowiek. Każdy człowiek może prowadzić soją własną działalność gospodarczą pod warunkiem, że: Jest pełnoletni, Ma pełne zdolności prawne, czyli nie zostały one ograniczone przez sąd.

17 Istnieją, jak wiadomo, inne formy działalności gospodarczej- spółki
Istnieją, jak wiadomo, inne formy działalności gospodarczej- spółki. Większość z nich ogólnie określamy mianem spółek prawa handlowego, ponieważ działają na podstawie Kodeku spółek handlowych i mają osobowość prawną. Sa tu dwie grupy spółek: osobowe i kapitałowe.

18 SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKI KAPITAŁOWE:
spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo- akcyjna SPÓŁKI KAPITAŁOWE: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna

19 Nie każdą działalność można ot tak, po prostu zarejestrować.
Na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisów ustaw szczególnych podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

20 Reglamentacja działalności gospodarczej stanowi ograniczenie swobody jej podejmowania i wykonywania.
Zgodnie z art. 22 Konstytucji RP reglamentacja jest dopuszczalna tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

21 wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie np.: wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, handlu alkoholem, nadawania audycji radiowych, prowadzenia firmy ochroniarskiej.

22 obrót środkami ochrony roślin,
Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie np.: obrót środkami ochrony roślin, prowadzenie działalności w granicach specjalnej strefy ekonomicznej z wykorzystaniem pomocy państwa czy wywóz śmieci, obrót instrumentami finansowymi, usługi telekomunikacyjne, działalności ubezpieczeniowej.

23 wytwarzania wyrobów tytoniowych,
Działalność regulowana obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej dotyczy świadczenia usług np.: prawniczych (trzeba uzyskać prawo wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego itd.), lekarskich, pielęgniarskich, położnych turystycznych, detektywistycznych, wytwarzania wyrobów tytoniowych, wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, winiarskich.

24 Rejestracja działalności gospodarczej przez:
Każdy, kto chce zostać przedsiębiorcą, niezależnie od tego, jaką będzie ostateczna forma prawna firmy, by rozpocząć działalność gospodarczą, musi dopełnić obowiązków rejestracyjnych. Rejestracja działalności gospodarczej przez: osoby fizyczne, spółki cywilne. odbywa się w ewidencji działalności gospodarczej, dla której organem jest wójt, burmistrz, prezydent.

25 Rejestracja działalności gospodarczej przez: spółki jawne,
spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo- akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki akcyjne, organizacje non- profit: stowarzyszenia i fundacje odbywa się w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym.

26 Od 31 marca 2009r. Obowiązuje „jedno okienko”
ZAKŁADNIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- PO 31 MARCA 2009r. ALE DO 1 LIPCA 2011r. KROK 1- wpis do ewidencji działalności gospodarczej KROK 2- wyrobienie pieczątki firmowej KROK 3- założenie rachunku bankowego Od 31 marca 2009r. Obowiązuje „jedno okienko”

27 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
ZINTEGROWANY WNIOSEK O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁĄLNOŚCI GOSPODARCZEJ- EDG 1, stanowiący jednocześnie: wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Urząd Gminy/Miasta i Gminy/Miejski), wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON- Urząd Statystyczny), zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach, o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP- urząd skarbowy), zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS)

28 Wyrobienie pieczątki firmowej
Pieczątka firmowa jest niezbędna m. in. Przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Standardowo powinna ona zawierać: oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy), dane teleadresowe siedziby firmy, numer NIP.

29 Założenie konta bankowego
Pewien rejestracyjny charakter ma też konieczność założenia konta w banku dla prowadzonej działalności gospodarczej. W wielu przypadkach jest to nieunikalne, gdyż przepisy- zarówno prawo o działalności gospodarczej, podatkowe, jak i z zakresu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych wymagają, by rozliczenia prowadzone były wyłącznie za pomocą konta bankowego i to prowadzonego odrębnie dla działalności gospodarczej (niezależnie od prywatnego rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego).

30 Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarcza następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stron transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro.

31 Zakładanie działalności gospodarczej- po 1 lipca 2011r.
KROK 1- wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (prowadzonej przez Ministra Gospodarki; rejestracja za pośrednictwem Internetu) KROK 2- wyrobienie pieczątki firmowej KROK 3- założenie rachunku bankowego Po 1 lipca 2011r. obowiązuje „zerowe okienko”!

32 INNE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PODEJMOWANIA I PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

33 Zgłoszenie do Inspekcji Pracy
Jeśli przedsiębiorca- pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy a także właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

34 Zgoda sanepidu Większość firm jednoosobowych nie musi zgłaszać faktu rozpoczęcia działalności w Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek taki mają tylko te, które prowadza działalność związaną ze sprzedaży produktów lub usług przy których wymagane jest zachowanie szczególnych środków czystości. Zgoda jest niezbędna na prowadzenie działalności w danym lokalu. Dotyczy to m. in. Podjęcia działalności w zakresie prowadzenia: sklepu spożywczego, restauracji (wszelkich placówek gastronomicznych), gabinetu kosmetycznego itp. W tych przypadkach odbioru lokalu siedziby czy miejsca wykonywania danej działalności gospodarczej musi dokonać sanepid.

35 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATKIEM DOCHODOWYM

36 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Zalety: Podatek płaci się od obrotów, dzięki czemu możliwe jest niekiedy osiągnięcie korzyści fiskalnych w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych, księgowość jest mniej skomplikowana. Wady: Brak możliwości odliczenia poniesionych wydatków w koszty przychodów, niekiedy za wysoki ryczałt w stosunku do uzyskiwanych marż, brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie trwania roku podatkowego.

37 Karta podatkowa Zalety:
Korzystne dla osób prowadzących działalność o niewielkich rozmiarach, brak konieczności prowadzenia ewidencji księgowej, rachunki wystawia się na żądanie klienta, uproszczona księgowość, podatek jest opłacany co miesiąc w formie zryczałtowanej. Wady: Przestrzeganie limitów zatrudnienia, brak możliwości księgowania kosztów uzyskania przychodów.

38 Książka przychodów i rozchodów
Zalety: Możliwość zaliczenia w koszty wszelkich wydatków, których związek z uzyskiwanymi przychodami można udowodnić (oprócz wydatków na nabycie i wytworzenie środków trwałych oraz innych wydatków, wymienionych w ustawie). Wady: Konieczność gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych i bieżącego sprawdzania poprawności wszystkich zapisów, nie mogą być opodatkowane w tej formie spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychodów minimum EURO

39 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

40 Ubezpieczenie społeczne
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych. Można także opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe.

41 Ubezpieczenie społeczne
Od dnia 24 sierpnia 2005r. Początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 250 zł). Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25 sierpnia 2005r. I przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń.

42 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

43


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google