Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Prywatne Liceum Ogólnokszta ł c ą ce ul. Basztowa 17, 31-143 Kraków tel. 12 422 90 98; 509 674 951

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Prywatne Liceum Ogólnokszta ł c ą ce ul. Basztowa 17, 31-143 Kraków tel. 12 422 90 98; 509 674 951"— Zapis prezentacji:

1 IV Prywatne Liceum Ogólnokszta ł c ą ce ul. Basztowa 17, 31-143 Kraków tel. 12 422 90 98; 509 674 951 www.world-liceum.krakow.pl ivplo@world-liceum.krakow.pl

2 ROK ZA Ł O Ż ENIA SZKO Ł Y: 1992 Liceum istnieje od 22 lat. Jest jednym z pierwszych liceów prywatnych w Krakowie.

3 Co nas wyró ż nia? kameralno ść i bezpiecze ń stwo zespo ł y klasowe licz ą do 18 osób,

4 Co nas wyró ż nia? wysoka edukacyjna warto ść dodana: jeste ś my jednym z niewielu liceów z dodatni ą edukacyjn ą warto ś ci ą ( matematyka szóste miejsce w ś ród 50 liceów w Krakowie )

5 Co nas wyró ż nia? rozszerzony program nauczania j ę zyka angielskiego ( 18 godz. w cyklu ), wspó ł praca z organizacj ą AIESEC, wspó ł praca z centrum egzaminacyjnym Lincoln, mo ż liwo ść zdawania egzaminów FCE, ACE, zaj ę cia z native speakerem j ę zyka angielskiego, wyjazdy do krajów angloj ę zycznych

6 Co nas wyró ż nia w ś ród szkó ł prywatnych? mo ż liwo ść wyboru drugiego j ę zyka obcego spo ś ród j ę zyków: o niemieckiego, o w ł oskiego, o francuskiego, o hiszpa ń skiego, o rosyjskiego Dla ch ę tnych : j ę zyk chi ń ski !!!

7 WYCHOWANIE FIZYCZNE atrakcyjne formy wychowania fizycznego: ś cianka wspinaczkowa, ł y ż wy, wycieczki turystyczne w Beskidy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali ś my tytu ł „SZKO Ł Y W RUCHU”

8 Co nas wyró ż nia? zaplecze dydaktyczne: o nowoczesne sale dydaktyczne, o zamykane szafki dla ka ż dego ucznia, o pracownia komputerowa, o pracownia chemiczna, o komputery, projektory, tablica interaktywna o dziennik elektroniczny i platforma edukacyjna,

9 Co nas wyróżnia ? Dla zainteresowanych informatyką, możliwość zdawania egzaminu ECDL

10 Co nas wyró ż nia? plan nauczania w IV etapie edukacyjnym: wybór pocz ą wszy od klasy drugiej dowolnych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, rozszerzony program nauczania: j ę zyk polski, j ę zyk angielski, o zwi ę kszona liczba godzin matematyki, o przedmiot uzupe ł niaj ą cy: historia i spo ł ecze ń stwo lub przyroda, o przedmioty rozszerzone realizowane s ą w ma ł ych grupach.

11 Co nas wyró ż nia? wybrane zaj ę cia fizyki i chemii odbywaj ą si ę w pracowniach UJ, realizuj ą c plan nauczania i wychowania korzystamy z oferty o ś rodków kultury: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Klubu Dziennikarzy, Mi ę dzynarodowego Centrum Kultury oraz muzeów,

12 Życie szkoły w obrazkach

13

14

15

16 Życie w szkole w obrazkach

17 Życie szkoły w obrazkach

18

19

20 Rekrutacja trwa ca ł y rok! Ka ż dy dzie ń jest dniem otwartym! Zapraszamy!!!


Pobierz ppt "IV Prywatne Liceum Ogólnokszta ł c ą ce ul. Basztowa 17, 31-143 Kraków tel. 12 422 90 98; 509 674 951"

Podobne prezentacje


Reklamy Google