Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny 2014 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny 2014 r.."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2014 r.

2 Podstawa prawna: ─ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562,z późn. zm.) ─ ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn.zm. ─ Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu gimazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE (

3 W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany „egzaminem gimnazjalnym.”

4 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej – humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego

5 Egzamin gimnazjalny jest: • powszechny - zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim, • obowiązkowy - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę), • zewnętrzny - pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE. Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

6

7 Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego będzie zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym będzie sprawdzał spełnianie wymagań ustalonych w podstawie programowej na poziomie III.O, co odpowiada trzyletniej nauce języka w gimnazjum. Do egzaminu na poziomie podstawowym (III.O) będzie miał obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym będzie odpowiadał wymaganiom określonym w podstawie programowej dla poziomu III.1 i będzie obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej. Uczniowie, którzy nie uczyli się wybranego języka obcego w szkole podstawowej, mogą przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym (mają możliwość, ale nie obowiązek).

8 Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów lub słuchacze nie później niż do 20 września składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) oraz o woli przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli nie muszą przystępować do niego obowiązkowo

9 Do 24 stycznia w przypadku wszystkich zdających, a do 10 kwietnia w przypadku laureatów i finalistów konkurów języków obcych, rodzice ucznia mogą złożyć do dyrektora szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji na inny, którego uczeń uczył się w szkole jako obowiązkowego lub rezygnacji z egzaminu na poziomie rozszerzonym, jeśli nie był on obowiązkowy.

10 Dyrektor gimnazjum w terminie ustalonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, ale nie później niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, jest zobowiązany przekazać w formie elektronicznej do OKE listę uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu zawierającą: imię (imiona) i nazwisko ucznia (słuchacza), numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu egzaminacyjnego, symbol oddziału i numer ucznia (słuchacza) w dzienniku lekcyjnym, numer sali, w której uczeń (słuchacz) przystąpi do egzaminu. Do listy, o której mowa w pkt 3., dyrektor gimnazjum dołącza w formie elektronicznej informację o: języku obcym nowożytnym, z którego poszczególni uczniowie (słuchacze) przystąpią do części trzeciej egzaminu poziomie egzaminu z języka obcego nowożytnego dla poszczególnych uczniów (słuchaczy), odpowiednio: obowiązkowym podstawowym albo obowiązkowym podstawowym i obowiązkowym rozszerzonym, albo obowiązkowym podstawowym i dobrowolnym rozszerzonym.

11 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2013 r. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów wskazuje rada pedagogiczna na podstawie: a) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się b) zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza c) wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną. Opinie i orzeczenia z Poradni Rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły do dn. 15 października. W przypadkach losowych dokumenty te Rodzice mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

12 Egzamin gimnazjalny przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku. Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w powyższym harmonogramie jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu albo – w przypadku języków obcych nowożytnych – na danym poziomie

13 TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00 c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

14 Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:
z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 18 czerwca 2014 r. (data wydania zaświadczenia: 27 czerwca 2014 r.).

15 Przebieg egzaminu

16 W sali, w której zdawany jest egzamin, ustawione są stoliki – oddzielny stolik dla każdego ucznia, ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy. W sali znajduje się zegar oraz tablica (plansza) do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym, widoczne dla wszystkich zdających. Warunki w sali powinny być zgodne z podstawowymi wymaganiami bhp, zdającym należy zapewnić dostęp do toalety w warunkach wykluczających kontakt z innymi osobami.

17 * Uczeń (słuchacz) zgłasza się na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły (w naszym wypadku – 8.40). O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wylosowane miejsca. Każdy uczeń (słuchacz) powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

18 Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać kalkulatora. Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (nawet wyłączonych) i używać ich.

19 Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek: zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi (kartki z kodem oraz numerem PESEL zostaną przygotowane wcześniej)

20 Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio: a) w części humanistycznej: zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut zestaw egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

21 w części matematyczno-przyrodniczej:
zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut zestaw egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut w części z języka obcego nowożytnego: zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut zestaw egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

22 Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem). Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi. Przewodniczący zespołu nadzorującego dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań oraz 10 min. przed końcem egzaminu.

23 W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi d) nie wypowiada uwag i komentarzy e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

24 W szczególnie uzasadnionej sytuacji zdający może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej). W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.

25 Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu
nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem – przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń (słuchacz) zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

26 Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o zakończeniu pracy i poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich miejscach. Przewodniczący zespołu nadzorującego zleca odbiór zestawów członkom zespołu nadzorującego. W obecności uczniów (słuchaczy) sprawdzają oni kompletność materiałów, a następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem zdającego, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po 60 min. przerwie i przebiega zgodnie z zasadami dotyczącymi pierwszego zestawu. W czasie przerwy uczniowie nie mogą opuszczać Szkoły i przebywają pod opieką nauczyciela

27 Nieprzystąpienie do jednej części egzaminu gimnazjalnego nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu gimnazjalnego z pozostałych przedmiotów.

28 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku.

29 Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu: 1) języka polskiego; 2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 3) matematyki; 4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym ─ w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (czyli uczeń otrzyma 5 – 6 wyników)

30 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa
na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe. Dzięki wynikom w skali centylowej uczeń uzyska dodatkową informację, tzn. jaki odsetek uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w całym kraju uzyskał taki sam jak on lub niższy wynik.

31 Np. wynik 94% w skali centylowej oznacza, że 94% zdających w Polsce osiągnęło wynik taki sam lub niższy, zatem jest to bardzo dobry wynik, bo tylko 6% napisało lepiej tę część egzaminu Wynik 24% jest słaby – 76% zdających napisało daną część lepiej

32 Warunki zdania egzaminu

33 Uczeń kończący gimnazjum musi przystąpić do egzaminu gimnazjalnego, jeśli nie przystąpi, musi powtórzyć III klasę. Warunkiem ukończenia gimnazjum jest samo przystąpienie do egzaminu, jego wynik nie ma znaczenia (może być nawet 0%), wynik ma znaczenie tylko przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

34 Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu gimnazjalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu z danej części, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole lub sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin ustala dyrektor CKE

35 Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2014 r.). Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

36 Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

37 Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia: a) część humanistyczna – 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2014 r. (wtorek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 z zakresu matematyki – godz. 11:00 c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2014 r. (czwartek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

38 Uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu pół roku od otrzymania wyników egzaminu złożyć wniosek o wgląd do pracy ucznia do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny 2014 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google