Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ DOE INŻYNIERIA JAKOŚCI; PODEJŚCIE TAGUCHI’EGO SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

2 POJĘCIE JAKOŚCI JAKOŚĆ OZNACZA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KLIENTA PLATON:
KATEGORIA FILOZOFICZNA: OZNACZA – WŁAŚCIWOŚĆ, RODZAJ, GATUNEK, WARTOŚĆ DANEGO PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA. W ZNACZENIU ŚCIŚLEJSZYM – CECHĘ LUB ZESPÓŁ CECH ODRÓŻNIAJĄCYCH DANY PRZEDMIOT OD INNYCH, BĄDŹ TEŻ CAŁOKSZTAŁT CECH DANEGO PRZEDMIOTU ISTOTNYCH ZE WZGLĘDU NA JEGO STRUKTURĘ WEWNĘTRZNĄ ORAZ ZE WZGLĘDU NA JEGO STOSUNKI, ODDZIAŁYWANIE I ZWIĄZKI Z OTOCZENIEM. SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO: JAKOŚĆ JEST OKREŚLANA JAKO WŁAŚCIWOŚĆ, RODZAJ, GATUNEK, WARTOŚĆ, ZESPÓŁ CECH STANOWIĄCYCH O TYM, ŻE DANY PRZEDMIOT JEST TYM PRZEDMIOTEM A NIE INNYM NORMA ISO 9000 DEFINIUJE JAKOŚĆ JAKO STOPIEŃ, W JAKIM ZESPÓŁ NIEROZŁĄCZNYCH CECH SPEŁNIA WYMAGANIA JAKOŚĆ OZNACZA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KLIENTA

3 ISTOTA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
PRACA ZESPOŁOWA  SPECJALIZACJA  KONTROLA JAKOŚCI KONTROLA POOPERACYJNA LUB POPRODUKCYJNA JEST ZAWODNA, KOSZTOWNA, MARNOTRAWNA I NIEEKONOMICZNA ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA WAD I BŁĘDÓW KOMPLEKSOWE STEROWANIE JAKOŚCIĄ TQM - SKUTECZNY SPOSÓB INTEGROWANIA RÓŻNYCH INICJATYW W DZIEDZINIE JAKOŚCI, UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJE PROCESU PRODUKCYJNEGO I DOSTARCZANIE USŁUG MOŻLIWIE NAJTANIEJ PRZY PEŁNYM ZADOWOLENIU KLIENTÓW (A.F. FEIGENBAUM 1961) TQM TO SYSTEM DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA OSIĄGNIĘCIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW, ZAANGAŻOWANIE ZATRUDNIONYCH, WZROST DOCHODÓW I OBNIŻKĘ KOSZTÓW

4 ISTOTA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
PODSTAWOWE ZASADY KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: UZGADNIANIE WYMAGAŃ ZARÓWNO KLIENTÓW WEWNĘTRZNYCH JAK I ZEWNĘTRZNYCH, SPEŁNIANIE WYMAGAŃ KLIENTÓW ZA PIERWSZYM I KAŻDYM NASTĘPNYM RAZEM, DOSKONALENIE JAKOŚCI W CELU ZMNIEJSZENIA MARNOTRAWSTWA I KOSZTÓW CAŁKOWITYCH, KONCENTROWANIE DZIAŁAŃ NA ZAPOBIEGANIU POWSTAWANIA PROBLEMÓW ZAMIAST NA POCZYNANIACH TYPU „GASZENIE POŻARU”, TYLKO PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MOŻE PRZYNIEŚĆ REZULTATY ZWIĄZANE Z DOSKONALENIEM JAKOŚCI, KAŻDA PRACA MUSI PODWYŻSZAĆ WARTOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH ZARZĄDZANIA I NA KAŻDYM STANOWISKU, POŁOŻENIE NACISKU NA POMIAR, POMAGAJĄCY OCENIĆ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ I REALIZACJE CELÓW, STWORZENIE KULTURY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA, POŁOŻENIE NACISKU NA PROMOWANIU KREATYWNOŚCI. CZYNNIK LUDZKI ! TQM = WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH PRODUKCYJNYCH, MAJĄCYCH NA CELU WYPRODUKOWANIE DÓBR I USŁUG, KTÓRE ODPOWIADAŁYBY WYMAGANIOM KLIENTÓW, A NAWET PRZEKRACZAŁY ICH POTRZEBY I OCZEKIWANIA.

5 ISTOTA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
MIĘKKIE ELEMENTY TQM: KULTURA ORGANIZACJI, ZAUFANIE, PRACA ZESPOŁOWA I ZADOWOLENIE Z TEJ PRACY, ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW, SKUPIENIE UWAGI NA KLIENTACH

6 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
CO MA ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE, JAKIE CELE POWINNY ZOSTAĆ POSTAWIONE? CO W ODNIESIENIU DO POSTAWIONYCH CELÓW REALIZOWANE JEST W CHWILI OBECNEJ, JAKI JEST AKTUALNY STAN PROCESU? CO MOŻNA ZROBIĆ LEPIEJ, GDZIE SĄ OBSZARY, KTÓRE MOŻNA DOSKONALIĆ? JAKIE SĄ BARIERY I PRZYCZYNY NIEZADOWALAJĄCEGO STANU? JAKIE ZMIANY POWINNY NASTĄPIĆ DLA WIĘKSZEJ EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ? JAKA JEST EFEKTYWNOŚĆ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ? JEŻELI ZOSTAŁY ZREALIZOWANE CELE, W JAKI SPOSÓB UTRWALIĆ PODJĘTE DZIAŁANIE I UCZYNIĆ Z NIEGO POWSZECHNĄ PRAKTYKĘ?

7 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
BURZA MÓZGÓW STOSOWANA W CELU ZNALEZIENIA W KRÓTKIM OKRESIE WIELU POMYSŁÓW PRZEZ GRUPĘ PRACOWNIKÓW. SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SESJI: TWÓRCZEJ, NA KTÓREJ ZGŁASZANE SĄ POMYSŁY (UCZESTNICY ZGŁASZAJĄ MOŻLIWIE NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ POMYSŁÓW, NIE PODDAJĄC ICH JEDNOCZEŚNIE KRYTYCE), ORAZ OCENIAJĄCEJ, NA KTÓREJ DOKONYWANA JEST ICH WERYFIKACJA. ZASADY: ŻADNEGO KRYTYCYZMU, ŻEBY NIE BYŁA DOKONYWANA OCENA POMYSŁÓW PRZED ICH WYJAWIENIEM, NIEDOKONYWANIE OCENY I NIEWYRAŻANIE ŻADNYCH POCHWAŁ, CO MOŻE WSKAZYWAĆ NA TO, ŻE KOLEJNY POMYSŁ NIE JEST JUŻ TAKI DOBRY; KREATYWNOŚĆ I OCENA NIE MOGĄ IŚĆ ZE SOBĄ W PARZE, IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ MYŚLENIA, NIEUKRYWANIE ŻADNYCH POMYSŁÓW, WYKORZYSTYWANIE POMYSŁÓW INNYCH UCZESTNIKÓW DO KREOWANIA WŁASNYCH, ZACHĘCANIE UCZESTNIKÓW DO SZYBKIEGO WYRAŻANIA POMYSŁÓW, DOKUMENTOWANIE POMYSŁÓW W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY WGLĄD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW. BRAINWRITING

8 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
SCHEMATY OPISOWE WYKRESY SPORZĄDZANE W RÓŻNEJ FORMIE ZNACZNIE SKUTECZNIEJ PRZYCIĄGAJĄ UWAGĘ NIŻ ZBIÓR DANYCH ZAWARTYCH W TABELI CZY POJEDYNCZYM SZEREGU STATYSTYCZNYM. ŚWIETNIE NADAJĄ SIĘ DO PODSUMOWAŃ, PREZENTACJI I PRZEDSTAWIANIA EFEKTÓW PRACY WYKRESY POWIERZCHNIOWE WYKRESY KOLUMNOWE STARANNE WYKONANIE! WYKRESY POWINNY MIEĆ: TYTUŁ INFORMUJĄCY O TYM, CO PRZEDSTAWIAJĄ, LEGENDĘ (OBJAŚNIENIE) WYJAŚNIAJĄCE ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH ZNAKÓW, DESENI, SYMBOLI KOLORÓW ITP., PRZYJĘTĄ PODZIAŁKĘ.

9 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
SCHEMATY OPISOWE WYKRESY KOLUMNOWE PORÓWNAWCZE WYKRESY KOŁOWE

10 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
SCHEMATY OPISOWE WYKRESY TENDENCJI WYKRESY OBRAZKOWE

11 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY GRAFICZNA PREZENTACJA ANALIZY WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ PRZYCZYN WYWOŁUJĄCYCH OKREŚLONY PROBLEM DO PODSTAWOWYCH CECH DIAGRAMU MOŻNA ZALICZYĆ: UPORZĄDKOWANY PRZEKAZ INFORMACJI, TRAFNOŚĆ ANALIZY, HIERARCHIA DANYCH, STARANNOŚĆ, NACISK NA LOKALIZACJĘ I ELIMINACJĄ PRZYCZYN PROBLEMU

12 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY PRZYCZYNY (5M) MANPOWER (SIŁA ROBOCZA, CZŁOWIEK) – KWALIFIKACJE, PRZYZWYCZAJENIA, ZADOWOLENIE Z PRACY, STAŻ, SAMOPOCZUCIE ITP., METHOD (METODA) – PROCEDURY, INSTRUKCJE, ZAKRES OBOWIĄZKÓW, SPECYFIKACJE, NORMY, PRAWO, REGUŁY, KNOW-HOW, TECHNOLOGIA ITP., MACHINERY (MASZYNA) – LICENCJA, TRWAŁOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, PRECYZJA, BEZPIECZEŃSTWO, WARUNKI PRACY ITP., MATERIAL (MATERIAŁ) – SUROWCE WEJŚCIOWE, PÓŁFABRYKATY, ELEMENTY, SUBSTYTUTY ITP., MANAGEMENT (ZARZĄDZANIE, OTOCZENIE) – STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ORGANIZACJA PRACY, ZMIANOWOŚĆ, WARUNKI PRACY ITP.

13 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY STWIERDZONO, ŻE PROCES PRODUKCYJNY JEST SPOWALNIANY PRZEZ DŁUGI CZAS WYPEŁNIANIA NIEZBĘDNYCH FORMULARZY

14 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY ZAUWAŻA SIĘ DUŻY KOSZT NAPRAW UKŁADU JEZDNEGO SAMOCHODU

15 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY ZAUWAŻA SIĘ DUŻY KOSZT NAPRAW UKŁADU JEZDNEGO SAMOCHODU

16 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY W BUDOWIE DIAGRAMU ISHIKAWY MOŻNA WSKAZAĆ NASTĘPUJĄCE ETAPY DZIAŁAŃ: IDENTYFIKACJA PROBLEMU, INICJACJA PRAC NAD DIAGRAMEM, OKREŚLENIE GŁÓWNYCH GRUP PRZYCZYN, USZCZEGÓŁOWIENIE DIAGRAMU, ANALIZA DIAGRAMU.

17 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
METODA ABCD (SUZUKI) JEST STOSOWANA, GDY NIE WIADOMO, KTÓRE Z PRZYCZYN MAJA WIĘKSZY, A KTÓRE MNIEJSZY, A NAWET MINIMALNY WPŁYW NA ROZPATRYWANĄ KWESTIĘ ETAPY: UPORZĄDKOWANIE PRZYCZYN, SPORZĄDZENIE ORAZ WYPEŁNIENIE TABELI INDYWIDUALNYCH WYBORÓW RANGI, SPORZĄDZENIE ORAZ WYPEŁNIENIE TABELI ZBIORCZEJ USZEREGOWANIE PRZYCZYN WEDŁUG WAŻNOŚCI (RANGI). A yyyyy X B yyyyy X C yyyyy X im większy wpływ danej przyczyny, tym mniejszą wartość w skali ocen jej się przypisuje

18 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
METODA ABCD (SUZUKI) 1 skreślone zostają odpowiedzi skrajne (po jednej) dla A (zespół 10-cio osobowy) (1 x 2) + (4 x 3) + (3 x 4) = 26

19 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
DIAGRAM PARETO JEST NARZĘDZIEM UMOŻLIWIAJĄCYM HIERARCHIZACJĘ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BADANE ZJAWISKO NALEŻY SKUPIĆ SIĘ NA PRZEPROWADZENIU DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH W STOSUNKU DO NAJISTOTNIEJSZYCH 20% PRZYCZYN NIEZGODNOŚCI. A ZATEM ANALIZĘ PARETO STOSUJE SIĘ, GDY CHCE SIĘ WYELIMINOWAĆ ZJAWISKA O NAJWIĘKSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA, PRZYCZYNY TWORZENIA NAJWIĘKSZYCH KOSZTÓW. TRYB POSTĘPOWANIA: OKREŚLA SIĘ LISTĘ PRZYCZYN, WYBIERA SIĘ KATEGORIE WPŁYWAJĄCE NA ANALIZOWANE ZJAWISKO, OKREŚLA SIĘ PRZEDZIAŁ CZASOWY ANALIZY GROMADZI SIĘ DANE, TWORZY SIĘ TABELE, SKALUJE OSIE, TWORZY SIĘ WYKRES SŁUPKOWY W PORZĄDKU MALEJĄCYM OBLICZA SIĘ I NANOSI NA WYKRES WARTOŚCI SKUMULOWANE, DOKONUJE SIĘ ANALIZY WYKRESU

20 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
DIAGRAM PARETO W PEWNEJ FIRMIE PRODUKUJĄCEJ MASZYNY BUDOWLANE STWIERDZONO ZNACZNY WZROST KOSZTÓW SERWISU GWARANCYJNEGO. AWARIE OKREŚLA SIĘ LISTĘ PRZYCZYN WYBIERA SIĘ KATEGORIE WPŁYWAJĄCE NA ANALIZOWANE ZJAWISKO, PRZEDZIAŁ CZASOWY KWARTAŁ DANE, TABELE

21 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
DIAGRAM PARETO W PEWNEJ FIRMIE PRODUKUJĄCEJ MASZYNY BUDOWLANE STWIERDZONO ZNACZNY WZROST KOSZTÓW SERWISU GWARANCYJNEGO. AWARIE OKREŚLA SIĘ LISTĘ PRZYCZYN WYBIERA SIĘ KATEGORIE WPŁYWAJĄCE NA ANALIZOWANE ZJAWISKO, PRZEDZIAŁ CZASOWY KWARTAŁ DANE, TABELE

22 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
DIAGRAM PARETO TWORZY SIĘ WYKRES SŁUPKOWY W PORZĄDKU MALEJĄCYM OBLICZA SIĘ I NANOSI NA WYKRES WARTOŚCI SKUMULOWANE, DOKONUJE SIĘ ANALIZY WYKRESU


Pobierz ppt "PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google