Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego Kielce, 9 października 2014 r. Obszary priorytetowe, w ramach których wsparcie w perspektywie finansowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego Kielce, 9 października 2014 r. Obszary priorytetowe, w ramach których wsparcie w perspektywie finansowej."— Zapis prezentacji:

1 VIII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego Kielce, 9 października 2014 r. Obszary priorytetowe, w ramach których wsparcie w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie współfinansowane ze środków EFS

2 EFS w latach 2014-2020 RPO PO WER RPO

3 PO WER RPO 66% EFS – RPO bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy 34% EFS – PO WER poprawa ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych interwencja w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:  wsparcie osób młodych  szkolnictwo wyższe  innowacje społeczne  wsparcie obszaru zdrowia

4 Budżet na 2014-2020 82,5 mld euro EFSI 13,2 mld euro EFS

5 SPO RZL EQUAL ZPORR PO KL PO WER 16 RPO Laboratorium zmian społecznych Przygotowanie do absorpcji Testowanie zmian Pełna absorpcja środków Znaczący wymiar ilościowy Równoległe wsparcie wielu obszarów Rozpoczęcie reform systemowych Większa decentralizacja Koncentracja i rezultaty Efektywność ekonomiczna Wymiar terytorialny Innowacyjność Zapewnienie trwałości EFS – zmiana logiki

6 EFS ważnym instrumentem realizacji celów Strategii Europa 2020 Trzy spośród pięciu celów Strategii dotyczą kwestii społecznych, tj. zatrudnienia, edukacji i włączenia społecznego: 1.Zatrudnienie na poziomie min. 75% 2.Odsetek osób przedwcześnie kończących naukę 40% (dla Polski >45%) 3.Wyprowadzenie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli UE

7 inwestycje w kapitał ludzki stanowią kluczowy czynnik decydujący nie tylko o wzroście zatrudnienia i spójności społecznej, ale również harmonijnym rozwoju gospodarczym w kolejnych latach Wskaźniki makroekonomiczne2011 r.2020 r. Wskaźnik zatrudnienia (15-64 lata)59%65,6% Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 27,2%20-23% Młodzież niekontynuująca nauki5,6%4,5% Odsetek osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie 36,5%45% wg Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego Wyzwania

8 Rozsądne wykorzystanie środków EFS na lata 2014-2020 2014-2020 – ostatnia perspektywa z tak dużymi środkami EFS (15 regionów w kategorii najsłabiej rozwiniętych) Mniej środków z funduszy europejskich w kolejnej perspektywie 2021-2027 Wykorzystanie EFS w latach 2014-2020 w taki sposób, aby z efektów interwencji można było korzystać po tym okresie (nacisk na wypracowanie trwałych rozwiązań, które będą funkcjonowały po zakończeniu finansowania z EFS) Wyzwania

9 OŚ I CT8 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych (PI 8ii) organizacje pozarządowe, powiatowe urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, partnerzy społeczni, niepubliczne agencje zatrudnienia REALIZATORZY Bezpośrednie wsparcie dla osób powyżej 29 r.ż. Rozwój przedsiębiorczości Realizacja Gwarancji dla młodzieży Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Wsparcie realizowane z wykorzystaniem instrumentów i usług wskazanych w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Efektywność zatrudnieniowa – min. 58% po 6 m-cach RPO

10 OŚ II CT8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego (PI 8iv) MPiPS Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania organizacje pozarządowe REALIZATORZY Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy (monitorowanie różnic w wynagrodzeniach, współpraca międzysektorowa) Upowszechnianie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z opieką nad dziećmi do lat 3 poprzez wzmocnienie potencjału przedstawicieli JST w zakresie tworzenia i utrzymania instytucji opieki nad dziećmi

11 OŚ II CT8 Przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian (PI 8v) PARP, partnerzy społeczni REALIZATORZY Bezpośrednie wsparcie rozwojowe skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP i pracowników (podejście popytowe) Wsparcie dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej wspomagające proces zmiany, np. outplacement System zapewnia jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników (Rejestr Usług Rozwojowych) Wsparcie szkoleniowe dla MMSP z zakresu funkcjonowania na rynku zamówień publicznych i realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP RPO

12 OŚ II CT8 Modernizacja instytucji działających na rynku pracy (PI 8vii) MPiPS REALIZATORZY Bezpośrednie wsparcie dla osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy Standaryzacja i podnoszenie jakości działań realizowanych przez IRP, głównie wobec osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Szkolenia pracowników IRP (zmiany w ustawie, indywidualizacja wsparcia przez IRP, profesjonalizacja usług wobec osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, świadczenie usług w ramach EURES) Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki rynku pracy Rozwój współpracy IRP z innymi podmiotami (sieciowanie) w zakresie realizacji działań na rzecz osób młodych RPO

13 CT9 Organizacje pozarządowe, MPiPS, Pełnomocnicy Rządu: ds. Równego Traktowania, ds. Osób Niepełnosprawnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej REALIZATORZY OŚ II Aktywna integracja (PI 9i) RPO bezpośrednie wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprawa dostępności usług aktywnej integracji społecznej zatrudnienia socjalnego, usług rehabilitacji społeczno-zawodowej Monitorowanie polityki na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem Wzmocnienie potencjału instytucji – wsparcie kompetencji kadr i wypracowanie narzędzi / modeli / standardów usług poprawiających jakość oferty pomocowej Monitorowanie i standardy usług na rzecz osób niepełnosprawnych Bezpośrednie wsparcie dla społeczności romskiej i więźniów Działania na rzecz stosowania w praktyce Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (monitoring, identyfikacja barier, formułowanie rekomendacji)

14 CT9 MPiPS, podmioty wybrane w trybie konkursowym, w tym organizacje pozarządowe REALIZATORZY OŚ II Dostęp do usług społecznych ogólnego interesu (PI 9iv) Bezpośrednie działania wdrożeniowe w zakresie zwiększania dostępności do usług Ramy dla rozwoju usług społecznych: Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej (szkolenia władz samorządowych, szkolenia kadr systemu, wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów do pracy z dziećmi w różnych formach pieczy i na rodziny adopcyjne) Usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób o różnym stopniu niesamodzielności (standardy nowych usług asystenckich i opiekuńczych, standardy kształcenia w tych usługach, upowszechnianie) Różne formy mieszkań o charakterze wspomaganym jako forma deinstytucjonalizacji usług RPO

15 CT9 MPiPS, BGK, podmioty ekonomii społecznej REALIZATORZY OŚ II Ekonomia społeczna (PI 9v) Tworzenie miejsc pracy w sektorze ES (wsparcie bezzwrotne w tworzeniu nowych podmiotów ES, usługi OWES) Regionalne usługi wsparcia rozwoju ES Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych: zwrotne instrumenty finansowe – rozwój oferty pożyczkowej, wdrożenie nowych instrumentów (m.in. poręczenia, social venture capital) Krajowy system wsparcia ekonomii społecznej: wsparcie procesu akredytacja usług OWES wzmacnianie kompetencji kadr OWES (zakres PZP) sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej, rozwijanie i tworzenie znaków jakości, poziom krajowy, ponadregionalny RPO

16 MEN, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Centrum Informatyczne Edukacji REALIZATORZY CT10 OŚ II Kształcenie ogólne (PI 10i) Kształcenie kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy Indywidualna praca z uczniem Nowoczesne nauczanie „Cyfrowa szkoła” Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego Ww. działania ukierunkowane na kompetencje kluczowe dla poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczanie eksperymentalne, właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) oraz metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia RPO

17 MNiSzW, instytucje uprawnione do prowadzenia kształcenia na poziomie wyższym REALIZATORZY OŚ III Szkolnictwo wyższe (10ii) Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego Zapewniony zostanie mechanizm wdrożeniowy, uwzględniający specyfikę regionalną CT10

18 PARP, MEN, MG, Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej REALIZATORZY CT10 OŚ II Kształcenie osób dorosłych (PI 10iii) Bezpośrednie wsparcie dla indywidualnych odbiorców Wprowadzenie systemu dystrybucji środków opartego na podejściu popytowym Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (w tym dokonywanie wpisów i zmian we wpisach dotyczących kwalifikacji) Wdrożenie i wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (włączenie do systemu 200 kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego) Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji Monitorowanie potrzeb przedsiębiorców i pracowników w kontekście zapotrzebowania na kompetencje Zwiększenie ofert pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji RPO

19 PARP, MEN, MG, Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej REALIZATORZY CT10 OŚ II Kształcenie zawodowe (10iv) Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Rozwój doradztwa zawodowego Włączenie partnerów społecznych w trwałe struktury współpracy na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizacje praktycznej nauki zawodu Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi Stworzenie systemu monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych RPO

20 CT11 organizacje pozarządowe, administracja rządowa, JST, partnerzy społeczni, urzędy centralne REALIZATORZY OŚ II Sprawność administracji i efektywność usług publicznych (PI 11i) Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym, w tym realizacja działań z zakresu podnoszenia efektywności procesów konsultacji społecznych, rozwijania nowoczesnych metod debaty publicznej oraz monitoringu funkcjonowania obowiązującego prawa Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych

21 Dziękuję za uwagę Paweł Szymański Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "VIII Kongres Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego Kielce, 9 października 2014 r. Obszary priorytetowe, w ramach których wsparcie w perspektywie finansowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google