Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania na rzecz MŚP w 7PR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania na rzecz MŚP w 7PR"— Zapis prezentacji:

1 Badania na rzecz MŚP w 7PR
Research Executive Agency Grażyna Gałązka SME Actions Unit – S1 Badania na rzecz MŚP w 7PR Dzień Informacyjny - „Jak z sukcesem przygotować projekt – Badania na Rzecz MŚP w 7 Programie Ramowym ?" Kraków, 17 września 2009 r.

2 2 Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) Główny instrument UE dla celów finansowania badań naukowych w Europie Od 2007 do 2013 Budżet ogółem: ponad 50 mld € 4 główne bloki działań tworzące 4 programy szczegółowe oraz piąty program szczegółowy obejmujący badania nuklearne: Współpraca ( mln € ) Pomysły (7 460 mln €) Ludzie (4 728 mln €) Możliwości (4 217 mln €) Badania jądrowe i szkolenia (€ million)

3 Program szczegółowy “Możliwości”
3 Program szczegółowy “Możliwości” Działanie: Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Dwa programy wsparcia: Badania na rzecz MŚP Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP 3

4 “Możliwości” Badania na rzecz MŚP
4 “Możliwości” Badania na rzecz MŚP Cele: Wzmocnienie możliwości innowacyjnych MŚP do rozwijania nowych produktów i rynków poprzez outsourcing (zlecenie na zewnątrz) badań naukowych Zwiększenie wysiłków badawczych MŚP Pozyskanie technologicznego know-how Poszerzenie sieci MŚP Lepsze wykorzystanie wyników badań 4

5 Grupa docelowa Badania na rzecz MŚP:
5 Grupa docelowa Badania na rzecz MŚP: MŚP o niskim lub średnim stopniu zaawansowania technologicznego posiadające małe możliwości badawcze lub nieposiadające ich wcale. MŚP prowadzące intensywną działalność badawczą, które muszą dokonać outsourcingu prac badawczych w celu uzupełnienia ich podstawowych możliwości w tym zakresie.

6 Zasada outsourcingu relacja “klient-sprzedawca”
6 Zasada outsourcingu relacja “klient-sprzedawca” Inwestowanie w badania Rezultaty badań i Prawo własności intelektualnej MŚP Wykonawcy badań (RTD-Performers) Inne przedsiębiorstwa, Użytkownicy końcowi

7 Zasada: MŚP zlecają część swoich potrzeb badawczych
7 Zasada: MŚP zlecają część swoich potrzeb badawczych Relacja “klient-sprzedawca” pomiędzy MŚP i Wykonawcami badań (RTD-Performers). MŚP inwestują w projekt badawczy i technologiczny i zlecają część działalności badawczej Wykonawcom badań. Wykonawcy badań wystawiają MŚP fakturę za swoje usługi. Wkład KE: dotacja w projekt (a nie na rzecz poszczególnych uczestników projektu), która pokrywa jedynie część całkowitej inwestycji. MŚP and „Inni uczestnicy i użytkownicy końcowi” wnoszą swoje własne środki w projekt. Kolektywne przewodnictwo MŚP w projekcie.

8 Obszary badań i Wpływ ekonomiczny Economic impact
8 Obszary badań i Wpływ ekonomiczny Economic impact Bottom-up approach / Podejście oddolne CAŁY OBSZAR nauki i technologii Projekty przypisane do różnych paneli tematycznych podczas oceny wniosków: (Procesy, Materiały, Środowisko, Zdrowie, IT, Rolnictwo, Energia i Budownictwo) Ważne: Projekty muszą wykazywać wyraźny potencjał korzyści gospodarczych oraz potencjał eksploatacyjny dla zainteresowanych MŚP. poprawę konkurencyjności przemysłowej

9 Schemat finansowania – zasady
9 Schemat finansowania – zasady Wsparcie finansowe wspólnoty zgodnie z Zasadami Uczestnictwa w 7PR będą się ograniczać do wartości nie przekraczającej 110% ceny szacunkowej zafakturowanej przez Wykonawców badań wobec MŚP „The default IPR regime” pozostawia pełną własność wyników badań w rękach MŚP Konsorcjum może jednak osiągnąć inne porozumienie w swoim własnym interesie, pod warunkiem, że zapewni się MŚP wszelkie prawa wymagane do zamierzonego wykorzystania i upowszechniania wyników badań.

10 Wkład UE Progi finansowania
10 Wkład UE Progi finansowania „Wartość” projektu obejmuje zlecone działania BRT Maksymalny wkład finansowy UE wynosi 110% wartości faktury wystawionej przez Wykonawców badań wobec MŚP Badania : maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych ogółem Wyjątek stanowią: instytucje non-profit, szkoły średnie, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze i MŚP: maksymalnie 75% Demonstracje: maksymalnie 50% Zarządzanie, włączając świadectwo kontroli sprawozdań finansowych: maksymalnie 100% Inne działania: maksymalnie 100% (n.p. szkolenia, koordynacja, networking, rozpowszechnianie)

11 Prawo własności intelektualnej - zasady
11 Prawo własności intelektualnej - zasady Zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej muszą być rozważone i rozwiązane na etapie przygotowywania wniosku. Nie należy tego odkładać do momentu sporządzania Umowy Konsorcjum. Wniosek powinien zawierać jasny i stosowny opis organizacji praw własności intelektualnej i praw dostępu pomiędzy uczestnikami (np. patenty, licencje, opłaty licencyjne).

12 PWI -Background Dotyczy Informacji/wiedzy
12 PWI -Background Dotyczy Informacji/wiedzy którą posiadają uczestnicy przed przystąpieniem do umowy o dotację która jest potrzebna do zrealizowania projektu lub wykorzystania jego rezultatów

13 Background – dostęp na rzecz badań
13 Background – dostęp na rzecz badań Zgodnie z artykułem 49 Zasad Uczestnictwa Wykonawcy badań muszą zapewnić MŚP dostęp do swojej wiedzy (background knowledge) niezbędnej do realizacji projektu nieodpłatnie (royalty-free). Chyba, że uzgodniono inaczej przed przystąpieniem do Umowy o dotację. 13

14 Background - zarządzanie
14 Background - zarządzanie W celach badawczych (podczas trwania projektu) Nieodpłatnie (royalty-free) chyba, że uzgodniono inaczej przed przystąpieniem do Umowy o dotację. W celu użytkowania (po zakończeniu projektu) Nieodpłatnie (royalty-free) lub na sprawiedliwych/uczciwych i rozsądnych warunkach

15 15 PWI - Foreground Wszelkie rezultaty projektu (włączając wynalazki, oprogramowanie, bazy danych, ….) i przypisane im prawa wynikające z projektu są własnością uczestnika wytwarzającego je.

16 Foreground - zarządzanie
16 Foreground - zarządzanie W celu użytkowania (po zakończeniu projektu) Nieodpłatnie (royalty-free) lub na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach W celach badawczych (po zakończeniu projektu) Nieodpłatnie (royalty-free) 16

17 17 Foreground - własność Foreground wynikający z projektu jest własnością uczestnika wytwarzającego go. Foreground jest wspólną własnością uczestników, chyba że uczestnicy uzgodnią inne rozwiązanie.

18 18 PWI - zasady Zasady PWI są szczególne dla programu „Badania na rzecz MŚP (Przewodnik po Prawach Własności Intelektualnej, str ) „The default regime” zapewnia pełne prawo własności wszelkich rezultatów projektu (foreground) i prawa własności intelektualnej uczestnikom będącym MŚP. Konsorcjum może jednak osiągnąć inne porozumienie w swoim własnym interesie pod warunkiem, że MŚP zostaną zaopatrzone we wszelkie prawa wymagane do zamierzonego przez nie wykorzystania i upowszechniania rezultatów projektu.

19 PWI – zasady c.d. W praktyce, może to oznaczać, że np.
19 PWI – zasady c.d. W praktyce, może to oznaczać, że np. Uczestnicy MŚP zatrzymują prawo własności ale dają prawo dostępu Wykonawcom badań dla dalszych, jasno sprecyzowanych działań lub Wykonawcy badań zatrzymują prawo własności całego foreground (lub jego części) a uczestnicy MŚP otrzymują jedynie licencje. Umowa musi być sporządzona w interesie (gospodarczym) MŚP Płatność za dostarczone usługi badawcze dokonywana przez MŚP powinna odzwierciedlać wartość PWI, np. zapłata za licencję powinna być niższa niż cena własności wszystkich rezultatów. 19

20 Transakcja Opisana w Aneksie I Umowy o grant z 7PR
20 Transakcja Opisana w Aneksie I Umowy o grant z 7PR Odzwierciedla warunki umowy osiągnięte w ramach konsorcjum a dotyczące: własności foreground praw dostępu zapewnionych każdemu z uczestników MŚP zapłaty za wykonaną pracę badawczą Wykonawcy badań * Umowa o grant z 7PR - Aneks III 20

21 Badania na rzecz MŚP Konkurs 3
21 Badania na rzecz MŚP Konkurs 3 Tytuł konkursu: Badania na rzecz MŚP Konkurs 3 • Identyfikator konkursu: FP7-SME • Data publikacji: 30 lipca 2009 r. • Termin końcowy składania wniosków: 3 grudnia 2009 r. godz (czas lokalny dla Brukseli) • Budżet: ,84 mln euro • Tematy: konkurs otwarty dla wszystkich dziedzin badawczych 21

22 Kryteria kwalifikowalności
22 Kryteria kwalifikowalności Co najmniej 3 uczestników stanowiących niezależne MŚP założone w przynajmniej 3 Krajach Członkowskich lub Krajach Stowarzyszonych. Co najmniej 2 uczestników będących wykonawcami prac badawczych (posiadającymi zaplecze do przeprowadzania badań na zamówienie MŚP), niezależnych od któregokolwiek z uczestników. Inne osoby prawne, takie jak inne przedsiębiorstwa czy użytkownicy końcowi, którzy mogą wnieść szczególny wkład w projekt przy rozwiązywaniu konkretnych problemów czy potrzeb MŚP, jednakże nie mogą mieć oni roli dominującej. Inne przedsiębiorstwa czy użytkownicy końcowi muszą być niezależni od każdego innego uczestnika projektu. 22

23 Rodzaje uczestników MŚP są to…
23 Rodzaje uczestników MŚP są to… mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Rekomendacji KE 2003/361/EC z dn. 6 maja 2003 r. Pełna definicja jak i przewodnik można znaleźć na stronie internetowej: Wykonawcy badań to … uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, spółki przemysłowe włączając MŚP prowadzące działalność badawczą. Inne przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi (włączając MŚP) mogą uczestniczyć w projekcie mając szczególny udział w projekcie przy rozwiązywaniu konkretnych problemów czy potrzeb MŚP, jednakże nie mogą oni mieć roli dominującej. Inne przedsiębiorstwa czy użytkownicy końcowi muszą być niezależni od każdego innego uczestnika projektu. 23

24 Type of participants Podwykonawcy (inni niż wykonawcy badań ) …
24 Type of participants Podwykonawcy (inni niż wykonawcy badań ) … Podwykonawca stanowi stronę trzecią, które zawarła umowę na zasadach komercyjnych z jednym lub wieloma uczestnikami projektu w celu przeprowadzenia części prac związanych z projektem bez bezpośredniego nadzoru uczestnika oraz bez stosunku podporządkowania. Prace podzlecane nie powinny w zasadzie stanowić istoty prac projektu. Zazwyczaj podwykonawcy nie dotyczą prac badawczych ale zadań czy działań potrzebnych do przeprowadzenia badań, pomocnicze w stosunku do głównego przedmiotu projektu. 24

25 Rekomendowane ograniczenia zawarte w Programie Pracy
25 Rekomendowane ograniczenia zawarte w Programie Pracy Konsorcjum: 5 – 10 uczestników Budżet ogółem(koszty): – 1.5 mln € Czas trwania projektu: 1 – 2 lata Działania: Badania naukowe, demonstracje, zarządzanie, inne działania Odchylenia od powyższych rekomendacji są możliwe, muszą być jednak one dobrze uzasadnione. 25

26 26 Kryteria oceny Każdy wniosek będzie oceniany niezależnie przez przynajmniej trzech ekspertów. Wniosek będzie oceniany w odniesieniu do 3 kryteriów: JAKOŚĆ NAUKOWO-TECHNOLOGICZNA – „Doskonałość naukowa i/lub technologiczna (stosownie do tematów/działań objętych konkursem)” WDRAŻANIE “Jakość i wydajność wdrażania i zarządzania” WPŁYW “Potencjalny wpływ projektu poprzez rozwój, upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów”

27 Kryteria oceny Kryteria szczególowe
27 Kryteria oceny Kryteria szczególowe JAKOŚĆ NAUKOWO-TECHNOLOGICZNA Solidna koncepcja i jakość celów Innowacyjny charakter w stosunku do najnowszej wiedzy Wkład w postęp wiedzy Jakość i skuteczność metodologii naukowej/technologicznej i związanej z nimi pracy WDRAŻANIE Trafność struktur zarządzania i procedur Jakość i stosowne doświadczenie indywidualnych uczestników Jakość konsorcjum jako całości (włączając dopełnianie się i równowagę) Stosowna alokacja i uzasadnienie zaangażowanych zasobów (budżet, personel, wyposażenie) WPŁYW Wpływ na poziomie europejskim (i/lub międzynarodowym) na oczekiwane oddziaływanie wyszczególnione w programie pracy w stosunku do odpowiedniego tematu/działalności Stosowność przewidzianych środków związanych z rozpowszechnianiem i/lub wykorzystaniem rezultatów projektu oraz zarządzaniem własnością intelektualną.

28 Interpretacja punktacji
28 Interpretacja punktacji Każde kryterium będzie oceniane od 0 do 5. Można stosować oceny połówkowe. Cały zakres (0 do 5) powinien być rozważony. Punktacja w odniesieniu do ocenianego kryterium: 0 – Wniosek nie odnosi się do ocenianego kryterium i nie może być oceniany z powodu braku lub niekompletnej informacji. 1 – Bardzo słaby. Kryterium jest ujęte pobieżnie i niezadowalająco. 2 – Słaby. Istnieją poważne i nieodłączne słabości w stosunku do kryterium oceniającego. 3 – Niezły. Mimo, iż wniosek szeroko obejmuje kryterium istnieją istotne słabości, które wymagają korekty. 4 – Dobry. Wniosek ujmuje kryterium dobrze, chociaż pewne ulepszenia są możliwe. 5 – Doskonały. Wniosek skutecznie wypełnia wszystkie stosowne aspekty kryterium ocenianego. Niewielkie niedociągnięcia.

29 Punktacja Progi Nie stosuje się wag
29 Punktacja Progi Nie stosuje się wag Podczas oceny wniosków ekspert musi stosować jedynie powyższe kryteria oceny. Kryterium Próg minimalny JAKOŚĆ NAUKOWO-TECHNOLOGICZNA 3 WDRAŻANIA WPŁYW 4 Próg ogółem 11

30 Sesja oceny wniosków Konsensus (Ocena Centralna) Indywidualna ocena
Research Executive Agency Sesja oceny wniosków Indywidualna ocena przez przynajmniej 3 ekspertów (Zdalnie) Konsensus (Ocena Centralna) Przegląd wniosków wg paneli Ustalanie priorytetowej Kolejności wniosków (Ocena Centralna) 30

31 31 Możliwości – Badania na rzecz MŚP Beneficjenci w Umowie o grant w podziale na kraje ( ) 31

32 32 Możliwości – Badania na rzecz MŚP Beneficjenci MŚP w Umowach o grant w podziale na kraje ( ) 32

33 33 Możliwości – Badania na rzecz MŚP Koordynatorzy w Umowach o grant w podziale na kraje ( ) 33

34 Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych
34 Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

35 Agencje Wykonawcze w 7PR
35 Agencje Wykonawcze w 7PR Powołano dwie agencje: Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA): dla wsparcia wdrażania programu Pomysły EC/2008/37 z 14 grudnia 2007 Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA): dla wsparcia części z działań pośrednich 7PR EC/2008/46 z 14 grudnia 2007

36 Powody utworzenia Agencji
36 Powody utworzenia Agencji Stała liczba personelu w perspektywie finansowej Eksplozja budżetu po 2010 r. Nowe obszary do zarządzania w 7PR Profesjonalizacja zarządzania programem Stabilność personelu

37 REA z zarysie Usytuowana w Brukseli Zarządza budżetem: 6.5 mld €
37 REA z zarysie Usytuowana w Brukseli Zarządza budżetem: 6.5 mld € 2008 – 2017 Okres trwania 7PR (do 2013) potem wygasanie zarządzanych projektów do 2017 Przegląd co 3 lata Możliwość przedłużenia działalności po 7PR

38 38 REA – Zadania (1) REA bezpośrednio zarządza następującymi częściami 7PR: Program Ludzie Działania Marie-Curie Program Współpraca Tematy Bezpieczeństwo i Przestrzeń kosmiczna Program Możliwości Badania na rzecz MŚP

39 Etapy przekazywania zadań
39 Etapy przekazywania zadań Cała polityka pozostaje wewnątrz Komisji Europejskiej 15 czerwca Agencja przejęła całą implementację nowych konkursów i projektów DG RTD/T i REA będą istniały obok siebie we wstępnej fazie

40 Photo: C. Pouret. Architects: ART & BUILD / MONTOIS PARTNERS
40 Photo: C. Pouret. Architects: ART & BUILD / MONTOIS PARTNERS

41 Kontakty http://ec.europa.eu/research/rea
41 Kontakty @ COV2 ▪ 1049 Brussels ▪ Belgium 16 Place Rogier ▪ 1210 Brussels Architectes: ART & BUILD / MONTOIS PARTNERS Photo: C. Pouret.

42 Strony internetowe Badania na rzecz MŚP: SME TechWeb: Pomoc
42 Strony internetowe Badania na rzecz MŚP: SME TechWeb: ec.europa.eu/research/sme-techweb Pomoc 42


Pobierz ppt "Badania na rzecz MŚP w 7PR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google