Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Czerska 16 maja 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Czerska 16 maja 2011"— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Czerska 16 maja 2011
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Czerska 16 maja 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Przestrzeganie horyzontalnej zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów Traktatu Amsterdamskiego oraz Rozporządzeń Rady Europejskiej regulujących wdrażanie EFS we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej To obowiązek prawny, zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację POKL w Polsce i korzystające ze środków EFS

3 Traktat Amsterdamski, 1997 Art.2 „Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równości mężczyzn i kobiet.” Art.3 „We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.” Art.13 „Rada (…) może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.”

4 Traktat Amsterdamski, 1997 Art.141 „W celu zapewnienia pełnej równości między mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym zasada równości traktowania nie stanowi przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub przyjmowaniu środków przewidujących specyficzne korzyści, zmierzające do ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanej bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej i ich kompensowania.”

5 Fundusze Strukturalne
Rozporządzenie Rady 1083/2006 Fundusze Strukturalne Art.16 Równość między mężczyznami i kobietami i niedyskryminacja „Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględniania problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy.”

6 Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego
1081/2006, Europejski Fundusz Społeczny Art.2 Zadania „EFS uwzględnia priorytety i cele Wspólnoty w dziedzinach (…) wspierania równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.” Art.3 Zakres pomocy „EFS wspiera działania (…) poprzez promowanie włączania do głównego nurtu polityki oraz podejmowania konkretnych działań mających na celu poprawę dostępu do zatrudnienia, zwiększenie trwałego uczestnictwa kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery oraz zmniejszenie segregacji ze względu na płeć na rynku pracy, w tym poprzez oddziaływanie na bezpośrednie i pośrednie przyczyny różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn.”

7 Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego
1081/2006, Europejski Fundusz Społeczny Art.6 Równość płci i równość szans „Państwa członkowskie zapewniają włączenie do programów operacyjnych opisu sposobu, w jaki równość płci i równość szans są wspierane w ramach przygotowywania, realizacji, monitorowania i oceny programów operacyjnych. Państwa członkowskie wspierają zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w zarządzaniu programami operacyjnymi i w ich realizacji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym …”

8 Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego
1081/2006, Europejski Fundusz Społeczny Wstęp – pkt. 16 Podejściu polegającemu na włączaniu problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (gender mainstreaming) powinny towarzyszyć konkretne działania w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnianiu oraz rozwoju ich kariery.

9 Zasada równości szans Stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystać; Możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń stereotypów płci

10 Cele strategiczne równości płci
Równa niezależność ekonomiczna kobiet i mężczyzn Godzenie życia zawodowego i prywatnego Równy udział w podejmowaniu decyzji Eliminacja przemocy ze względu na płeć Eliminacja stereotypów płci Propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce rozwojowej

11 Bariery równości płci Segregacja pionowa i pozioma rynku pracy Różnice w płacach kobiet i mężczyzn Mała elastyczność rozwiązań czasu pracy Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych Niski udział kobiet w procesach podejmowaniu decyzji Przemoc ze względu na płeć Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia Niewystarczający system opieki przedszkolnej Stereotypy płci we wszystkich obszarach Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet starszych, imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do mniejszości etnicznych

12 Celem projektów edukacyjnych w PO KL powinno być:
osłabienie istniejących barier równości, poprzez m.in. przekazywanie dzieciom i młodzieży niestereotypowej wiedzy oraz pokazanie szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych. To także zapewnienie, że zarówno dziewczynki, jak i chłopcy otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, są wspierani/wspierane w dokonywaniu niezależnych decyzji. Wreszcie to kwestia kształtowania partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy.

13 Przykłady działań równościowych
Działania na etapie rekrutacji (rola Liderów szkolnych): Prowadzenie działań promocyjno - informacyjnych Kryteria strategiczne - ilość miejsc na dana formę wsparcia „zarezerwowana” dla kobiet/mężczyzn Dodatkowe punkty za płeć Działania promocyjne mające na celu „łamanie stereotypów” dotyczących płci: Pokazywanie kobiet i mężczyzn w aktywnych i niestereotypowych rolach Bezwzględne unikanie przekazów seksistowskich, stereotypowych, poniżających dla którejkolwiek z płci Bezpośrednie zwrócenie się do kobiet i mężczyzn z grup tradycyjnie wykluczanych lub nieobecnych w danym obszarze np. poprzez dodatkowe zdanie „Na nasze szkolenia w szczególności zapraszamy kobiety. Zapewniamy specjalne wsparcie dla uczestniczek naszego projektu”

14 Przykłady działań równościowych
Używanie języka wrażliwego na płeć i tzw. żeńskich końcówek, stosowanie żeńskich nazw zawodów Promowanie postaw wspierających działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn (instrukcje dla Liderów szkolnych, pogadanki z uczestnikami na poziomie rekrutacji) Niestereotypowy przekaz kierowany do kobiet i mężczyzn lub dodatkowe zajęcia równościowe skierowane do obu płci uczące postawy szacunku wobec siebie – łamanie stereotypów płci w doradztwie zawodowym skierowanym do kobiet/mężczyzn Zapewnienie, że kobiety i mężczyźni mogą uczestniczyć w równym stopniu w oferowanych zajęciach, przy czym ważne jest, aby zachęcać i ośmielać uczniów do przełamywania stereotypów

15 Przykładowe działania na rzecz równości szans
kobiet i mężczyzn Wprowadzenie dodatkowych zajęć poświęconych kwestiom równości płci i rozwiązywaniu problemów bez użycia przemocy, które przekażą uczniom umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami, dyskryminacją, wykluczeniem, uprzedzeniami, szykanowaniem w relacjach z rówieśnikami/rówieśniczkami Działania na poziomie ewaluacji projektu - pytania dotyczące kwestii związanych z równością szans kobiet i mężczyzn Aktywne zachęcanie kobiet/mężczyzn do zdobycia cennych na rynku pracy kwalifikacji, również wtedy gdy kwalifikacje te kojarzone są przede wszystkim lub nawet wyłącznie z płcią przeciwną – istotna rola Liderów szkolnych/Dyrektorów szkół/ doradców zawodowych/rodziców

16 Zarządzanie projektem odbywa się przy uwzględnianiu
zasady równości szans gdy: koordynator/koordynatorka powinien aktywnie wspierać działania na rzecz równości płci i angażować w nie cały zespół projektowy wszyscy pracownicy/pracownice zespołu projektowego, w tym również podwykonawcy powinni zdawać sobie sprawę z obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i wiedzą jak ta zasada odnosi się do koncepcji projektu oraz ich codziennej pracy zespół projektowy powinien dysponować wiedzą na temat przepisów prawa pracy dotyczących zapobiegania dyskryminacji w zespole projektowym powinna być jasno określona odpowiedzialność za przestrzeganie zasady równości szans. Inne zadania związane z równością należy przypisać do obowiązków koordynatora, inne do Lidera szkolnego itp. w podejmowaniu decyzji projektowych należy zaangażować zarówno kobiety jak i mężczyzn skład zespołu projektowego powinien być stosunkowo różnorodny

17 Zgodnie z aktualnie obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w pkt. 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu w opisie poszczególnych działań realizowanych w projekcie należy podać informacje na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci. Dotyczy to wszystkich projektów, które podlegały ocenie wg punktów standardu minimum i nie zostały uznane za wyjątek od standardu minimum. Przykładowe działania to: 1. Opis przeprowadzonej rekrutacji w kontekście równości szans płci. 2. Opis działań informacyjno-promocyjnych w kontekście równości szans płci. 3. Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz zespołu projektowego. 4. Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz grup docelowych. 5. Opis działań równościowych dot. monitorowania projektu – w tym osiągniętych rezultatów.

18 Powyższe punkty stanowią jedynie przykład Partner
nie jest zobowiązany do opisywania każdego z nich. Opis nie musi dotyczyć każdego z realizowanych w projekcie zadań, a jedynie tych w ramach których działania na rzecz równości płci zostały podjęte i zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym. W sytuacji, Partner napotkał problemy w realizacji na rzecz równości płci, informację na ten temat powinien przedstawić również w pkt.12 wniosku o płatność – niezależnie od opisu w pkt. 5.

19 Najważniejsze źródła:
Podręcznik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wdrażanie perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego Obserwatoria Rynku Pracy Raport Kongresu Kobiet Polskich 2009 Raport GUS „Kobiety w Polsce” 2008

20 Departament Rozwoju Gospodarczego Wydział Kształcenia Zawodowego UMWM
Dziękuję za uwagę. Departament Rozwoju Gospodarczego Wydział Kształcenia Zawodowego UMWM Tel. (12) wew.130 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Małgorzata Czerska 16 maja 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google