Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprzeczności i „niewykonalne” zapisy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprzeczności i „niewykonalne” zapisy"— Zapis prezentacji:

1 Sprzeczności i „niewykonalne” zapisy
w znowelizowanej ustawie i przepisach z niej wynikających - obszar kształcenia dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, prof. PŁ Prorektor ds. Kształcenia, Politechnika Łódzka Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Łódź, r.

2 Ustawa: Art. 2.1 (…) 12) studia stacjonarne - formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Z dnia 5 października 2011 r.: § Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa: 6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; § 7. (…) 5. Zmiany programów kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia.

3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta Z dnia 14 września 2011 r.: § 1. Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta, zwane dalej „przenoszeniem zajęć”, umożliwia kontynuację kształcenia w jednostce organizacyjnej uczelni, do której student się przenosi, zwanej dalej „jednostką przyjmującą”. § 2. Przenoszenie zajęć odbywa się z uwzględnieniem następujących warunków: (…) 4) student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce.

4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Z dnia 1 września 2011 r.: § 5. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk, złożenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.

5 Ustawa: Art. 8a. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest obowiązana do określenia ich efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji.

6 Przedłużanie legitymacji studenckich:
art.167 ust. 2a Ustawy PSW: „osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.” - §7 ust. 2 rozporządzenia z 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów: „Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów (…), zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów”

7 Dyplom i suplement - zgodnie z §7 ust. 1 pkt 8b tego rozporządzenia rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru do suplementu, w treści dyplomu powinien znaleźć się element, (nie występujący we wzorze dyplomu w przepisach dotychczasowych) – informacja dotycząca obszaru kształcenia.

8 Dodatkowe punkty ECTS - art. 164a ust.1 „Wynikającym z planu i programu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS.” - art.170a ust. 2 „Poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a, student, o którym mowa w ust.1, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, o którym mowa w art. 8 ust. 2 – nie więcej niż 90 punktów ECTS. - art. 99 ust. 1. Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 1b) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust.2. 4)prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów. - zgodnie z art. 38 ustawy zmieniającej z dnia 18 marca 2011 roku art. 99 ust. 1b ustawy PSW wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. zgodnie z interpretacją zamieszczoną w komunikatach POL-on, jako punkty uzyskane przez studenta uznaje się ”liczbę punktów wykorzystanych na zaliczone zajęcia”, interpretację tę potwierdzają wypowiedzi publiczne przedstawicieli ministerstwa (m.in. prof. Marciniaka). Z interpretacji, która PŁ otrzymała w formie z DNS, wynika, że zaliczone muszą być tylko punkty wynikające z planu i programu studiów, natomiast punkty wykorzystane w ramach dodatkowych 30 (90) ECTS można uznać za wykorzystane, gdy student zadeklaruje wybór zajęć i jest na nich obecny.

9 Obsada kadrowa - § 20 rozporządzenia MNiSW z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia : 1. Minimum kadrowe dla kierunków studiów prowadzonych w dniu wejścia w życie rozporządzenia w jednostkach organizacyjnych uczelni stanowi do dnia 30 września 2012 r. minimum kadrowe określone zgodnie z dotychczasowymi przepisami. 2. Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, o których mowa w art. 20 ust 3 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz.455 i Nr 112, poz. 654), prowadzą kształcenie na dotychczasowych zasadach.

10 Uchwała senatu uczelni w sprawie efektów kształcenia
art. 11 ustawy PSW – wynika z niego, że senat uchwala efekty kształcenia dla: kierunków studiów prowadzonych przez jednostki „posiadające uprawnienia”, kierunków innych niż kierunki, dla których są określone wzorcowe efekty kształcenia w rozporządzeniu Ministra.

11 Komunikat MNiSW dot. studiów bez wnoszenia opłat
- „Student pierwszego roku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012, może podjąć od roku akademickiego 2012/2013 studia stacjonarne w uczelni publicznej na więcej niż jednym kierunku i nie wnosić za te studia opłat do końca okresu studiów przewidzianego w programie kształcenia, o ile decyzja w sprawie przyjęcia na te studia została podjęta do końca roku akademickiego 2011/2012.

12 Oświadczenie studenta
- art. 170 a ust.9 PSW: „ Kandydat na studia stacjonarne w uczelni publicznej jest obowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat. - art. 170a ust. 10 PSW: „ MNiSW określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat ……), - § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. e rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów przewiduje, że uczelnia zakłada teczkę akt osobowych studenta, w której przechowuje się m.in. „oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat (…) w przypadku kandydata na studia w uczelni publicznej”, - rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków …..

13 Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprzeczności i „niewykonalne” zapisy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google