Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.
Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część II BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych
Lekcja 2 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 2.1 Wprowadzenie Lekcja 2 Umocowanie Odpowiedzialność za szkodę
Majątkowa Niemajątkowa Przedstawicielstwo Pełnomocnictwo Zobowiązanie Szkoda Umowa Lekcja 2 Prokura Deliktowa Kontraktowa Przed Tobą druga lekcja dotyczącej wybranych zagadnień prawnych dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych. W tej części szkolenia dowiesz się co to jest przedstawicielstwo, umocowanie i pełnomocnictwo ze szczególnym uwzględnieniem prokury. Następnie przedstawię Ci zagadnienia dotyczące umowy. Opowiem Ci w jakich trybach, formie, a także w jaki sposób można zawrzeć lub rozwiązać umowę. Zapoznasz się z różnymi rodzajami umów jak również z kwestią swobody umów. Wytłumaczę Ci również pojęcie szkody majątkowej i niemajątkowej, odpowiedzialności za szkodę i zobowiązania. Zapraszam. Unieważnienie umowy Tryb zawarcia umowy Sposoby zawarcia umowy Forma zawierania umowy Zasady swobody umów Rodzaje umów

4 Przedstawicielstwo Przedstawicielstwo to dokonanie w imieniu reprezentowanego czynności prawnej przedstawicielstwo Zobacz warunki, które musi spełniać przedstawiciel Przedstawiciel Reprezentowany czynności prawne skutki Osoby fizyczne i osoby prawne nie zawsze muszą działać osobiście. Mogą wyznaczyć do pomocy przedstawicieli, którzy dokonują w ich imieniu różnych czynności prawnych. Pamiętaj jednak, ze skutki tych czynności ponosi reprezentowany, a nie jego przedstawiciel. Przedstawiciel musi spełniać pewne warunki. Kliknij aby dowiedzieć się jakie.

5 Przedstawicielstwo Przedstawicielstwo jest to umocowanie do działania w cudzym imieniu. przedstawicielstwo Zobacz warunki, które musi spełniać przedstawiciel Przedstawiciel Reprezentowany posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma umocowanie czynności prawne skutki Aby przedstawicielstwo było skuteczne, przedstawiciel powinien: – mieć tak zwane umocowanie, czyli upoważnienie do reprezentowania innej osoby i działać w jego określonych granicach – działać w imieniu reprezentowanego, – posiadać przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. działa w imieniu reprezentowanego

6 2.2 Rodzaje przedstawicielstwa
Pełnomocnictwo na podstawie oświadczenia woli reprezentowanego Przedstawicielstwo ustawowe z mocy ustawy Wyróżniamy dwa rodzaje przedstawicielstwa: przedstawicielstwo ustawowe – przysługujące z mocy ustawy, pełnomocnictwo – wynikające z oświadczenia woli reprezentowanego. Kliknij na pola aby dowiedzieć się więcej.

7 2.2.1 Przedstawicielstwo ustawowe
Przedstawiciele ustawowi To rodzaj przedstawicielstwa, w którym umocowanie, czyli upoważnienie, do działania w cudzym imieniu wynika z przepisów prawa. Na przykład Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice o ile posiadają prawa rodzicielskie. Umocowanie, czyli upoważnienie, do działania w cudzym imieniu wynika z przepisów prawa. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice o ile posiadają prawa rodzicielskie.

8 2.2.1 Przedstawicielstwo ustawowe - rodzice
Przedstawiciele ustawowi Pamiętaj jednak, że: Żadne z rodziców nie może działać w imieniu dziecka: – przy czynnościach prawnych pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską, – przy czynnościach prawnych pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców lub małżonkiem tego rodzica, chyba, że czynność prawna polega na powiększeniu majątku dziecka (np. spadek) lub dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania Żadne z rodziców nie może działać w imieniu dziecka: Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice o ile posiadają prawa rodzicielskie. – przy czynnościach prawnych pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską, – przy czynnościach prawnych pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców lub małżonkiem tego rodzica

9 2.2.2 Przedstawicielstwo ustawowe - opiekun
? Prawa rodzicielskie Sąd może przyznać przedstawiciela ustawowego osobie: małoletniej (przed osiemnastym rokiem życia), jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub rodzice są nieznani osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie. Żadne z rodziców nie może działać w imieniu dziecka: – przy czynnościach prawnych pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców lub małżonkiem tego rodzica

10 2.2.2 Przedstawicielstwo ustawowe - kurator
osoba ubezwłasnowolniona częściowo ? dziecka poczęte, ale jeszcze nie urodzone Sąd może także ustanowić kuratora dla : – osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, – dziecka poczętego, ale jeszcze nie urodzonego, – osoby ułomnej (potrzebującej pomocy do prowadzenia jej spraw). osoba ułomna (potrzebująca pomocy do prowadzenia jej spraw).

11 2.2.3 Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo jest rodzajem przedstawicielstwa, w którym upoważnienie do działania wynika z decyzji udzielonej przez reprezentowanego. Pełnomocnictwo ogólne – umocowanie do wszystkich czynności zwykłego zarządu Pełnomocnictwo szczegółowe - pełnomocnictwo do konkretnej czynności np. kupna domu Pełnomocnictwo jest rodzajem przedstawicielstwa, w którym upoważnienie do działania wynika z decyzji podjętej przez reprezentowanego. Wyróżniamy: – pełnomocnictwo ogólne – nie wskazuje wyraźnie czynności, których może dokonać pełnomocnik. Jest on umocowany, a więc upoważniony do działania, w sprawach tzw. zwykłego zarządu. Może więc dokonywać czynności prawnych związanych z codziennym funkcjonowaniem. – pełnomocnictwo szczegółowe - wyraźnie określa konkretną czynność, którą może dokonać pełnomocnik w czyimś imieniu (np. zakupić dom) - Pełnomocnictwo rodzajowe – wskazuje określony rodzaj czynności, których może dokonywać pełnomocnik. Pełnomocnik nie musi mieć pełnej zdolności do czynności prawnych, wystarcza, że ma zdolność ograniczoną. Aby pełnomocnictwo ogólne było ważne musi być udzielone na piśmie. Pełnomocnictwo związane z nieruchomościami (zobowiązanie przeniesienia lub przeniesienie własności) wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Pełnomocnictwo rodzajowe - wskazuje określony rodzaj czynności, których może dokonywać pełnomocnik

12 2.2.4 Prokura - pełnomocnictwo handlowe
spółka prawa handlowego Prokura Prokura przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji Pełnomocnictwo może być udzielone nie tylko przez osoby fizyczne, ale również przez firmy. Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa udzielany przez spółki prawa handlowego i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Prokura upoważnia do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarobkowego. Prokura Upoważnia do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarobkowego.

13 2.2.4 Prokura - pełnomocnictwo handlowe
spółka prawa handlowego Prokura Rozdzielna nie wymaga przy dokonywaniu czynności współdziałania prokurentów Prokura łączna wymaga przy dokonywaniu czynności współdziałania prokurentów Prokura przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji Prokura może być udzielona także kilku osobom jednocześnie, może wówczas przybrać postać: prokury łącznej, która przy dokonywaniu czynności prawnych wymaga współdziałania prokurentów prokury rozdzielnej, która takiego współdziałania nie wymaga. Prokura Upoważnia do dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarobkowego.

14 2.4 Pośrednictwo Pośrednictwo polega na wykonywaniu czynności faktycznych związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy. Pośrednik Pośrednictwo polega na wykonywaniu czynności faktycznych związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy. Agent Klient Polisa

15 2.5 Umowa Strony umowy Podmioty
Umowa jest czynnością prawną, dla której zaistnienia niezbędne są co najmniej dwie strony. Umowa to zgoda obu stron na wywołanie, zmianę, powstanie lub ustanie skutków prawnych. Umowa jest czynnością prawną, dla której zaistnienia niezbędne są co najmniej dwie strony. Umowa to zgoda obu stron na wywołanie, zmianę, powstanie lub ustanie skutków prawnych. Przy interpretacji umów należy raczej badać, jaki był zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Przy interpretacji umów należy raczej badać, jaki był zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

16 Sposoby zawarcia umowy
Umowę możemy zawierać poprzez: ofertę rokowania przetarg przystąpienie Kliknij na odpowiednie pola okręgu, aby dowiedzieć się więcej. Przetarg Może mieć formę ustną lub pisemną. Przetargiem jest np. aukcja. Umowa poprzez przystąpienie Ten sposób zawarcia umowy nie pozwala składać kontrofert. Zgadzamy się na zaproponowane warunki lub ich nie przyjmujemy w całości np. kupienie napoju w automacie lub biletu kolejowego. Oferta To oświadczenie woli o chęci zawarcia umowy. Oferta powinna określać postanowienia przyszłej umowy, takie jak produkt, sprzedawcę, termin oraz cenę. Rokowania To wzajemne oświadczenia woli obu stron. Umowa zostaje zawarta jeśli strony osiągną porozumienie co do wszystkich istotnych postanowień.

17 Umowa ubezpieczenia Zastanów się Zobacz odpowiedź
W jakiej formie zawierana jest umowa ubezpieczenia? Umowa ubezpieczenia Zastanów się. W jakiej formie najczęściej zawierana jest umowa ubezpieczenia? Zobacz odpowiedź

18 Umowa ubezpieczenia Zastanów się Zobacz odpowiedź Zobacz odpowiedź
W jakiej formie zawierana jest umowa ubezpieczenia? Odpowiedź W formie oferty lub rokowań. Kto składa ofertę w przypadku umowy ubezpieczenia? Umowa ubezpieczenia Odp. W formie oferty lub rokowań. Kto składa ofertę w przypadku umowy ubezpieczenia? Zobacz odpowiedź Zobacz odpowiedź

19 Umowa ubezpieczenia Zastanów się Zobacz odpowiedź
W jakiej formie zawierana jest umowa ubezpieczenia? Odpowiedź W formie oferty lub rokowań. Kto składa ofertę w przypadku umowy ubezpieczenia? Umowa ubezpieczenia Odp. Ubezpieczający, który kieruje do ubezpieczyciela wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. W odpowiedzi ubezpieczyciel może zrobić trzy rzeczy: przyjąć, odrzucić ofertę lub złożyć kontrofertę. Odpowiedź Ubezpieczający, który kieruje do ubezpieczyciela wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. W odpowiedzi ubezpieczyciel może zrobić trzy rzeczy: przyjąć, odrzucić ofertę lub złożyć kontrofertę. Zobacz odpowiedź

20 2.7 Tryb zawarcia umowy - Oferta
oświadczenie o przyjęciu oferty Oferta zostaje zawarta Umowa ubezpieczenia Klient Oferent Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy składający ofertę otrzyma oświadczenie o jej przyjęciu lub z chwilą, gdy druga strona przystąpi do wykonania umowy (gdy takie oświadczenie nie jest wymagane). Jeżeli druga strona dokona jakichkolwiek zmian lub uzupełni treść w umowie to uważamy to za nową ofertę. Jeżeli z mocy ustawy nie wynika inaczej, to strony umowy mogą wybrać dowolną formę jej zawarcia, nawet ustną. wykonywanie umowy

21 2.7 Tryb zawarcia umowy - Przetarg
Przetarg ustny Umowa może zostać zawarta w drodze przetargu ustnego lub pisemnego. Ogłoszenie o przetargu musi wskazywać czas, miejsce oraz warunki przetargu. Kliknij aby dowiedzieć się więcej. Przetarg pisemny

22 2.8 Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu
Umowa Strony umowy Umowa Strona umowy zawartej w drodze przetargu może zażądać jej unieważnienia, jeżeli druga strona lub działająca z nią w porozumieniu osoba trzecia wpłynęła na wynik przetargu sprzecznie z prawem lub zasadami współżycia społecznego. sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego wpłynięcie na wynik przetargu

23 Zastanów się Zobacz odpowiedź
Jak Ci się wydaje. Czy ulotki, które znajdujemy w naszej skrzynce są ofertą? Czy ulotki, które znajdujemy w naszej skrzynce są ofertą? Zobacz odpowiedź

24 Zadanie Czy ulotki, które znajdujemy w naszej skrzynce są ofertą?
Odp. Z reguły nie, bowiem często znajduje się w nich zastrzeżenie, że nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Są więc swoistym zaproszeniem do negocjacji. Czy ulotki, które znajdujemy w naszej skrzynce są ofertą? Odpowiedź Z reguły nie, bowiem często znajduje się w nich zastrzeżenie, że nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Są więc swoistym zaproszeniem do negocjacji.

25 Zastanów się Zobacz odpowiedź
Oferent określa termin, w którym oferta jest aktualna. Jak myślisz, czy możemy określić ten termin w następujący sposób? do 15 marca 12 dni od otrzymania oferty do przyszłego huraganu w Polsce Oferent określa termin, w którym oferta jest aktualna. Jak myślisz, czy możemy określić ten termin w następujący sposób? do 15 marca 12 dni od otrzymania oferty do przyszłego huraganu w Polsce Zobacz odpowiedź

26 Zadanie Oferent określa termin, w którym oferta jest aktualna. Jak myślisz, czy możemy określić ten termin w następujący sposób? do 15 marca 12 dni od otrzymania oferty do przyszłego huraganu w Polsce Zapamiętaj! Odpowiedź Tak Tak, ale wtedy oferta musi być wysłana za potwierdzeniem odbioru Nie, gdyż jest to zdarzenie przyszłe niepewne i nie można od niego uzależnić terminu. Termin musi być zawsze wskazany precyzyjnie albo uzależniony od pewnego zdarzenia przyszłego. Odp. Tak Tak, ale wtedy oferta musi być wysłana za potwierdzeniem odbioru Nie, gdyż jest to zdarzenie przyszłe niepewne i nie można od niego uzależnić terminu. Zapamiętaj! Termin musi być zawsze wskazany precyzyjnie albo uzależniony od pewnego zdarzenia przyszłego.

27 2.9 Zasada swobody umów Decyzja o zawarciu umowy Decyzja o wyborze
drugiej strony umowy Wolność kontraktowa „Wolność kontraktowa” to prawo do decydowania o tym, czy i z kim zawrzeć umowę, a także do swobodnego kształtowania treści umowy. Swoboda kształtowania treści umowy

28 2.9.1 Ograniczenia zasady swobody umów
Ograniczenia swobody umów wynikają jedynie z ustawy lub z jej aktu wykonawczego. Umowy dotyczące niektórych czynności prawnych mają ustawowo określone, kto może je zawierać. Niekiedy ustawa wymaga indywidualnej decyzji administracyjnej dla dokonania pewnych czynności. Swoboda wyłaniania doboru kontrahenta może być ograniczona ustawowo. Zasada swobody umów może być jednak ograniczona. Takie ograniczenia wynikają jedynie z ustawy lub z jej aktu wykonawczego. Umowy dotyczące niektórych czynności prawnych mają ustawowo określone, kto może je zawierać. Niekiedy ustawa wymaga indywidualnej decyzji administracyjnej dla dokonania pewnych czynności. Swoboda wyłaniania doboru kontrahenta może być ograniczona ustawowo.

29 Rodzaje umów W zależności od konstrukcji oraz od skutków dla stron rozróżniamy wiele rodzajów umów. Kliknij na pola, aby zapoznać się z niektórymi z nich. Kliknij na poszczególne pola, aby zapoznać się z niektórymi z nich. Jednostronnie zobowiązujące – do świadczenia zobowiązana jest tylko jedna strona, np. darowizna Dwustronnie zobowiązujące – strony zobowiązane są do świadczeń wzajemnych, np. sprzedaż-kupno Odpłatne – kiedy umowa przewiduje odpłatność, np. umowa agencyjna Nieodpłatne – umowy, które nie wymagają płatności, np. darowizna Konsensualne – takie, które dochodzą do skutku poprzez samo porozumienie miedzy stronami (konsensus) – np. umowa ubezpieczenia Realne – umowy, które oprócz samego konsensusu wymagają dokonania jakiejś czynności Nazwane – umowy, których konstrukcja jest uregulowana w kodeksie cywilnym Nienazwane – umowy nie uregulowane w kodeksie cywilnym Mieszane – zawierające elementy umów nazwanych i nienazwanych

30 Forma zawierania umów Ustawa niekiedy wymaga zawarcia umowy w określonej formie. Niedochowanie formy ma różne konsekwencje dla umowy. Kliknij i dowiedz się więcej. Pod rygorem nieważności – umowa jest nieważna jeżeli zawarto ją bez zachowania ustawowej formy. Mówimy wtedy, że ustawa przewiduje rygor nieważności. Przykład: Zgodnie z kodeksem cywilnym przeniesienie prawa własności nieruchomości może nastąpić jedynie w formie aktu notarialnego. Dokonanie tego w inny sposób jest nieważne. Dla celów dowodowych – niezachowanie ustawowej formy nie powoduje nieważności umowy, ale utrudnia dochodzenie roszczeń przed sądem ograniczając możliwość udowodnienia zawarcia umowy. Dla wywołania określonych skutków prawnych – niezachowanie formy nie powoduje nieważności umowy, a jedynie powstanie innych niezamierzonych skutków prawnych. Przykład: umowa najmu na dłużej niż rok powinna być zawarta na piśmie. W innym wypadku będzie traktowana jako umowa na czas nieokreślony.

31 2.10 Pojęcie zobowiązania Zobowiązanie to stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel), może żądać od drugiej (dłużnika) spełnienia świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. 3 2 Zobowiązanie to stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel), może żądać od drugiej (dłużnika) spełnienia świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. W zobowiązaniu można wyróżnić trzy elementy: podmiot i przedmiot zobowiązania oraz treść stosunku prawnego. Kliknij aby zobaczyć ich definicje. 1) podmioty – osoby, między którymi stosunek prawny istnieje, a więc wierzyciel i dłużnik 2) przedmiot zobowiązania – świadczenie, czyli określone zachowanie się dłużnika, którego może się domagać wierzyciel 3) treść stosunku prawnego – są to uprawnienia wierzyciela i odpowiadające im obowiązki dłużnika. Jeżeli każdy z podmiotów jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem, to jest to umowa wzajemna. 1

32 Niemajątkowa Majątkowa
2.11 Pojęcie szkody Niemajątkowa Majątkowa W tej części szkolenia omówię pojęcie szkody. Kodeks nie definiuje takiego pojęcia. Na ogół rozumie się przez nią każdy uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego. Może on mieć charakter: Majątkowy Niemajątkowy Kliknij na ilustracje przedstawiające szkody aby dowiedzieć się więcej.

33 Naraziłeś mnie na szkodę majątkową!!
2.11 Szkoda majątkowa Szkoda majątkowa oznacza stratę w mieniu poszkodowanego lub oznacza utratę korzyści jakiej mógłby się poszkodowany spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono Naraziłeś mnie na szkodę majątkową!! Szkoda majątkowa oznacza stratę w mieniu poszkodowanego lub oznacza utratę korzyści jakiej mógłby się poszkodowany spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, np. taksówkarzowi uszkodzono samochód i nie może wykonywać zawodu.

34 2.11 Szkoda majątkowa Przedmiotem świadczenia może być odszkodowanie, a więc obowiązek naprawienia szkody. Szkoda majątkowa oznacza stratę w mieniu poszkodowanego lub oznacza utratę korzyści jakiej mógłby się poszkodowany spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono Przedmiotem świadczenia może być odszkodowanie, a więc obowiązek naprawienia szkody.

35 Niemajątkowa Majątkowa
2.11 Pojęcie szkody Niemajątkowa Majątkowa W tej części szkolenia omówię pojęcie szkody. Kodeks nie definiuje takiego pojęcia. Na ogół rozumie się przez nią każdy uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego. Może on mieć charakter: Majątkowy Niemajątkowy Kliknij na reprezentujące je ilustracje aby dowiedzieć się więcej.

36 2.11 Szkoda niemajątkowa Szkoda niemajątkowa, nazywana także krzywdą jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. W szczególności dobrami osobistymi człowieka są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska – szkodę określa się wówczas jako krzywdę. Szkoda niemajątkowa, nazywana także krzywdą jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. W szczególności dobrami osobistymi człowieka są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska – szkodę określa się wówczas jako krzywdę.

37 2.11 Szkoda niemajątkowa Szkoda niemajątkowa, nazywana także krzywdą jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. W szczególności dobrami osobistymi człowieka są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska Szkoda niemajątkowa, nazywana także krzywdą jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. W szczególności dobrami osobistymi człowieka są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska – szkodę określa się wówczas jako krzywdę.

38 2.11 Szkoda niemajątkowa Szkoda niemajątkowa, nazywana także krzywdą jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. W szczególności dobrami osobistymi człowieka są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska Szkoda niemajątkowa, nazywana także krzywdą jest konsekwencją naruszenia dóbr osobistych. W szczególności dobrami osobistymi człowieka są: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska – szkodę określa się wówczas jako krzywdę.

39 Niemajątkowa Majątkowa
2.11 Pojęcie szkody Niemajątkowa Majątkowa W tej części szkolenia omówię pojęcie szkody. Kodeks nie definiuje takiego pojęcia. Na ogół rozumie się przez nią każdy uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego. Może on mieć charakter: Majątkowy Niemajątkowy Kliknij na reprezentujące je ilustracje aby dowiedzieć się więcej.

40 Zastanów się Zobacz odpowiedź Złodziej!!
Czy jeżeli jesteśmy świadkami kradzieży na ulicy i krzyczymy za uciekającym człowiekiem „Łapać złodzieja!” to naruszymy jego dobra osobiste? Czy jeżeli jesteśmy świadkami kradzieży na ulicy i krzyczymy za uciekającym człowiekiem „Łapać złodzieja!” to naruszymy jego dobra osobiste? Zobacz odpowiedź

41 Zastanów się Złodziej!! Odpowiedź
Nie, ponieważ nasze działanie nie jest bezprawne. Doświadczenie życiowe mówi nam, że mamy do czynienia z kradzieżą zuchwałą. Odpowiedź Nie, ponieważ nasze działanie nie jest bezprawne. Doświadczenie życiowe mówi nam, że mamy do czynienia z kradzieżą zuchwałą.

42 2.12 Odpowiedzialność za szkodę
Odpowiedzialności za szkodę odpowiedzialność deliktowa Znasz już pojęcie szkody. Teraz opowiem Ci o odpowiedzialności za szkodę. Rozróżniamy dwa rodzaje odpowiedzialności za szkodę: odpowiedzialność deliktowa odpowiedzialność kontraktowa Kliknij na odpowiednie pole aby zobaczyć ich definicje. odpowiedzialność kontraktowa

43 2.12 Odpowiedzialność za szkodę - deliktowa
Odpowiedzialność deliktowa obejmuje przypadki szkody z tytułu czynów niedozwolonych. Definicja ustawowa Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia Odpowiedzialność deliktowa obejmuje przypadki szkody z tytułu czynów niedozwolonych. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia

44 2.12 Odpowiedzialność za szkodę - deliktowa
To nie jest właściciel :) Popatrz na ten przykład deliktowej odpowiedzialności za szkodę. Zobacz skutki

45 2.12 Odpowiedzialność za szkodę - deliktowa
To nie jest właściciel :) Osoba, która uszkodziła cudze mienie ma obowiązek naprawienia szkody. Przykład: Osoba, która uszkodziła cudze mienie ma obowiązek naprawienia szkody. Zobacz skutki

46 2.12 Odpowiedzialność za szkodę
Odpowiedzialności za szkodę odpowiedzialność deliktowa Znasz już pojęcie szkody. Teraz opowiem Ci o odpowiedzialności za szkodę. Rozróżniamy dwa rodzaje odpowiedzialności za szkodę: odpowiedzialność deliktowa odpowiedzialność kontraktowa Kliknij na odpowiednie pole aby zobaczyć ich definicje. odpowiedzialność kontraktowa

47 2.12 Odpowiedzialność za szkodę - kontraktowa
Odpowiedzialność kontraktowa powstaje w przypadku wyrządzenia szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które istniało wcześniej między stronami. Dłużnik musi naprawić szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że dzieje się to nie z winy dłużnika. Odpowiedzialność kontraktowa powstaje w przypadku wyrządzenia szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które istniało wcześniej między stronami. Dłużnik musi naprawić szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że dzieje się to nie z winy dłużnika. Zobacz przykład

48 2.12 Odpowiedzialność za szkodę - kontraktowa
Prezesie, dom jest jak nowy. Należy się 500. Pan Henryk miał naprawić dach domu klientowi. Jednak wykonał swoją pracę nienależycie i klientowi w wyniku najbliższej burzy zalało dom. Pan Henryk odpowiada za szkody w mieniu klienta z tytułu odpowiedzialności kontraktowej.

49 2.12 Odpowiedzialność za szkodę - kontraktowa
Pan Henryk miał naprawić dach domu klientowi. Jednak wykonał swoją pracę nienależycie i klientowi w wyniku najbliższej burzy zalało dom. Pan Henryk odpowiada za szkody w mieniu klienta z tytułu odpowiedzialności kontraktowej.

50 2.12 Odpowiedzialność za szkodę - kontraktowa
Odpowiedzialność kontraktowa powstaje w przypadku wyrządzenia szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które istniało wcześniej między stronami. Dłużnik musi naprawić szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że dzieje się to nie z winy dłużnika. Odpowiedzialność kontraktowa powstaje w przypadku wyrządzenia szkody przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które istniało wcześniej między stronami. Dłużnik musi naprawić szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba, że dzieje się to nie z winy dłużnika. Zobacz przykład

51 2.12 Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę
Możemy mówić jeszcze o odpowiedzialności subsydialnej, czyli zastępczej, np. w przypadku ubezpieczyciela, który wypłaca odszkodowanie za szkodę osobie ubezpieczonej. Oprócz szkody deliktowej i kontraktowej możemy mówić jeszcze o odpowiedzialności subsydialnej, czyli zastępczej, np. w przypadku ubezpieczyciela, który mimo, ze sam szkody nie wyrządził to wypłaca za nią odszkodowanie osobie ubezpieczonej.

52 Podsumowanie Podsumowanie - przedstawicielstwo umocowanie
pełnomocnictwo umowa szkoda odpowiedzialność za szkodę W tej lekcji przedstawiłem Ci zagadnienia związane z przedstawicielstwem, umocowaniem i pełnomocnictwem. Wiesz już co to jest umowa oraz jak może być zawierana. Znasz również zagadnienia związane ze szkodą oraz z odpowiedzialnością za szkodę. Pamiętaj, że jeśli któraś część lekcji nie jest dla Ciebie zrozumiała w każdej chwili możesz do niej wrócić. Zajrzyj koniecznie do skryptu z zagadnień prawnych, który znajdziesz w swojej teczce agenta. Za chwile rozwiążesz krótki tekst, który pozwoli Ci usystematyzować wiedzę i przygotować się do egzaminu. Przeczytaj uważnie pytanie, a następnie zaznacz jedną, poprawną odpowiedź. Czas na udzielenie odpowiedzi nie jest limitowany. Powodzenia.


Pobierz ppt "BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google