Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce kształcenia specjalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce kształcenia specjalnego."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce kształcenia specjalnego

2 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje się i udziela na zasadach określonych w rozporządzeniu: Od 01.09.2011 r. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, gimnazjach, szkołach specjalnych wszystkich typów, Od 01.09.2012 r. w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych.

3 3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1)niepełnosprawności; 2)choroby przewlekłej; 3)niedostosowania społecznego; 4)zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 5)zaburzeń komunikacji językowej; 6)zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11)trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 12)innych potrzeb dziecka.

4 Kto udziela tej pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

5 5 Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

6 6 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:  uczniom zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; porad i konsultacji.  rodzicom uczniów i nauczycielom porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

7 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej?

8 8 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9 9 Zadania Zespołu 1) ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; 2) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu,  W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; 3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

10 10 Zadania Zespołu c.d. 4) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 5) określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

11 11 Zadania Zespołu c.d. dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć;  dokonując oceny określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi część wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

12 12 W przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i w gimnazjum zespół tworzy się przed opracowaniem arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012. Zespół, nie później niż do 30 kwietnia danego roku określa zalecane formy i sposoby pomocy. Dyrektor, na tej podstawie planuje organizację pomocy, w roku szkolnym 2011/2012 (w arkuszu organizacji). Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

13 13 Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, w ramach pracy zespołu, dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: niepełnosprawnego, niedostosowanego społecznie, zagrożonego niedostosowaniem społecznym,  opracowują indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET),  dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w miarę potrzeby modyfikują IPET. Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

14 14 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera: ◦ zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, ◦ rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, w tym w przypadku:  ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,  ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym; ◦ formy i metody pracy z uczniem, ◦ ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, ◦ zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia, stosownie do potrzeb; ◦ działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami. Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

15 Zespół powołany przez dyrektora ZWiPPP nr 1 w składzie: Magdalena Terpiłowska, Iwona Doboszewicz, Małgorzata Piskorska, Barbara Misiak, Magdalena Studzińska, Barbara Kostrobała opracował wzór Karty wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz wzór IPET.

16 Konstruowanie IPET krok po kroku

17 Krok I Analiza orzeczenia

18

19 W przypadku dziecka upośledzonego umysłowo w diagnozie zawarte są informacje dotyczące: 1. Poziomu rozwoju intelektualnego. 2. Poziomu rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych. 3. Cech funkcjonowania społecznego ucznia. 4. Może być dołączona diagnoza logopedyczna.

20 Podstawą do opracowania IPET są informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynik wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

21 Krok II Przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

22 Karta wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Imię i nazwisko………………………….. Data urodzenia………………………….. Etap edukacyjny………………………….. Klasa……………………………………… Rok szkolny………………………………. 1. Informacje pochodzące z orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej ( wskazania, zalecenia)…………………

23 Karta wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2. Charakterystyka ucznia rozpoznanie medyczne: - aktualny stan zdrowia, - przebyte urazy i choroby, - przyjmowane leki, - opieka lekarzy specjalistów, - oprzyrządowanie, oprotezowanie.

24 Karta wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2. Charakterystyka ucznia funkcjonowanie dziecka w rodzinie: - sposób komunikowania się z dzieckiem, - struktura rodziny, - pozycja dziecka w rodzinie, - poziom zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych i materialnych dziecka, - obowiązki dziecka w rodzinie, - system wychowania i atmosfera wychowawcza w rodzinie.

25 Karta wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2. Charakterystyka ucznia funkcjonowanie dziecka w szkole: - poziom aktywności szkolnej, - motywacja do pracy, - funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, - pasje, zainteresowania.

26 Karta wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2. Charakterystyka ucznia trudności dydaktyczno – wychowawcze: - brak zainteresowania nauką, - brak osiągnięć w nauce, - osiągnięcia nieadekwatne do możliwości dziecka, - lekceważenie i niewykonywanie poleceń nauczyciela, - agresja fizyczna i słowna, - zaburzone relacje społeczne, - zaburzenia emocjonalne.

27 Karta wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2. Charakterystyka ucznia Informacje od specjalistów: - logopedy, - psychologa, - pedagoga, - rehabilitanta, - reedukatora, - nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.

28 Karta wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2. Diagnoza umiejętności funkcjonalnych: a) Potrzeby ucznia ( psychiczne, materialne oraz potrzeby w zakresie dostosowania otoczenia)

29 Hanna Olechnowicz wyróżnia następujące potrzeby psychiczne przejawiane przez dzieci niepełnosprawne:  poczucia bezpieczeństwa,  związane z dojrzewaniem osobowości emocjonalno – społecznej,  popędowe,  czynnościowe,  poznawcze,  uzewnętrzniania przeżyć.

30 Potrzeby w zakresie dostosowania otoczenia: Zminimalizowanie nadmiaru bodźców, które mogą rozpraszać dziecko, Odpowiednio zorganizowanie przestrzeni w klasie ( miejsce blisko nauczyciela, stały rozkład zajęć szkolnych, niezmienność pomieszczeń, prowadzenie zajęć przez tych samych nauczycieli), Wspólne z uczniem opracowanie zrozumiałego kontraktu ( zasady i konsekwencje), Opracowanie systemu nagród, Stosowanie ćwiczeń odprężających, Zapewnienie stałej pomocy ze strony nauczyciela.

31 Karta wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2. Diagnoza umiejętności funkcjonalnych: a) Kompetencje wiedza, umiejętności, odpowidzialność, Inwentarz Gunzburga PAC 1 – dla umiarkowanie i znacznie, PAC 2 – dla lekko

32 Karta wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2. Diagnoza umiejętności funkcjonalnych: Potencjalne możliwości dziecka ( mieszczą się w strefie najbliższego rozwoju dziecka) Co jestem w stanie osiągnąć z dzieckiem przy niewielkiej pomocy ( nauczyciel, rodzic)?, Co jestem w stanie osiągnąć, jeżeli do pomocy włączą się również specjaliści ?

33 Przykład Kompetencja dziecka Wybiórczo słucha wypowiedzi innych, Potencjalna możliwość dziecka Przy niewielkiej pomocy Uważnie słucha wypowiedzi innych, Przy wsparciu specjalistów Uważnie słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji,

34 Karta wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 2. Diagnoza umiejętności funkcjonalnych: Zainteresowania ucznia ( ankieta, obserwacja, rozmowa, wywiad )

35 Krok III Określenie przyczyn trudności rozwojowych i edukacyjnych

36 Większość naukowców zajmujących się problematyką trudności szkolnych ucznia wymienia następujące przyczyny tego zjawiska: 1. Przyczyny ekonomiczno-społeczne, 2. Przyczyny pedagogiczne, 3. Przyczyny biopsychiczne.

37 Do przyczyn społeczno – ekonomicznych zaliczamy: warunki materialne i mieszkaniowe uczniów, rozpad struktury rodziny, brak kontaktu z dzieckiem, brak zainteresowania jego pracą szkolną.

38 Do przyczyn pedagogicznych zaliczamy: Czynniki względnie zależne od nauczyciela: niedostateczne przygotowanie zawodowe nauczycieli, błędy dydaktyczne, wadliwa postawa nauczyciela w stosunku do ucznia. Czynniki względnie niezależne od nauczyciela: treści podstawy programowej, stan wyposażenia uczniów w sprzęt i pomoce naukowe, podręczniki szkolne, wady systemu klasowo-lekcyjnego.

39 Przyczyny biopsychiczne: stan zdrowia ucznia, ogólny poziom rozwoju intelektualnego ucznia, cechy charakteru i temperamentu ucznia.

40 Krok IV Wskazanie obszarów zintegrowanych oddziaływań nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem

41 Komunikowanie się doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, wzbogacanie słownictwa ucznia, nabycie umiejętności samodzielnego wypowiadanie się, kontynuacja terapii logopedycznej, Uspołecznienie kształtowanie umiejętności adekwatnego wyrażania emocji, budzenie wiary we własne siły, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

42 Krok V Określenie celów głównych programu

43 Cel główny związany jest ze sferą najbliższego rozwoju i jest to cel długoterminowy.

44 Cele główne: wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, nauka werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się z otoczeniem, zdobycie samodzielności i zaradności w życiu codziennym, wzbogacenie wiedzy ze środowiska społeczno – przyrodniczego.

45 Krok VI Określenie zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia

46 Określenie zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia Treści zgodne z podstawa programową, ( wymagania szczegółowe)

47 Nowe zagadnienia, które pojawiły się w podstawie programowej w zakresie edukacji społeczno - przyrodniczej: Rozpoznawanie flagi i hymnu Unii Europejskiej, Znajomość zagrożeń ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta), poznanie pracy weterynarza, Znajomość zagrożeń ze strony roślin ( trujące owoce i liście), Znajomość zagrożeń ze strony zjawisk przyrodniczych ( burza, huragan, powódź, lawina), Znajomość zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, pożary lasów, kłusownictwo), Rozumienie konieczności segregowania śmieci i stosowania opakowań ekologicznych.

48 Uwagi o doborze i układzie treści nauczania w edukacji polonistycznej Na I etapie edukacji nie wymagamy od ucznia wyjaśnienia określeń: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie oraz znajomości pojęć i reguł gramatycznych i ortograficznych.

49 Dostosowanie treści podstawy programowej do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka wydłużeniu czasu na realizację określonych treści ( na osiągnięcie określonego celu), stosowaniu odpowiednich metod( poglądowych, aktywizujących) i form nauczania, dostosowanie sposobu komunikowania się z uczniem (stosowanie jasno sformułowanych poleceń i instrukcji, częste sprawdzenie stopnia ich zrozumienia), dzielenie materiału na małe partie i systematyczne sprawdzanie czynionych postępów, stosowanie pytań naprowadzających, wydłużenie czasu na wypowiedzi ustne i pisemne, sprawdzenie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału, dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych i technicznych,

50 Cele szczegółowe Edukacyjne – są opisem osiągnięć ucznia z zakresu danej wiedzy bądź przedmiotu, wynikają z realizowanej podstawy programowej, Terapeutyczne – wynikają z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

51 CEL POWINIEN BYĆ: Mobilizujący do pewnego wysiłku ( tak, abyś mógł powiedzieć, że zrobiłeś krok naprzód), Możliwy do osiągnięcia, czyli realistyczny, Dobrze określony, czyli możliwy do zmierzenia, Terminowy.

52 Określenie zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia Procedury osiągania celów ( metody, formy, środki dydaktyczne), realizacja wskazań terapeutycznych, Przewidywane osiągnięcia ucznia.

53

54 Do IPET –u dołączamy: Programy zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych, w których uczeń uczestniczy. Pamiętamy również, aby IPET był spójny z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym.

55 W IPET określamy: Działania wspierające wobec rodziców, Rodzaj i zakres współdziałania z poradnią i instytucjami, Ustalone przez dyrektora formy, sposoby, okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, Formy zajęć pozalekcyjnych, Dodatkowe uwagi na temat pracy z uczniem.

56

57

58 Zadanie domowe Zapoznać się z orzeczeniami swoich uczniów, Dokonać wielospecjalistycznej oceny oraz opracować IPET dla jednego ucznia z klasy ( na brudno), Zastanowić się, na czym będzie polegało dostosowanie treści podstawy programowej do potrzeb ucznia na przedmiocie, którego uczę.

59 Dziękują za uwagę


Pobierz ppt "Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówce kształcenia specjalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google