Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ko ł o j ę zyka angielskiego. Opiekun: Renata Lewandowska CELE OGÓLNE: Rozwijanie zainteresowa ń i zdolno ś ci j ę zykowych uczniów Rozszerzanie wiadomo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ko ł o j ę zyka angielskiego. Opiekun: Renata Lewandowska CELE OGÓLNE: Rozwijanie zainteresowa ń i zdolno ś ci j ę zykowych uczniów Rozszerzanie wiadomo."— Zapis prezentacji:

1 Ko ł o j ę zyka angielskiego

2 Opiekun: Renata Lewandowska CELE OGÓLNE: Rozwijanie zainteresowa ń i zdolno ś ci j ę zykowych uczniów Rozszerzanie wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ci zdobytych na lekcjach j ę zyka angielskiego Pog łę bienie wiadomo ś ci na temat Wielkiej Brytanii i jej kultury Popularyzacja j ę zyka angielskiego w ś ród uczniów Przygotowanie do konkursów

3 W latach ubieg ł ych dobre tradycje nauki j ę zyka angielskiego tworzyli w naszej szkole uczniowie klasy j ę zykowej. Ich ch ęć do poszerzania i rozwijania swoich zdolno ś ci j ę zykowych sprawi ł a, ż e w roku 2005 troje uczniów z naszego gimnazjum zdoby ł o tytu ł y finalistów i laureata w konkursie przedmiotowym, staj ą c si ę w ten sposób pierwszymi gimnazjalistami z Tomaszowa, którym uda ł o si ę doj ść do etapu wojewódzkiego konkursu.

4 W roku szkolnym 2005/ 2006 grupa uczniów klas pierwszych ucz ę szczaj ą cych na ko ł o j ę zyka angielskiego zaczyna swój trzyletni etap rozwoju j ę zykowego, maj ą c nadziej ę, ż e zdo ł a godnie kontynuowa ć tradycje j ę zykowe naszego gimnazjum i równie ż si ę gn ąć po najwy ż sze laury.

5 Na zaj ę ciach ko ł a j ę zyka angielskiego uczniowie poszerzaj ą i rozwijaj ą swoje zdolno ś ci j ę zykowe oraz przygotowuj ą si ę do konkursów. W bie żą cym roku szkolnym wzi ę li ś my udzia ł w Konkursie Ortograficznym,,ACE of SPELLING, Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii Konkursie,,Big Challenge

6 W ka ż dym z nich zdobywamy nagrody i dyplomy i rozs ł awiamy imi ę naszej szko ł y. Na szczególn ą uwag ę zas ł uguj ą osi ą gni ę cia Anety Stefa ń czyk, uczennicy klasy Ia, która zaj ęł a III miejsce w powiatowym Konkursie Ortograficznym oraz II miejsce w miejskim Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii.


Pobierz ppt "Ko ł o j ę zyka angielskiego. Opiekun: Renata Lewandowska CELE OGÓLNE: Rozwijanie zainteresowa ń i zdolno ś ci j ę zykowych uczniów Rozszerzanie wiadomo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google