Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza"— Zapis prezentacji:

1 Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPÓŁPRACY MAZOWIECKICH FIRM Z OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI ROLA INFORMACJI TWORZONEJ W OTOCZENIU NAUKOWYM PRZEDSIĘBIORSTW PO KL, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Opracowanie na zlecenie: Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Autorzy: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom dr hab. inż. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE-PIB dr Józef Bućko mgr Iwona Kacak dr Jolanta Religa mgr inż. Rozalia Sitkowska mgr inż. Tomasz Sułkowski r. 1/9

2 Założenia metodologiczne
Cel badań: diagnoza i ocena współpracy mazowieckich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji tworzonej w otoczeniu naukowym przedsiębiorstw Przedmiot badań: działalność innowacyjna mazowieckich przedsiębiorstw rodzaj i zakres współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi, wymierne i niewymierne korzyści płynące z tego rodzaju współpracy, narzędzia/ techniki komunikacji i ich znaczenie dla biznesu, zawartość merytoryczna informacji Próba badawcza: 56 przedsiębiorstw: ponad 80% firm powstało przed 2000 r.; po ok. 30% firm mikro, małych, średnich; blisko 18% przedsiębiorstw obecnych na rynkach międzynarodowych), Etapy badań: desk reaserch, badania sondażowe, studia przypadków Założenie: ośrodki naukowo-badawcze to instytuty badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe PAN, działy badawczo-rozwojowe innych przedsiębiorstw, komercyjne laboratoria badawcze, zagraniczne instytucje naukowo-badawcze. r. 2/9

3 Nakłady na działalność innowacyjną (2009-2011)
poniosło 62,5% badanych podmiotów Nakłady na działalność innowacyjną, w tys. zł Struktura wskazań, w % Nakłady na innowacje, do 50 40,0 4,1 50,1–100,0 37,1 14,1 100,1–500,0 8,6 13,0 500,1–1000,0 2,9 10,9 powyżej 1000 11,4 57,9 Razem 100,0 r. 3/9

4 Z ośrodkami naukowo-badawczymi współpracowało
32,1% mazowieckich podmiotów Formy współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi (w %) r. 4/9

5 Powody braku współpracy, według respondentów niezaangażowanych we współpracę (n=38) z ośrodkami n-b
5/9

6 Informacje poszukiwane przez przedsiębiorstwa
planujące rozwój firm i wdrożenie innowacji, n=29 r. 6/9

7 Studium przypadku efektywnej współpracy firm mazowieckich z nauką
GLOBAL COSMED S.A. Radom Kampinoski Park Narodowy Izabelin RODOZJA Sp. z o.o. Warszawa Fot. 3. Odporność powłoki lakierniczej na tłoczenie (po lewej - próbka nieprawidłowo przygotowana, po prawej - próbka po fosforanowaniu amorficznym) Źródło: Rodozja Sp. z o.o. Fot. 1. Automatyczna pakowarka do kartonów zbiorczych Źródło: Global Cosmed S.A., Radom Fot. 2. Łęg w obszarze ochrony ścisłej Zaborów Leśny Źródło: Na podstawie Kampinoski Park Narodowy 50 lat, fot. G. Okołów, Izabelin 2009 r. 7/9

8 Studium przypadku efektywnej współpracy firm mazowieckich z nauką
Wnioski z badań Prezentowane przykłady dobrej praktyki współpracy przedsiębiorstw/ podmiotów gospodarczych z nauką wynikają ze świadomości tych pierwszych, że ich sukces gospodarczo-społeczny jest pochodną wielu czynników. Zaliczyć do nich można m.in. dobre zarządzanie i rozwój kapitału intelektualnego podmiotów gospodarczych, Efektem współpracy podmiotów gospodarczych z ośrodkami naukowo-badawczymi, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, jest najczęściej, w prezentowanych praktykach współpracy, pozyskanie informacji, dostęp do specjalistycznej wiedzy, zwiększenie asortymentu, poprawa jakości oferowanych produktów/ usług, zakup lub modernizacja infrastruktury techniczno-technologicznej, zwiększenie zdolności produkcyjnej, podniesienie efektywności zarządzania, rozwój zawodowy pracowników, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, a w konsekwencji zwiększenie udziału na rynku, wzrost przychodów, zaspokajanie potrzeb odbiorców wyrobów/ usług, W latach podmioty gospodarcze poniosły nakłady finansowe na zakup maszyn i urządzeń technicznych, oprogramowania, rozbudowy własnego zaplecza B+R, doskonalenia zawodowego pracowników związanego z działalnością innowacyjną. Źródłem finansowania nakładów na działalność innowacyjną są w pierwszej kolejności środki własne, fundusze unijne, kredyty komercyjne, Podmioty gospodarcze pozyskują i będą pozyskiwać w przyszłości informację naukową przede wszystkim poprzez osobiste kontakty (formalne i nieformalne z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych, konferencje branżowe, seminaria), udział w praktykach, stażach, szkoleniach, drukowane publikacje specjalistyczne, Współpraca będzie kontynuowana z dotychczasowymi ośrodkami naukowo-badawczymi (przedsiębiorstwa bardzo cenią sobie współpracę z dotychczasowmi ośrodkami n-b i poszukując informacji w nowych dziedzinach korzystają z wiedzy tych ośrodków) Najistotniejszymi informacjami poszukiwanymi w przyszłości przez podmioty gospodarcze będą trendy rozwoju rynku, analizy rynku konkurencji, informacja o nowych i udoskonalonych produktów, technologiach, maszynach i urządzeniach, specjalistycznym doskonaleniu zawodowym, możliwościach dedykowanego wsparcia środkami publicznymi r. 8/9

9 Rekomendacje z badań Wspieranie procesu edukacji społecznej w zakresie budowy i rozwoju sieci współpracy, integracji środowisk lokalnych firm i ośrodków n-b, Wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć i upowszechnianie wyników badań, „dobrych praktyk” współpracy biznesu z nauką, Wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego, w tym procesu doskonalenia kadr przedsiębiorstw w obszarze komercjalizacji i transferu zaawansowanych technologii, szczególnie wśród podmiotów gospodarczych do tej pory nie współpracujących z nauką, poprzez programy doskonalenia i spotkania biznesowe Inspirowanie środowiska naukowego do weryfikacji ofert (uwzględnienie w projektów innowacyjnych informacji o możliwościach ich wsparcia finansowego ze środków publicznych, wsparcia edukacyjnego, wskazania korzyści wdrożenia innowacyjnych rozwiązań), Przeprowadzenie pogłębionych badań potrzeb rozwojowych branż innowacyjnych na Mazowszu Wspieranie procesu wymiany informacji środowisk biznesu i nauki Narzędzia informatyczne: panel konsultacji publicznych i/lub indywidualnych: system zapytań dla przedsiębiorców, czat z ekspertami różnych dziedzin nauki (np. prawa, ekonomii, zarządzania) z udziałem przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych, instytucji wspierających komercjalizację badań), baza ankiet sondażowych nt. działalności innowacyjnej mazowieckich firm, baza e-programów doskonalenia kadr przedsiębiorstw, pracowników nauki dotyczących transferu zaawansowanych technologii. r. 9/9


Pobierz ppt "Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google