Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie w AGH – plan rozwoju kształcenia w perspektywie kadencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie w AGH – plan rozwoju kształcenia w perspektywie kadencji"— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie w AGH – plan rozwoju kształcenia w perspektywie kadencji
Spotkanie wyjazdowe władz Uczelni Prorektor AGH ds. Kształcenia prof. dr hab. Inż. Andrzej Tytko Listopad 2012 r.

2 Plan prezentacji Stan prac związanych z reformą szkolnictwa wyższego w zakresie kształcenia Co za nami? Co przed nami? Nowe pomysły i inicjatywy Reorganizacja Działu Nauczania Przypomnienie

3 Mamy kilka nowych pomysłów
Stan prac związanych z reformą szkolnictwa wyższego w zakresie kształcenia Zdecydowana większość zadań w zakresie opracowania nowych regulacji wewnętrznych została przygotowana i wprowadzona w życie – rok akademicki 2011/2012 był rokiem bardzo dużej inflacji przepisów zarówno ministerialnych, jak i wewnętrznych Pozostało nam jeszcze kilka kwestii do uregulowania i do rozstrzygnięcia Mamy kilka nowych pomysłów

4 Co już za nami? Regulacje dotyczące KRK:
wytyczne Senatu AGH dla rad wydziałów AGH w zakresie tworzenia planów studiów i programów kształcenia w oparciu o język efektów kształcenia – uchwała Nr 184/2011 Senatu AGH z 14 grudnia 2011 r. nowe zarządzenia Rektora w sprawie: szczegółowego harmonogramu prac (Nr 34/2011 z 21 grudnia r.) Katalogu przedmiotów (Nr 35/2011 z 21 grudnia 2011 r.) szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów wyższych w AGH (Nr 36/2011 z 21 grudnia r.) szczegółowych zasad organizacji zajęć z WF w AGH (Nr 4/2012 z 15 lutego 2012 r.) szczegółowych zasad prowadzenia zajęć w formie e-learningu w AGH (Nr 5/2012 z 15 lutego 2012 r.)

5 Co już za nami? uchwały Senatu dotyczące EKK – kwiecień-lipiec 2012 r.
ALE: trzeba uważnie przyjrzeć się planom studiów i program studiów Uchwały RW - art. 68 ust. 1 PSW: Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej należy w szczególności: uchwalenie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej planów studiów i programów kształcenia; program Syllabus –

6 Co już za nami? nowe zarządzenia Rektora w sprawie:
ustalenia szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na studia w AGH w roku akademickim 2012/2013 (Nr 10/2012 z dnia 10 maja r.) organizacji roku akademickiego 2012/ (Nr 11/2012 z dnia 28 maja 2012 r.) ALE … zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej przez osoby niebędące obywatelami polskimi w roku akademickim 2012/2013 (Nr 14/2012 z dnia 4 czerwca r.) wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów (Nr 17/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.) wysokości opłat za świadczenie niektórych usług edukacyjnych w roku akademickim 2012/2013 (Nr 16/2012 z dnia 12 czerwca r.) ALE zarządzenie w sprawie opłat na studiach stacjonarnych celowo przed nami

7 Co już za nami? zmiana uchwały o pensum z dnia 30 maja br.
dostosowanie przepisów do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz do rozporządzenia MNISW dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1447) limitacja godzin ponadwymiarowych ALE: konieczność opracowania procedury wnioskowania do Rektora w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby godzin ponadwymiarowych (zob. § 8 ust uchwały o pensum) nowe zarządzenie Rektora Nr 27/2012 z 1 października r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania zajęć dydaktycznych na wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych AGH

8 Co już za nami? zgoda MNISW na zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w AGH powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w roku akademickim /2013 do studentów

9 Co już za nami? nowy Regulamin studiów – uchwała Nr 72/2012 Senatu AGH z 25 kwietnia br. nowa zasady nauki języków obcych – uchwała Nr 25/2012 Senatu AGH z 15 lutego br. zmiana z dnia 30 sierpnia br. Zarządzenia Nr 28/2011 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych AGH ALE…

10 Co jeszcze przed nami? szczegółowe zasady nauki języków obcych w AGH - nowe kompleksowe zarządzenie w sprawie języków obcych zastępujące ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora AGH z dnia 3 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych AGH wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 25/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. dotychczasowe zmiany wprowadzone pod koniec sierpnia br. miały na celu: dostosowanie nauki języków obcych na studiach drugiego stopnia rozpoczynających się według KRK (drugi stopień po studiach licencjackich – już od października br., drugi stopień po studia inżynierskich – od marca 2013 r. przypisanie punktów za naukę dodatkowego (nieobowiązkowego) języka obcego.

11 Co jeszcze przed nami? nowe zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne – uchwała Nr 94/2012 Senatu AGH z 30 maja br. – to już za nami procedura składania oświadczeń studenta w zakresie limitów punktów ECTS oraz w zakresie drugiego kierunku studiów konieczność przygotowania nowego zarządzenie Rektora zob. rozp. MNISW w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1235)

12 Co jeszcze przed nami? Jakość kształcenia – nowa uchwala Senatu w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w AGH + nowe zarządzenie Rektora w sprawie wdrożenia i doskonalenia Systemu  w przygotowaniu do końca 2012 r. planujemy nową uchwałę + szczegółowe zarządzenia Rektora zastępujące Zarządzenie nr 36/2007 Rektora AGH z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w AGH Uchwała nr 19/2007 Senatu AGH z dnia 28 lutego r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zmieniona uchwałą nr 6/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. propozycja nowego systemu, w szczególności w zakresie struktury, obowiązków i kompetencji konieczność zmian wynika z KRK, ze zmiany przepisów, w szczególności ze zmiany art. 66 ust. 2 pkt 3a PSW, zgodnie z którym: Rektor ma obowiązek sprawować nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

13 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W ŚWIETLE PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH
wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności: wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywane przez studentów oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni. kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów, przedkłada na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki ocenę efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia. zob. § 11 ust. 1 i 2 rozp. MNISW z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

14 Co jeszcze przed nami? Uczelniany wzór dyplomu ukończenia studiów wyższych – nowa uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych zgodnie z § 10 rozporządzenia MNISW z dnia 1 września r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu stanowi, że: „Studentom i uczestnikom studiów podyplomowych, przyjętym na studia albo studia podyplomowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz w roku akademickim /2012, mogą być wydawane dyplomy ukończenia studiów i suplementy do dyplomów albo świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.”

15 Co jeszcze przed nami? nowe dyplomy winny zostać wydane absolwentom studiów drugiego stopnia, przyjętym w roku akademickim 2012/2013  uczelniany wzór dyplomu musi być gotowy najpóźniej na przełomie stycznia i lutego ok. 3 miesiące ok. 3 miesiące na jego wdrożenie: procedury przetargowe, przygotowanie nowego zarządzenia Rektora wprowadzającego dyplom, wprowadzenie druku do Systemu Dziekanat.XP, przeszkolenie pracowników dziekanatów Uczelniany wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – czy również wprowadzamy w drodze uchwały Senatu, bo formalnie nie ma takiego wymogu?

16 Co jeszcze przed nami? ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka) - ELS – nowe zarządzenie Rektora w sprawie korzystania w AGH z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS)  w przygotowaniu konieczność zmiany wynika ze zmiany art. 188 ust. 1 zd. 1 PSW oraz rozp. MNISW z 14 września br. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów: „Osobom, które ukończył studia I stopnia przysługuje prawo posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończył studia.” 2 statusy absolwentów - ci, którzy kontynuują oraz ci, którzy nie kontynuują na II stopniu PROBLEM: od kiedy przedłużanie ważności ELS na wydziałach a nie w Centrum Kart Elektronicznych na podstawie wpisu w systemie Dziekanat.XP – styczeń r.?

17 Co jeszcze przed nami? zgoda MNISW na dalszą rekrutację i kształcenie w 6 ZOD’ach: w Jastrzębiu-Zdroju w Jaworznie w Rudzie Śląskiej w Krośnie w Mielcu w Nowym Sączu w roku akademickim 2011/2012 pozostałe ZOD zostały zlikwidowane PROBLEM: w co przekształcić utrzymane ZOD?

18 Nowe pomysły i inicjatywy
e-indeks e-PUAP, czyli załatwianie spraw elektronicznie szkolenia dla administracji w zakresie profesjonalnej obsługi studenta + ankiety administracji przesunięcie wrześniowej sesji egzaminacyjnej na lipiec, ze względu na: chęć rozliczenia studentów najdalej do 15 października pomoc materialną sprawozdawczość (POL-on) kolejki pod dziekanatami i CKE konferencje we wrześniu

19 Reorganizacja Działu Nauczania
UZASADNIENIE I CEL REORGAZNIZACJI: podział Pionu Kształcenia pomiędzy Pion Kształcenia i Pion Spraw Studenckich przesunięcie niektórych obowiązków z innych pionów nowe obowiązki Uczelni wynikające z reformy szkolnictwa wyższego inne spojrzenie na rolę Działu w środowisku akademickim AGH jako jednostki: sprawującej nadzór nad szeroko rozumianym procesem kształcenia, o charakterze doradczym oraz opiniodawczym, skupiająca wysoko wykwalifikowanych pracowników administracyjnych odpowiedzialnej również za sprawozdawczość ogólnouczelnianą w zakresie procesu kształcenia, wykonującej zadania zlecone przez władze Uczelni bądź realizowane na potrzeby Prorektora AGH ds. Kształcenia

20 Reorganizacja Działu Nauczania
dotychczasowa struktura DN: Sekcja Studiów Zespół Promocji Kształcenia Sekcja Spraw Wychowawczych nowa struktura: Zespół ds. Kształcenia Zespół ds. Promocji Kształcenia i Studiów Podyplomowych Zespół ds. Jakości Kształcenia Zespół ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Dydaktycznych Zespół ds. Studentów Zagranicznych (Centrum Studentów Zagranicznych) nowa nazwa – Dział Kształcenia

21 Przypomnienie przypominamy o konieczności powołania wydziałowych pełnomocników ds. jakości kształcenia – do listopada br. przypominamy o konieczności wyznaczenie przedstawicieli Wydziałów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – do 16 listopada br. przypominamy o konieczności sporządzenia i dostarczenia do Działu Nauczania – do 23 listopada br.: wykazu dotyczącego obciążenia sal dydaktycznych na Państwa Wydziale w roku akademickim 2012/2013 wykazu grafiku (harmonogramu, rozpiski) dotyczącego rozkładu zajęć dydaktycznych w każdej sali, w której prowadzone są zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kształcenie w AGH – plan rozwoju kształcenia w perspektywie kadencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google