Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakaz konkurencji Kodeks pracy art. 1011 - 1014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakaz konkurencji Kodeks pracy art. 1011 - 1014."— Zapis prezentacji:

1 Zakaz konkurencji Kodeks pracy art

2 Art. 1011 brak umowy o zakazie konkurencji nie oznacza zupełnej swobody pracodawcy w tym zakresie (art. 100§2 pkt 4 i 5), podjęcie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz bez wypowiedzenia z winy, - odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji może stanowić podstawę wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę,

3 Działalność konkurencyjna - pojęcie
jeżeli wykonywane przez pracownika świadczenia są adresowane chociażby częściowo do tego samego kręgu odbiorców, - prowadzenie przedsiębiorstwa na rachunek innej osoby, występowanie w charakterze jej pełnomocnika, pośrednika czy doradcy. Najszersze granice zakazu konkurencji będą zawsze wyznaczane przez zakres rzeczywiście (a nie tylko potencjalnie) prowadzonej przez konkretnego pracodawcę działalności, prowadzenie przez pracownika we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej działalności mieszczącej się w przedmiocie działania pracodawcy, bez względu na jego rodzaj i czy jest ona podejmowana w celach zarobkowych, czy bezpłatnie,

4 Działalność konkurencyjna – pojęcie (c.d.)
- działalność wchodząca w przedmiot działania pracodawcy; nie ma znaczenia czy chodzi o działalność podstawową, czy uboczną, faktycznie wykonywaną, czy potencjalnie możliwą do wykonania, samodzielną (niepodporządkowane stosunki umowne), czy niesamodzielną (podporządkowane stosunki umowne), odpłatną, czy nieodpłatną, bezpośrednią (bezpośredni stosunek umowny), czy pośrednią (pośredni stosunek umowy np. zastępcy lub pomocnicy albo tzw. faktyczne i bezumowne wykonywanie działalności), wykonywaną na określonym obszarze, czy na całym świecie.

5 Podmioty i forma zawarcia umowy
pracownik (bez względu na stanowisko pracy, w tym młodociany) i pracodawca (w tym podmiot przejmujący zakład wg art. 231 K.p.), forma pisemna pod rygorem nieważności, wymóg zawarcia zakazu konkurencji w odrębnej umowie, przechowywanie umowy o zakazie konkurencji w aktach osobowych pracownika, zawarcie umowy o zakazie konkurencji w chwili nawiązania lub trwania stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji nie może dyskryminować pracownika,

6 Sankcje za naruszenie zakazu konkurencji
kary porządkowe, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, - odpowiedzialność materialna pracowników w przypadku poniesienia szkody przez pracodawcę,

7 Zakaz konkurencji po zakończeniu stosunku pracy - art. 1012
wymóg zawarcia zakazu konkurencji w umowie na piśmie pod rygorem nieważności, objęcie pracowników mających dostęp do szczególnie ważnych informacji, sprecyzowanie: zakresu informacji i zasięgu terytorialnego zakazu, rodzaju działań i kręgu podmiotów, czasu trwania zakazu i wysokości odszkodowania, - umowa o zakazie konkurencji może być dłuższa niż umowa o pracę,

8 Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji
wygaśnięcie z upływem terminu jej zawarcia, rozwiązanie umowy pod warunkiem zawarcia klauzuli o wypowiedzeniu i wskazania okoliczności stanowiących przesłankę jej wypowiedzenia, rozwiązanie na mocy porozumienia stron, ustanie przed terminem z chwilą nieistnienia przyczyn warunkujących zakaz konkurencji, - ustanie przed terminem, gdy pracodawca nie wypłaca odszkodowania,


Pobierz ppt "Zakaz konkurencji Kodeks pracy art. 1011 - 1014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google